Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"MONIKA KUŹNIA"

Metody ograniczania emisji NOx z procesów przemysłowych spalania gazu ziemnego

Czytaj za darmo! »

Procesy spalania paliw są podstawowym źródłem ciepła i zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego. Gaz ziemny stosowany jest powszechnie jako paliwo w wielu gałęziach przemysłu, głównie w wysokotemperaturowych procesach spalania. Pomimo wielu zalet, jakie posiada, podczas jego spalania powstają szkodliwe substancje - głównie tlenki azotu (NOx). Istnieją jednak możliwości ich ograniczania przez modyfikację organizacji procesu spalania. W artykule przedstawiono powszechnie stosowane techniki niskoemisyjne oraz przykłady stosowanych niskoemisyjnych palników. The combustion processes of fuel are the main sources of energy and air pollution. The natural gas is generally used in many branches of industry, especially in high-temperature combustion processes. In spite of many advantages of n[...]

Redukcja stężenia NOx z zastosowaniem metod pierwotnych w procesach spalania gazu ziemnego

Czytaj za darmo! »

ŚWIATOWY kryzys finansowy i recesja w 2008 roku decydująco wpłynęły na perspektywy rozwoju rynków energii. Zaobserwowano gwałtowny spadek zużycia energii wynoszący nawet 2% w 2009 roku. Mimo zaistniałej sytuacji paliwa kopalne nadal pozostają dominującym źródłem energii pierwotnej na świecie w prognozach energetycznych, stanowiąc ponad ¾ całkowitego wzrostu zużycia energii między 2009-2030 rokiem [1]. Prognozuje się, że najwięcej wzrośnie zużycie węgla kamiennego, a następnie gazu ziemnego oraz ropy. W tym okresie największą popularnością prawdopodobnie cieszyć się będzie produkcja niekonwencjonalnego gazu, m.in. otrzymywanego w procesie przerobu łupków. Sytuacja taka spowoduje wysokie zainteresowanie technologiami, związanymi ze spalaniem gazu ziemnego, a szczegó[...]

Mechanizmy formowania CO i NOx w procesach spalania gazu ziemnego

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono mechanizmy powstawania tlenku węgla oraz formowania tlenków azotu. Podczas spalania gazu ziemnego, zawierającego głównie metan, a nie zawierającego związanego chemicznie azotu, główną ścieżką tworzenia NO jest mechanizm termiczny. Mechanizm termiczny oparty jest na reakcjach utleniania azotu z powietrza doprowadzanego do spalania, których szybkość staje się znacząca powyżej temperatury 1400 °C. Keywords: combustion of natural gas, pollution emission, CO forming, NOx forming mechanisms Abstract Forming mechanisms of carbon oxide and nitric oxides are presented. During combustion of the natural gas containing mainly methane, and not containing chemically bound nitrogen, the main NO forming process is the thermal mechanism. It is based on the oxidation reactions of nitrogen from the air brought to combustion. The reaction rate becomes significant above 1400 deg.C. © 2006-2010 Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o. All right reserved Mechanizmy formowania CO i NOx w procesach spalania gazu ziemnego Forming Mechanisms of CO and NOx during Combustion Processes of Natural Gas MONIKA KUŹNIA*) MAŁGORZATA WILK**) ANETA MAGDZIARZ***) *) Dr inż. Monika Kuźnia **) Dr inż. Małgorzata Wilk ***) Dr Aneta Magdziarz; amagdzia@metal.agh.edu.pl Katedra Techniki Cieplnej i Ochrony Środowiska, Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Stosowanej, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie PODSTAWĘ procesu spalania stanowią przemiany chemiczne, które zachodzą pomiędzy paliwami a utleniaczami. Reakcje chemiczne występują w momencie kontaktu między cząsteczkami tych związków. Nie są to jedynie pojedyncze połączenia substratów biorących udział w spalaniu, ale z reguły jest to długi szereg przemian tworzący reakcje łańcuchowe, w których biorą udział atomy, cząsteczki i aktywne centra przyspieszające proces przebiegu reakcji zwane wolnymi rodnikami. Są to pojedyncze atomy lub trwałe ze względu na połączenia wewnętrzne cząsteczki złożone[...]

Zagospodarowanie pyłów stalowniczych z uwzględnieniem odzysku cynku


  Racjonalne zagospodarowanie pyłów stalowniczych jest obecnie jednym z ważniejszych problemów w przemyśle hutniczym. W Polsce generowanych jest rocznie ponad 60 tys. Mg pyłów stalowniczych. Zważywszy na bardzo dużą zawartość cynku, ołowiu i żelaza w przed- miotowych odpadach, istotnym wydaje się być opracowanie ekonomicznego procesu pozwalającego na odzysk cennych pierwiastków i wykorzystanie wsadu żelazonośnego z odpadów. Przedmiotem niniejszej pracy jest analiza technologiczna pierwszego etapu wykorzystania odpadów, a mianowicie dobranie optymalnego składu brykietów oraz analiza termiczna procesu suszenia uzyskanych brykietów i granuli. Rational development of steel dust is nowadays one of the most important problems in the steel industry. In Poland are generated each year more than 60 thousand. tons of steel dust. Given the very high content of zinc, lead and iron in these waste appears to be important to develop a process for the economic recovery of valuable elements and use of waste iron-bearing feed. The object of this work is the analysis of the first stage of technological use of waste namely the selection of the optimal composition of briquettes and thermal analysis of the drying process resulting briquettes and pellets. Słowa kluczowe: odzysk cynku, pyły stalownicze, analiza termiczna, odpady hutnicze Key words: zinc recovery, EAF dust, thermal analysis, metallurgical wastes.1. Wprowadzenie. Obecnie coraz więcej stali wy- tapia się w elektrycznych piecach łukowych. Procesy te generują duże ilości odpadów. Należą do nich przede wszystkim żużle, zużyte materiały ogniotrwałe i pyły stalownicze. Największym problemem, jeżeli chodzi o odpady hutnicze, jest ekonomiczne wykorzystanie pyłów stalowniczych. Pył z procesów prowadzonych w elektrycznych piecach łukowych zawiera m.in. ok. 30÷40% cynku oraz ok. 20% żelaza. Do stalowni tra- fiają zużyte wyroby stalowe (złom), w dużej mierze powlekane cynkiem. Około 50% światowej produkcji c[...]

Badanie składu chemicznego popiołów lotnych pochodzących z fluidalnego i konwencjonalnego spalania węgla DOI:10.15199/62.2017.8.15


  W polskiej energetyce zawodowej nadal najczęściej wykorzystywanym paliwem jest węgiel. Podczas spalania węgla generowane są duże ilości odpadów stałych, m.in. popiół denny oraz zatrzymywany na urządzeniach odpylających popiół lotny. Popioły lotne znajdują szerokie zastosowanie jako sorbenty, w budownictwie, do rekultywacji obszarów górniczych oraz w rolnictwie do odkwaszania gleb i tworzenia barier ograniczających niekorzystny wpływ środowiska na wody podziemne1-6). Skład chemiczny popiołów lotnych zależy od wielu czynników, m.in. od rodzaju paliwa, jego granulacji, rodzaju paleniska oraz parametrów procesu spalania. Analiza pierwiastkowa popiołów lotnych jest źródłem ważnych informacji na temat ich składu, należy jednak pamiętać, że pierwiastki w popiele występują w postaci tlenkowej na standardowym stopniu utle-nienia. W jednej z polskich elektrowni dokonano analizy popiołów lotnych pochodzących ze spalania węgla kamiennego w palenisku konwencjonalnym oraz w palenisku fluidalnym ze złożem cyrkulacyjnym. Ze względu na wiele zalet jakie posiada technologia spalania fluidalnego, znajduje ona coraz szersze zastosowanie. Większa sprawność procesu przyczynia się do niższej emisji zanieczyszczeń w przeliczeniu na jednostkę mocy (tabela 1). Table 1. Comparison of fluidized-bed combustion with the conventional unit Tabela 1. Porównanie bloku fluidalnego z blokiem konwencjonalnym Elektrownia Blok CFB 460MW Blok 120MW Sprawność 45% 36,4% Emisja pyłu 0,09 kg/MW 0,22 kg/MW Emisja SO2 0,6 kg/MW 8,51 kg/MW Emisja NOx 0,6 kg/MW 2,23 kg/MW Emisja CO2 750 kg/MW 950 kg/MW Niższa temperatura procesu w palenisku fluidalnym (800-900°C) znacząco wpływa na obniżenie zawartości NOx. Dodatkowo, w związku z tym, że w czasie spalania fluidalnego zachodzi jednocześnie odsiarczanie spalin, nakłady inwestycyjne na budowę kotła CFB są ponad 15% niższe niż nakłady na budowę kotła pyłowego wraz z niezbędną instalacją odsiarczania spalin. W analizie tlenkowej[...]

 Strona 1