Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"AMELIA WOYNAROWSKA"

Termiczne przekształcanie odpadów z tworzyw sztucznych w chemicznie obojętnym złożu fluidalnym DOI:

Czytaj za darmo! »

Przedmiotem badań było termiczne przekształcanie wybranych odpadów polimerowych w chemicznie obojętnym złożu fluidalnym. Wysoka kaloryczność tworzyw sztucznych umożliwia spalanie autotermiczne, po ustaleniu parametrów początkowych procesu. Analiza ilościowa gazów spalinowych ujawniła wysokie stężenie CO dla wszystkich materiałów odpadowych, natomiast stężenia NOx dla poliwęglanów oraz politereftalanu etylenowego spełniało standardy emisyjne. Wyjątek stanowiła mieszanka PC/ABS, dla której zawartość NOx w gazach odlotowych przekraczała normy emisji.W POLSCE wytwarza się ponad 10 mln. Mg odpadów komunalnych rocznie, co stanowi około 8% wszystkich odpadów powstałych w kraju [7]. Odpady spożywcze stanowią ponad 33%, papier to około 16%, natomiast tworzywa sztuczne zajmują średnio 14% ich ogólnego składu [6]. W roku 2008 na składowiskach zdeponowano 8 693 tys. Mg (86,61%) odpadów komunalnych, biologicznie unieszkodliwiono 262 tys. Mg (2,6%), a termicznie tylko 63 tys. Mg (0,63%). Z selektywnej zbiórki surowców wtórnych uzyskano 682 tys. Mg (6,79%), natomiast segregacja zmieszanych odpadów pozwoliła uzyskać dodatkowe 336 tys. Mg (3,35%) [7]. Recykling w Polsce utrzymuje się na poziomie około 16%, a odzysk energii z pokonsumenckich odpadów z tworzyw sztucznych wynosi ok. 28%, co stawia Polskę na dwudziestym miejscu wśród państw europejskich [5]. W Europie zapotrzebowanie na materiały polimerowe w 2009 roku wyniosło 45 mln. Mg, największe, niezmiennie od lat zużycie notuje segment opakowań, kolejne miejsca zajmują: budownictwo, motoryzacja oraz przemysł elektroniczny. Na pozostałe (26,9%) składa się udział takich sektorów przemysłu jak: sport, rekreacja, rolnictwo itp. (tab. 1). Większość materiałów polimerowych, potocznie zwanych plastikami, może być z powodzeniem poddana powtórnemu przetworzeniu, jednak zawsze pozostaje frakcja zanieczyszczona, która ze względów ekonomicznych przeznaczona jest do utylizacji. Tworzywa sztuczne ch[...]

Spalanie odpadów polimerowych tworzyw sztucznych w złożu fluidalnym


  Przedstawiono wyniki badań spalania odpadów tworzyw sztucznych w reaktorze z pęcherzowym atmosferycznym złożem fluidalnym. Skład spalin oraz ilości emitowanych związków organicznych i nieorganicznych ściśle zależały od typu użytego tworzywa sztucznego, a tym samym od jego budowy chemicznej. W spalinach powstałych w trakcie spalania odpadów tworzyw sztucznych, które w swej strukturze zawierały atom azotu oraz tych, w których budowie azot był nieobecny, również zaobserwowano podwyższone stężenie NOx. W trakcie spalania fluidalnego zaobserwowano również wysokie stężenia węglowodorów krótkołańcuchowych, szczególnie dla tworzyw alifatycznych. The various plastics wastes were combusted in air at 850- 950°C in a lab. reactor with a fluidized bed of glass-making sand (0.385-0.43 mm in grain size) to study the compn. of flue gases. The N2O and NOx contents in the gases decreased with increasing combustion temp. Formation of N2O was obsd. only during combustion of N-contg. plastics. The highest CO and MeH contents were found in the flue gas from styrene combustion. Wzrost gospodarczy krajów europejskich oraz przyrost liczby mieszkańców przekłada się znacząco na ilość wytworzonych odpadów komunalnych. W okresie ostatnich 10 lat ludność Unii Europejskiej powiększyła się o 18 mln przekraczając w 2010 r. liczbę 501 mln mieszkańców. Prognozy przewidują wzrost zaludnienia, aż do 2040 r. W minionym dziesięcioleciu ilość wyprodukowanych odpadów komunalnych wzrosła o 28 kg na mieszkańca w skali roku osiągając wartość 524 kg na mieszkańca1). W 2008 r. zebrano w Europie ponad 260 mln t odpadów z aglomeracji miejskich, z czego na składowiskach zdeponowano ok. 103 mln t, a termicznej utylizacji poddano ponad 50 mln t. Z pozostałych 107 mln t odpadów komunalnych kompostowaniu poddano 17%, natomiast zbiórka surowców wtórnych ukształtowała się na poziomie 23%1). Europa jest czołowym producentem tworzyw sztucznych na świecie. W 2009 r. na rynek św[...]

Termiczna dekompozycja odpadów elektronicznych z wykorzystaniem reaktora fluidyzacyjnego


  Przedstawiono metodę termicznego przekształcania odpadowych elektronicznych obwodów drukowanych, realizowaną w reaktorze z chemicznie obojętnym złożem fluidalnym. Pozostałą po wypaleniu substancji polimerowych niepalną część odpadów poddano dwustopniowej ekstrakcji w środowisku zasadowym (30-proc. KOH) oraz kwaśnym (95-proc. H2SO4). Przedstawiono udziały masowe wybranych metali w próbkach stałych po procesie spalania oraz po kolejnych etapach roztwarzania. Uzyskano wysoki stopień wyekstrahowania metali z materiału wyjściowego, mieszczący się w granicach od 90% (dla Ti) do ponad 97% dla innych metali. Fourteen printed circuits were disintegrated and combusted in fluidized-sand quartz reactor (diam. 96 mm, height 400 mm) fired with PrH-PrMe mixts. The combustion gases were analyzed for O2, NO, NO2, SO2, CO, CO2 and volatile org. compds. The solid residues were analyzed for 11 metals after extn. with concd. KOH and H2SO4 solns. High recovery degree (from 90.56% for Ti up to 99.96 for Ni) was achieved. W 2009 r. każdy mieszkaniec Unii Europejskiej wytwarzał przeciętnie ponad 500 kg odpadów rocznie, z czego ok. 17-20 kg stanowiły odpady przemysłu elektrycznego i elektronicznego1). Ilość tego typu odpadów ciągle wzrasta. Ocenia się, że ich udział stanowi 3-5% ogólnej ilości odpadów w Europie1). Ponadto szacuje się, że w państwach Unii Europejskiej pojawia się rocznie 10,3 Tg nowego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Przewiduje się, że do 2020 r. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Amelia Woynarowska*, Stanisław Kandefer, Małgorzata Olek, Sylwester Żelazny, Witold Żukowski Termiczna dekompozycja odpadów elektronicznych z wykorzystaniem reaktora fluidyzacyjnego Thermal decomposition of electronic waste using fluidized-bed reactor Prof. dr hab. inż. Stanisław KANDEFER w roku 1973 ukończył studia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej. W 1977 r. obronił pracę doktorską, w 1990 r. przeprowadził przewód [...]

Spalanie odpadów elektronicznych w reaktorze z pęcherzowym złożem fluidalnym oraz proces ekstrakcji produktów w środowisku kwaśnym


  Przedstawiono wyniki badań termicznej dekompozycji fragmentów obwodu drukowanego z podzespołami elektronicznymi prowadzonej w reaktorze z pęcherzowym złożem fluidalnym, oraz ługowania produktów spalania w środowisku kwaśnym. Uzyskaną po spaleniu pozostałość poddano dwuetapowej ekstrakcji w środowisku kwaśnym (H2SO4 i woda królewska). Uzyskano stopnie ekstrakcji wynoszące od 99,95% (Cu) do 97,42% (Mn), dla ołowiu (2,60%), przy użyciu H2SO4, oraz od 99,94% (Cu) do 71,73% (Ti) przy użyciu H2SO4 i wody królewskiej. Warunkiem uzyskania wysokich stopni ekstrakcji przy użyciu kwasu siarkowego było zastosowanie w początkowym okresie tego procesu kwasu stężonego. Printed circuit boards with electronic components were combusted in a fluidized bed reactor in air-liq. petroleum gas stream. The combustion products were leached with concd. H2SO4 and HNO3/H2SO4 at 50°C for 120 min. The metal recovering degree ranged from 99.95% (Cu) to 97.42% (Mn), with the exception of lead (2.60%), when H2SO4 was used, and from 99.94% (Cu) to 71.73% (Ti) when in a 2-stage process H2SO4 and HNO3/H2SO4 were used. Mgr inż. Amelia WOYNAROWSKA w roku 2010 ukończyła studia na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej. Jest doktorantką w Instytucie Chemii i Technologii Nieorganicznej tej uczelni. Specjalność - technologia chemiczna. Instytut Chemii i Technologii Nieorganicznej Politechniki Krakowskiej, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków, tel. (12) 628-27-71, e-mail: awoynarowska@ indy.chemia.pk.edu.pl * Autor do korespondencji: Politechnika Krakowska Amelia Woynarowska*, Jadwiga Zabagło, Jerzy Baron, Sylwester Żelazny, Witold Żukowski Spalanie odpadów elektronicznych w reaktorze z pęcherzowym złożem fluidalnym oraz proces ekstrakcji produktów w środowisku kwaśnym Combustion of electronic waste in a fluidized bed reactor and extraction of products in acidic medium Mgr inż. Jadwiga ZABAGŁO w roku 2007 ukończyła studia na Wydzi[...]

Combustion of electronic waste in the reactor with bubbling fluidized bed. Charakterystyka procesu spalania odpadów elektronicznych w reaktorze z pęcherzowym złożem fluidalnym


  Twenty-two samples of various electronic wastes (printed circuit boards) were combusted with PrH/BuH mixt. in air in bubbling fluidized bed reactor to analyze the chem. compn. of exhaust gases. The highest emission index was found for CO (111 mg/g in av.) and volatile org. compds. (11 mg/g excluding PhH 2.05 mg/g, PhOH 2.26 mg/g and naphthalene 0.66 mg/g). High emission index was also found for MeH (0.94 mg/g), NOx (1.02 mg/g) and HBr (1.31 mg/g). The mass loss of the waste samples during combustion (2.98–45.88%) was also detd. Przedstawiono wyniki badań spalania obwodów drukowanych pochodzących ze zużytego sprzętu teleinformatycznego w pęcherzowym złożu fluidalnym. Podczas periodycznie prowadzonego procesu wykonano pomiary emisji: CO, CO2, lotnych związków organicznych (VOC), NOx, SO2, a także HCl, HBr, HCN, NH3, fenolu, węglowodorów alifatycznych i aromatycznych oraz HF i COCl2. Uzyskane wyniki przedstawiono w sposób ilościowy w formie wskaźników emisji poszczególnych zanieczyszczeń. Stwierdzono, że uzyskany skład gazów spalinowych związany jest przede wszystkim z chemicznym składem danej próbki, a ich masa odgrywa drugorz.dn. rol.. Ponadto przedstawiono sta.e produkty spalania oraz ubytki masy dla ka.dej z probek. Najwi.kszy stopie. wypalenia wynosi. 45,88%, a najmniejszy 2,98%. .redni ubytek masy dla wszystkich probek wynios. ok. 21%. Zbudowanie pierwszego obwodu drukowanego przez Paula Eislera w 1936 r. oraz wynalezienie pierwszego dzia.aj.cego uk.adu scalonego przez Jacka Kilby?fego w 1958 r., a nast.pnie wprowadzenie na szerok. skal. cyfrowych uk.adow scalonych spowodowa.o gwa.towany rozwoj wykorzystuj.cych je technologii oraz lawinowy wzrost produkcji i sprzeda.y sprz.tu elektrycznego i elektronicznego wyposa.onego w zaawansowane obwody elektroniczne. Ze wzgl.du na ci.g.y wzrost gospodarczy, innowacyjne technologie i produkty oraz rozwoj rynku ur[...]

Studies of fly ash from biomass in terms of its utilization Badania popiołu lotnego z biomasy w aspekcie jego zagospodarowania DOI:10.12916/przemchem.2014.550


  Fly ash from the combustion of biomass (power plant Połaniec) was analyzed for elements and extd. with H2O at 25-65°C to recover K and P. Przedstawiono wyniki badań popiołu lotnego ze spalania biomasy z Elektrowni Połaniec dotyczące odzysku potasu i fosforu z tego popiołu za pomocą wody w różnych temperaturach i przy różnych czasach ługowania. Określono podstawowe związki potasu odzyskane w wyniku ługowania wodą oraz podjęto próbę wyjaśnienia niskiego stopnia ługowania. Zasoby węgla, ropy, gazu i uranu są ograniczone i prędzej czy później wyczerpią się (tabela 1). Przyczyną tego jest nie tylko rabunkowa gospodarka surowcami, ale również gwałtowny wzrost zużycia energii i jej zapotrzebowania spowodowany rozwojem naukowotechnicznym oraz wzrostem populacji1). Prognozy na najbliższe kilkadziesiąt lat przewidują ciągły wzrost zapotrzebowania na energię do 545 EJ w 2015 r., do 599 EJ w 2020 r. oraz do 657 EJ w 2025 r.2) Poprawę w zakresie bilansu surowców konwencjonalnych można uzyskać poprzez stosowanie odnawialnych zasobów paliw do produkcji energii elektrycznej. Rozwiązania takie wynikają z uwarunkowań obowiązujących w UE oraz ze równoważonej produkcji i konsumpcji surowców mineralnych, w tym surowców energetycznych, przy jednoczesnym spełnianiu wymagań w zakresie ochrony środowiska. Substytucja paliw kopalnianych sprowadza się najczęściej do wykorzystania biomasy w procesach wytwarzania energii elektrycznej i ciepła. Według Rozporządzenia Ministra Gospodarki3) za biomasę uważa się stałe lub ciekłe substancje pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, ulegające biodegradacji, pochodzące z produktów, odpadów i pozostałości z produkcji rolnej oraz leśnej, a także przemysłu przetwarzającego ich produkty, a także pozostałych odpadów, które ulegają biodegradacji. Polityka UE zakłada, że w najbliższej przyszłości odnawialne źródła energii będą stanowić priorytetową pozycję w polityce energetycznej. Zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejski[...]

 Strona 1