Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Michał Kryjewski"

Makrocykle porfirynoidowe jako związki budulcowe do tworzenia nanoukładów

Czytaj za darmo! »

Porfirynoidy to duża grupa związków makrocyklicznych obejmująca przede wszystkim porfiryny i ftalocyjaniny. Związki te były dotychczas stosowane komercyjnie na dużą skalę jako barwniki, a obecnie coraz częściej znajdują zastosowania katalityczne i sensoryczne. Badania prowadzone na porfirynoidach zmierzają do ich wykorzystania w nanotechnologii. Ze względu na zdolność samoorganizacji i samoporządkowania, przewodnictwo prądu i właściwości optyczne porfirynoidy mogą stanowić klucz do nanomateriałów o właściwościach dotychczas nieosiągalnych. A review, with 66 refs., of properties and uses of porphyrinoid compds. in nanotechnol. as electrical conductors, diodes, photochromic structures, solar cells, sensors and catalysts. Richard P. Feynman na spotkaniu Amerykańskiego Towarzystwa Fizycznego w 1959 r. przedstawił koncepcję miniaturyzacji oraz możliwości tkwiące w wykorzystaniu technologii mogącej operować na poziomie nanometra1, 2). Wraz z postępem nanotechnologii, w której początkowo dopatrywano się jedynie miniaturyzacji istniejących układów stosując technikę zwaną top-down, zaczęto rozwijać ideę tworzenia nowych struktur o zaprojektowanych właściwościach i funkcjach atom po atomie, cząsteczka po cząsteczce z wykorzystaniem techniki bottom-up3). Najbardziej popularne nanostruktury to fulereny i nanorurki, które mają właściwości fizyczne, chemiczne i optoelektryczne pozwalające na tworzenie materiałów o różnych zastosowaniach, w tym włókien o dużej wytrzymałości, przewodników i półprzewodników oraz tranzystorów1, 4). Kolejną grupę spełniającą kryteria stawiane związkom chemicznym o potencjalnym zastosowaniu w nanotechnologii stanowią układy porfirynoidowe. Mgr Michał KRYJEWSKI w roku 2010 ukończył studia na Wydziale Farmaceutycznym Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. W roku 2006 współorganizował SKN Chemii Związków Makrocyklicznych i Nanotechnologii przy Katedrze Technologii Chemicznej Środków Leczniczych. Obecnie pracuje[...]

Synthesis and characterization of a purine-phthalocyanine conjugate as a potential photosensitizer Synteza i charakterystyka purynowo-ftalocyjaninowego koniugatu jako potencjalnego fotosensybilizatora DOI:10.15199/62.2015.5.26


  6-Methylthiopurine was substituted at the N9 position with BrCH2CH2OH in HCONMe2 at 65°C and etherified with 3-nitrophthalonitrile in Me2SO at 40°C. The phthalonitrile derivative and 3,6-bis[3-(ethoxycarbonyl)propoxy]-1,2-benzenedicarbonitrile were subjected to the macrocyclization in presence of 1,8-diazabicyclo[5.4.0]undec-7-ene and Zn(OAc)2 in n-pentanol at 110°C to yield a green zinc(II) {1,4,8,11,15,18-hexakis-bis[3-(pentoxycarbonyl)propoxy]- -22-[1,9-dihydro-6H-purin-6-on-9-yl)ethoxy]phthalocyanine pigment and a known zinc(II){1,4,8,11,15,18,22,25-octakis[(3- -pentoxycarbonyl)propoxy]phthalocyanine as a by-product. The purine-phthalocyanine conjugate was characterized by mass spectrometry, UV-VIS spectroscopy and various NMR techniques. Dokonano syntezy ftalocyjaniny cynku(II) podstawionej ugrupowaniami 3-(pentyloksykarbonylo) propoksylowymi i 2-(1,9-dihydro- 6H-puryn-6-on-9-ylo)etoksylowymi. Barwnik scharakteryzowano z wykorzystaniem spektrometrii mas, spektroskopii UV-VIS oraz różnych technik NMR. Ftalocyjaniny należą do heterocyklicznych związków makrocyklicznych zbudowanych z pierścieni izoindolowych połączonych mostkami azametinowymi. Są syntetycznymi analogami naturalnie występujących porfiryn. Ftalocyjaniny znalazły liczne zastosowania w przemyśle i technice, w szczególności w produkcji barwników, katalizatorów i ogniw słonecznych1, 2). W medycynie znalazły zastosowanie m.in. w terapii fotodynamicznej nowotworów PDT (photodynamic therapy)3), opartej na reakcji fotodynamicznej, w której dochodzi do wzbudzenia fotosensybilizatora światłem o odpowiedniej długości fali, a następnie przeniesienia energii wzbudzenia na tlen z wytworzeniem tlenu singletowego i innych reaktywnych form tlenu. Koniugaty ftalocyjanin z zasadami purynowymi i pirymidynowymi oraz ich pochodnymi otrzymywane są dla różnych celów, m.in. w celu sztucznej regulacji ekspresji genów oraz pozyskania związków o aktywności przeciwnowotworowej4, 5). [...]

 Strona 1