Wyniki 1-10 spośród 10 dla zapytania: authorDesc:"ANNA ŚMIGLEWICZ"

Struktura i wybrane właściwości wysokomanganowych stali przeznaczonych dla przemysłu motoryzacyjnego

Czytaj za darmo! »

W ostatnich latach ośrodki badawcze w kraju i na świecie koncentrują swoje prace badawcze w obszarze rozwoju wysokomanganowych stali przeznaczonych dla przemysłu motoryzacyjnego. Zależnie od zawartości Mn, Al i Si stale te wykazują różną EBU, a tym samym odrębny mechanizm odkształcenia, taki jak indukowana odkształceniem przemiana martenzytyczna (efekt TRIP) i indukowane odkształceniem bliźniakowanie (efekt TWIP). W artykule analizowano zmiany plastyczności w funkcji temperatury odkształcania, wyznaczając temperaturę zerowej plastyczności stali FeMnAlSi. Ponadto przeprowadzono badania faktograficzne. Powierzchnię przełomów badano za pomocą skaningowego mikroskopu elektronowego. In recent years considerable efforts have been directed to the development of high-Mn steels for a automotive industry. For a value of Mn, Al, and Si addition those steels have a unequal value of EBU and a different stress mechanism like twinning induced plasticity TWIP and transformation induced plasticity TRIP. In this article was analyzed plasticity test with a function of stress temperature calculated a zero plasticity temperature of FeMnAlSi steel. Moreover a factography investigations was made. Fracture surface was examined in the scanning electron microscope. Słowa kluczowe: stale wysokom[...]

Wpływ zawartości węgla na strukturę i właściwości mechaniczne wysokomanganowej stali austenitycznej


  W ostatnich latach ośrodki badawcze koncentrują swoje prace badawcze w obszarze rozwoju wysokomanganowych stali przezna- czonych dla przemysłu motoryzacyjnego. Zależnie od zawartości Mn, Al i Si stale te wykazują różną EBU, a tym samym odrębny mechanizm odkształcenia, taki jak indukowana odkształceniem przemiana martenzytyczna (efekt TRIP) i indukowane odkształce- niem bliźniakowanie (efekt TWIP). W artykule analizowano strukturę oraz właściwości wysokomanganowej stali FeMnAlSi o różnej zawartości węgla oraz manganu. Materiał wytapiano w piecu indukcyjnym z tyglem ceramicznym i odlewano techniką odlewania grawitacyjnego do zimnych form grafitowych. Badaną stal po procesie wytapiania poddano procesowi kucia na pręty o średnicy 15 mm, przy temperaturze końca przeróbki plastycznej. Otrzymane pręty poddano przesycaniu z temperatury 1150 °C. Analizowano strukturę przy użyciu mikroskopii świetlnej oraz skaningowej mikroskopii elektronowej. Właściwości wytrzymałościowe wyznaczo- no w statycznej próbie rozciągania, a pomiaru twardości dokonano metodą Vickersa. Badania fraktograficzne wykonano przy użyciu skaningowego mikroskopu elektronowego. In recent years considerable efforts have been directed to the development of high-Mn steels for a automotive industry. For a value of Mn, Al, and Si addition those steels have a unequal value of EBU and a different stress mechanism like twinning induced plasticity TWIP and transformation induced plasticity TRIP. In this [...]

Energia błędu ułożenia a mechaniczne bliźniakowanie na przykładzie wysokomanganowej stali X30MnAlSi26-4-3 DOI:10.15199/24.2015.8.1


  W pracy przedstawiono wyniki obliczeń wartości energii błędu ułożenia wysokomanganowej stali X30MnAlSi26-4-3 na podstawie składu chemicznego z wykorzystaniem modelu termodynamicznego zaproponowanego przez G.B. Olson, M. Cohen [1]. Przedstawiono procedurę obliczeniową opartą na modyfikacji wartości ÄGg →ε - molowej energii swobodnej między g i ε, zaproponowaną przez Frommayera [2]. Modyfikacja uwzględnia parametry termodynamiczne określone dla głównych pierwiastków stopowych, tj. C, Mn, Al oraz Si. Wybór zasto- sowanej metody podyktowany był składem chemicznym badanej stali X30MnAlSi26-4-3. Wyznaczona wartość EBU wskazuje, że badana stal powinna wykazywać skłonność do tworzenia mechanicznych bliźniaków indukowanych odkształceniem plastycznym. Występowanie bliźniaków odkształcenia ujawniono w materiale poddanym próbom dynamicznego odkształcania z zastosowaniem różnej prędkości od- kształcenia. Badania strukturalne wykonano z wykorzystaniem techniki skaningowej transmisyjnej mikroskopii elektronowej. The stacking fault energy of the X30MnAlSi26-4-3 steel was evaluated by analytical method based on chemical composition using a thermodynamic model proposed by Olson G. B., Cohen M. [1]. The paper presents the calculation procedure is based on the modification of the value - the molar free energy between the g and ε proposed by Frommayer [2]. The modification takes into account the thermodynamic parameters determined for the major alloying elements, ie. C, Mn, Al and Si. The choice of the method used was dictated by the investigated steel chemical composition X30MnAlSi26-4-3. The designated value of the SFE indicates that the steel should have a tendency to form mechanical twins induced. The occurrence of deformation twins are disclosed in the material subjected to dynam[...]

WŁASNOŚCI I MIKROSTRUKTURY STOPU CuNi2Si1

Czytaj za darmo! »

Stosowane dotychczas elementy osprzętu w urządzeniach elektrycznych są wytwarzane z zimnowalcowanych taśm z brązów cynowych i mosiądzów. Materiały te charakteryzują się wysoką wytrzymałością i dobrą skrawalnością , jednakże obniżoną konduktywnością elektryczną. Jedną z perspektywicznych grup materiałów przeznaczonych do tego typu zastosowań stanowią umacniane wydzieleniowo stopy CuNiSi. W pracy przedstawiono wyniki badań własności mechanicznych, konduktywności elektrycznej, struktury oraz termicznej analizy różnicowej (DTA) stopu CuNi2Si1 po wybranych wariantach procesu technologicznego. Badania prowadzono na próbkach pobranych z taśm stopu CuNi2Si1 w stanie po walcowaniu na gorąco, po przesycaniu w warunkach 950 °C/1h/woda oraz po starzeniu przy temperaturze 450÷600 °C w czasie od 1[...]

Badania właściwości drutów z austenitycznej stali X60MnAl27-5


  W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu odkształcenia na właściwości drutów ze stali austenitycznej X60MnAl27-5. Proces odkształcenia realizowano na ciągarce ławowej przy prędkości ciągnienia 0,5 m/min. Określono właściwości mechaniczne oraz strukturę drutów w stanie umocnionym i wyżarzonym przy różnych wartościach względnego ubytku przekroju. Właściwości wytrzymałościowe wyznaczono w statycznej próbie rozciągania, a pomiaru twardości dokonano metodą Vickersa. Badania fraktograficzne wykonano przy użyciu skaningowego mikroskopu elektronowego. Wykazano, że badana stal wysokomanganowa typu X60MnAl27-5 w stanie wyjściowym do ciągnienia wykazuje bardzo dobre właściwości plastyczne i silnie umacnia się wraz ze zwiększaniem odkształcenia. Przeanalizowano powierzchnie przełomów powstałych w miejscu zerwania próbki podczas rozciągania, które wskazują na obecność przełomów transkrystalicznych ciągliwych. The article presents the results of tests that aimed at establishing the impact of deformation on properties of wires made of X60MnAl27-5 austenitic steel. The deformation process was carried out with the use of a draw bench machine at a speed of 0.5 m/min. Mechanical properties and structure of strengthened and annealed wires at different levels of relative depletion in cross-section were determined. Strength of the tested material was determined in the tensile test, while its hardness was measured with the Vickers hardness test method. Fractographic tests were performed with the use of an scanning electron microscope. It was shown that at the beginning of the tensile test X60MnAl27-5 high manganese steel is characterized by very high plasticity and becomes stronger as the degree of deformation grows. The surface of fractures that were created in the areas where the sample was torn we[...]

Wpływ prędkości odkształcenia na właściwości i strukturę wysokomanganowej stali X30MnAlSi20-4-3


  W pracy przedstawiono wyniki wstępnych badań dynamicznego rozciągania wysokomanganowej stali gatunku X30MnAlSi20-4-3. Ba- dania przeprowadzono na młocie rotacyjnym, który posiada możliwość realizacji prób dynamicznego rozciągania w zakresie pręd- kości liniowej od 5÷40 m/s. Uzyskane wyniki badań porównano ze stalą o strukturze austenitycznej X3CrNi18-9 wyznaczając cha- rakterystyki wytrzymałościowe. Badania strukturalne wykonano z wykorzystaniem techniki skaningowej mikroskopii elektronowej i skaningowej transmisyjnej mikroskopii elektronowej. Przeanalizowano powierzchnie przełomów powstałych w miejscu zerwania podczas prób rozciągania, które wskazują na obecność przełomów transkrystalicznych ciągliwych. Przeprowadzone badania substruktury ujawniły obecność mechanizmu bliźniakowania mechanicznego indukowanego w warunkach dużych prędkości odkształcenia występującego w stali X30MnAlSi20-4-3. The paper presents results of initial investigations of dynamic tensile of the high-manganese X30MnAlSi20-4-3 steel. Research was carried out on a flywheel machine, which enables to perform of dynamic tensile tests and with a linear velocity of the enforcing element in the range of 5 ÷ 40 m/s The obtained results were compared with the austenitic steel X3CrNi18-9. Structural analysis were performed with the use of a scanning electron microscopy technique and scanning transmission electron microscopy. The surface of fractures that were created in the areas where the sample was torn were analyzed. Substructure studies revealed the presence of mechanical twinning induced in a high strain rate for the X30MnAlSi20-4-3 steel. Słowa kluczowe: wysokomanganowa stal, odkształcanie dynamiczne, mechaniczne bliźniakowanie, substruktura Key words: high-manganese steel, dynamic forming, mechanical twinning, substructure.Wprowadzenie. Korzystne połączenie właści- wości wytrzymałościowych i plastycznych oraz bar- dzo duża zdolność do pochłaniania energii w procesie defo[...]

Analiza struktury i właściwości dwufazowej stali austenityczno-ferrytycznej MnAl poddanej procesowi obróbki cieplno-plastycznej DOI:10.15199/24.2015.2.3


  Obecnie wiele ośrodków badawczo-naukowych koncentruje swoje prace w obszarze nowych wysokomanganowych stali z grupy AHSS. W pracy dokonano oceny właściwości tych stali o strukturze austenityczno-ferrytycznej po obróbce cieplno-plastycznej. Stale różniły się zawartością węgla, manganu i aluminium. Zasadniczym celem pracy było określenie najkorzystniejszych parametrów obróbki cieplnej, temperatury końca walcowania i szybkości chłodzenia w celu uzyskania relacji wytrzymałość-plastyczność. Analizę struktury przeprowa- dzono wykorzystując techniki mikroskopii świetlnej, a ocenę właściwości wytrzymałościowych przeprowadzono na podstawie wyników ze statycznej próby rozciągania blach. Recently many research centers focus in the area of new high manganese steel from a group of AHSS. In the paper, two grades of high-manganese steels with aluminum after a thermo-mechanical treatment were studied. Steel grades with an austenitic-ferritic structure with various contents of carbon, manganese and aluminum were selected for the studies. The main goal of the work was to define the most preferable parameters of heat treatment, rolling finish temperature and cooling rate in order to obtain the most favorable strength-ductility relation for the examined steels. The structural analysis was carried out using optical microscopy techniques. The evaluation of strength properties was carried out based on the results of static tensile test of steel sheets. Słowa kluczowe: wysokomanganowa stal austenityczno-ferrytyczna, obróbka cieplno-plastyczna, właściwości mechaniczne Key words: high manganese austenitic-ferritic steel, thermo-mechanical treatment, mechanical properties.Wprowadzenie. Wysokowytrzymałe manganowo- -aluminiowe stale austenityczne i austenityczno-ferry- tyczne ze względu na ich doskonałe połączenie wyso- kich właściwości mechanicznych i dobrej plastyczności stanowią znaczący potencjał w aplikacjach na ele- menty konstrukcyjne w przemyśle motoryzacyjny[...]

Badania odkształcalności wybranych stopów na osnowie faz międzymetalicznych z układu Fe-Al DOI:10.15199/24.2015.8.14


  W artykule przedstawiono przebieg zmian strukturalnych stopów z układu Fe-Al pod wpływem odkształcenia plastycznego na gorąco. Badania wykonano na plastomerze skrętnym w zakresie temperatury 800°C÷1100°C przy zadanej stałej prędkości odkształcenia 0,1 s-1. Określono badania zmiany mikrostruktury i substruktury badanego stopu przy użyciu techniki mikroskopii świetlnej LM i skaningowo- transmisyjnej mikroskopii elektronowej STEM. Analiza struktury badanych stopów pozwoliła ujawnić zmiany spowodowane dynamicznymi procesami. Otrzymane wyniki badań próby skręcania dla stopu FeAl285Cr wskazują na możliwość uzyskania drobnoziarnistej struktury przy odpowiednio dobranych parametrach procesu (T=1000°C, 1100°C) i dużym odkształceniu ε=40. W temperaturze T=1000°C i 1100°C stwierdzono występowanie efektu nadplastycznego płynięcia. The paper presents the course of structural changes of alloys from Fe-Al system under the hot plastic deformation with application of a few different temperatures of the process at a constant strain rate value 0,1 s-1. Tests were conducted on torsion plastometer in temperature range from 800°C to 1100°C. The analysis of the microstructure and substructure changes of tested alloy was conducted with using light microscopy LM and scanning-transmission electron microscopy STEM techniques. The analysis of the structure of the alloys allowed to reveal changes caused by dynamic processes of reconstruction of the structure. The results of torsion tests alloy FeAl28Cr5 show the possibility to obtain a fine-grained structure with appropriately chosen parameters of the process (T=1000°C, 1100°C) and a large deformation . Deformation at a temperature of T=1000°C and 1100°C is accompanied by superplastic flow effect. Słowa kluczowe: stopy z układu Fe-Al, próba skręcania, substruktura, rekrystalizacja dynamiczna Key words: alloys from Fe-Al system, torsion plastometer, substructure, dynamic rekrystalization.Wprowadzenie. Zainteresowani[...]

Plastyczność i mikrostruktura wysokomanganowej stali X55MnAl25-5 z efektem TWIP po próbach skręcania DOI:10.15199/24.2015.9.4


  Rozwój przemysłu motoryzacyjnego, kolejowego czy militarnego wymaga prowadzenia prac badawczych w obszarze nowych wysokoman- ganowych stali z grupy AHSS. Stale te w zależności od zawartości Mn i Al, czyli głównych pierwiastków stopowych, wykazują skłonność do odkształcania w oparciu o pewien szczególny mechanizm, zależny od wartości energii błędu ułożenia austenitu EBU. Zatem wyróżnić możemy stale wykazujące indukowaną odkształceniem przemianę martenzytyczną (stale z efektem TRIP), indukowane odkształceniem bliźniakowanie mechaniczne (stale z efektem TWIP) oraz indukowane odkształceniem tworzenie mikropasm ścinania (stale z efektem MBIP). W niniejszej publikacji przedstawiono wyniki badań wpływu parametrów skręcania na właściwości oraz strukturę austenitycznej stali X55MnAl25-5 wykazującej efekt TWIP. Badana stal została wyprodukowana na drodze klasycznego odlewania wlewków, które dalej walcowano na pręty okrągłe. Proces prowadzono na finalny wymiar 15 mm w zakresie temperatury 1150÷900°C. Przeprowadzono analizę wpływu parametrów odkształcania plastycznego na gorąco w zakresie temperatury 800÷1100°C na właściwości i strukturę badanej stali w próbach skręcania na plastomerze skrętnym. Wykazano, że badana stal charakteryzuje się bardzo korzystną odkształcalnością. Ujaw- niono, że w sposób efektywny proces odbudowy zdefektowanej struktury ustala się podczas odkształcania stopu w temperaturze 1000°C z udziałem dynamicznej rekrystalizacji. The development of the automotive, rail or military industries requires conducting research in the area of new high-Mn steel with a group of AHSS. These steels depending on the content of Mn and Al which is the main alloying elements tend to deform based on a specific mechanism, depending on the value of stacking fault energy of austenite EBU. Thus, we can distinguish steels which showing during deformation martensitic transformation (effect TRIP), mechanical twinning (effect TWIP) and creating shear bands and [...]

Ocena wpływu dynamicznego odkształcania z wykorzystaniem młota spadowego na podatność do odkształceń plastycznych wybranych stali wysokomanganowych DOI:10.15199/24.2016.8.5


  Evaluation of the influence of dynamic deformation using a drop hammer on the susceptibility to plastic deformation of selected high manganese steels Coraz częściej w przemyśle motoryzacyjnym wymaga się stosowania nowych materiałów o właściwościach przewyższających stosowane obecnie. Z tego powodu duże zainteresowanie wzbudzają stale z grupy Advanced High Strenght Steel (AHSS), a w tym średnio i wysokomanganowe z dodatkami Al i Si. Stale te w zależności od zawartości Mn i Al wykazują skłonność do odkształcenia w oparciu o szczególne mechanizmy zależne od wartość energii błędu ułożenia austenitu EBU. W przypadku stali mających swe zastosowanie na elementy pojazdów pochłaniające energię zderzenia doskonałe właściwości wykazują stale austenityczne umacniane wskutek mechanicznego bliźniakowania oraz stale dwufazowe austenityczno-ferrytyczne. W niniejszej publikacji przedstawiono wyniki badań wpływu odkształcania dynamicznego za pomocą młota spadowego na podatność do odkształcenia plastycznego wybranych gatunków stali wysokomanganowej. Przeprowadzono próby odkształcania z prędkością 7,67 m/s elementów w postaci podłużnicy samochodowej i dokonano analizy wpływu tego procesu na zmiany wymiarów i kształtu z uwzględnieniem oceny mikrostruktury w obszarze działania największych naprężeń ściskających i rozciągających. Increasingly in the automotive industry it requires the use of new materials with properties exceeding the materials used today. For this reason, they arouse great interest the steels from the group of Advanced High [...]

 Strona 1