Wyniki 1-8 spośród 8 dla zapytania: authorDesc:"RYSZARD NAROWSKI"

Wpływ zawartości niklu i wielkości ziaren na aktywność katalizatora metanizacji tlenków węgla. Notatka laboratoryjna

Czytaj za darmo! »

Zbadano wpływ zawartości NiO (10-40% wag.) i wielkości ziaren (2,25-8 mm) na aktywność katalizatora metanizacji, otrzymanego laboratoryjnie wg technologii katalizatora przemysłowego. Oceniono aktywność masy katalitycznej w warunkach bezgradientowych na rozdrobnionych ziarnach oraz katalizatora uformowanego w kulki w warunkach pomiaru odpowiadających procesowi przemysłowemu. The NiO cataly[...]

Wpływ ceru lub lantanu na aktywność niklowych katalizatorów metanizacji tlenków węgla


  Zbadano wpływ dodatku małych ilości ceru lub lantanu, na aktywność niklowego katalizatora metanizacji. Spreparowano szereg próbek katalizatorów zawierających różne ilości promotorów i zmierzono ich aktywność w metanizacji małych zawartości CO i CO2 w wodorze. Stwierdzono, że dodatek tlenków Ce lub La, znacznie zwiększył aktywność katalityczną. Wpływ ten zaznaczał się silniej w niższej temperaturze pracy oraz silniejszy był dla ceru i dla metanizacji CO2. Ce or La-doped Ni catalysts were prepd. by copptn. from aq. solns. of Ni(NO3)2, Ce(NO3)3 and La(NO3)3 with Na2CO3 and Na3AlO3, pelletized with Al2O3 and studied for activity in redn. of C oxides to MeH at 180-210°C. The addn. of Ce or La oxides resulted in an increase in catalytic activity of the catalysts at 180°C and content of the oxides 3% by mass. The activity decreased with increasing reaction temp. W technologii przygotowania gazu do syntezy amoniaku, stosowane są katalizatory niklowe do parowego reformingu węglowodorów oraz do oczyszczania gazu przez metanizację małych zawartości tlenków węgla. Katalizatory niklowe mogą być poddawane promotowaniu dla poprawienia właściwości. Tlenki ceru i lantanu zastosowane jako dodatki, zwiększają aktywność niklowych katalizatorów parowego reformingu węglowodorów. Towarzyszy temu wzrost odporności na zawęglanie1). Korzystny wpływ dodatków ceru lub lantanu stwierdzono także dla katalizatorów metanizacji tlenków węgla2). Celem pracy było zbadanie wpływu małych ilości dodatków Ce i La (poniżej 1% mas.), na aktywność niklowego katalizatora metanizacji przygotowanego zgodnie z technologią produkcji przemysłowego katalizatora RANG‑19. aInstytut Nawozów Sztucznych, Puławy; bUniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin Andrzej Gołębiowskia, Kazimierz Stołeckia, *, Kamila Michalskaa, Ryszard Narowskia, Tadeusz Borowieckib Wpływ ceru lub lantanu na aktywność niklowych katalizatorów metanizacji tlenków węgla Effect of cerium or lant[...]

Modyfikowany miedzią niklowy katalizator uwodornienia benzenu. Cz. I. Badania laboratoryjne


  Badano właściwości katalizatorów Ni‑Al i Ni‑Cu‑Al o zawartości 0-35% mas. CuO i stałej ilości 15% Al2O3, otrzymanych metodą współstrącania. Oceniono aktywność w reakcji uwodornienia benzenu do cykloheksanu oraz selektywność do produktów ubocznych, tzn. metylocyklopentanu i metylocykloheksanu. Stwierdzono, że zawartość miedzi do 17% mas. CuO nie wpłynęła wyraźnie na aktywność katalizatora, a przy wyższych zawartościach, aktywność obniżyła się o 20-40%. Dodatek miedzi wyraźnie poprawił selektywność katalizatora. Przy optymalnej zawartości 17% mas. CuO, ilość powstającego metylocyklopentanu uległa zmniejszeniu o ok. 50%, a metylocykloheksanu o ok. 20%. Five Cu-modified Al2O3-supported Ni catalysts were prepd. by copptn. from aq. solns. of Ni(NO3)2 and Cu(NO3)2 with aq. dolns. of Na2CO3 and Na3AlO3 at 80°C and pH 7.2, calcined at 380°C and studied for activity in hydrogenation of PhH at 180-220°C and selectivity in cyclohexane formation. The addn. of Cu resulted in a substantial decrease in formation of Me cyclohexane and Me cyclopentane by-products. The optimum content of CuO in the catalyst was 17% by mass. Obszerny przegląd prac dotyczących uwodorniania benzenu na katalizatorach Ni i Ni‑Cu znajduje się w monografii1). Od czasu jej wydania (1995 r.) ukazało się ok. 30 publikacji na ten temat, ale żadna z nich nie dotyczyła uwodorniania benzenu na katalizatorach Ni‑Cu. Podstawowe wyniki badań uwodorniania benzenu na katalizatorach Ni‑Cu znajdują się w pracach2-4), gdzie także dokonano przeglądu wcześniejszej literatury. Badania przeprowadzono na próbkach katalizatorów zawierających 0-100% niklu, otrzymywanych metodą współstrącania. Katalizatory miały niską dyspersję, zatem w aspekcie technologicznym wyniki tych badań są mało przydatne. Stwierdzono jednak, że dod[...]

Modyfikowany miedzią niklowy katalizator uwodornienia benzenu Cz. II. Półtechniczna ocena aktywności i selektywności


  Otrzymano niklowo-miedziowy katalizator w skali półtechnicznej, wg poprzednio opisanej receptury. Przeprowadzono porównawcze badania nowego katalizatora i katalizatora KUB‑3 w procesie uwodornienia benzenu w rurze jednostkowej w zakresie parametrów procesu przemysłowego. Katalizator Ni‑Cu w porównaniu z katalizatorem KUB‑3 charakteryzował się aktywnością wyższą o ok. 70%, był także bardziej selektywny, powstawało na nim o 87% mniej metanu, o 25% mniej metylocyklopentanu i o 88% mniej metylocykloheksanu. A new Cu-modified Ni catalyst was compared with a com. Ni catalyst in hydrogenation of PhH at 170°C in a pilot-plant tubular reactor (diam. 27 mm, length 1.6 m) in respect of its activity and selectivity. The addn. of Cu resulted in an increase in catalytic activity by 70% and selectivity of cyclohexane formation. The content of MeH was decreased by 87%, Me cyclopentane by 25% and Me cyclohexane by 88% in the reaction product.� Uwodornienie benzenu do cykloheksanu jest pierwszym etapem produkcji kaprolaktamu w polskiej technologii Cyclopol1-3). Proces przemysłowy prowadzony jest w fazie gazowej na katalizatorze nikloaInstytut Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego, Warszawa; bInstytut Nawozów Sztucznych, Puławy; cUniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin Stefan Szarlika, Kazimierz Stołeckib, *, Andrzej Gołębiowskib, Ryszard Narowskib, Kamila Michalskab, Tadeusz Borowieckic Modyfikowany miedzią niklowy katalizator uwodornienia benzenu Cz. II. Półtechniczna ocena aktywności i selektywności Copper-modified nickel catalyst for hydrogenation of benzene Part 2. Pilot plant studies Dr inż. Kazimierz STOŁECKI - notkę biograficzną i fotografię Autora wydrukowaliśmy w nr 01/2011, str. 92. Dr inż. Stefan SZARLIK w roku 1970 ukończył studia na Wydziale Chemicznym Polit[...]

Wpływ rodzaju węgla podłożowego na aktywność katalizatorów NiMo do procesu hydroodsiarczania


  Spreparowano serię katalizatorów NiMo osadzonych na węglach. Zastosowane węgle aktywne scharakteryzowano przy użyciu fizysorpcji azotu, porozymetrii rtęciowej oraz badań termoprogramowanej desorpcji grup funkcyjnych (TPD z detekcją MS). Aktywność katalityczną układów NiMo osadzonych na materiałach węglowych zbadano w modelowej reakcji uwodornienia tiofenu. Pomiary kinetyczne wykonano w szklanym reaktorze przepływowym pod ciśnieniem atmosferycznym. Podjęto próbę skorelowania budowy i czystości podłoża węglowego, a także chemii jego powierzchni z właściwościami katalitycznymi otrzymanych katalizatorów. Six NiMo catalysts supported on various C substrates were prepd. by the impregnation method. The catalytic activity of the resulting systems was tested in hydrodesulfurization of thiophene at 260-400°C and 1 atm. Active C supports were characterized by N2 sorption, Hg porosimetry and temp.-programmed desorption. Activity of the catalysts depended strongly on the properties of the C support. Some of the bimetallic NiMo/C catalysts were more efficient than the com. one. Katalizatory nośnikowe są stosowane na wielką skalę w procesach przemysłu chemicznego. Dobrym przykładem są tu katalityczne procesy hydrorafinacji i uwodornienia, stanowiące ważny etap przeróbki ropy naftowej, otrzymywania i oczyszczania paliw1, 2). Przemysłowe katalizatory hydrorafinacji zawierają z reguły siarczek molibdenu (lub wolframu), dotowany niklem lub kobaltem, osadzony na nośniku z tlenku glinu1). Przyczyną niezwykłej popularności tlenku glinu jako nośnika katalizatorów przemysłowych są jego doskonałe właściwości teksturalne i mechaniczne oraz relatywnie aPolitechnika Warszawska; bInstytut Nawozów Sztucznych, Puławy ElżbiEta truszkiEwicza,*, WiolEtta raróg-PilEckaa, Michał iracha, MagdalEna karolEwskaa, ryszard narowskib Wpływ rodzaju węgla podłożowego na aktywność katalizatorów NiMo do procesu hydroodsiarczania Effect of the carbon support on the[...]

Współstrącanie jako skuteczna metoda preparatyki katalizatorów kobaltowych do syntezy amoniaku


  Przeprowadzono badania mające na celu ocenę skuteczności i powtarzalności metody współstrącania jako sposobu preparatyki katalitycznych układów kobaltowych przeznaczonych do procesu syntezy NH3. Otrzymano serię katalizatorów kobaltowych promowanych cerem i barem. Do ich scharakteryzowania zastosowano TG-MS, fizysorpcję N2 oraz H2-TPD. Aktywność katalityczną badano w reakcji syntezy amoniaku w warunkach zbliżonych do warunków przemysłowych pracy katalizatorów. Przedstawione wyniki potwierdzają powtarzalność metody preparatywnej. Umożliwia ona uzyskanie katalizatorów kobaltowo-cerowobarowych o podobnym składzie oraz zbliżonej i wysokiej aktywności. Zbadano wpływ temperatury kalcynacji węglanów kobaltu i ceru na właściwości i aktywność badanych kontaktów. Zwiększanie tej temperatury z 500°C do 800°C wywiera niekorzystny wpływ na parametry teksturalne oraz aktywność kontaktów w reakcji syntezy NH3. Uzyskane katalizatory kobaltowe promowane cerem i barem wykazują aktywność wyższą niż aktywność konwencjonalnego katalizatora żelazowego KM I. Four Ba-promoted Co-Ce catalysts for NH3 synthesis were prepd. by copptn. with K2CO3 from aq. solns. of Co(NO3)2 and Ce(NO3)3 and calcination at 500°C or 800°C for 24 h aPolitechnika Warszawska; bInstytut Nawozów Sztucznych, Puławy Magdalena Karolewskaa, Paulina Wójcika, Elżbieta Truszkiewicza, Ryszard Narowskib, Wioletta Raróg-Pileckaa, * Współstrącanie jako skuteczna metoda preparatyki katalizatorów kobaltowych do syntezy amoniaku Co-precipitation as an effective method for preparation of cobalt catalysts for ammonia synthesis Mgr inż. Paulina WÓJCIK w roku 2011 ukończyła studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej. Specjalność - technologia nieorganiczna i ceramika. Mgr inż. Magdalena KAROLEWSKA - notkę biograficzną i fotografię Autorki wydrukowaliśmy w nr 6/2012, str. 1224. 91/11(2012) 2143 Dr inż. Wioletta RARÓG-PILECKA - notkę biograficzną i fotografię Autorki wydru[...]

Effect of the calcination method on the activity of MoNi/C catalysts in hydrodesulfurization Wpływ sposobu kalcynacji na aktywność katalizatorów MoNi/C w procesie hydroodsiarczania DOI:10.15199/62.2015.8.8


  A series of active C-supported MoNi catalysts was prepd. The catalysts were calcined in air flow, in static air or in Ar at 200oC. The catalytic activity of the catalysts was tested in hydrodesulfurization of thiophene at 260-400oC under 1 atm and correlated with the calcination method applied. The most effective method for prepn. of MoNi/C catalysts was based on calcination in static air. Przygotowano serię katalizatorów MoNi osadzonych na węglu aktywnym. Zastosowano trzy metody kalcynacji prekursorów katalizatorów. Otrzymane materiały scharakteryzowano za pomocą fizysorpcji azotu oraz chemisorpcyjnie. Aktywność katalityczną układów MoNi/C zbadano w modelowej reakcji uwodornienia tiofenu. Pomiary kinetyczne wykonano w reaktorze przepływowym pod ciśnieniem atmosferycznym. Skorelowano sposób prowadzenia kalcynacji układów MoNi/C z ich aktywnością katalityczną i zaproponowano najefektywniejszą metodę preparatyki katalizatorów. Powszechnie stosowane metody preparatyki katalizatorów hydrorafinacji, w szczególności do procesu hydroodsiarczania (HDS), składają się z kilku etapów. Pierwszym jest osadzenie prekursorów fazy aktywnej (sole Mo lub W oraz dodatkowo sole Co lub Ni) na wybranym nośniku. Następnie materiał poddawany jest kalcynacji w celu uzyskania stabilnych układów tlenkowych1). Ostatecznym etapem przygotowania katalizatora jest przeprowadzenie form tlenkowych metali w aktywną postać siarczkową1). Zabieg ten ma miejsce przed lub przy rozruchu procesu HDS. Metoda preparatyki jest jednym z kluczowych czynników kształtujących strukturę prekursora katalizatora, a w konsekwencji aktywność katalityczną układu1, 2). Z tego powodu stale prowadzone są badania nad udoskonaleniem procedur otrzymywania katalizatorów do procesu HDS. W przemysłowych kontaktach do HDS jako nośnik powszechnie stosowany jest tlenek glinu2-6). Spośród wielu innych badanych nośników na uwagę zasługuje węgiel aktywny. Do jego zalet należą duża powierzch[...]

Rozwój technologii wytwarzania katalizatorów przemysłowych w Instytucie Nawozów Sztucznych w Puławach – 50 lat doświadczeń

Czytaj za darmo! »

W 2008 r. minęło 50 lat działalności Instytutu Nawozów Sztucznych (40 lat w Puławach). Rocznica ta jest okazją do zaprezentowania dorobku Instytutu w bardzo ważnym obszarze działalności, jaką jest kataliza stosowana i dziedziny pokrewne. Przedstawiono dorobek INS Puławy w badaniach i pracach nad doskonaleniem technologii wytwarzania katalizatorów, sorbentów i nośników, głównie na potrzeby przemysłu nawozów azotowych. A review, with 43 refs., of the catalysts developed by the Fertilizers Research Institute and implemented for hydrodesulfurization of hydrocarbon streams, steam reforming of methane, CO shift reaction, methanization of C oxides, synthesis of NH3, hydrogenation of PhH, hardening of fats and decompn. of N2O. Prace nad katalizatorami przemysłowymi prowadzono w nie[...]

 Strona 1