Wyniki 1-10 spośród 13 dla zapytania: authorDesc:"Marek Wancerz"

Problematyka likwidacji zwarć jednofazowych na liniach łączących bloki wielkiej mocy z systemem elektroenergetycznym

Czytaj za darmo! »

W referacie przedstawiono próbę rozstrzygnięcia różnic poglądów w zakresie zastosowania automatyki SPZ na liniach blokowych. Na podstawie badań symulacyjnych wykazano, że automatyka ta w wersji jednofazowej (JSPZ) może być stosowana na liniach blokowych elektrowni. Możliwość likwidacji zwarcia pozwala na utrzymanie bloku wytwórczego w pracy, co biorąc pod uwagę wielkość mocy znamionowej ma istotne znacznie dla utrzymania bilansu mocy w SEE. Towarzyszące działaniu JSPZ kołysania mocy nie stanowią zagrożenia dla wału turbozespołu. Abstract. Among the actual trends within the national electric power system development there is a construction of new generating units in already operating power plants. Their design includes partial use of the existing infrastructure but the new units are meant to be totally separate independently operating entities. In that case the length of a step-up line connecting the new unit to a power plant substation can be considerable. The question is what should be the reaction of the unit protection system to single phase - earth faults. (Issues Concerning Single Phase Earth Faults in Lines Connecting High-Power Units to the Electric Power System). Słowa kluczowe: automatyka elektroenergetyczna, stabilność systemu, generator synchroniczny, oscylacje skrętne. Keywords: power system stability, torque, single phase to ground fault, simulations. Wstęp Jednym z kierunków rozbudowy krajowego systemu elektroenergetycznego jest budowa nowych bloków wytwórczych w istniejących elektrowniach. Blok taki może być usytuowany w pewnym oddaleniu od istniejących generatorów i rozdzielni elektrownianej. Takie warunki pracy ma m.in. blok o mocy 800 MW w Elektrowni Bełchatów - linia blokowa 400 kV do stacji Trębaczew ma długość blisko 50 km. Zachodzi pytanie jak na jednofazowe zwarcia przemijające, zanikające po obustronnym wyłączeniu linii spod napięcia powinien reagować układ EAZ bloku. W grę wchodzi bowiem:  podejście t[...]

Wpływ sposobu wyznaczania parametrów linii 110 kV na dokładność obliczeń sieciowych DOI:10.12915/pe.2014.04.044

Czytaj za darmo! »

Elektroenergetyczna linia napowietrzna prądu przemiennego służy do przesyłania energii elektrycznej pomiędzy dwoma punktami sieci elektroenergetycznej. Składa się z przewodów, izolatorów, konstrukcji wsporczych i osprzętu. Linia elektroenergetyczna charakteryzowana jest przez rezystancję, reaktancję, susceptancję i konduktancję. Artykuł ma na celu wykazanie jak zmiany w sposobie modelowania linii wpływają na obliczenia techniczne w energetyce min. rozpływy mocy, obliczenia zwarciowe oraz nastawy zabezpieczeń linii elektroenergetycznych. Autorzy chcą znaleźć odpowiedź na pytanie, jak duży jest ten wpływ i czy dodatkowy nakład pracy związany z dokładnym modelowaniem linii jest uzasadniony. Abstract. Abstract. Overhead AC power lines are meant for transmitting electric energy between two points of an electricity network system. They are composed of conductors, insulators, supporting structures and conductor fittings. The paper presents a basic theory concerning determination of parameters for equivalent diagrams of electric power lines. However, its main objective is to show how changes in modeling of the lines can influence accuracy of power engineering calculations such as calculations of the load flow, short circuits and protection settings for electric power lines. For that purpose, numerous simulations have been performed. In some cases information technology tools (Power Factory software) have been used to support the line modeling process. The Authors' objective is to answer the questions of how great is the discussed influence and whether it is justified to use more laborious procedures related to very accurate modeling of power lines. (A method for determining parameters of 110 kV lines and its effect on the accuracy of network calculations). Słowa kluczowe: schemat zastępczy linii WN, obliczenia i symulacje w energetyce, narzędzia symulacyjne, dokładność obliczeń. Keywords: equivalent diagram for HV lines, calculations and simulations [...]

Reakcja systemu elektroenergetycznego na deficyt mocy czynnej - problematyka węzła bilansującego DOI:10.15199/48.2015.03.30

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia wpływu lokalizacji węzła bilansującego na wyniki analizy pracy systemu elektroenergetycznego. Zaburzenie bilansu mocy wywołuje dodatkowe przepływy mocy w liniach elektroenergetycznych, a pokrycie tego deficytu następuje przez węzeł bilansujący. W węźle bilansującym (modelującym najczęściej dużą elektrownię) zadaje się moduł i fazę napięcia (U, δ), a poszukiwane są: moc czynna i bierna (P,Q). Wszystkie te zmienne są ze sobą powiązane i wpływają wzajemnie na siebie. Celem programów rozpływowych jest wyznaczenie dla każdego węzła wartości wszystkich zmiennych stanu (U, δ, P, Q) oraz obliczenie mocy i prądów gałęziowych, a także strat mocy czynnej i biernej we wszystkich elementach sieci. W artykule analizowano różne przypadki pokrycia deficytu mocy czynnej w systemie. Obliczenia wykonywano w programie Power Factory. Abstract. The article presents selected questions concerning the slack bus effect on the power system operation. Disturbed power balance involves additional power flows in power lines and the power loss is compensated by a slack bus. In the slack bus (that usually models a large power plant) a module and voltage phase (U, δ) are given, while active and reactive power (P,Q) are the searched quantities. All the variables are interrelated and influence one another. Load-flow software is meant to determine all the variables (U, δ, P, Q) for each node and to perform calculations of the node power and current as well as of the active and reactive power losses in all network system elements. In the article various cases of compensating active and reactive power losses in the system are analyzed using the Power Factory software. The slack bus effect on the power system operation Słowa kluczowe: system elektroenergetyczny, obliczenia i symulacje w energetyce, narzędzia symulacyjne, rozpływ mocy. Keywords: power system, calculations and simulations in power engineering, simulati[...]

Problematyka pracy źródeł PV przy zmianach i zanikach napięcia w sieci niskiego napięcia DOI:10.15199/74.2017.7.1


  Jednym z podstawowych problemów oddziaływania źródeł fotowoltaicznych na sieć nN jest niebezpieczeństwo pracy tych źródeł na sieć wydzieloną. Wymusiło to na producentach wyposażenie falowników w skuteczne i selektywne zabezpieczenia. Podstawową metodą ochrony przed wspomnianym zagrożeniem jest zabezpieczenie przeciw pracy wyspowej (LOM - loss-of-mains lub anty-islanding protection) [3]. Istotne staje się pytanie o obligatoryjność wyposażania tego typu źródeł w zabezpieczenia typu LOM, bowiem zarówno aktualne przepisy i normy techniczne, jak też inżynierskie podejście do bezpieczeństwa pracy sieci nie zezwalają na pracę wyspową generacji rozproszonej w sieciach publicznych. Praca wyspowa może być jednak dopuszczalna w obiektach przemysłowych z jednostkami wytwórczymi, które są w stanie zrównoważyć całkowicie lub częściowo popyt wewnątrz zakładu, kiedy sieć przemysłowa zostaje oddzielona od sieci publicznej, a następnie powrócić bezpiecznie do pracy równoległej z siecią publiczną po przywróceniu w niej napięcia. Także i w tym przypadku praca wyspowa musi być poprawnie zidentyfikowana. Powody, dla których nie dopuszcza się do pracy wyspowej źródeł rozproszonych, wynikają przede wszystkim z braku sterowania i nadzoru nad tymi źródłami z poziomu operatora sieci dystrybucyjnej (OSD) oraz ze względów bezpieczeństwa pracowników wykonujących prace na obiektach (nieoczekiwany powrót zasilania z niekontrolowanych instalacji). Inna kwestia to bezpieczeństwo Dr inż. Marek Wancerz (m.wancerz@pollub.pl), dr hab. inż. Piotr Miller prof. PL - Wydział Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej 4 Rok LXXXV 2017 nr 7 ANALIZY - BADANIA - PRZEGLĄDY załączenia tych źródeł po powrocie napięcia w sieci podstawowej. Najbardziej rozpowszechnionymi zabezpieczeniami przed pracą wyspową są te oparte na detekcji pochodnej zmian częstotliwości lub na detekcji przesunięcia fazowego sinusoidy napięcia względem stanu poprzedniego (metoda wektorow[...]

Problemy napięciowe w instalacjach niskiego napięcia z dużą koncentracją mikroźródeł DOI:10.15199/48.2018.07.08

Czytaj za darmo! »

Wraz z rozwojem generacji z odnawialnych źródeł energii, w tym energetyki prosumenckiej, pojawiają się problemy jej oddziaływania na system elektroenergetyczny. Podstawowym problemem technicznym o charakterze lokalnym jest efekt wzrostu napięcia w miejscu przyłączenia instalacji wytwórczej. Źródła rozproszone oraz będące przedmiotem artykułu mikroźródła fotowoltaiczne PV oddziałują na sieć podobnie jak klasyczne jednostki wytwórcze. Ze względu jednak na strukturę sieci nn, parametry jednostkowe układów oraz moce jednostek wytwórczych, oddziaływanie to jest odbierane przez sieć w sposób odmienny. Stąd też źródła te wymagają innego podejścia w czasie analiz niż klasyczne źródła przyłączane do sieci dystrybucyjnych i przesyłowych. Charakterystyka sieci testowej Analizowana sieć testowa jest zlokalizowana w jednej z gmin na terenie działania PGE Dystrybucja. Uproszczony schemat instalacji przedstawiono na rysunku 1. Moc transformatora SN/nn wynosi 63 kVA. Rys.1. Uproszczony schemat sieci z przyłączonymi mikroźródłami oraz miejscami pomiaru W tej sieci dokonano pomiarów wskaźników jakości energii elektrycznej za pomocą analizatorów klasy A (Hioki 3198 oraz Sonel PQM-702). Pomiary przeprowadzono w dwóch punktach (rys.1). Dysponując schematami sieci, które obejmują min. topologię rozpatrywanych obwodów, parametry poszczególnych odcinków linii, wartości mocy odbieranych na przyłączach oraz lokalizację i wartości mocy zainstalowanych mikroinstalacji, zbudowano model symulacyjny w programie Power Factory. Za pomocą otrzymanego modelu sieci porównano obliczenia z otrzymanymi wynikami pomiarów. Ocena jakości energii elektrycznej W trakcie przeprowadzonych pomiarów mierzono min.: wartość skuteczną (URMS), wahania napięcia (wskaźnik krótkookresowego migotania światła - PST i wskaźnik długookresowego migotania światła - PLT), harmoniczne napięcia (współczynnik zawartości harmonicznych - THDU i współczynniki udziałów n-tych harmoniczn[...]

Uproszczone kryteria stabilności dla długookresowego planowania rozwoju sieci przesyłowej

Czytaj za darmo! »

Stability analyses of a power system are conducted at short-term and mid-term planning of transmission network development. Recent years have seen transmission networks working closer and closer to their technical capability. Therefore it is necessary to conduct even a simplified power system stability assessment also at long-term planning. The article shows that very simple criteria of angle stability and voltage stability based on short-circuit power can be used for the sake of long-term planning. The suggested criteria were verified for a real large-scale power system. Simplified stability criteria for long term planning of transmission network development Streszczenie. Analizy stabilności systemu elektroenergetycznego wykonywane są przy krótkookresowym i średniookresowym planowaniu rozwoju sieci przesyłowej. W ciągu ostatnich lat sieci przesyłowe pracują coraz bliżej granicznych możliwości technicznych. Z tego względu zachodzi potrzeba choćby uproszczonej oceny stabilności systemu elektroenergetycznego także przy planowaniu długookresowym. W artykule pokazano, że dla potrzeb planowania długookresowego można posłużyć się bardzo prostymi kryteriami stabilności kątowej i stabilności napięciowej opartych na mocy zwarciowej. Proponowane kryteria zostały sprawdzone dla rzeczywistego dużego systemu elektroenergetycznego. Keywords: power system, stability, network planning, short circuit power Słowa kluczowe: system elektroenergetyczny, stabilność, planowanie rozwoju sieci, moc zwarciowa 1. Wstęp Jednym z obowiązków operatorów sieci przesyłowej jest planowanie rozwoju systemu elektroenergetycznego (SEE) w różnych horyzontach czasowych: długookresowych 15 lat, średniookresowych 10 lat oraz krótkookresowych  5 lat. Dla każdego z tych okresów prognozuje się wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną i opracowuje scenariusze rozwoju. Scenariusze te obejmują odpowiedni wzrost wytwarzania energii elektrycznej oraz lokalizację i[...]

Analizy systemu elektroenergetycznego w średniookresowym planowaniu rozwoju

Czytaj za darmo! »

Power system analyses can be classified as static and dynamic ones. Generally, they consist in an assessment of the power system operation at predetermined loading conditions and under the influence of credible contingencies. The analyses can be performed at the stage of development planning as well as during the power system operation. In the case of development planning it is the planning time frame that decides over the way the analyses are performed. At short-term planning analyses are performed the same way as during the power system operation, while long-term planning focuses on balancing of electricity demand and generation. The presented article discusses the way and range of performing power system analyses at mid-term development planning of the ≤ 10-year time frame. It has been written in the form of a guide for planning specialists dealing with the power system development. (Power system analyses for midterm development planning) Streszczenie Analizy systemu elektroenergetycznego można podzielić na statyczne i dynamiczne. Polegają one ogólnie na ocenie pracy systemu przy zadanych obciążeniach i pod wpływem działania możliwych zdarzeń. Analizy te przeprowadza się zarówno w fazie planowania rozwoju jak i pracy systemu elektroenergetycznego. W przypadku planowania rozwoju sposób przeprowadzania analiz zależy od horyzontu czasowego planowania. W planowaniu krótkookresowym sposób przeprowadzania analiz jest taki sam jak dla bieżącej pracy systemu. W planowaniu długookresowym największy nacisk kładzie się na bilansowanie zapotrzebowania i wytwarzania energii elektrycznej. W artykule omówiono sposób i zakres przeprowadzania analiz systemu elektroenergetycznego w planowaniu średniookresowym o horyzoncie czasowym 10 lat. Artykuł napisano w formie instrukcji dla planistów zajmujących się rozwojem systemu elektroenergetycznego. Key words: power system, development planning, power system analyses Słowa kluczowe: system elektroe[...]

Badania systemów elektroenergetycznych w planowaniu rozwoju Cz. I. Analizy statyczne


  System elektroenergetyczny (SEE) jest to bardzo złożony obiekt. Obejmuje wytwarzanie i przesył energii elektrycznej, podlega nieustannemu rozwojowi i modernizacji, co ma na celu dostosowanie się do rosnących potrzeb odbiorców energii elektrycznej przy zapewnieniu bezpiecznej pracy i zachowaniu wymaganej jakości energii elektrycznej - w tym niezawodności dostawy. W przypadku SEE ryzyko nietrafionych inwestycji jest duże. Z tego względu każde działanie inwestycyjne musi być poprzedzone szczegółowymi analizami. Zapewnienie bezpiecznej pracy SEE w okresach planistycznych wymaga analiz pod kątem zagrożeń pracy w stanach statycznych oraz dynamicznych wywoływanych rozmaitymi zakłóceniami. Analizy te obejmują: badanie wartości napięć w stanach ustalonych i nieustalonych, analizę możliwych przeciążeń elementów SEE , analizę działania zabezpieczeń i automatyki regulacyjnej oraz zabezpieczeń specjalnych, a także badania stabilności napięciowej i kątowej SEE . Zasadniczym celem tego artykułu jest szczegółowe omówienie tych analiz. W artykule nie zostały omówione zagadnienia związane z prognozowaniem zapotrzebowania i jego zbilansowania przez rozwój wytwarzania. Założono, że dane są prognostyczne modele sieciowe oraz odpowiednie bilanse mocy wytwarzanej i pobieranej. Zakres badań statycznych i dynamicznych SEE wykonywanych na potrzeby planowania rozwoju i/lub pracy SEE zależy od przyjmowanego horyzontu czasowego. Im dłuższy horyzont czasowy, tym większy nacisk kładzie się na badanie wystarczalności mocy wytwórczych na pokrycie zapotrzebowania (bilansowanie wytwarzania i poboru), a mniejszy - na badania sieciowe i systemowe, polegające na analizie zachowania się SEE pod wpływem zakłóceń i ich likwidacji. Najwięcej analiz dynamiki SEE (i w tym stabilności) wykonuje się w planowaniu operacyjnym i krótkookresowym (horyzont do 3-5 lat) oraz planowaniu średniookresowym (horyzont do 10-15 lat). W planowaniu długookresowym (horyzont 15-30 lat) [...]

Badania systemów elektroenergetycznych w planowaniu rozwoju Cz. II. Analizy dynamiczne


  Analizy sieciowe i systemowe wykonywane na potrzeby planowania rozwoju systemu elektroeneregtycznego (SEE) mają na celu sprawdzenie jego niezawodności i odporności na działanie rozmaitych zdarzeń. Analizy te można podzielić na statyczne i dynamiczne. W cz. I artykułu omówiono zagadnienia statyczne. W tym artykule omawiane są zagadnienia dynamiczne, a szczególnie badania stabilności SEE.[...]

 Strona 1  Następna strona »