Wyniki 1-8 spośród 8 dla zapytania: authorDesc:"JERZY STRASZKO"

Selektywna katalityczna redukcja tlenków azotu DOI:

Czytaj za darmo! »

Opisano katalizatory procesu selektywnej redukcji NOx amoniakiem otrzymane z tlenków miedzi i manganu oraz z tlenków chromu, miedzi i manganu. Katalizatory te pracują w zakresie temp. 453 — 603 K, przy obciążeniu rówhym 3,6 - 104 m3/kg - h i zużyciu amoniaku wynoszącym ok. 0,85 mola na mol NOx. Tlenki azotu (NOx) są wydzielane do atmosfery przez wytwórnie kwasu azotowego i nitropochodnych, tradycyjne elektrownie i ciepłownie oraz przez silniki spalinowe. Ponad 60% NOx emitowanych ze źródeł stacjonarnych pochodzi z procesów spalania paliw mineralnych. Emisja tych tlenków z zakładów chemicznych jest stosunkowo niewielka. Dużo uwagi poświęca się jednak procesom oczyszczania gazów odlotowych z wytwórni chemicznych, ponieważ tlenki azotu występują w nich w znacznych stężeniach, a zakłady te często są położone w pobliżu dużych osiedli miejskich. W niniejszym artykule opisano sposób oczyszczania gazów odlotowych pochodzących ze średniociśnieniowych instalacji do produkcji kwasu azotowego. W pracach1 ^ 3) wykazano, że obecnie najkorzystniejsza jest metoda selektywnej katalitycznej redukcji NOx. Na potrzeby krajowego przemysłu opracowano technologię, w której zastosowano tę metodę. Celem prowadzonych w dalszym ciągu badań jest doskonalenie katalizatorów tego procesu. ^ Praca została wykonana w ramach CPBR 11.2 temat 25. Wydzielanie NOx do atmosfery można ograniczyć poprzez modyfikację procesów technologicznych prowadzącą do zmniejszenia ilości powstających tlenków azotu lub też w wyniku stosowania różnych metod oczyszczania gazów odlotowych4,5). W warunkach technicznych najczęściej wykorzystuje się katalityczną redukcję NOx, która może być reakcją selektywną lub nieselektywną. Proces przebiega selektywnie wtedy, gdy reduktor doprowadzany do mieszaniny zawierającej NOx 1 0 2 reaguje tylko z tlenkami azotu, a nieselektywnie wówczas, gdy reduktor najpierw reaguje z tlenem i dopiero po całkowitym związaniu 0 2 reaguje z tlenkami azo[...]

Badania kinetyki procesów kontaktowych DOI:

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono zweryfikowane doświadczalnie matematyczne modele procesów kontaktowych wprowadzone na podstawie praw zachowania masy i transportu masy. Pomiary szybkości reakcji modelowych przeprowadzono metodą bezgradientową, a ruch masy w ziarnie katalizatora badano metodą Wickego-Kallenbacha. W instalacjach przemysłowych najczęściej stosuje się katalizatory porowate. Reakcjom przebiegającym z ich udziałem towarzyszą procesy transportu masy i ciepła zarówno w ziarnach katalizatorów, jak i pomiędzy ich zewnętrzną powierzchnią a strumieniem gazu. Szybkość ogólna procesu kontaktowego, która jest podstawową wielkością potrzebną przy projektowaniu reaktorów i optymalizacji ich pracy, zależy od szybkości reakcji chemicznej oraz transportu masy i ciepła. W teorii kinetyki procesów kontaktowych stosuje się pojęcie współczynnika efektywności zdefiniowanego stosunkiem ogólnej szybkości procesu do szybkości reakcji w obszarze kinetycznym. Jest on więc pewną miarą wykorzystania katalizatora. Współczynnik ten można wyznaczyć doświadczalnie albo obliczyć na podstawie równań teoretycznych M). W niniejszej pracy przedstawiono proste metody badania i opisu szybkości procesów katalitycznych na przykładzie reakcji spalania toksycznych domieszek powietrza. Wybrano te reakcje, ponieważ obecnie stanowią one jedną z bardziej efektywnych metod oczyszczania gazów odlotowych z instalacji przemysłowych.[...]

Katalizatory selektywnej redukcji tlenków azotu osadzone na TiO2

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań aktywności i struktury katalizatorów otrzymanych po osadzeniu na TiO2 (anataz) tlenków: V205, Mo03, Fe203, W03 lub ich mieszanin. Katalizatory te stosuje się w szerokim zakresie temperatury (200÷480°C), przy dużych obciążeniach gazem (102÷103 dm3/gk- h). Wykazano, że składniki czynne i nośnik zachowują w tych układach swoją strukturę krystalograficzną. Katalityczn[...]

Badania procesu rozkładu uwodnionego siarczanu miedzi w warunkach nieizotermicznych

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań rozkładu CuSO4·5H2O w warunkach nieizotermicznych. Stwierdzono, że proces ten zachodzi w czterech etapach. W pierwszym etapie następuje uwolnienie czterech cząsteczek wody, w drugim - ostatniej cząsteczki wody, w trzecim bezwodny siarczan miedzi przekształca się w CuO-CuSO4, a w czwartym otrzymuje się tlenek miedzi. Wykazano, że trzy pierwsze etapy procesu [...]

Katalizatory procesu spalania toksycznych domieszek powietrza

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań aktywności katalizatorów platynowych i tlenkowych w procesie spalania domieszek powietrza oraz odporność tych katalizatorów na działanie SO2, innych związków siarki i chloropochodnych. Wykazano, że zbadane katalizatory można stosować w procesie oczyszczania gazów z domieszek związków organicznych. atalityczne spalanie często stosuje się podczas oczyszczania gazów [...]

Destructive oxidation of a mixture of acetone, n-butyl acetate and toluene in the corona-catalytic reactor. Destrukcyjne utlenianie acetonu, octanu n-butylu i toluenu w mieszaninie w reaktorze koronowo-katalitycznym


  Mixts. of Me2CO, AcOBu and PhMe were oxidized with air over a MnO2/Fe2O3/CuO catalyst in a hybrid corona-catalytic reactor (catalyst mass 4 g, gas flow rate 260 L/h). The max. degrees of oxidative destruction of the org. compds. were 0.993, 1 and 0.970, resp. Do utleniania acetonu, octanu n-butylu i toluenu w reaktorze hybrydowym koronowo-katalitycznym stosowano zasilacz i reaktor własnej konstrukcji oraz oryginalny katalizator o składzie 45% mas. MnO2, 30% mas. Fe2O3 i 25% mas. CuO. Stężenia domieszek na wlocie wynosiły 2,176-2,267 g/m3 (aceton), 0,745-0,805 g/m3 (octan n-butylu) oraz 1,333-1,511 g/m3 (toluen). Napięcie zasilania było stałe i wynosiło 15 kV, natomiast częstotliwość prądu zmieniano w granicach 0,8-1,6 kHz. Uzyskane maksymalne sumaryczne stopnie przemiany domieszek wyniosły dla acetonu 0,993, dla octanu n-butylu 1 i dla toluenu 0,970. Badania destrukcyjnego utleniania organicznych domieszek powietrza w reaktorach koronowych (plazmowych) są prowadzone w różnych ośrodkach1-7). W reaktorze koronowym zwykle nie uzyskuje się całkowitej przemiany domieszek organicznych. Dlatego stosuje się systemy hybrydowe obejmujące reaktor koronowy i reaktor katalityczny8-10). W takich układach część domieszki przereagowuje w reaktorze koronowym, a reszta jest spalana w reaktorze katalitycznym. Przemiana domieszek w takich układach powinna zachodzić selektywnie do produktów nietoksycznych (CO2, H2O). Sposób katalitycznego spalania domieszek organicznych jest znany11, 12), należy do podstawowych technologii oczyszczania gazów odlotowych13). Natomiast sposób przebiegu niskotemperaturowego spalania domieszek organicznych w plazmie generowanej w wyniku wyładowań koronowych jest bardziej złożony. Przyjmuje się, że w strefie wyładowań koronowych zachodzą reakcje łańcuchowe1, 5, 14, 15). Rozróżnia się w nich etapy inicjowania łańcucha, rozwijania łańcucha (lub także rozgałęziania) i przerywania łańcucha. Rozwijanie łańcucha, podczas [...]

Modyfikacja procesu katalitycznej selektywnej redukcji NOx DOI:

Czytaj za darmo! »

Opisano zmodyfikowany proces selektywnej redukcji NOs, polegający na katalitycznym dopalaniu NH 3, który nie przereagowal w czasie redukcji. Sposób ten umożliwia utrzymanie stężenia amoniaku w oczyszczonym gazie poniżej 1 ppm. Redukcję NO, prowadzi się z wykorzystaniem hopkalitu jako katalizatora, a spalanie N H , z zastosowaniem hopkalitu modyfikowanego tlenkiem kobaltu(III). Oba katalizatory pracują w temp. 180 4- 220°C, pod ciśnieniem 0 -5- 730 kPa, przy dużych obciążeniach gazem. Selektywna redukcja tlenków azotu amoniakiem jest obecnie najtańszą i najczęściej stosowaną metodą zmniejszenia emisji tych gazów z wytwórni kwasu azotowego. W razie niedostatecznego stopnia przereagowania NH3 w układzie mogą powstawać, stwarzające zagrożenie, azotan amonowy i azotyn amonowy. Jest to istotne zwłaszcza wtedy, kiedy wspomnianym sposobem oczyszcza się nie rozprężone gazy pochodzące ze średniociśnieniowych instalacji do otrzymywania kwasu azotowego. Nie przereagowany amoniak można usunąć z układu, prowadząc niskotemperaturowe utlenianie NH3 w obecności katalizatora. Sposób ten umożliwia utrzymywanie stężenia NH3 w oczyszczonym gazie na dowolnie niskim poziomie, a przez to zapobieganie tworzeniu się azotanu i azotynu amonowego. Część teoretyczna Katalityczna redukcja tlenków azotu przebiega selektywnie właściwie tylko wtedy, kiedy jako reduktor stosuje się amoniak. Proces ten prowadzi się zazwyczaj w temp. 250 h- 350°C. Zawartość amoniaku w oczyszczonym gazie nie powinna przekraczać 10 20 ppm, ponieważ w obecności większych ilości NH3 w instalacji mogą wydzielać się osady azotanu amonowego i azotynu amonowego, których rozkład, przebiegając wybuchowo, może spowodować-jej zniszczenie. Opracowano kilka technologii oczyszczania gazów z zastosowaniem katalitycznej selektywnej redukcji tlenków azotu N O ,11. W procesie firmy BASF AG katalizatorem jest V20 5 osadzony na A120 3. Warunkiem właściwego przebiegu procesu jest odpowiednia (większa[...]

 Strona 1