Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Michał Zylbersztejn"

Dehydrogenation of cyclohexanol to cyclohexanone on Zn/Fe catalyst Odwodornienie cykloheksanolu do cykloheksanonu na katalizatorze Zn/Fe DOI:10.15199/62.2015.5.15


  Effect of Zn/Fe catalyst load (0.37-0.70 h-1) and cyclohexanol dehydrogenation degree (56 and 76%) on the reaction selectivity was studied under industrial plant conditions. An increase in catalyst load and a decrease in cyclohexanol conversion degree resulted in an increase in reaction selectivity. The decreasing the cyclohexanol conversion degree resulted also in increasing the catalyst life time. Zbadano wpływ obciążenia katalizatora Zn/Fe w zakresie 0,37-0,70 h-1 na selektywność reakcji odwodornienia cykloheksanolu. Zbadano również wpływ stopnia konwersji cykloheksanolu do cykloheksanonu na selektywność reakcji odwodornienia cykloheksanolu. W tym celu porównano selektywność reakcji odwodornienia cykloheksanolu przy konwersji 56 i 76% i obciążeniu katalizatora 0,6 h-1. Wzrost obciążenia katalizatora i obniżenie stopnia konwersji cykloheksanolu pociągnął za sobą wzrost selektywności reakcji. Obniżenie stopnia konwersji cykloheksanolu w znaczący sposób wydłużyło okresy pracy katalizatora między regeneracjami. Odwodornienie cykloheksanolu do cykloheksanonu jest odwracalną reakcją endotermiczną, której ciepło w temp. 300°C wynosi 67 kJ/mol1). W skali przemysłowej reakcję odwodornienia cykloheksanolu prowadzi się w rektorze płaszczowo-rurowym. Wewnątrz rurek reaktora znajduje się katalizator, przez który przepuszcza się pary cykloheksanolu, a do przestrzeni międzyrurowej dostarcza się, z odpowiednim medium grzewczym, ciepło niezbędne do przebiegu reakcji. Reakcję odwodornienia cykloheksanolu do cykloheksanonu prowadzi się w zakresie temp. 280-420°C, w zależności od rodzaju stosowanego katalizatora. Najczęściej stosowane są katalizatory zawierające w swym składzie miedź lub cynk. Katalizatory oparte na miedzi pracują w temperaturach niższych niż katalizatory zawierające cynk. W trakcie odwodornienia cykloheksanolu do cykloheksanonu biegną również równolegle reakcje uboczne, w wyniku których powstają produkty uboczne. Ilość p[...]

Purification of ammonium sulfate(VI) from caprolactam production Oczyszczanie siarczanu(VI) amonu z procesu wytwarzania kaprolaktamu DOI:10.15199/62.2016.4.15


  Two processes for purifn. of (NH4)2SO4 were computer-simulated to compare their efficiency. One of the processes was also verified exptl. Both oil and aq. solns. of caprolactame from rearrangement of cyclohexanone oxime were extd. with PhMe to recover caprolactame. Pure (NH4)2SO4 was sepd. from its aq. soln. by crystn. The removal degree of impurities was 86% by mass. The exptl. data agreed well with the simulation results. The optimum process flowsheet was proposed. Przedstawiono 2 rozwiązania procesu oczyszczania siarczanu(VI) amonu uzyskiwanego podczas wytwarzania kaprolaktamu. Sprawdzono je przy użyciu obliczeń symulacyjnych, wykorzystując oprogramowanie Chemcad. Jedno z rozwiązań sprawdzono również doświadczalnie. Zmodyfikowany układ ekstrakcji kaprolaktamu toluenem z produktów przegrupowania oksymu cykloheksanonu po neutralizacji pozwoli na uzyskiwanie krystalicznego siarczanu amonu o wyższej czystości niż poprzednio, a także pozwoli zmniejszyć straty kaprolaktamu i toluenu. Korzyści finansowe wynikające z zastosowania obu rozwiązań są podobne, ale koszty inwestycyjne związane z realizacją drugiego z rozwiązań byłyby znacznie niższe ze względu na możliwość wykorzystania istniejących niepracujących aparatów.Uzyskiwany obecnie w wytwórni kaprolaktamu Grupy Azoty Zakłady Azotowe Puławy SA (GA ZA Puławy) krystaliczny siarczan( VI) amonu, w ilości 150-165 tys. t/r, charakteryzuje się wartością ChZT 12 g/kg, ma ciemną barwę i jest niejednorodny, co wpływa na jego cenę zbytu i możliwość wykorzystania go do wytwarzania różnych mieszanek nawozowych. Wytwórnia kaprolaktamu z cykloheksanonu w GA ZA Puławy oparta jest na technologii opracowanej w latach siedemdziesiątych XX w. przez szwajcarską firmę Inventa. Źródłem siarczanu(VI) amonu jest proces oksymacji cykloheksanonu i przegrupowania oksymu cykloheksanonu prowadzonego w środowisku oleum. Sposób oczyszczania siarczanu(VI) amonu w technologii Inventy przedstawiono schema[...]

Purification of cyclohexanol from cyclohexane oxidation Oczyszczanie cykloheksanolu uzyskiwanego w procesie utleniania cykloheksanu DOI:10.15199/62.2015.5.14


  A brief review, with 3 refs., of impurities contained in cyclohexanol and cyclohexanone produced by oxidn. of cyclohexane. A modernization of flow diagrams in the industrial plants for manufg. cyclohexanone (purifn its) was presented. Opisano postęp w destylacyjnym oczyszczaniu mieszaniny cykloheksanonu i cykloheksanolu uzyskanej w wyniku utleniania cykloheksanu gazem zawierającym tlen. Zawierający pięć kolumn układ destylacyjny zastosowany pierwotnie w polskiej technologii Cyclopol nie pozwalał na uzyskiwanie cykloheksanolu o małej zawartości zanieczyszczeń. Pewne zanieczyszczenia nagromadzały się w cykloheksanolu, osiągając w stanie stacjonarnym zawartość 16% mas. Podjęto więc prace badawcze i zmodyfikowano węzeł destylacji. Wprowadzono dodatkową kolumnę do usuwania nagromadzających się zanieczyszczeń, dzięki czemu ich zawartość obniżyła się do 0,8-1,2% mas. Uzyskano wzrost wydajności węzła destylacji. Zwiększyła się również czystość cykloheksanonu. Zastosowanie nowej kolumny nie zwiększyło zużycia energii. W procesie utleniania cykloheksanu tlenem powietrza w fazie ciekłej tworzy się nie tylko cykloheksanol i cykloheksanon, ale wiele związków ubocznych, takich jak kwasy, estry, alkohole, aldehydy, ketony, etery i węglowodory. Produkty pożądane wydziela się z mieszaniny reakcyjnej wieloetapowo. W pierwszej kolejności usuwa się nieprzereagowany cykloheksan, następnie zmydla estry w hydrolizie kwaśnej, neutralizuje lotne kwasy, zmydla pozostałe estry i w końcu odwadnia uzyskany produkt. W wyniku tych operacji otrzymuje się mieszaninę (zw. KA‑oil) zawierającą łącznie 97-98% mas. cykloheksanolu i cykloheksanonu oraz 2-3% mas. zanieczyszczeń. Cykloheksanon i cykloheksanol wydziela się potem i oczyszcza przez destylację. W 1976 r. uruchomiono w Zakładach Azotowych Puławy (obecnie Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy SA) wytwórnię cykloheksanonu pracującą wg polskiej technologii Cyclopol. Oczyszczanie cykloheksanonu i cyk[...]

Technologia wytwarzania cykloheksanonu i jej doskonalenie DOI:

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono rozwój technologii otrzymywania cykloheksanonu . Podano ważniejsze cechy charakteryzujące polską metodę wytwarzania cykloheksanonu z benzenu poprzez cykloheksan. Omówiono wybrane zagadnienia badawcze wiążące się z jej doskonaleniem, stan ich zaawansowania oraz wykorzystanie w przemyśle. Cykloheksanon i siarczan hydroksyloaminy są podstawowymi półproduktami w procesie wytwarzania kaprolaktamu, z którego przez polimeryzację otrzymuje się polikaprolaktam, służący do produkcji włókien i tworzyw poliamidowych. Pierwotnie cykloheksanon wytwarzano z fenolu poprzez katalityczne uwodornienie do cykloheksanolu i odwodornianie cykloheksanolu do cykloheksanonu. Mimo znacznego uproszczenia technologii otrzymywania cykloheksanonu z fenolu - w wyniku wynalezienia i zastosowania katalizatora pozwalającego na bezpośrednie uwodornienie fenolu do cykloheksanonu oraz wprowadzenie kumenowej metody wytwarzania fenolu (umożliwiającej produkcję setek tysięcy ton tego związku), znacznie tańszej od metody sulfonacyjnej - produkcja cykloheksanonu z fenolu od wielu lat nie jest powiększana. Przyczyną jest między innymi to, że koszt wytwarzania fenolu jest wciąż duży i koszty produkcji cykloheksanonu z fenolu są większe od kosztów otrzymywania w procesie utleniania cykloheksanu. Światowa produkcja cykloheksanonu przekracza obecnie 2,5 min t rocznie. Ponad połowa tej ilości jest wytwarzana przez utlenianie cykloheksanu, otrzymywanego głównie w procesie katalitycznego uwodorniania benzenu. Utlenianie cykloheksanu oraz rozdzielanie i oczyszczanie produktów tej reakcji należą do najważniejszych procesów przemysłowych. W wielu ośrodkach na świecie wciąż prowadzi się prace badawcze dotyczące tej technologii. W drugiej połowie lat pięćdziesiątych badania nad opracowaniem przemysłowej metody wytwarzania cykloheksanonu z benzenu podjęto również w Polsce, w Instytucie Chemii Ogólnej w Warszawie (obecnie Instytut Chemii Przemysłowej). Na podstawie wyn[...]

 Strona 1