Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Jadwiga Mielcarek"

Research in the field of azaanalogues of porphyrins and their application in pigment industry Badania w dziedzinie azotowych analogów porfiryn i ich zastosowania w przemyśle barwników syntetycznych DOI:10.12916/przemchem.2014.1855


  A review with 39 refs., of methods for synthesis, spectral properties and uses of the title compds. Odkrycie azotowych analogów porfiryn, takich jak ftalocyjaniny i porfirazyny, dokonane w latach trzydziestych XX w., wywarło duży wpływ na rozwój przemysłu barwników syntetycznych. Badania prowadzące do określenia struktury ftalocyjanin oraz otrzymania związków pochodnych wykazujących właściwości umożliwiające zastosowanie ich jako barwników przemysłowych stanowią przykład owocnej współpracy pomiędzy przemysłem a środowiskiem naukowym. Obecnie porfiryny i ich azotowe analogi tworzą dużą grupę związków makrocyklicznych określanych jako porfirynoidy, które znajdują zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu, m.in. jako związki do produkcji pigmentów, półprzewodników, katalizatorów, sensorów chemicznych, ogniw słonecznych oraz materiałów optycznych. Historia i rozwój chemii organicznej nierozłącznie wiążą się z historią przemysłu barwników syntetycznych. Największych odkryć w chemii związków aromatycznych dokonano w drugiej połowie XIX w., po tym jak William Henry Perkin w 1856 r. otrzymał moweinę, pierwszy syntetyczny barwnik1). Właśnie to wydarzenie uznaje się za początek historii syntetycznych barwników organicznych. Młody, 18-letni wówczas Perkin, podejmując próbę otrzymania syntetycznej chininy, otrzymał intensywnie fioletowy barwnik, który nazwał purpurą anilinową. Szybko zorientował się, że nowy barwnik może znaleźć zastosowanie w przemyśle włókienniczym, dlatego już w 1857 r. wspólnie z bratem i ojcem założył w Greenford na obrzeżach Londynu fabrykę produkującą purpurę anilinową2). W kolejnych latach otrzymano wiele innych barwników syntetycznych. Powstały również nowe zakłady produkujące barwniki, m.in. w Anglii, Francji oraz Niemczech3[...]

Synthesis and characterization of a purine-phthalocyanine conjugate as a potential photosensitizer Synteza i charakterystyka purynowo-ftalocyjaninowego koniugatu jako potencjalnego fotosensybilizatora DOI:10.15199/62.2015.5.26


  6-Methylthiopurine was substituted at the N9 position with BrCH2CH2OH in HCONMe2 at 65°C and etherified with 3-nitrophthalonitrile in Me2SO at 40°C. The phthalonitrile derivative and 3,6-bis[3-(ethoxycarbonyl)propoxy]-1,2-benzenedicarbonitrile were subjected to the macrocyclization in presence of 1,8-diazabicyclo[5.4.0]undec-7-ene and Zn(OAc)2 in n-pentanol at 110°C to yield a green zinc(II) {1,4,8,11,15,18-hexakis-bis[3-(pentoxycarbonyl)propoxy]- -22-[1,9-dihydro-6H-purin-6-on-9-yl)ethoxy]phthalocyanine pigment and a known zinc(II){1,4,8,11,15,18,22,25-octakis[(3- -pentoxycarbonyl)propoxy]phthalocyanine as a by-product. The purine-phthalocyanine conjugate was characterized by mass spectrometry, UV-VIS spectroscopy and various NMR techniques. Dokonano syntezy ftalocyjaniny cynku(II) podstawionej ugrupowaniami 3-(pentyloksykarbonylo) propoksylowymi i 2-(1,9-dihydro- 6H-puryn-6-on-9-ylo)etoksylowymi. Barwnik scharakteryzowano z wykorzystaniem spektrometrii mas, spektroskopii UV-VIS oraz różnych technik NMR. Ftalocyjaniny należą do heterocyklicznych związków makrocyklicznych zbudowanych z pierścieni izoindolowych połączonych mostkami azametinowymi. Są syntetycznymi analogami naturalnie występujących porfiryn. Ftalocyjaniny znalazły liczne zastosowania w przemyśle i technice, w szczególności w produkcji barwników, katalizatorów i ogniw słonecznych1, 2). W medycynie znalazły zastosowanie m.in. w terapii fotodynamicznej nowotworów PDT (photodynamic therapy)3), opartej na reakcji fotodynamicznej, w której dochodzi do wzbudzenia fotosensybilizatora światłem o odpowiedniej długości fali, a następnie przeniesienia energii wzbudzenia na tlen z wytworzeniem tlenu singletowego i innych reaktywnych form tlenu. Koniugaty ftalocyjanin z zasadami purynowymi i pirymidynowymi oraz ich pochodnymi otrzymywane są dla różnych celów, m.in. w celu sztucznej regulacji ekspresji genów oraz pozyskania związków o aktywności przeciwnowotworowej4, 5). [...]

 Strona 1