Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"MARIA ZOŁOTAJKIN"

Kinetyka procesu karbonizacji solanki amoniakalnej w absorberze barbotażowym DOI:

Czytaj za darmo! »

Badano kinetykę procesu karbonizacji solanki amoniakalnej w reaktorze barbotażowym i podano jej opis matematyczny. Omówiono wpływ parametrów procesu na szybkość absorpcji C 0 0 i opisano stan metastabilny fazy ciekłej układu NH3-C 0 2- H20-NaCl. Absorpcja C 0 2 w solance amoniakalnej (karbonizacja) jest podstawowym etapem otrzymywania sody metodą Solvaya. Jest to złożony proces chemisorpcji połączony z wytrącaniem fazy stałej w układzie. Powszechnie uważa się, że główny opór dyfuzji jest zlokalizowany w granicznej warstwie cieczy, co wskazuje na celowość stosowania aparatów barbotażowych1*. Kinetyce procesu karbonizacji poświęcono niedużą liczbę prac; dotyczą one głównie jego mechanizmu2 ^ 5) oraz określenia wpływu składu faz ciekłej i gazowej na szybkość absorpcji C 0 26,7). Brakuje informacji o parametrach hydrodynamicznych procesu karbonizacji oraz doświadczalnych danych umożliwiających ilościowe przenoszenie uzyskanych wyników do skali przemysłowej. Obszerne doświadczalne prace nad kinetyką karbonizacji wykonane w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu8) były badaniami porównawczymi i dotyczyły głównie układu NH3—CÓ2—H20 —NaN 0 3. Dane o równowadze ciecz-para układu NH3—C 0 2—H20 —NaCl zawarte w literaturze2,6,9^ 12) są niewystarczające do obliczenia aktualnej siły napędowej procesu [...]

Równowaga fazowa procesów absorpcyjnych w technologii otrzymywania sody

Czytaj za darmo! »

Wyznaczono stany równowagi ciecz-para dla NH3 , CO2 i H2O w zakresie parametrów technologicznych procesów absorpcji amoniaku i karbonizacji stosowanych w technologii otrzymywania sody metodą Solνaya. Opisano stan metastabilny układu NH3—CO2—H2O—NaCl i wyznaczono dynamikę zmian składu fazy ciekłej, fazy gazowej i ciśnienia równowagowego podczas zanikania przesycenia ka[...]

Przegląd badań dotyczących statyki i kinetyki procesu syntezy mocznika DOI:

Czytaj za darmo! »

Omówiono doświadczalne i teoretyczne prace wykonane w Instytucie Nawozów Sztucznych i na Politechnice Śląskiej, dotyczące fizykochemicznych podstaw procesu syntezy mocznika, takich jak: równowaga chemiczna i fazowa, kinetyka procesu syntezy i hydrolizy mocznika oraz równowaga ciecz-para w warunkach niestacjonarnych układu mocznikowego. Mocznik jest jednym z podstawowych nawozów azotowych. W ostatnich latach wprowadzono do przemysłu wiele nowych technologii, a istniejące procesy poddano istotnym modernizacjom1*. Stosowane obecnie w Polsce technologie produkcji mocznika są oparte na procesie В Toyo Koatsu (Kędzierzyn, Puławy) oraz na procesie Stamicarbon (Police). W Instytucie Nawozów Sztucznych w Puławach na początku lat siedemdziesiątych zorganizowano zaplecze naukowe i projektowe w celu prowadzenia wszechstronnych prac nad unowocześnianiem wymienionych technologii, które znacznie odbiegają od światowego poziomu. Wstępna analiza danych zawartych w literaturze, dotyczących statyki i kinetyki procesu syntezy mocznika, wykazała ich małą przydatność do prac projektowych, a także do oceny funkcjonowania instalacji prze- Prof. dr hab. inż. Józef SZARAWARA w roku 1950 ukończył Wydział Chemiczny Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Jest kierownikiem Zakładu Technologii Nieorganicznej w Instytucie Chemii i Technologii Nieorganicznej Politechniki Śląskiej. Specjalność chemiczna, kinetyka procesów chemicznych, inżynieria reaktorowa. termodynamika Doc. dr hab. inż. Jerzy PIOTROWSKI w roku 1970 ukończył W[...]

 Strona 1