Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Szymon Wiszniewski"

PORÓWNANIE DETEKCJI OBWIEDNI I DETEKCJI SYNCHRONICZNEJ W RADIOODBIORNIKACH LOTNICZYCH VHF DOI:10.15199/59.2018.8-9.39


  1. WSTĘP W odbiornikach radiodyfuzyjnych i odbiornikach pracujących w systemach radiokomunikacji, gdzie stosowana jest modulacja amplitudy z dwiema wstęgami bocznymi i falą nośną (AM z pełnym widmem), w większości przypadków używane są detektory obwiedni. Argumenty przemawiające za tą metodą demodulacji to prosta budowa układu oraz brak konieczności synchronizacji częstotliwości i fazy sygnałów odbieranego i generowanego lokalnie w odbiorniku [1]. Natomiast detekcja synchroniczna stosowana jest głównie w przypadku modulacji amplitudy z niepełnym widmem, gdzie nośna i/lub jedna ze wstęg bocznych modulacji jest częściowo bądź całkowicie wytłumiona [2]. W pewnych zastosowaniach, m.in. w systemach radiolokalizacyjnych i radionawigacyjnych, oprócz jakości demodulacji sygnałów AM mierzonej stosunkiem sygnału do szumu (S/N) na wyjściu demodulatora, istotnego znaczenia nabiera inny parametr dotyczący odbioru i demodulacji sygnału, a mianowicie dokładność pomiaru czasu nadejścia sygnału zmodulowanego do odbiornika [3]. Ze względu na brak w dostępnych publikacjach opisujących funkcjonowanie systemów i urządzeń pracujących z modulacją AM informacji o parametrach czasowych związanych z procesem demodulacji AM, wykonano badania porównawcze funkcjonowania demodulatora obwiedni i demodulatora synchronicznego pod kątem ich wpływu, na jakość realizacji pomiarów czasu nadejścia sygnałów w odbiornikach radiokomunikacyjnych. Celem badań jest wskazanie metody, charakteryzującej się wyższą jakością estymacji czasów nadejścia sygnału AM zwłaszcza przy niskich poziomach mocy sygnałów docierających do badanych odbiorników. Uwagę skupiono nie na jakości sygnału zdemodulowanego mierzonej stosunkiem S/N tylko na parametrach czasowych zdemodulowanych sygnałów. W referacie przedstawiono wyniki pomiarów porównawczych czasów detekcji sygnałów AM pomiędzy dwoma odbiornikami dla dwóch typów detekcji: obwiedniowej oraz synchronicznej. Detekcja obwiedni[...]

ANALIZA UWARUNKOWAŃ PROPAGACYJNYCH W RADIOWYCH SIECIACH BAN Z PRZESTRZENNYM ODBIOREM ZBIORCZYM DOI:10.15199/59.2018.6.27


  1. WSTĘP Nowe możliwości, jakie możemy osiągnąć dzięki stale rozwijanej miniaturyzacji urządzeń elektronicznych, jak również zmniejszanie poboru energii przez te urządzenia wpływają na coraz powszechniejsze zastosowanie ich wokół ciała człowieka. Otwiera to nowe możliwości m.in. dla usług telemetrycznych w medycynie [1]. Obecnie radiowe sieci BAN (Body Area Network) są stale rozwijane, jednakże w literaturze przedmiotu nie ma zbyt wielu pozycji rozważających wpływ umiejscowienia anten na ciele człowieka na tłumienie systemowe z zastosowaniem odbioru zbiorczego przestrzennego [2-4]. W referacie przedstawiono analizę uwarunkowań propagacyjnych dla radiowych sieci BAN typu off-body w środowisku wewnątrzbudynkowym w paśmie częstotliwości 2,45 GHz. Dodatkowo w artykule zawarto krótki opis stanowiska pomiarowego oraz opis scenariuszy badawczych. 2. STANOWISKO POMIAROWE ORAZ SCENARIUSZE BADAWCZE Pomiary zostały przeprowadzone z użyciem stanowiska pomiarowego przedstawionego na rys. 1 i rys. 2., przy czym pomiary wykonano w jednym z pomieszczeń znajdujących się na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej. Rys.1. Schemat blokowy stanowiska badawczego do pomiaru tłumienia systemowego Rys. 2. Stanowisko badawcze do pomiaru tłumienia systemowego Generator R&S SMU200A Odbiornik szerokopasmowy R&S EM550 Odbiornik szerokopasmowy R&S EM550 Antena nadawcza Anteny odbiorcze sekcja TX nawcza sekcja RX nawcza Komputer klasy PC DOI: 10.15199/59.2018.6.27 PRZEGLĄD TELEKOMUNIKACYJNY - ROCZNIK XCI - WIADOMOŚCI TELEKOMUNIKACYJNE - ROCZNIK LXXXVII - nr 6/2018 273 Sekcja nadawcza (TX) zawiera wektorowy generator sygnału Rohde & Schwartz SMU200A oraz ultra szerokopasm[...]

ANALIZA ZANIKÓW W SIECIACH WBAN TYPU OFF-BODY Z PRZESTRZENNYM ODBIOREM ZBIORCZYM W ŚRODOWISKU WEWNĄTRZBUDYNKOWYM DOI:10.15199/59.2019.6.50


  1. WSTĘP Sieci WBAN (Wireless Body Area Network) stanowią coraz powszechniej stosowany rodzaj sieci bezprzewodowych, które ukierunkowane są na człowieka oraz na interakcję z nim. Łącze typu off-body stanowi niezwykle istotne, ostatnie ogniwo spajające sieć nasobną z terminalem zewnętrznym, umożliwiające realizację usług mających na celu monitorowanie stanu zdrowia człowieka za pomocą sensorów zamontowanych na ciele człowieka, bądź w jego wnętrzu [1]. Zainteresowanie tego typu aplikacjami przejawiają nie tylko instytucje medyczne i świadczące usługi opieki zdrowotnej, ale również coraz częściej służby cywilne, wojskowe, czy też środowiska związane z rozrywką [2]. Mając na względzie, że stosunkowo nieliczne prace naukowe, dotyczące zastosowań przestrzennego odbioru zbiorczego w sieciach WBAN, dotykają swoim zakresem głównie sieci typu on-body i in-body [3-5], a jeszcze mniej liczne są te dotyczące sieci typu off-body [6], niniejszy artykuł stanowi uzupełnienie aktualnego stanu wiedzy w tej dziedzinie i ma na celu opracowanie w przyszłości kompleksowego empirycznego modelu kanału radiowego. W artykule przedstawiono analizę zaników szybkozmiennych oraz wolnozmiennych w sieciach WBAN typu off-body, pracujących w środowisku wewnątrzbudynkowym na częstotliwości 2,45 GHz, opartą na wynikach tłumienia systemowego (zdefiniowanego w [7]). W kolejnej części przedstawiono krótki opis stanowiska pomiarowego oraz analizowanych scenariuszy badawczych. Z kolei w części trzeciej zaprezentowano analizę uzyskanych wyników. Ostatnia części stanowi podsumowanie artykułu. 2. STANOWISKO POMIAROWE ORAZ SCENARIUSZE BADAWCZE Dane empiryczne stanowiące podstawę dla analizy zaników sygnału radiowego uzyskano dzięki zastosowaniu stanowiska pomiarowego zaprojektowanego i wykonanego w Katedrze Systemów i Sieci Radiokomunikacyjnych Politechniki Gdańskiej. Dokładny opis stanowiska pomiarowego oraz scenariuszy badawczych został przedstawiony w [8, 9]. [...]

 Strona 1