Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Szymon NOSEWICZ"

MODELOWANIE PROCESU SPIEKANIA MATERIAŁÓW DWUFAZOWYCH METODĄ ELEMENTÓW DYSKRETNYCH


  W niniejszym artykule zostały przedstawione nowe wyniki modelowania procesu spiekania metodą elementów dyskret‐nych. W sformułowaniu teoretycznym dla części sprężystej zastosowano model kontaktu Hertza w celu lepszego odwzoro‐wania oddziaływania elementów kulistych w trakcie prasowania. Sformułowanie i implementację modelu rozszerzono na przypadek spiekania materiałów dwufazowych. Na podstawie badań literaturowych wyznaczono parametry materiałowe procesu, które zostały następnie zweryfikowane za pomocą wyników eksperymentalnych. Wyniki numeryczne ewolucji gę‐stości próbki porównano z wynikami doświadczalnymi otrzymując dużą zgodność. Słowa kluczowe: materiały dwufazowe, metalurgia proszków, spiekanie, metoda elementów dyskretnych DISCRETE ELEMENT MODELLING OF SINTERING OF TWO‐PHASE MATERIALS This paper presents numerical new results of discrete element modelling of powder sintering. The Hertz contact model was used for the elastic part of the sintering model in order to better represent elastic deformation of spherical particles under pressure. The formulation and implementation of the model has been extended on sintering under pressure of two‐phase materials. The model parameters have been determined from the data available in the literature and verified using experimental results. Comparison of numerical and experimental results showing the evolution of relative density during sintering shows a good agreement. Keywords: two‐phase materials, powder metallurgy, sintering, discrete element method Wstęp Spiekanie jest szeroko stosowanym procesem technolo‐gicznym w metalurgii proszków, podczas którego pod wpływem podwyższonej temperatury oraz ewentualnego obciążenia mechanicznego materiał w sypkiej postaci zo‐staje przekształcony w ciało polikrystaliczne. W trakcie pro‐cesu spiekania dochodzi do powstania i rozrostu stref kon‐taktu pomiędzy cząstkami proszku (rys. 1). W wyniku tego w strukturze[...]

Modelowanie wstępnego prasowania proszków metodą elementów dyskretnych DOI:10.15199/24.2016.1.1


  W niniejszym artykule zaprezentowano wyniki modelowania zagęszczania proszku stanowiącego wstępny etap procesu prasowania na gorąco. Modelowanie numeryczne zrealizowano metodą elementów dyskretnych z wykorzystaniem kulistych cząstek. Analizę skoncentrowano na badaniu mechanizmów zagęszczania proszku przy ciśnieniu do 50 MPa oraz poszukiwaniu modeli odpowiednich przy zastosowanych warunkach realizacji procesu. Symulacje numeryczne wykonano wykorzystując dwa modele oddziaływania cząstek proszku: sprężysty model Hertza-Mindlina-Deresiewicza oraz plastyczny model Storåkersa. Wyniki numeryczne zostały porównane z wynikami laboratoryjnymi prasowania proszku NiAl. Otrzymano dużą zgodność wyników eksperymentalnych i numerycznych. This paper presents the results of discrete element simulation of powder compaction which is the initial stage in the hot pressing process. Numerical simulation has been performed by discrete element method with using spherical particles. The research has been focused on densification mechanisms under pressure 50 MPa and models appropriate for these conditions. Numerical simulations have been carried out for two contact models: elastic Hertz-Mindlin-Deresiewicz and plastic - Storåkers. Numerical results and results from laboratory test of the uniaxial pressing of NiAl powder have been compared. The obtained results of numerical simulation and laboratory tests showing a good agreement. Słowa kluczowe: metoda elementów dyskretnych, prasowanie proszków, materiały intermetaliczne Key words: discrete element method, powder compaction, intermetallics.Wprowadzenie. Prasowanie na gorąco jest technologią szeroko wykorzystywaną w metalurgii proszków. Proces ten łączy zagęszczanie i spiekanie proszku. Podczas prasowania na gorąco na proszek oddziałują dwa czynniki ciśnienie i temperatura, które powodują jego konsolidację i w następstwie otrzymanie materiału o gęstości zbliżonej do teoretycznej. Ciśnienie jest zadawane od[...]

 Strona 1