Wyniki 1-8 spośród 8 dla zapytania: authorDesc:"ANNA ZAJĄC"

Mleczne produkty fermentowane a poziom cholesterolu

Czytaj za darmo! »

Od wielu lat badana jest możliwość hipocholesterolemicznego oddziaływania mlecznych produktów fermentowanych i bakterii mlekowych wchodzących w ich skład. W obszernym zbiorze publikacji z tego zakresu istotne miejsce zajmują artykuły prezentujące badania nad możliwością obniżania poziomu cholesterolu w organizmie ludzi w wyniku spożycia mlecznych produktów zawierających bakterie mlekowe. Na[...]

Mikroprocesorowy układ pobierania próbek powietrza z oddechu ludzkiego DOI:10.15199/ELE-2014-216


  W ostatnim okresie czasu rośnie zainteresowanie badaniami wydychanego przez człowieka powietrza, w celu monitorowania jego stanu zdrowia, przez pomiar stężenia biomarkerów chorobowych. Biomarkerami tymi są gazy występujące w oddechu, których stężenie uzależnione jest od stanu zdrowia pacjenta [1]. Stężenie biomarkerów w wydychanym powietrzu bywa bardzo małe, zatem zmierzenie jego jest możliwe dzięki zastosowaniu najczulszych technik: spektrometrii mas, chromatografii gazowej (GC-MS), chemiluminescencji, czy spektroskopii laserowej. Laserowa spektroskopia absorpcyjna jest metodą badawczą, w której koncentrację biomarkera określa się na podstawie analizy sygnału zaabsorbowanego promieniowania optycznego [2]. Do wykrycia ściśle określonego biomarkera, wymagana jest dokładna wiedza na temat jego widma absorpcyjnego oraz interferujących widm innych gazów (interferentów). Aby zwiększyć wiarygodność uzyskiwanych wyników pomiarowych niezbędne jest pobranie próbki oddechu od pacjenta w odpowiednim momencie w czasie fazy wydechu. Opis procesu pobierania biomarkerów Podczas pobierania biomarkerów niezwykle ważne jest zastosowanie odpowiedniej metodyki, która uzależniona jest od rodz[...]

Biodegradation of nonsteroidal anti-inflammatory drugs in wastewater treatment processes in large urban areas Stopień biodegradacji niesteroidowych leków zapalnych w procesach oczyszczania ścieków w dużych aglomeracjach miejskich DOI:10.12916/przemchem.2014.2265


  Raw and treated wastewaters from a municipal wastewater treatment plant were analyzed for presence of nonsteroidal anti-inflammatory drugs (ibuprofen, naproxen, ketoprofen, tolmentin and fenoprofen) by the solid phase extn. with liq. chromatog.-tandem mass spectrometry with a multiple addn. of std. samples. Solid matrix effect, extn. efficiency and process efficiency were detn. The std. sample addn. was recommended for reliable and results. Przedstawiono wyniki badań biologicznego usuwania i zawartości wybranych leków z grupy przeciwzapalnych i przeciwbólowych (ibuprofen, ketoprofen, fenoprofen, naproxen) w ściekach surowych i oczyszczonych pochodzących z komunalnej oczyszczalni ścieków. Próby ścieków po pobraniu poddano ekstrakcji do ciała stałego, następnie wydzielone i zatężone anality oznaczono techniką LC-MS/MS. Stężenia poszczególnych farmaceutyków wyznaczono techniką wielokrotnego dodatku wzorca. Na podstawie otrzymanych wyników wykazano obecność tych zanieczyszczeń w ściekach oraz niekompletność ich biologicznej degradacji.Przełom XX i XXI w. to czas ogromnego rozwoju cywilizacyjnego. Obserwuje się bardzo szybki postęp techniczny, pojawiają się coraz to nowsze, czulsze urządzenia, a wśród nich narzędzia analityczne. Dzięki nim możliwe jest odkrycie w środowisku rzeczy zapewne już od dawna obecnych, ale do tej pory "niewidzialnych". Wśród takich nowo odkrytych elementów znajdują się pozostałości leków jako zanieczyszczenia środowiska wodnego, występujące w bardzo niskich stężeniach. Tego typu zanieczyszczenia wód znane są w światowej literaturze pod pojęciem EC (emerging contaminants)1). Należą do nich m.in. steroidy, hormony, niesteroidowe leki przeciwzapalne i przeciwbólowe (NLPZ), leki psychotropowe oraz antybiotyki2). Mimo że angielska nazwa sugeruje, że są to nowe grupy zanieczyszczeń środowiska wodnego, to prawdopodobnie większość z nich istnieje od dawna, lecz dopiero w ostatnim czasie zostały wykryte i oznac[...]

Methods for removing pharmaceuticals and their metabolites from water and wastewater Sposoby usuwania produktów farmaceutycznych i ich metabolitów z wody i ścieków DOI:10.15199/62.2015.1.10


  A review, with 55 refs., of active sludge, ozonation, oxidn., UV radiation and membrane methods for degrdn. of org. compds. of pharmaceutical origin. Dokonano analizy różnych metod i rozwiązań technologicznych mających na celu usunięcie zanieczyszczeń farmaceutycznych transportowanych do oczyszczalni ścieków, a tym samym minimalizację ich przedostawania się do wód przeznaczonych do spożycia. Mimo luki w aspektach prawnych dotyczących określenia stężeń leków w środowisku, dopuszczalnych i bezpiecznych dla organizmów żywych, temat usuwania leków budzi zainteresowanie szerokiej rzeszy naukowców z różnych dziedzin. Zarówno chemicy, analitycy, technologowie wody i ścieków, jak i inni specjaliści starają się poprawić bezpieczeństwo i zapobiegać niekorzystnym zmianom wynikającym z użytkowania zasobów środowiska. Jedną z form stanowi poszukiwanie i opracowywanie nowych technik i metod badawczych, pozwalających na skuteczne zatrzymywanie lub rozkład dotychczas nieznanych zanieczyszczeń farmaceutycznych. Ze względu na stale rosnącą produkcję i konsumpcję leków oraz wprowadzanie coraz to nowszych form i grup leków na rynek konsumencki, problem opracowania taniej, skutecznej i możliwej do wdrożenia na szeroką skalę metody usuwania produktów lekowych z wody i ścieków nie pozwala na zwłokę i zmusza do natychmiastowego podjęcia działań w tym zakresie. Największymi źródłami zużytych leków są szpitale, koncerny farmaceutyczne oraz gospodarstwa domowe1). Dużą dawkę zanieczyszczeń lekowych stanowią antybiotyki podawane prewencyjnie zwierzętom hodowlanym, głównie bydłu i trzodzie chlewnej. Leki transportowane do sieci kanalizacyjnej występują często w postaci przetworzonej, jako metabolity. Niekiedy zdarza się, że brak wiedzy na temat właściwego postępowania z przeterminowanym lekiem powoduje, że są one spuszczane w toaletach lub umywalkach, skąd razem ze ściekami komunalnymi kierowane są do oczyszczalni ścieków1, 2). Badania przeprowad[...]

System kondycjonowania próbek gazowych do optoelektronicznego sensora markerów chorobowych DOI:10.15199/48.2015.09.46

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych układu kondycjonowania próbek gazowych do optoelektronicznego sensora markerów chorobowych. Omówiono zasadę działania systemu do wykrywania biomarkerów chorobowych w wydychanym powietrzu wykorzystującego techniki spektroskopii laserowej. Wyjaśniono konieczność stosowania układów umożliwiających osiągnięcie odpowiednich parametrów próbek pomiarowych poddawanych badaniom oraz dostarczenie ich do czujników. Abstract. This thesis presents the results of experimental studies of the gas sample’s conditioning system for optoelectronic sensor disease markers. One discussed the principle of operation of the system for the detection of disease biomarkers in exhaled breath using laser spectroscopy techniques. There had been explained the need of using conditioning systems to achieve the relevant parameters of the measurement samples to be tested and to provide them to the sensors. (Gas sample’s conditioning system for optoelectronic sensors’ disease markers). Słowa kluczowe: optoelektroniczne sensory gazów, osuszanie nafionowe, kondycjonowanie próbek gazowych. Keywords: optoelectronic gas sensors, Nafion drying, gas sample conditioning. Wprowadzenie W ostatnich latach coraz bardziej zyskują na popularności badania nad urządzeniami umożliwiającymi bezinwazyjną ocenę stanu zdrowia pacjentów. Polegają one na analizie stężeń związków chemicznych charakterystycznych dla konkretnych chorób, zawartych w wydychanym przez człowieka powietrzu, tzw. biomarkerów. Jedną z metod ich wykrywania jest laserowa spektroskopia absorpcyjna. Detekcja markerów chorobowych przy[...]

Mikroprocesorowy czujnik CO2 DOI:10.15199/48.2015.09.47

Czytaj za darmo! »

W artykule omówiono celowość zastosowania sensora CO2 do wykrywania biomarkerów chorobowych w wydychanym powietrzu. Opracowana została procedura wydzielenia najbardziej interesującej do celów badawczych III fazy wydechu, oraz komunikacji z układem kondycjonowania próbek gazowych. Do realizacji zadania wykorzystano platformę programistyczną Arduino bazującą na mikrokontrolerze AVR. Abstract. This paper presents the concept and practice realisation of the CO2 sensor for detection of biomarkers in exhaled air. There had been developed procedure for determination and separation of the most interesting for research purposes phase III of exhalled breath and communication with gas sample conditioning system. For the realisation used Arduino software platform were used, based on AVR microcontroller. (Microprocessor-based CO2 sensor). Słowa kluczowe: sensory CO2, analiza wydychanego powietrza, markery chorobowe. Keywords: CO2 sensors, exhaled breath analysis, biomarkers. Wprowadzenie Jednym z rodzajów nieinwazyjnego badania markerów chorobowych jest metoda analizy wydychanego przez pacjenta powietrza. W wydychanym powietrzu oprócz związków organicznych w śladowych ilościach, znajdują się tzw. biomarkery - związki chemiczne, których wzrost stężenia może być charakterystyczny dla określonej choroby. Związki te powstają w wyniku procesów metabolicznych, zachodzących w komórkach organizmu, skąd przedostają się do krwi. Następnie trafiają one do płuc i powietrza znajdującego się w pęcherzykach płucnych. Dlatego możliwe jest ich wykrycie w wydychanym powietrzu [1]. Termin "biomarker" odnosi się do specyficznych substancji obecnych w wydechu pacjenta, których identyfikacja wymaga analiz wykraczających poza powszechne testy diagnostyczne używane m.in. w onkologii. Stan chorobowy może przyczyniać się do zmiany stężeń elementów składowych wydechu, które znajdują się w innym stężeniu w stosunku do stężeni[...]

Biological methods for removing emerging contaminants during wastewater treatment Biologiczne sposoby usuwania zanieczyszczeń z grupy emerging contaminants podczas oczyszczania ścieków DOI:10.15199/62.2016.2.15


  A rewiew, with 26 refs., of methods for removal of pharmaceuticals. Podjęto próbę zdefiniowania pojęcia emerging contaminants oraz contaminants of emerging concern zarówno w kontekście rodzaju substancji zaliczanych do tej grupy, jak i przyczyn oraz źródeł ich powstawania. Zaprezentowano biologiczne metody oczyszczania ścieków z wykorzystaniem mikroorganizmów osadu czynnego a także ich skuteczność w usuwaniu zanieczyszczeń z grupy emerging contaminants. Środowisko, wraz ze wszystkimi tworzącymi je ekosystemami, od początku świata umożliwia i stanowi naturalne miejsce do życia dla ludzi i zwierząt. Dlatego też zdrowie ludzi, ich dobre samopoczucie oraz zapewnienie warunków umożliwiających podtrzymanie gatunku jest ściśle związane ze stanem środowiska. Wraz z postępem cywilizacyjnym, rozwojem wielu gałęzi przemysłu i gwałtownym wyżem demograficznym, w środowisku pojawia się coraz więcej zanieczyszczeń. Niektóre z nich znane są od czasów powstania pierwszych wielkich cywilizacji. Zdecydowana jednak większość substancji wykazujących właściwości toksyczne została rozpoznana w czasach współczesnych. W ciągu ostatnich dwóch dekad w wodach i glebie zidentyfikowano wiele nowych substancji. Anglojęzyczna literatura określa je jako nowo powstające zanieczyszczenia EC (emerging contaminants) lub jako zanieczyszczenia budzące niepokój w odniesieniu do zmian środowiskowych (contaminants of emerging concern). Pojawiające się na przestrzeni ostatnich kilku dekad w ekosystemach wodnych i lądowych mikrozanieczyszczenia stały się ogólnoświatowym wezwaniem do podjęcia walki z tym problemem, w celu ochrony środowiska. Te niewidoczne gołym okiem zanieczyszczenia EC, to szybko rozprzestrzeniający się wachlarz substancji pochodzenia przede wszystkim antropogenicznego. Zalicza się do nich m.in. farmaceutyki, kosmetyki, środki i preparaty higieniczne, hormony sterydowe, związki chemiczne pochodzące z przemysłu i pestycydy1). Problem powstawania zani[...]

teraźniejszość i przyszłość produktów leczniczych w społeczeństwie i środowisku


  Rynek farmaceutyczny w Polsce od 2007 r. odnotowuje ciągły wzrost swojej wartości. W 2010 r. polski rynek farmaceutyczny zajmował szóstą pozycję w Europie pod względem ilości sprzedawanych leków. W Polsce istnieje ok. 450 firm farmaceutycznych. W 2011 r. liczba aptek i punktów aptecznych na terenie całej Polski osiągnęła niemal 13 tys.1). Statystyczny Polak wydaje rocznie na leki najmniej w Europie, dzięki szeroko rozpowszechnionej tendencji do wprowadzania leków generycznych, czyli tańszych odpowiedników leków oryginalnych2). Przeciętne miesięczne wydatki w gospodarstwach domowych na zakup artykułów medyczno-farmaceutycznych wynosiły ok. 67 zł1). Polska w 2010 r. była dziewiątym rynkiem leków innowacyjnych w Europie, który stanowił niecałe 11% w stosunku do Francji, największego rynku na naszym kontynencie. Polska ma także największy udział wartościowy leków generycznych, stanowiący ok. 65% na tle innych państw europejskich2). Należy pamiętać, że ponad dwie trzecie leków stosowanych w Polsce, pochodzi z importu2, 3). W ostatnich trzech latach dynamika rozwoju zwolniła nieco tempo. Związane jest to ze światowym kryzysem gospodarczym. W 2011 r. produkcja leków była mniejsza niż w 2010 r. Mimo wszelkich wahań na globalnym rynku, przemysł farmaceutyczny jest w dobrej kondycji w porównaniu z innymi branżami. Sytuacja ta dotyczy zarówno koncernów farmaceutycznych na terenie Polski, jak i na całym świecie4).Według danych opublikowanych w Dzienniku Statystycznym w 2012 r. przychody z produkcji wyrobów farmaceutycznych w 2011 r. w Kraju wyniosły ponad 14,5 mld zł (o ponad 2 mld zł mniej niż w 2010 r.). Nakłady inwestycyjne wyniosły ponad 530 mln zł i były wyższe niż w 2010 r. o ponad 60 mln zł. Na podstawie danych firmy PharmaExpert5), sporządzono zestawienie danych obrazujących dochody ze sprzedaży leków na rynku aptecznym w Polsce w latach 2008-2012 r. (tabela 1). Spowolnienie tej gałęzi gospodarczej w Kraju jest wy[...]

 Strona 1