Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Martyna Mirkowska"

Trudności z interpretacją przepisów o substancjach dodatkowych

Czytaj za darmo! »

Stosowanie substancji dodatkowych do żywności w Polsce jest obecnie uregulowane rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 18 września 2008 r. w sprawie dozwolonych substancji dodatkowych (DzU nr 177, poz. 1094). Zapisy rozporządzenia są zgodne z dyrektywami Unii Europejskiej w tym zakresie. Rozporządzenie Ministra Zdrowia zawiera postanowienia 13 dyrektyw, które ukazały się w latach 1989-2006. Mimo że przepisy unijne dotyczące substancji dodatkowych zostały wprowadzone do przepisów polskich już w 2003 r., producenci żywności oraz instytucje przeprowadzające urzędową kontrolę żywności mają czasami trudności z interpretacją zapisów rozporządzenia Ministra Zdrowia. W artykule omówiono te postanowienia, co do których jest najwięcej zapytań ze strony użytkowników rozporządzenia. SUBSTANCJ[...]

Wkrótce nowe wspólnotowe wykazy substancji dodatkowych i substancji aromatycznych

Czytaj za darmo! »

W grudniu 2008 r. w Dzienniku Urzędowym Wspólnoty Europejskiej ukazał się tzw. pakiet rozporządzeń w sprawie czynników polepszających żywność. W skład pakietu wchodzą cztery rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące dodatków do żywności, aromatów, enzymów oraz procedury dopuszczania nowych ww. substancji na rynku unijnym. Od 20 stycznia 2010 r. obowiązują przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 w sprawie dodatków do żywności (Dz. Urz. WE L 354 z 31 grudnia 2008 r.). Do rozporządzenia zostały przeniesione zapisy ogólne dotychczas obowiązujących dyrektyw w sprawie substancji dodatkowych - definicje, ogólne zasady stosowania substancji dodatkowych, przepisy dotyczące znakowania substancji dodatkowych przeznaczonych dla przemysłu oraz dla konsumenta finalnego. W rozporządzeniu (WE) nr 1333/2008 nie ma szczegółowych wymagań dotyczących stosowania substancji dodatkowych (jakie substancje dodatkowe, do jakich produktów i w jakich dawkach). W ciągu dwóch lat od wejścia w życie rozporządzenia, czyli do 20 stycznia 2011 r., zostaną opracowane następujące wykazy substancji dodatkowych do żywności:  wspólnotowy wykaz substancji dodatkowych dopuszczonych do stosowania w żywności oraz warunki ich stosowania - ten wykaz będzie stanowił załącznik nr II do rozpo[...]

Zmiany w przepisach dotyczących substancji dodatkowych

Czytaj za darmo! »

Mając na względzie poprawę bezpieczeństwa żywności, Komisja Europejska w Białej Księdze z 2000 r. zapowiedziała zmianę prawa żywnościowego. W wyniku realizacji zaleceń Białej Księgi, w grudniu 2008 r. ukazały się cztery rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady stanowiące tzw. pakiet rozporządzeń dotyczących środków polepszających żywność. W skład pakietu wchodzą następujące rozporządzenia:  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 z 16 grudnia 2008 r. w sprawie dodatków do żywności (DzUrz WE L 354, 31.12.2008);  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1334/2008 z 16 grudnia 2008 r. w sprawie środków aromatyzujących i niektórych składników żywności o właściwościach aromatyzujących do użycia w oraz na środkach spożywczych (DzUrz WE L 354, 31.12.2008);  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1332/2008 z 16 grudnia 2008 r. w sprawie enzymów spożywczych (DzUrz WE L 354, 31.12.2008);  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1331/2008 z 16 grudnia 2008 r. ustanawiające jednolitą procedurę wydawania zezwoleń na stosowanie dodatków do żywności, enzymów spożywczych i środków aromatyzujących (DzUrz WE L 354, 31.12.2008). Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie dodatków do żywności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ma zastąpić obowiązujące w tym zakresie dyrektywy. Do rozporządzenia zostały przeniesione zapisy ogólne dyrektyw - definicje, ogólne zasady stosowania substancji dodatkowych, przepisy dotyczące znakowania substancji dodatkowych przeznaczonych dla przemysłu oraz dla konsumenta finalnego. Obowiązek stosowania przepisów zawartych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie dodatków do żywn[...]

Bezpieczeństwo barwników stosowanych w produkcji żywności

Czytaj za darmo! »

Większość środków spożywczych oferowanych obecnie konsumentowi zawiera substancje dodatkowe. Podstawą dopuszczenia danej substancji dodatkowej do żywności jest jej bezpieczeństwo dla zdrowia konsumenta. Oceny bezpieczeństwa substancji dodatkowych dla zdrowia konsumenta dokonuje Komitet Ekspertów FAO/WHO ds. Dodatków do Żywności (JECFA - The Joint FAO/ WHO Expert Committee on Food Additives), a w Unii Europejskiej - Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA). Poprzednikiem EFSA był Naukowy Komitet ds. Żywności. Wyniki badań są podstawą do ustalenia dla danej substancji tzw. dopuszczalnego, dziennego pobrania (ADI). Jest to ilość substancji (wyrażona w mg/kg masy ciała człowieka/ /dzień), która może być pobierana dziennie przez człowieka ze wszystkich źródeł, przez całe życie, bez szkody dla zdrowia. Wartość ADI jest zazwyczaj ok. 100 razy niższa od wartości NOAEL (No Observed Adversed Effect Level) - najwyższego stężenia substancji wyznaczonego w badaniach na zwierzętach, które nie powoduje uchwytnych, zwykle szkodliwych zmian morfologicznych, funkcjonalnych, wzrostu, rozwoju i czasu życia zwierząt. PROGRAM OCENY bezpieczeństwa dodatków do żywności Rozporządzenie (WE) nr 1333/2008 zobowiązuje Komisję do ustanowienia programu ponownej oceny przez EFSA bezpieczeństwa dodatków do żywności, które zostały już dopuszczone w Unii przed 20 stycznia 2009 r. [1]. Program ten został opracowany i jest zawarty w rozporządzeniu Komisji (WE) n[...]

 Strona 1