Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Michał PIÓRECKI"

10 lat działalności OKI w Krakowie

Czytaj za darmo! »

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie w latach 2009-2010 przygotował sześć opracowań spełniających wymagania studiów ochrony przeciwpowodziowej w zakresie wyznaczenia obszarów bezpośredniego zagrożenia powodzią oraz określenia obszarów wymagających ochrony przed zalaniem z uwagi na ich zagospodarowanie, wartość gospodarczą lub kulturową. Opracowania te wykonano w ramach projektów realizowanych w drodze przetargów nieograniczonych dla najbardziej powodziogennych cieków w zlewniach rzek: Raby, Sanu, Wisłoka i Wisłoki (w granicach województwa podkarpackiego) oraz Nidy i Czarnej Staszowskiej. Stanowią one kontynuację studiów wykonywanych w latach 2003-2004, a w wypadku Wisłoka i Wisłoki - są ich aktualizacją. Zasięg przestrzenny tych opracowań zaprezentowano na rys. 1.Studia te są z jednej strony kontynuacją rozpoczętego przed kilku laty procesu tworzenia tego typu dokumentów dla całego obszaru działania RZGW (zgodnie z prawem wodnym), z drugiej zaś doskonale wpisują się w założenia Dyrektywy Powodziowej co do wymogu sporządzenia przez wszystkie kraje członkowskie Unii Europejskiej map zagrożenia powodziowego. Z uwagi na poziom merytoryczny i techniczny zgodny ze standardami Dyrektywy Powodziowej studia te należy traktować jako pierwszy etap prac zmierzających do wykonania map zagrożenia i ryzyka powodziowego. Prowadzono je z wykorzystaniem najnowszych technik obliczeniowych (modelowanie hydrauliczne jedno- i dwuwymiarowe); bazują na najnowszych danych geodezyjnych i hydrologicznych oraz na numerycznym modelu terenu wykonanym w latach 2005-2006 w ramach projektu dotyczącego opracowania systemu identyfikacji działek rolnych (LPIS), realizowanego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Głównym elementem studiów są strefy zalewowe dla wielkich wód o prawdopodobieństwach przewyższenia: 50, 20, 10, 5, 2, 1 i 0,5% oraz odpowiadające im rzędne zwierciadła wody w poszczególnych przekrojach, a także wyznaczone na ich [...]

Czy zbiornik Dobczyce spowodował powódź na dolnej Rabie w maju 2010 roku?

Czytaj za darmo! »

Wezbranie w zlewni Raby w drugiej połowie maja br. miało charakter wyjątkowy, odmienny od wezbrań i powodzi, notowanych na tym obszarze w ostatnich kilkunastu latach. Powodzie, które do tej pory nawiedzały zlewnię Raby, charakteryzowały się na ogół przyborem wody w rzekach w zlewni powyżej zbiornika. Ten dopływ do zbiornika w znacznym stopniu był przechwytywany i redukowany do wartości przepływu nieszkodliwego. Powodzie te nie miały tak katastrofalnego przebiegu, jak w drugiej połowie maja 2010 roku. Największe wezbrania w zlewni Raby ostatnio notowano w latach 1997, 2001 i 2007. Kulminacje, jakie wtedy wystąpiły, były w całości redukowane do odpływów nie większych niż nieszkodliwy (300 m3/s). Poniżej zamieszczono informacje na temat przepływów kulminacyjnych i zredukowanych przez zbiornik podczas tych wezbrań, a obok hydrogramy fal z tych wezbrań i sposób ich redukcji przez zbiornik. Rok 1997 - kulminacja 885 m3/s - odpływ zredukowany 300 m3/s. Rok 2001 - kulminacja 424 m3/s - odpływ zredukowany 250 m3/s. Rok 2007 - kulminacja 534 m3/s - odpływ zredukowany 264 m3/s. Sytuacja w maju w tym roku nie może być jednak w żaden sposób porównywalna ze zdarzeniami z ostatnich lat. Prześledźmy, jak wyglądało to w szczegółach. Otrzymane z IMGW od 15/16 do 19/20 maja prognozy wskazywały na wielkość opadu w zlewni Raby: - 15/16 maja - 50 mm, - 16/17 maja - 80 mm, - 17/18 maja - 40 mm, - 18/[...]

Mapy ryzyka powodziowego - projekt pilotażowy w zlewni Silnicy

Czytaj za darmo! »

Artykuł opisuje przebieg prac związanych z próbą zdefiniowania formy i zawartości map ryzyka powodziowego w kontekście wymagań Dyrektywy Powodziowej. Obszarem pilotażu była zlewnia rzeki Silnicy, lewobrzeżnego dopływu Bobrzy w zlewni rzeki Nidy na obszarze Kielc. Taki wybór podyktowany był możliwością zebrania praktycznie wszystkich - koniecznych dla opracowania map ryzyka powodziowego - materiałów wejściowych. Pilotaż poprzedzony został - z uwagi na bardzo ograniczone w tym zakresie polskie doświadczenia - cyklem szkoleń i współpracą z niemiecką firmą inżynierską Bjornsen Beratende Ingenieure GmbH z siedzibą w Koblencji. Wiele przyjętych i opisanych w artykule rozwiązań jest rozwinięciem niemieckiej metodyki tworzenia map ryzyka powodziowego zastosowanej przy tworzeniu [...]

 Strona 1