Wyniki 1-10 spośród 15 dla zapytania: authorDesc:"KRZYSZTOF FITZNER"

Problemy kształcenia na kierunku Inżynieria Materiałowa w Polsce - własny punkt widzenia

Czytaj za darmo! »

Korzystając z zaproszenia pomysłodawców dyskusji poświęconej kwestiom edukacyjnym, a rozpoczętej artykułem profesora Stefana Wojciechowskiego dotyczącym problemów kształcenia na kierunku Inżynieria Materiałowa w Wielkiej Brytanii, zdecydowałem się podzielić swoim punktem widzenia na ten temat. Rozumiem, że celem dyskusji jest dopracowanie się wspólnego poglądu, jak najlepiej kształcić w naszym kraju inżyniera na kierunku Inżynieria Materiałowa. Rozwój nauki na świecie wymusza niejako taką ewolucję procesu kształcenia, a to spowoduje, że nie będziemy zbytnio odstawać od świata. Sprawa ta jest niewątpliwie ważna, bo z jednej strony wyzwania czekające każdy kraj w rozpoczętym właśnie XXI wieku wymagają rozwoju badań materiałów (bez nich nie powstaną nowe technologie w żadnej dzied[...]

KATEDRA FIZYKOCHEMII I METALURGII METALI NIEŻELAZNYCH

Czytaj za darmo! »

Zmiany Statutu Uczelni, które nastąpiły w kadencji 2005÷2008, wymusiły zmiany w strukturze Wydziałów. Wymóg, aby najmniejszą jednostką organizacyjną struktury wydziałowej była Katedra posiadająca czterech samodzielnych pracowników naukowych spowodował zmiany w Katedrach naszego Wydziału. W rezultacie tych zmian dawne Zakłady Chemii Fizycznej i Elektrochemii oraz Metalurgii Metali Nieżelaznych zostały połączone decyzją Rady Wydziału w jedną Katedrę Fizykochemii i Metalurgii Metali Nieżelaznych. W Katedrze pozostali także pracownicy, który nie zdecydowali się przejść z Katedrą Inżynierii Procesowej na nowy Wydział Energetyki i Paliw: dr inż. Janusz Donizak, dr inż. Adam Hołda i dr inż. Andrzej Piotrowski. Wewnątrz nowej Katedry zachowaliśmy jednak podział na laboratoria odpowia[...]

Wnioski Z Konferencji Komitetu Metalurgii PAN na temat "Polska Metalurgia w Unii Europejskiej, Przemysł, Badania, Kształcenie"


  W dniach 17÷18 czerwca 2013 r. w Przegorzałach k. Krakowa odbyła się Konferencja Komitetu Metalurgii PAN na temat "Polska Metalurgia w Unii Europejskiej. Przemysł, Badania, Kształcenie". Celem konferencji była ocena stanu polskiej metalurgii w obszarze przemysłu, badań i kształcenia kadr, z wypracowaniem stanowiska na temat roli metalurgii w g ospodarce k raju i d alszego j ej r ozwoju w n ajbliższych latach. W polskim przemyśle metalurgicznym wyróżnia się:  przemysł stalowy,  przemysł metali nieżelaznych,  przemysł odlewniczy. W obszarze badań dotyczących przemysłu metalurgicznego koncentrujemy się na:  procesach otrzymywania metali i ich recyklingu (metalurgia ekstrakcyjna),  odlewaniu metali i stopów,  przeróbce plastycznej metali i ich stopów,  metalurgii proszków,  metaloznawstwie i obróbce cieplnej. W zakresie kształcenia metalurgów obowiązuje trójstopniowy system, obejmujący studia inżynierskie, magisterskie i doktoranckie. Na podstawie wygłoszonych referatów oraz dyskusji, sprecyzowano wnioski i program, które powinny być uwzględnione przez decydentów, podejmujących działania na rzecz innowacyjnej gospodarki w naszym kraju, z uwzględnieniem globalnych wyzwań europejskiego przemysłu metalurgicznego. Przemysł stalowy Podstawowy przemysł stalowy[...]

Wpływ pH i temperatury na odporność korozyjną tytanu w buforowanym fosforanami roztworze soli fi zjologicznej PBS

Czytaj za darmo! »

Zbadano odporność korozyjną tytanu w naturalnie napowietrzonych roztworach PBS (buforowanych fosforanami roztworach soli fi zjologicznej) o pH = 2,9 i pH = 8,9. Do określenia parametrów charakteryzujących odporność na korozję tytanu takich jak gęstość prądu korozji ikor, potencjał korozji Ekor, opór polaryzacji Rp użyto elektrochemicznej metody potencjodynamicznej oraz elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej (EIS). Badania przeprowadzono w dwóch temperaturach: 21οC i 36,6οC. Otrzymane wyniki wskazują, że w przypadku umieszczenia tytanu w roztworze PBS o pH = 8,9 w temperaturze 36,6οC jego odporność była najgorsza. Słowa kluczowe: tytan, roztwór fi zjologiczny, odporność na korozję, elektrochemiczna spektroskopia impedancyjna EIS, biomateriały The infl uence of pH and temperature on the corrosion resistance of titanium in phosphate buffered saline solution Corrosion resistance of titanium was investigated in naturally aerated PBS solutions (phosphate buffered saline) with pH = 2.9 and pH = 8.9. To obtain parameters characterizing the corrosion resistance (corrosion current density icor, corrosion potential Ecor, polarization resistance Rp) of titanium, following experimental techniques were applied: electrochemical potentiodynamic method and electrochemical impedance spectroscopy (EIS). The measurements were carried out at two temperatures: 21οC and 36,6οC. The experimental results showed that the corrosion resistance of Ti was worst in PBS solution with pH = 8.9 and at 36.6οC Keywords: titanium, physiological solution, corrosion resistance, EIS, biomaterials.Tytan wykazuje bardzo dobrą odporność na korozję w zupełnie odmiennych środowiskach (kwasy, zasady, związki organiczne). Odporność tą zawdzięcza zdolności do tworzenia warstwy ochronnej tlenku, TiO2, na swojej powierzchni. Stabilność tej warstwy, która występuje także w środowisku biologicznym, decyduje o jego biokompatybilności [1]. Dzięki temu[...]

SYNTEZA NANOCZĄSTEK ZŁOTA W REAKTORZE CYKLICZNYM PRZY UŻYCIU DMAB (DIMETYLOAMINO BORAN) W ŚRODOWISKU WODNYM


  Nanocząstki złota stały się interesującym obiektem badań głównie ze względu na ich fizykochemiczne właściwości, takie jak: właściwości optyczne (szeroka gama koloru nanocząstek, który zależy od ich rozmiaru), zdolności katalityczne oraz potencjalne możliwości ich zastosowania w medycynie. W artykule zbadano wpływ takich czynników, jak stężenie soli złota, stężenie reduktora oraz stabilizatora na rozmiar i dystrybucję rozmiaru otrzymanych nanocząstek. W badaniach wykorzystano kompleks chlorkowy złota jako prekursor oraz DMAB jako reduktor tych jonów. Zbadano wpływ różnych stabilizatorów, takich jak PVA, PVP i CTAB na rozmiar otrzymywanych nanocząstek. Wykazano, że w badanym układzie możliwe jest otrzymanie nanoczastek złota o kontrolowanym rozmiarze i wąskiej dystrybucji rozmiaru. Słowa kluczowe: nanocząstki, synteza, złoto, PVA, PVP CTAB, DMAB SYNTHESIS OF GOLD NANOPARTICLES IN THE BATH REACTOR USING DMAB (DIMETHYLAMINEBORANE) IN AQUEOUS MEDIA Gold nanoparticles are interesting materials because of their various physicochemical properties e.g. optical properties (wide color palette dependent on particles size), catalytic properties and their potential application in medicine. In this work we were investigated the influence of gold salts concentration, reductant concentration and stabilization agent concentration on the size and size distribution of gold nanoparticles. Chloride complexes ions as a precursor and DMAB (dimetyloaminoborane) as a reducing agent were used. The influence of stabilizing agents such as PVA, PVP and CTAB on nanoparticles size was investigated. Our studies showed that it is possible to obtain gold nanoparticles with satisfactory size and narrow size distribution in the investigated system. Keywords: nanoparticles, synthesis, gold, PVA, PVP CTAB, DMAB Wprowadzenie Synteza nanocząstek metali szlachetnych, w ostatnim czasie stały się istotną gałęzią przemysłu. Głównie ze względu na ich możliwości aplikacji w szeregu[...]

SYNTEZA NANOCZĄSTEK PLATYNY W ŚRODOWISKU WODNYM PRZY UŻYCIU DIMETYLOAMINOBORANU JAKO REDUKTORA


  W artykule zbadano wpływ stężenia prekursora, reduktora i czynnika stabilizującego na rozmiar i dystrybucję rozmiaru otrzymywanych nanocząstek platyny. Jako stabilizatory stosowano alkohol poliwinylowy(PVA), poliwinylopirolidon (PVP) oraz cetyltrimetyloamino bromianowy. Wykazano, iż istotnym czynnikiem mającym wpływ na wielkość i dystrybucję rozmiaru nanocząstek platyny ma rodzaj zastosowanego stabilizatora. Równie istotnym czynnikiem jest wpływ stężenia początkowego prekursora. W badaniach wykazano również, iż stężenie początkowe reduktora tylko w niewielkim stopniu ma wpływ na wielkość otrzymywanych nanocząstek. Słowa kluczowe: nanocząstki, synteza, platyna, PVA, PVP CTAB, DMAB Mgr inż. Marek Wojnicki, prof. dr hab. inż. Krzysztof Fitzner - AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Metali Nieżelaznych, Katedra Fizykochemii i Metalurgii Metali Nieżelaznych, al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków. Rudy Metale R58 2013 nr 4 183 PLATINUM NANOPARTICLES SYNTHESIS IN AQUEOUS SOLUTION USING DIMETHYLAMINO BORANE AS AN REDUCING AGENT In the present studies, the influence of initial concentration of precursor, reducing agent and stabilizing agents on the platinum nanoparticles size and size distribution was investigated. As a stabilizing agents, polyvinyl alcohol (PVA), polyvinylpyrrolidone (PVP) and cetrimonium bromide (CTAB) were used. It was shown, that the applied stabilizing agent has significant influence on the particles size and size distribution. Moreover, the influence of precursor initial concentration has significant impact on the final particles size. It was also found that reductant initial concentration also plays an important role during the nanoparticles synthesis process. However, its impact on the final particles size and size distribution in small. Keywords: nanoparticles, synthesis, platinum, PVA, PVP CTAB, DMAB Wprowadzenie Rozwój przemysłu chemicznego na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat, oraz wzrost popytu na [...]

SYNTEZA NANOCZĄSTEK ZŁOTA W ROZTWORACH WODNYCH, BEZ DODATKU I W OBECNOŚCI PVA CZĘŚĆ I

Czytaj za darmo! »

W artykule określono możliwości syntezy nanocząstek złota w roztworach wodnych oraz ich stabilności w czasie. Do syntezy zastosowano metodę redukcji. Prekursorem cząstek Au był kwas czterochlorozłotowy(III) (HAuCl4) a reduktorem borowodorek sodu (NaBH4). W części 1 artykułu, przedstawiono wyniki badań wpływu takich czynników, jak stężenie początkowe prekursora i reduktora na zmiany w rozmiarach otrzymywanych cząstek oraz na ich stabilność w czasie. Do analizy jakościowej obecności cząstek w układzie oraz ich stabilności stosowano metodę spektrofotometrii UV-Vis. Wykazano, że istnieje możliwość otrzymania takich nanocząstek w badanym układzie, jednakże otrzymany produkt nie jest trwały i wymaga dodatkowej stabilizacji. Słowa kluczowe: nanocząstki, metoda redukcji, złoto SYNTHESIS OF[...]

SYNTEZA NANOCZĄSTEK ZŁOTA W ROZTWORACH WODNYCH, BEZ DODATKU I W OBECNOŚCI PVA CZĘŚĆ II

Czytaj za darmo! »

W artykule określono wpływ dodatku poli(alkoholu winylowego) (PVA) na stabilność nanocząstek złota w roztworach wodnych. Do syntezy nanocząstek zastosowano metodę redukcji. Prekursorem cząstek Au był kwas czterochlorozłotowy(III) (HAuCl4) a reduktorem borowodorek sodu (NaBH4). Do analizy obecności cząstek w układzie, ich wielkości oraz stabilności stosowano metodę spektrofotometrii UV-Vis i spektroskopii korelacji fotonów. Wykazano, że istnieje możliwość syntezy stabilnych nanocząstek Au w roztworach wodnych, jednakże wymaga to odpowiedniego doboru ilościowego PVA oraz jego dodatku do układu po odpowiednim czasie (τ) od chwili rozpoczęcia reakcji. W wyniku reakcji otrzymano cząstki metaliczne złota o średnicy w zakresie od ok. 20 do ok. 480 nm. Wykazano, że najlepsze warunki dla[...]

ODDZIAŁYWANIE MIĘDZY Ti/TiO2 A KWASEM TETRACHLOROZŁOTOWYM JAKO PRZYCZYNA ZJAWISKA CEMENTACJI ZŁOTA W WYSOKOCIŚNIENIOWYCH I WYSOKOTEMPERATUROWYCH REAKTORACH TYTANOWYCH

Czytaj za darmo! »

Warstwę tlenku tytanu na powierzchni tytanu otrzymywano metodą mokrą, polegającą na traktowaniu wypolerowanego tytanu silnym utleniaczem, jakim jest kwas siarkowy oraz woda utleniona 30 %. Obserwowano kształt oraz strukturę otrzymanych warstw tlenkowych, stosując mikroskopię sił atomowych AFM, jak również wyznaczano grubość warstwy tlenkowej posługując się elipsometrem SE400adv firmy Sentech Instruments (z laserem HeNe — długość fali 632,8 nm). Właściwości chemiczne otrzymanej warstewki tlenkowej badano wobec wodnego roztworu kwasu tetrachlorozłotowego, stosując spektrofotometr UV‐VIS firmy Shimadzu model U‐2501PC. Na podstawie wyników badań stwierdzono, iż główną przyczyną efektu redukcji kompleksu chlorkowego złota na powierzchni tlenkowej są jego zanieczyszczenia. Słowa kluczowe: tlenek tytanu, cementacja złota, analiza morfologii, reaktory wysokociśnieniowe i temperaturowe INTERACTION BETWEEN Ti/TiO2 AND CHLOROAURIC ACID AS AN EXPLANATION OF THE PHENOMENA OF GOLD CEMENTATION IN HIGH PRESSURE AND HIGH TEMPERATURE REACTOR MADE OF TITANIUM To produce TiO2 films on titanium, surface of the samples was treated by mixture of H2SO4 and H2O2 at the room temperature by 2 hours with different concentration of acid and H2O2. The compositions of the solution are presented in Table 1. After that, samples were washed in deionized water. Samples were analyzed by AFM microscopy, optical microscopy and ellipsometry. This study shows, that TiO2 film can be obtained by simple chemical treatment. Amount of aqueous hydrogen peroxide has influence on titanium dioxide thickness and surface structure. Obtained films did not protect against cementation process for gold chloride complex. Probably, impurities in titanium grade 2, are responsible for, this cementation process. This studies show that titanium grade 2 materials can be used for industrial autoclave, but in daily laboratory life impurities have great influence on obtained results. [...]

Stopy Co-Mo, Co-Mo-C osadzane w polu magnetycznym o prostopadłej orientacji względem powierzchni elektrody

Czytaj za darmo! »

Pole magnetyczne o wektorze indukcji magnetycznej równoległym względem powierzchni elektrody pracującej powoduje dodatkową konwekcję przy jej powierzchni przez wywoływany działaniem siły Lorentza efekt magnetohydrodynamiczny (MHD) [1÷6]. Podczas elektrolizy w prostopadle zorientowanym polu magnetycznym na jony działają dwie siły, tj. siła paramagnetyczna Fp oraz siła wynikająca z gradientu pola magnetycznego FB [7÷9]. Siły te można wyrazić odpowiednio wzorami: F B p = m ⋅ c ⋅ ⋅∇ →   2 2 0 (1) FB = m ⋅ c ⋅B ⋅∇B →  0 (2) Gdzie: λm - molowa podatność magnetyczna, B - wartość indukcji magnetycznej, μ0 - przenikalność magnetyczna próżni, ∇ → c - gradient stężenia danego jonu w warstwie dyfuzyjnej, ∇ → B - gradient indukcji magnetycznej. Obie te siły zależą od momentu magnetycznego związanego wprost z liczbą niesparowanych elektronów walencyjnych [10]. Hinds po porównaniu wartości tych sił stwierdził, że oddziaływanie na jon metalu siły paramagnetycznej jest znacznie mniejsze niż siły gradientu pola [8]. Toteż efekty działania pola magnetycznego przypisuje się głównie działaniu siły gradientu pola magnetycznego. Wpływ siły paramagnetycznej na transport jonów w procesie elektrolizy badali m.in. O’Reilly i Krause ze współpracownikami [6, 9]. O’Reilly zaobserwował, że paramagnetyczne jony są przyśpieszane w kierunku przeciwnym niż wektor działającej na nie siły paramagnetycznej ze względu na posiadany, dodatni znak podatności magnetycznej. Ułatwia to desorpcję wodoru z powierzchni elektrody, wpływając przy tym na proces osadzania metali [9]. W ostatnich latach zaczęto poświęcać szczególną uwagę poszukiwaniu nowych, tańszych, przyjaznych dla środowiska naturalnego źródeł energii. Wodór ma małą masę cząsteczkową oraz dużą wartość ciepła spalania, a produktem jego spalania jest woda. Spr[...]

 Strona 1  Następna strona »