Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Wojciech Misztal"

Chemical consequences of inappropriate segregation of electrowaste Chemiczne następstwa niewłaściwej segregacji elektroodpadów DOI:10.15199/62.2015.8.10


  Share and type of electrowaste in Lublin (Poland) municipal wastes were detd. Incomplete electric and electronic devices were predominant in the waste mass. Przeanalizowano chemiczne i toksykologiczne konsekwencje niewłaściwej segregacji typowych elektroodpadów. Przedstawiono wyniki badania udziału różnego rodzaju elektroodpadów w odpadach komunalnych odbieranych z wybranych obszarów miasta Lublin. Działalność człowieka wiąże się w nieodłączny sposób z powstawaniem odpadów. Każdego dnia do pojemników trafiają resztki produktów spożywczych, opakowania jednorazowe, elementy garderoby, zużyty sprzęt lub produkty uboczne procesów wytwórczych. Tylko w 2013 r. w Polsce zebrano prawie 9,5 mln t odpadów komunalnych, co oznacza, że na jednego mieszkańca przypadło średnio 246 kg1). Skład odpadów ulega ciągłym zmianom, w odbieranych frakcjach pojawiają się elementy, które nie były obecne w przeszłości (np. elementy drukarek 3D), zmienia się także udział poszczególnych frakcji. Dynamiczny rozwój technologiczny sprawia, że do odpadów komunalnych trafia coraz więcej zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych. W 2013 r. w Polsce zidentyfikowano ponad 27 tys. t tego rodzaju odpadów1). Dążenie do osiągnięcia przez producentów sprzętu elektronicznego przewagi konkurencyjnej przybrało postać szybkiego wprowadzania na rynek coraz to nowszych, cechujących się większymi możliwościami produktów. Konsekwencją takiego działania jest skrócenie czasu eksploatacji tego sprzętu w stosunku do jego rzeczywistej żywotności. Sytuacja ta intensyfikuje wzrost ilości wyrzucanego w ciągu roku sprzętu elektronicznego i elektrycznego2-4). Elektrośmieci zarówno pod względem chemicznym, jak i fizycznym różnią się od innych form miejskich i przemysłowych odpadów. Stanowią one zarówno szansę (zawierają cenne materiały, które z powodzeniem mogą być poddawane różnym formom odzysku i recyklingu), jak również zagrożenie (stosunkowo wysoka zawartość szkodliwych sub[...]

Chemical determinants of the use of recycled vehicle components Chemiczne uwarunkowania zagospodarowania elementów pojazdów poddanych recyklingowi DOI:10.15199/62.2015.10.46


  The structure of waste (quantity and type of materials) resulting from dismantling of 170 vehicles in a specialized facility, withdrawn from the use, was defined. The recycling allowed to recover materials, products and energy in 79.7%, 17.5% and 2.63%, resp. Motoryzacja wywiera duży wpływ na środowisko przyrodnicze. Oddziaływania dotyczą zarówno budowy infrastruktury, jak również wszystkich etapów związanych z powstawaniem, eksploatacją oraz unieszkodliwieniem zużytych pojazdów samochodowych. Problemy natury ekologicznej związane z zagospodarowaniem samochodów wycofanych z eksploatacji stanowią niezwykle istotne zagadnienie. Praca zawiera wyniki analiz dotyczących cyklu życia obiektów technicznych pochodzących z przykładowego przedsiębiorstwa. Poddano analizie oddziaływanie elementów pojazdów na środowisko. Przedstawiono metody chemicznych procesów recyklingu surowcowego. Duże zainteresowanie konsumentów najnowszymi zdobyczami techniki, a także wykorzystanie zaawansowanych, coraz to nowocześniejszych urządzeń i maszyn przez wytwórcze podmioty rynku sprawia, że tempo rozwoju technologii staje się coraz wyższe. Sytuacja ta jest przyczyną wzmożonego wzrostu zapotrzebowania na energię, która na przełomie ostatnich lat (w skali świata) w blisko 80% pochodzi ze źródeł konwencjonalnych1). Znaczna szkodliwość działań związanych z wydobyciem surowców energetycznych oraz z procesami ukierunkowanymi na pozyskiwanie energii ze źródeł nieodnawialnych sprawia, że sytuacja ta stanowi niezwykle istotny problem we współczesnej gospodarce światowej. Znaczący wpływ na środowisko przyrodnicze wywierają obiekty techniczne, w tym środki transportu. Negatywne oddziaływanie doty- Pracę dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie 1868 94/10(2015) Dr Monika BOJANOWSKA - notkę biograficzną i fotografię Autorki drukujemy w bieżącym numerze na str. 1783. Prof. dr hab. Izabella JACKOWSKA - notkę[...]

Fizyczne właściwości elementów z polilaktydu wykonanych techniką przyrostową DOI:10.15199/62.2019.10.21

Czytaj za darmo! »

Rozwój technologiczny i rosnące zapotrzebowanie na różnorodne produkty skłania do poszukiwania nowych technologii i technik wytwórczych. Uzupełnieniem tych działań jest stały rozwój materiałów produkcyjnych, szczególnie szybki w zakresie materiałów polimerowych. Polimery pozwalają na uzyskanie bardzo dobrych właściwości mechanicznych, tarciowych oraz charakteryzuje je prosty i szybki proces wytwórczy. Dzięki tym cechom materiały polimerowe są szeroko wykorzystywane w budowie maszyn i pojazdów. Gardyński i Lonkwic1) badali właściwości fizyczne i chemiczne materiałów polimerowych stosowanych w dźwigach osobowych. Materiały polimerowe pozwalają na obniżenie masy pojazdów, co daje korzyści w postaci mniejszego zużycia paliwa i emisji gazów do atmosfery2). Ograniczenie negatywnego oddziaływania pojazdów na środowisko przyrodnicze na etapie eksploatacji w znacznej mierze zależy od przyjętych rozwiązań konstrukcyjnych (wykorzystywanie nowoczesnych jednostek napędowych, systemów spalania i neutralizacji szkodliwych emisji chemicznych i energetycznych)3). Spośród materiałów inżynierskich tworzywa sztuczne należą do najmłodszych materiałów konstrukcyjnych4, 5). Obecnie w powszechnym zastosowaniu, w różnych dziedzinach życia i gospodarki, znajduje się ponad 100 różnych (pod względem chemicznym) polimerów6). Wytwarzanie nowych polimerów jest coraz trudniejsze i droższe7). Zjawiska związane ze starzeniem się materiałów polimerowych prowadzą do nieodwracalnych zmian ich struktury i pogorszenia właściwości8). Podstawowym surowcem do produkcji tworzyw sztucznych jest ropa naftowa. Cechą szczególną polimerów otrzymywanych z ropy naftowej, takich jak polietylen, polistyren, poliakrylany, poli(chlorek winylu) i poliamidy lub poli(estry alifatyczno-aromatyczne) jest ich wieloletnia trwałość, powodująca gromadzenie się odpadów9). Dlatego też poszukuje się materiałów o cechach biodegradowalności. Jednym z takich materiałów jest bez wątpienia polilakt[...]

 Strona 1