Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Szymon KUSAREK"

Wpływ geometrii siatki GRID i TIN na dokładność NMT DOI:10.15199/50.2016.6.2


  Analiza numerycznych modeli terenu z uwagi na ich szeroki obszar zastosowań jest ważnym zagadnieniem w inżynierii lądowej, budownictwie i geodezji. W artykule zawarto autorskie wyniki analiz i ocen wpływu geometrii siatki GRID i TIN na dokładność opracowania NMT. Wykorzystano zróżnicowane funkcje dwu zmiennych przebiegu powierzchni terenu. Analizę i ocenę przeprowadzono w odniesieniu do cech geometrycznych siatki typu TIN z wykorzystaniem aplikacji LisCAD 11.1 i C-Geo 8, następnie w odniesieniu do cech geometrycznych siatki typu GRID z zastosowaniem programu Surfer 9. W pracy przedstawiono wnioski i spostrzeżenia. Artykuł niniejszy został opracowany w ramach badań statutowych nr 11.11.150.005. Słowa kluczowe: Numeryczny Model Terenu, NMT, GRID, TIN, model hybrydowy Analysis of Digital Terrain Model due to their wide range of applications is an important issue in civil engineering, construction and geodesy. The article includes copyright results of analyzes and impact assessments geometry grid GRID and TIN on the accuracy of the development of DTM. This paper presents conclusions and observations. This article was developed as part of statutory research no 11.11.150.005. Keywords: Digital Terrain Model, DTM, GRID, TIN, hybrid model.1. Wprowadzenie Numeryczny model terenu (NMT, DTM - Digital Terrain Model) stanowi użyteczną prezentację powierzchni terenu w inżynierii lądowej i budownictwie, umożliwiając wyznaczenie wysokości dowolnego punktu na obszarze objętym opracowaniem. We współczesnych opracowaniach istnieje wiele definicji NMT. Według [5] numeryczny model terenu stanowi zbiór współrzędnych (X, Y, Z), odpowiednio wybranych punktów powierzchni terenu oraz algorytmy interpolacyjne, umożliwiające odtworzenie kształtu jej powierzchni w określonym obszarze. NMT posiada wiele zastosowań w różnych obszarach nauki oraz techniki. Z zastosowaniem odpowiedniego oprogramowania jest wykorzystywany m.in. w celu: - automatyzacji wykonywania[...]

 Strona 1