Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Iwona Burka"

ISO 9001 jako baza Lean Management


  Spełnione wymaganie normy ISO 9001 daje podwalinę pod budowanie szczupłej organizacji.Głównymi celami zarówno koncepcji Lean Management (szczupłego zarządzania), jak i systemów zarządzania jakością zgodnych z wymaganiami normy ISO 9001, jest dostarczanie klientom wyrobów i usług o określonej wartości, czyli dostarczanie ich we właściwym czasie, po odpowiedniej cenie oraz według określonych przez klientów wymagań . Norma ISO 9001 mówi o wymaganiach klienta jako o jego potrzebach, oczekiwaniach, które zostały ustalone, przyjęte zwyczajowo, lub są obowiązkowe . Oczekiwania klienta są przyczynkiem do powstania strumienia wartości, obejmującego zarówno procesy wewnątrz przedsiębiorstwa, jak i procesy zewnętrzne. Identyfikacja potrzeb klienta, tego co ma dla niego największe znaczenie w przypadku konkretnego wyrobu, bądź usługi, jest pierwszym etapem tworzenia strumienia wartości . Zatem wymagania normy ISO 9001 są bazą spełnienia fundamentalnego założenia koncepcji Lean Management. Przeprowadzona charakterystyka wymagań tej normy i założeń Lean Management, pozwalają przypuszczać, że dobrze wdrożony w organizacjach system zarządzania jakością zgodny z wymaganiami normy ISO 9001 może być wsparciem do budowania szczupłej organizacji według zasad Lean Management. J.P. Womack, D.T. Jones; Lean thinking - szczupłe myślenie. Eliminowanie marnotrawstwa i tworzenie wartości w przedsiębiorstwie; ProdPress.com; s. 547 Norma PN-EN ISO 9000:2006; s. 25 Czerska J., Doskonalenie strumienia wartości, Difin, Warszawa 2009, s. 21 Charakterystyka głównych założeń Lean Management - szczupłego zarządzania Lean Management, przez niektórych autorów nazywany systemem , przez innych koncepcją , metodą zarządzania, a przez praktyków i firmy szkoleniowe - strategią, wywodzi się od tzw. szczupłego myślenia - filozofii Lean Thinking, wprowadzonej do słownika zarządzania przez duet J.P. Womack i D.T. Jones. Profesor J.P. Womack, prezes Lean Enterpr[...]

O marnotrawstwie w literaturze nauk o zarządzaniu


  Nie ma możliwości sporządzenia zamkniętego katalogu grup marnotrawstwa. Wprowadzenie Czym jest marnotrawstwo? Marnotrawstwo, to nic innego jak rozrzutność, niegospodarność, zużywanie bez pożytku [28]; to także niewykorzystywanie należycie tego, co posiadamy. Dyskusja nad marnotrawstwem ma charakter ponadczasowy. Było ono piętnowane przez starożytnych filozofów, a jego negatywny wpływ podkreślali twórcy w każdej z epok. Na przykład Ignacy Krasicki w satyrze "Marnotrawstwo" krytykował złe gospodarowanie. Tadeusz Kotarbiński w "Traktacie o dobrej robocie" pisał, że marnotrawstwo często łączy się z łatwizną, postępowaniem po najmniejszej linii oporu, ale to także opieszałe niekończenie roboty rozpoczętej, co cechuje ludzi niewytrwałych [12]. Ponad sto lat temu Henry Ford w swojej pracy pt. "Moje życie i dzieło" pisał: "Istota myśli mej zatem leży w tem, że marnotrawstwo i chciwość tamują świadczenie prawdziwych usług. Zarówno marnotrawstwo, jak i chciwość są niepotrzebne. Marnotrawstwo polega przeważnie na niezrozumieniu roboty, albo na niedbałości w jej wykonaniu, a chciwość jest tylko odmianą krótkowidztwa" [8]. Niegospodarność to także kwestia odpowiedzialności prawnej i menedżerskiej, której konsekwencjami może być zagrożenie realizacji podstawowych celów przedsiębiorstw, w tym i przeżycia. Efektywne gospodarowanie wymuszają różne podmioty, także i silna pozycja konsumentów na rynkach [27]. Marnotrawstwo jest wszechobecne w organizacjach i jak słusznie podkreślili T. Fabrizio i D. Tapping, zbyt często słyszy się wypowiedzi pracowników, że dana czynność to strata czasu, ale jednak trzeba ją wykonać. Co więcej zdaniem tych autorów marnotrawstwo stało się już częścią "normalnych" działań w środowisku pracy [7]. Walka z marnotrawstwem jest obecna w wielu koncepcjach zarządzania, najbardziej charakterystyczna jest jednak dla koncepcji szczupłego zarządzania - Lean Management. Jako pierwsi terminu Lean Management użyli J[...]

Koncepcja lean management i kierunki jej rozwoju


  LM traktujemy jako koncepcję, pozwalającą implementować głównie orientację/podejście na wyniki oraz na procesy w zarządzaniu organizacją1.Lean Management to koncepcja mająca na celu ekonomiczne zarządzanie organizacją. Autorki przyjęły, że ekonomiczny jest tożsamy z terminem: "szczupły", "oszczędny". Ma charakter uniwersalny, o czym świadczą kierunki, w jakich rozwinęła się na przestrzeni dziesięcioleci. Wpisuje się w trzeci ważny etap w historii rozwoju światowego przemysłu, poprzedzony produkcją rzemieślniczą, która zastąpiona została przez produkcję masową . Należy do rodziny nowszych koncepcji zarządzania organizacjami, łączy w sobie aspekty dwóch poprzednich etapów i na dobre "zaistniała" w dorobku literatury prezentującej ewolucję myślenia o zarządzaniu. Także znalazła zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu na świecie, w tym w przemyśle: motoryzacyjnym, lotniczym, elektronicznym, spożywczym, w sektorze służby zdrowia i administracji. Koncepcja Lean Management, jakkolwiek ma nazwę amerykańską, rodowód ma japoński . Wywodzi się z filozofii Lean Thinking, wprowadzonej do słownika zarządzania przez J.P. Womacka, D.T. Jonesa i D. Roosa, naukowców z Massachusetts Chodzi o kierunek dociekań i ich rezultaty; chodzi o to, jakie podstawowe wyróżniające cechy powinien mieć system zarządzania organizacją, na jakie wartości i zasady powinien być ukierunkowany i jakie powinien spełniać podstawowe warunki Por. J. Lichtarski - Profile orientacji w zarządzaniu przedsiębiorstwem i kształtujące je czynniki [w:] Kierunki i dylematy rozwoju nauk i praktyki zarządzania przedsiębiorstwem, praca zbiorowa pod red. H. Jagoda, J. Lichtarski, Wyd. UE we Wrocławiu, Wrocław, 2010. T. Handle, Guide to management ideas and gurus, The Economist Newspaper Ltd, London 2008, s. 117 K. Zimniewicz, Współczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2003, s. 68 Institute of Technology. To oni jako pierwsi na określenie szczupłej produkcji uży[...]

 Strona 1