Wyniki 1-10 spośród 11 dla zapytania: authorDesc:"KRZYSZTOF PACŁAWSKI"

KINETYKA I MECHANIZM REAKCJI CHLORKOWYCH KOMPLEKSÓW ZŁOTA(III) Z KWASEM MRÓWKOWYM


  W artykule przedstawiono wyniki pomiarów spektrofotometrycznych (metodą "Stopped-Flow") kinetyki reakcji redoks pomiędzy chlorkowymi kompleksami złota ([AuCl4]-) i kwasem mrówkowym. Otrzymane dane doświadczalne wskazują na złożony charakter reakcji prowadzący do powstania kompleksów złota(I) ([AuCl2]-) oraz kompleksów chlorkowo-mrówczanowych [AuCl3(COOH)]- jako produktów reakcji. Reakcja jest stosunkowo szybka (stała szybkości reakcji II rzędu w temperaturze 50 °C wynosi 23,03 M-1s-1) i zależy m.in. od temperatury, stężenia reagentów i siły jonowej elektrolitu. W wyniku przeprowadzonych dyskusji i analiz, zaproponowano schemat drogi reakcji oraz wyznaczono entalpię i entropię aktywacji badanej reakcji chemicznej. Słowa kluczowe: kinetyka, mechanizm reakcji, reakcja redoks, złoto(III), kwas mrówkowy Dr inż. Krzysztof Pacławski, mgr inż. Tomasz Sak - AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Metali Nieżelaznych, Katedra Fizykochemii i Metalurgii Metali Nieżelaznych, Al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków. e-mail: paclaw@agh.edu.pl Rudy Metale R59 2014 nr 10 s. 488÷496 489 KINETICS AND MECHANISM OF THE REACTION OF GOLD(III) CHLORIDE COMPLEXES WITH FORMIC ACID In this work, the result of spectrophotometric studies (using "Stopped-Flow method") of kinetics of redox reaction of gold(III) chloride complexes ([AuCl4]-) with formic acid, are presented. Obtained data indicate the complex character of the reaction which leads to the gold(I) chloride (as a [AuCl2]-) and gold(III) chloride-formate (as a [AuCl3(COOH)]-]) ions formation as a product of the reaction. The redox reaction is relatively fast with the second-order rate constant equal to 23.03 M-1s-1 at temperature 50 °C. T he r ate o f the studied reaction depends on the temperature, reactants concentration and ionic strength of electrolyte. As a result of the analysis and discussion, the scheme of the reaction path has been suggested. Also, the values of enthalpy and entropy of a[...]

Kinetics of the Reaction of Platinum(IV) Chloride Complex Ions in Aqueous Solution, in the Presence of C2H5OH DOI:10.15199/67.2016.8.2


  In this work, the kinetic studies of the reaction of platinum (IV) chloride complexes ([PtCl6 ] 2-) with ethyl alcohol in aqueous solution were carried out. Obtained data suggest the complex character of the reaction which is sensitive to pH of the solution. It was found that in the alkaline solution two parallel reaction paths are present: hydrolysis and the redox reaction of [PtCl6 ] 2-. It leads to [PtCl5 (H2O)] - and [PtCl4 ] 2- ions formation in the system. Both reactions has bimolecular character and at 55oC and at pH =12, are described by the second-order rate constants: k1 = 0.085.10 -3 [M -1s -1] (for the hydrolysis) and k2 = 3.55.10 -3 [M -1s -1] (for the redox reaction). Experimentally determined values of enthalpy and entropy of activation for the hydrolysis reaction are equal to 23.654 [kJ·mol -1] and -187.16 [J·mol -1·K -1], respectively. The same parameters for the redox reaction are as follows: 24.016 [kJ·mol -1] and -166.591 [J·mol -1·K -1], respectively. As a result of data analysis it was also suggested that the ethyl alcohol may play a catalytic role during [PtCl6 ] 2- hydrolysis. Its presence leads to slight acceleration of this reaction and to slow Pt 4+ reduction. Keywords: kinetics, mechanism, redox reaction, platinum, ethanol, rate law Kinetyka reakcji kompleksów chlorkowych pla tyny(IV) w roztworze wod nym, w o becności C2H5OH W pracy przedstawiono wyniki badań kinetycznych reakcji kompleksów chlorkowych platyny (IV) ([PtCl6 ] 2-) z alkoholem etylowym, w roztworach wodnych. Otrzymane dane sugerują złożony charakter reakcji, czuły na pH roztworu. Wykazano, że w roztworach alkalicznych obecne są dwie równoległe ścieżki reakcji: hydroliza i reakcja redoks [PtCl6 ] 2-. Prowadzi to do utworzenia jonów [PtCl5 (H2O)] - i [PtCl4 ] 2- w układzie. Obydwie reakcją mają charakter dwucząsteczkowy i w temperaturze 55oC oraz przy pH = 12 są opisane przez drugorzędowe stałe szybkości reakcji: k1 = 0,085[...]

Kinetics of the Reaction of cis - and trans-PtCl4(NH3)2 Complexes in Aqueous Solution, in the Presence of Ethanol DOI:10.15199/67.2016.10.4


  In this work the kinetic data for the reactions of cis- and trans-PtCl4(NH3)2 complexes with ethanol have been determined. Obtained values of the rate constants determined for different conditions of reactants concentration as well as different temperature indicate that in aqueous solution with pH = 12 the reaction is relatively slow and leads to the cis- and trans-PtCl2(NH3)2 species formation, respectively. Using obtained kinetic results, supported with DFT calculations, the possible mechanism of electron transfer involving the chloride ligand-ethanol bridge formation has been suggested. It was found that the values of enthalpy and entropy of activation correlate well with the difference between the rate constants of both reacting pairs as well as with the difference between HOMO and LUMO energy levels of reagents. From the obtained results, the parallel paths of the cis- and trans-PtCl4(NH3)2 reactions, i.e. reduction and hydrolysis of platinum(IV) complexes, were also suggested. Keywords: kinetics, mechanism, rate law, cis-PtCl4(NH3)2, trans-PtCl4(NH3)2, platinum(IV) KINETYKA REAKCJI KOMPLEKSÓW cis- I trans-PtCl4 (NH3)2 W ROZTWORZE WODNYM, W OBECNOŚCI ETANOLU W artykule przedstawiono dane kinetyczne reakcji kompleksów cis- i trans-PtCl4(NH3)2 z etanolem. Wartości stałych szybkości wyznaczone w różnych warunkach stężenia reagentów oraz w różnych temperaturach wskazują, że w roztworach wodnych o pH = 12, reakcja jest względnie wolna i prowadzi to utworzenia odpowiednio cis- i trans-PtCl2(NH3)2. Używając otrzymanych danych kinetycznych oraz obliczeń DFT, zaproponowano możliwy mechanizm przekazania elektronu obejmujący utworzenie mostka: ligand chlorkowy-etanol. Wykazano, że wartości entalpii i entropii aktywacji dobrze korelują z różnicą pomiędzy stałymi szybkości reakcji obydwu par reagentów, jak również z różnicą pomiędzy poziomami energetycznymi HOMO i LUMO reagentów. Na podstawie otrzymanych danych oraz dyskusji wyników zaproponowano ró[...]

SYNTEZA NANOCZĄSTEK ZŁOTA W ROZTWORACH WODNYCH, BEZ DODATKU I W OBECNOŚCI PVA CZĘŚĆ I

Czytaj za darmo! »

W artykule określono możliwości syntezy nanocząstek złota w roztworach wodnych oraz ich stabilności w czasie. Do syntezy zastosowano metodę redukcji. Prekursorem cząstek Au był kwas czterochlorozłotowy(III) (HAuCl4) a reduktorem borowodorek sodu (NaBH4). W części 1 artykułu, przedstawiono wyniki badań wpływu takich czynników, jak stężenie początkowe prekursora i reduktora na zmiany w rozmiarach otrzymywanych cząstek oraz na ich stabilność w czasie. Do analizy jakościowej obecności cząstek w układzie oraz ich stabilności stosowano metodę spektrofotometrii UV-Vis. Wykazano, że istnieje możliwość otrzymania takich nanocząstek w badanym układzie, jednakże otrzymany produkt nie jest trwały i wymaga dodatkowej stabilizacji. Słowa kluczowe: nanocząstki, metoda redukcji, złoto SYNTHESIS OF[...]

SYNTEZA NANOCZĄSTEK ZŁOTA W ROZTWORACH WODNYCH, BEZ DODATKU I W OBECNOŚCI PVA CZĘŚĆ II

Czytaj za darmo! »

W artykule określono wpływ dodatku poli(alkoholu winylowego) (PVA) na stabilność nanocząstek złota w roztworach wodnych. Do syntezy nanocząstek zastosowano metodę redukcji. Prekursorem cząstek Au był kwas czterochlorozłotowy(III) (HAuCl4) a reduktorem borowodorek sodu (NaBH4). Do analizy obecności cząstek w układzie, ich wielkości oraz stabilności stosowano metodę spektrofotometrii UV-Vis i spektroskopii korelacji fotonów. Wykazano, że istnieje możliwość syntezy stabilnych nanocząstek Au w roztworach wodnych, jednakże wymaga to odpowiedniego doboru ilościowego PVA oraz jego dodatku do układu po odpowiednim czasie (τ) od chwili rozpoczęcia reakcji. W wyniku reakcji otrzymano cząstki metaliczne złota o średnicy w zakresie od ok. 20 do ok. 480 nm. Wykazano, że najlepsze warunki dla[...]

WARUNKI OTRZYMYWANIA MIKROKROPLI W MIKROREAKTORACH

Czytaj za darmo! »

W artykule określono warunki tworzenia mikrokropli w mikroreaktorach przepływowych oraz opisano możliwości ich aplikacji do procesów hydrometalurgicznych. Do badań wykorzystano zestaw FRX200, firmy Syrris z mikroreaktorem szklanym o pojemności 250 μl. Mikrokrople tworzone były poprzez kolizję dwóch niemieszających się cieczy, tj. n-heptanu oraz wody demineralizowanej z dodatkiem pigmentu. Otrzymane krople charakteryzowały się wysoką powtarzalnością rozmiaru i kształtu. Na podstawie eksperymentów wykazano, iż wielkość otrzymanych kropli jest zależna między innymi od geometrii mikroreaktora, jak również od parametrów przepływu. Wyniki badań pozwalają stwierdzić, iż tego typu mikroreaktory mogą znaleźć zastosowanie w procesach syntezy nanocząstek metali. Słowa kluczowe: mikroreakt[...]

SYNTEZA NANOCZĄSTEK ZŁOTA STABILIZOWANYCH PVA (ALKOHOL POLIWINYLOWY) W MIKROREAKTORZE PRZEPŁYWOWYM

Czytaj za darmo! »

W artykule określono rozmiary nanocząstek złota otrzymywanych w wyniku redukcji chlorkowego jonu kompleksowego złota( III) ([AuCl4]-) przy użyciu borowodorku sodu (NaBH4) w obecności alkoholu poliwinylowego (PVA) jako stabilizatora. Badano wpływ szybkości przepływu oraz temperatury na wielkość i dystrybucję otrzymywanych nanocząstek złota. Słowa kluczowe: nanocząstki, złoto, mikroreaktor, stabilizacja, PVA GOLD NANOPARTICLES SYNTHESIS IN A FLOW MICROREACTOR STABILIZED WITH PVA (POLYVINYL ALCOHOL) The aim of this studies was to produce of gold nanoparticles by reduction of gold(III) chloride complex ions ([AuCl4]-) with sodium borohydride (NaBH4) in the presence of polyvinyl alcohol (PVA) as a stabilizer. The influence of temperature and the flow rate on the size and distribution of[...]

ZASTOSOWANIE MIKROREAKTORÓW PRZEPŁYWOWYCH DO SYNTEZY NANOCZĄSTEK METALI SZLACHETNYCH (Pt, Pd, Au) PRZEGLĄD LITERATURY


  W artykule zebrano informacje na temat możliwości zastosowania mikroreaktorów przepływowych do syntezy nanocząstek metali szlachetnych, takich jak: platyna, pallad i złoto. Na podstawie zebranych danych stwierdzono, że mikroreaktory przepływowe są obiecującym narzędziem umożliwiającym kontrolowaną syntezę nanocząstek metali o wąskiej dystrybucji rozmiarów w porównaniu do syntezowanych klasycznie, w tzw. reaktorze cyklicznym. Wyniki badań większości cytowanych autorów potwierdzają m.in., że szybkość przepływu reagentów przez mikroreaktor ma znaczący wpływ na wielkość i dystrybucję otrzymywanych nanocząstek. Są one mniejsze i bardziej jednorodne niż otrzymywane w reaktorze cyklicznym. Słowa kluczowe: nanocząstki, synteza, złoto, platyna, pallad, mikroreaktor przepływowy APPLICATION OF FLOW MICROREACTORS FOR SYNTHESIS OF NOBLE METALS NANOPARTICLES (Pt, Pd, Au) REVIEW In this work, literature data about application of the flow microreactors for synthesis of noble metal nanoparticles (like gold, palladium and platinum) are collected. Using these information it was concluded that flow microreactor systems are promising tool for controlled synthesis of noble metal nanoparticles with the narrow size distribution in comparison with synthesized classically in the batch reactor. Collected results of the most cited authors here confirm that the flow rate of reactants through the microreactor significantly influences the size and size distribution synthesized nanoparticles. It can be generally concluded that obtained using such method nanoparticles are smaller and more uniform if compare with the synthesized in the batch reactor. Keywords: nanoparticles, synthesis, gold, platinum, palladium, flow microreactor Wprowadzenie Znane są różne sposoby otrzymywania nanocząstek metali, np. redukcja jonów tych metali w fazie wodnej lub organicznej [1], rzadziej stosowane metody: zol‐żel [2], piroliza [3], fizyczne osadzanie z fazy gazowej (ang. PVD &#[...]

SYNTEZA NANOCZĄSTEK ZŁOTA METODĄ REDUKCJI JONÓW KOMPLEKSOWYCH ZŁOTA(III) ZA POMOCĄ HYDRAZYNY W UKŁADZIE MIKROREAKTORA PRZEPŁYWOWEGO


  W artykule przedstawiono wyniki badań nad syntezą nanocząstek złota w roztworach wodnych, w układzie mikroreaktora przepływowego. Do syntezy zastosowano metodę redukcji. Prekursorem cząstek złota był kwas tetrachlorozłotowy (HAuCl4), a reduktorem hydrazyna (N2H4). Doświadczalnie określono wpływ takich czynników, jak stężenie początkowe reduktora, temperatura oraz stężenie stabilizatora (PVP) na kinetykę tworzenia nanocząstek złota. Badania kinetyczne oraz analizy otrzymanych nanocząstek przeprowadzono przy użyciu spektrofotometrii UV‐Vis, dynamicznego rozpraszania światła oraz mikroskopii elektronowej. Wyniki badań pozwoliły na określenie równania kinetycznego, które wykorzystano do określenia warunków syntezy nanocząstek złota w układzie mikroreaktora przepływowego. W wyniku syntezy oraz kontrolowanej stabilizacji nanocząstek otrzymano cząstki kuliste złota o średnicy od 55 to 9 nm. Słowa kluczowe: złoto, nanocząstki złota, redukcja, mikroreaktor przepływowy, kinetyka Mgr inż. Bartłomiej Streszewski, dr inż. Krzysztof Pacławski, mgr inż. Wiktor Jaworski, mgr inż. Magdalena Luty‐Błocho, mgr inż. Marek Wojnicki, prof. dr hab. inż. Krzysztof Fitzner — AGH Akademia Górniczo‐Hutnicza, Wydział Metali Nieżelaznych, Katedra Fizykochemii i Metalurgii Metali Nieżelaznych, al. Mickiewicza 30, 30‐059 Kraków, dr hab. Konrad Szaciłowski, prof. AGH — AGH Akademia Górniczo‐ ‐Hutnicza, Wydział Metali Nieżelaznych, Katedra Fizykochemii i Metalurgii Metali Nieżelaznych, al. Mickiewicza 30, 30‐059 Kraków, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii, Zespół Fizykochemii Koordynacyjnej i Bionieorganicznej, Kraków. GOLD NANOPARTICLES SYNTHESIS IN THE FLOW MICROREACTOR SYSTEM VIA GOLD(III) COMPLEX IONS REDUCTION USING HYDRAZINE The aim of this work is the gold nanoparticles synthesis in the flow microreactor system. For synthesis, the reduction method was applied. As a precursor of gold particles and a reductant[...]

WPŁYW NANOCZĄSTEK NA WŁAŚCIWOŚCI SMARNE BAZ OLEJOWYCH WYKORZYSTYWANYCH DO PRODUKCJI OLEJÓW DO PROCESU CIĄGNIENIA DOI:10.15199/67.2015.9.6


  W artykule dokonano analizy danych literaturowych, dotyczących charakterystyk tribologicznych różnych nanomateriałów oraz podstawowych mechanizmów zachowania się nanocząstek w procesach smarowania. Przedstawiono również wyniki testów tribologicznych olejów T400, T4000 i 150mPAO zawierających dodatek różnych nanocząstek (Cu, CuO, CuS lub WS2) poprawiających ich właściwości smarne. Na tej podstawie wytypowano rodzaj i stężenie nanocząstek do przygotowania bazy substancji smarującej, którą stanowiła zawiesina koloidalna nanocząstek Cu oraz WS2 w bazie olejowej. Wyniki badań stanowiły wskazówkę dla wytworzenia olejów smarowych przeznaczonych do ciągnienia drutów stalowych. Słowa kluczowe: tarcie, olej smarujący, nanocząstki, baza olejowa, proces ciągnienia INFLUENCE OF NANOPARTICLES ON THE PROPERTIES OF THE OIL MATRIX FOR PRODUCTION OF LUBRICATING OIL USED IN THE DRAWING PROCESS In this work we present the analysis of literature data describing tribological properties of different lubricants containing nanomaterials as well as the basic mechanisms of nanoparticles behavior in the grease processes. Also, the tribological tests for the T400, T4000 and 150mPAO oils containing different nanoparticles (Cu, CuO, CuS or WS2) as additions improving their lubricating properties, were carried out. Using these information the proper nanoparticles and their concentration were chosen for preparation of the greasing medium — a colloidal solution of Cu and WS2 nanoparticles dispersed in oil base. The obtained results were the indicator for the production of lubricants dedicated to the drawing process of steel wires. Keywords: friction, lubricating oil, nanoparticles, oil matrix, drawing process Wstęp Istotnym problemem eksploatacji środków smarnych jest trwałość ich właściwości, m.in. przeciwzużyciowych i przeciwzatarciowych. Trwałość warstwy smarującej określana jest na podstawie badań tribologicznych. W ekstremalnych warunkach pracy (wysokie ciś[...]

 Strona 1  Następna strona »