Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"ELŻBIETA RING"

Dorobek Instytutu Przemysłu Organicznego w dziedzinie bezpieczeństwa technicznego i procesowego w przemyśle chemicznym

Czytaj za darmo! »

Zagadnienia związane z szeroko rozumianym bezpieczeństwem, zarówno w przemyśle chemicznym, jak i obrocie produktami chemicznymi (magazynowanie, transport i stosowanie), stanowiły w 60-letnim okresie działalności Instytutu Przemysłu Organicznego (IPO) poważny obszar zainteresowań jego kadry naukowo-badawczej. Znajduje to wyraz zarówno w statucie Instytutu, jak i jego strukturze organizacyjnej[...]

Bezpieczeństwo pracy z chem ikaliam i w świetle nowych przepisów prawnych DOI:

Czytaj za darmo! »

Omówiono przepisy zawarte w "Konwencji o bezpieczeństwie pracy z chemikaliami". Wskazano na konieczność przygotowania i realizacji programu dostosowania krajowych przepisów do norm Międzynarodowej Organizacji Pracy. Powojenny rozwój przemysłu chemicznego na świecie wiąże się z gwałtownym wzrostem ilości i rodzajów wytwarzanych wyrobów. Produkcja w tej dziedzinie gospodarki osiąga obecnie wielkość 400 min ton. Wytwarzanie takiej masy materiałów chemicznych (często niebezpiecznych) i obrót nimi stwarza coraz poważniejsze zagrożenia dla ludzi i środowiska naturalnego. Poszczególne kraje oraz organizacje międzynarodowe podejmowały różne działania mające na celu uregulowanie, zwykle cząstkowe, najważniejszych zagadnień dotyczących bezpieczeństwa chemicznego. Brak koordynacji działań i niejednolitość rozwiązań powodują, że poziom bezpieczeństwa podczas pracy z chemikaliami nie jest jednakowy w różnych krajach i w różnych gałęziach gospodarki. Ma to negatywny wpływ m.in. na międzynarodową wymianę towarową. Dlatego też od pewnego czasu na forum Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) przygotowywano ,,Konwencję o bezpieczeństwie pracy z chemikaliami", która została przyjęta 23 czerwca 1990 r. na ostatniej 77 sesji MOP. W dokumencie tym określono obowiązki producentów w zakresie właściwej charakterystyki wytwarzanych materiałów oraz obowiązki pracodawców w stosunku do pracow[...]

Bezpieczeństwo produkcji, transportowania i magazynowania pestycydów w Polsce oraz stan prawny w tej dziedzinie^ DOI:

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wymagania w zakresie bezpieczeństwa produkcji pestycydów, ich transportowania i magazynowania w Polsce. Omówiono stosowanie przepisów w praktyce przemysłowej. Wytwarzanie pestycydów i ich form użytkowych stwarza wiele zagrożeń dla ludzi i środowiska. Mogą to być typowe zagrożenia występujące w,procesach technologicznych lekkiej syntezy organicznej, takich jak: reakcje przebiegające z dużą szybkością, grożące wybuchem w razie utraty kontroli nad nimi, reakcje zachodzące pod zwiększonym ciśnieniem lub niektóre operacje prowadzone pod zmniejszonym ciśnieniem, reakcje z udziałem substratów lub produktów podatnych na wybuchowy rozkład. Zarówno w procesach syntezy pestycydów, jak i ich formulacji występują zagrożenia pożarem i wybuchem. Przyczyną pożaru może być zapłon łatwo palnych rozpuszczalników (przede wszystkim ich par) spowodowany kontaktem ze źródłem zapłonu, np. otwartym płomieniem, iskrą mechaniczną lub z wyładowania elektrostatycznego, a także silnie nagrzaną powierzchnią. Wybuchy substancji palnych (ciekłych lub w postaci pyłu) mogą następować wówczas, gdy pary rozpuszczalnika lub pył utworzą z powietrzem mieszaninę, w której stężenie składnika palnego będzie się znajdowało w przedziale pomiędzy dolną i górną granicą wybuchowości. Warunkiem zaistnienia wybuchu jest kontakt ze źródłem zapłonu o odpowiedniej energii. Ostatnią grupą zagrożeń towarzyszących produkcji pestycydów, ich transportowaniu oraz stosowaniu są zagrożenia toksyczne. Można je podzielić na dwa rodzaje: - zagrożenia wywołane przez toksyczne substraty i półprodukty nie występujące w produkcie; - zagrożenia stwarzane przez toksyczny produkt w postaci substancji aktywnej i, zwykle w mniejszym stopniu, przez jego formę użytkową. Zróżnicowanie zagrożeń wymaga od producentów i użytkowników podejmowania wielu przedsięwzięć minimalizujących ich efekty. W większości krajów, także w Polsce, stosowanie środków prewencyjnych wynika z przepisów[...]

Z badań nad zagrożeniami stwarzanymi przez N,N’-dinitrozopentametylenotetraminę DOI:

Czytaj za darmo! »

Określono właściwości pożarowo-wybuchowe NjN’-dinitrozopentametylenotetraminy w stanie czystym i z dodatkiem flegmatyzatorów. Wyznaczono derywatograflcznie temperaturę samoprzyspieszającego się rozkładu. Zbadano wrażliwość aminy na uderzenie oraz wskazano na szczególnie duży stopień zagrożenia stwarzany przez ten produkt podczas jego produkcji i w czasie transportu. N,N’-dinitrozopentametylenotetramina (DNPMTA) ze względu na łatwość rozkładu w temperaturze większej od 160°C, z wydzieleniem dużych ilości produktów gazowych, jest wykorzystywana w przemyśle gumowym jako porofor. Z przedstawionych przez producenta danych na temat zagrożenia stwarzanego przez ten materiał można było wnioskować o konieczności zapobiegania kontaktowaniu aminy z silnymi kwasami, mogą one bowiem powodować zapłon DNPMTA i wybuch wydzielających się gazów. Wiadomo także, że powstające gazy działają toksycznie na organizm człowieka. Ponadto gazy o podobnym składzie mogą wydzielać się już w temperaturze pokojowej podczas przechowywania aminy1 co świadczy ojej małej trwałości chemicznej (zmniejsza się ona jeszcze ze wzrostem temperatury). Z przedstawionych danych wynika, że informacje o zagrożeniach stwarzanych przez DNPMTA były bardzo skąpe i ogólnikowe, co uniemożliwiało podjęcie racjonalnych kroków profilaktycznych, które ograniczyłyby zagrożenie podczas pracy z tą substancją. Celem niniejszej pracy było kompleksowe rozpoznanie zagrożeń pożarowych i wybuchowych stwarzanych przez DNPMTA. W związku z informacjami pochodzącymi ze źródeł ONZ2) o konieczności przewożenia DNPMTA w postaci flegmatyzowanej (o zawartości substancji aktywnej nie przekraczającej 82%) zaproponowano producentowi przeprowadzenie porównawczych badań tego typu produktów. Część doświadczalna W pierwszym [...]

 Strona 1