Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Andrzej Urbański"

Metody badań emulsji chłodząco-smarujących, opartych na surowcach odnawialnych DOI:10.15199/148.2016.8.5


  Oleje emulgujące są szeroko stosowane w ubytkowej obróbce metali. Stosuje się je najczęściej w stężeniu 5% v/v. Zawierają olej mineralny lub syntetyczny w ilości 40 - 83%, emulgatory najczęściej wielofunkcyjne w ilości 15 - 60% v/v oraz biocydy i fungicydy w ilości ok. 2% v/v oraz środki antypienne. Na etapie komponowania i oceny technologicznej stosuje się wiele badań, takich jak np. badania fizykochemiczne, technologiczne i trwałościowe. Przedstawiono metody badań chłodziw na etapie komponowania oraz wybrane wskaźniki oceny komponowanego w ITeE koncentratu chłodziwa na bazie oksyetylatów cardanolu. Przedstawiono także kilka metod oceny właściwości smarnych cieczy obróbkowych. Słowa kluczowe: chłodziwa, mikrobiologia, analiza chłodziw, ciecze chłodząco-smarujące.Oleje emulgujące są szeroko stosowane w ubytkowej obróbce metali, najczęściej w stężeniu 2 - 8 % v/v. Zawierają olej mineralny lub syntetyczny w ilości 40 - 83% v/v, emulgatory najczęściej wielofunkcyjne w ilości 15 - 60% v/v, biocydy i fungicydy w ilości ok. 2% v/v oraz środki antypienne. Na etapie komponowania olejów emulgujących i oceny technologicznej sporządzonych z nich emulsji olejowych stosuje się wiele badań, takich jak: badania fizykochemiczne, technologiczne i trwałościowe. Jakość olejów emulgujących standaryzują dwie normy: [1, 2]. Autor przedstawił metody badań chłodziw na etapie komponowania oraz wybrane wskaźniki oceny (opracowanego w Instytucie Technologii Eksploatacji Państwowego Instytutu Badawczego w Radomiu) koncentratu chłodziwa na bazie oksyetylatów cardanolu. Przedstawiono także kilka metod oceny właściwości smarnych cieczy obróbkowych. Metody badań fizykochemicznych Do badań fizykochemicznych emulsji olejowych należą m.in. ocena stabilności w czasie i odporności na wodę twardą i technologiczną danego zakładu. Wykonuje się ją dla 5% emulsji, najczęściej w cylindrze 500 ml z korkiem. Wygląd emulsji ocenia się po 24-godzinnym odstawaniu. Odporn[...]

Ciecze obróbkowe na bazie oksyetylatów frakcji glicerynowej z instalacji biodiesla


  Przedstawiono wyniki badań właściwości smarnych i funkcjonalnych cieczy obróbkowych wytworzonych na bazie oksyetylatów frakcji glicerynowej. Oceniono przeciwzużyciowe i przeciwzatarciowe właściwości wodnych roztworów cieczy. Przeprowadzono również badania fizykochemicznych właściwości roztworów i odporności na działanie mikroorganizmów. Uzyskane wyniki badań porównano do takich samych właściwości produktów komercyjnych. Wykazano, że oksyetylowane pochodne frakcji glicerynowej mogą stanowić składniki bazowe cieczy obróbkowych. Com. ethoxylates of glycerol fraction were studied for antiwear and seizure properties as well as for resistance to microorganisms in aq. solns. They met quality requirements for cutting fluids. Świadome i zorganizowane przeciwdziałanie degradacji środowiska naturalnego dotyczy m.in. zapobiegania powstawaniu niebezpiecznych odpadów1, 2). Powszechne w użyciu emulsyjne ciecze obróbkowe należą do produktów ekologicznie niebezpiecznych3-6), ze względu na ich skład chemiczny i starzeniowe zmiany podczas eksploatacji. Dlatego też zalecane jest ograniczenie lub wykluczenie ich obecności w środowisku, zwłaszcza tam, gdzie istnieje możliwość interakcji cieczy z otoczeniem. Ciecze obróbkowe przedostają się do środowiska naturalnego w wyniku parowania, podczas odprowadzania wiórów i przedmiotów obrabianych oraz poprzez wycieki z instalacji. Wielkość ubytków może sięgać 30% rocznego zużycia cieczy7, 8). Zagrożenie zdrowia ludzkiego istnieje też ze strony tworzących się podczas eksploatacji dymów i mgieł olejowych, przedostających się do organizmu poprzez układ oddechowy i trawienny oraz bezpośredni kontakt ze skórą. Negatywny wpływ emulsyjnych cieczy obróbkowych na otoczenie można zmniejszyć w wyniku zastępowania ich produktami o mniejszej szkodliwości ekologicznej, czyli produktami nietoksycznymi i biodegradowalnymi. Jako zamienniki naftowych baz wskazywane są oleje roślinne (także chemicznie modyfikowane) i p[...]

Cutting fluids based on cardanol etoxylates. Zastosowanie oksyetylatów kardanolu do wytwarzania cieczy obróbkowych


  Cardanol was etoxyled with ethylene oxide at 160oC and 0,75-0,35 MPa in presence of NaOH, mixed with di-(2- ethylhexyl) adipate, diluted with water and used as cutting fluids. Antiwear and seizure properties, resistance to microorganisms and biodegradability of the fluids were studied. The cardanol etoxylates-based cutting fluids showed as good properties as the com. ones. Przedstawiono wyniki badań właściwości funkcjonalnych cieczy obróbkowych wytworzonych na bazie mieszaniny oksyetylatu kardanolu z syntetycznym estrem. Zbadano właściwości fizykochemiczne, mikrobiologiczne i smarne cieczy. W celu porównania oceniono takie same właściwości komercyjnych cieczy obróbkowych. Przeprowadzono również badania odporności opracowanych cieczy na działanie mikroorganizmów. Wykazano, że ciecze obróbkowe na bazie mieszaniny oksyetylatu kardanolu z syntetycznym estrem charakteryzowały się zbliżonymi właściwościami funkcjonalnymi do właściwości produktów komercyjnych. Obecnie stosowane ciecze obróbkowe wytwarzane są najczęściej na bazie olejów mineralnych i syntetycznych1, 2). Produkty te mają szkodliwy wpływ na środowisko3, 4). Ma to szczególne znaczenie wobec specyfiki eksploatacji, podczas której ciecze obróbkowe mają bezpośredni kontakt z otoczeniem i organizmem człowieka. Wielkość ubytków przedostających się do środowiska może sięgać 30% rocznego zużycia cieczy5). Dlatego też wzrasta zainteresowanie produktami nietoksycznymi i biodegradowalnymi o mniejszej szkodliwości ekologicznej. Jako komponeny cieczy obróbkowych mogą być wykorzystywane oleje roślinne. W porównaniu z olejami naftowymi i estrami syntetycznymi, oleje roślinne najszybciej ulegają biochemicznemu rozkładowi w środowisku naturalnym. Charakteryzują się one biodegradowalnością w granicach 80-100% (niezależnie od pochodzenia), i współczynnikiem szkodliwości dla wody WGK 0. W przypadku estrów syntetycznych biodegradowalność osiąga wartość 5-80%, a WGK 0-16-8). [...]

 Strona 1