Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Janusz SOBOLEWSKI"

Analiza możliwości uruchomienia kolejnych multipleksów dvb -t w polsce DOI:10.15199/59.2015.4.5


  Trwające obecnie na świecie działania regulacyjne i dyskusje na temat przyszłej polityki zagospodarowania widma radiowego, odbywające się na forum ITU (International Telecommunication Union), CEPT (European Conference of Postal and Telecommunications Administrations) i grup doradczych Komisji Europejskiej (RSPG) wskazują, że istnieje duże prawdopodobieństwo zmiany przeznaczenia tzw. pasma 700 MHz (zakres 694 - 790 MHz) i przekazania go na wyłączność dla systemów komórkowych zarówno na forum europejskim, jak i krajowym. Taka decyzja oznaczałaby istotne konsekwencje dla emisji multipleksów telewizji naziemnej DVB-T (lub DVB-T2) w Polsce, włącznie z koniecznością zmiany przydziałów kanałowych oraz uzgadnianiem międzynarodowym dodatkowych kanałów dostępnych dla telewizji naziemnej [1]. W artykule, uwzględniając ryzyko wejścia w życie decyzji o rezygnacji z przeznaczenia pasma 700 MHz dla DVB-T w Polsce, wykonano analizy umożliwiające ocenę możliwości uruchomienia kolejnego multipleksu telewizji cyfrowej DVB-T w paśmie UHF. Dokonano także oceny możliwości uruchomienia dodatkowego multipleksu telewizyjnego DVB-T (MUX8) w paśmie VHF. AKTUALNA SYTUACJA Zgodnie z Planem GE06 [2], na potrzeby emisji naziemnej telewizji cyfrowej dla Polski zatwierdzono 6 ogólnopolskich multipleksów cyfrowych (MUX1 - MUX6) w zakresie częstotliwości UHF 470 - 790 MHz oraz jeden multipleks (MUX8) w zakresie VHF 174 - 230 MHz. Obecnie emisje DVB-T są realizowane w multipleksach MUX1-4 (MUX1-3 z programami niekodowanymi oraz MUX4 z programami kodowanymi), natomiast częstotliwości multipleksów MUX5 i MUX6 są niewykorzystywane i mogłyby posłużyć do uruchomienia kolejnych emisji. W przypadku MUX8 częstotliwości są dostępne i aktualnie prowadzi się konsultacje na temat jego przyszłego wykorzystania, planowane jest niedługo wyłonienie operatora tego multipleksu. O ile w[...]

WPŁYW ZMIANY PRZEZNACZENIA PASMA 700 MHZ NA INNE SYSTEMY BEZPRZEWODOWE W POLSCE DOI:10.15199/59.2016.6.61


  INFLUENCE OF THE 700 MHZ BAND ALLOCATION CHANGE ON OTHER WIRELESS SYSTEMS IN POLAND Streszczenie: Przeanalizowano wpływ planowanej Decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej zmiany przeznaczenia pasma 700 MHz (694-790 MHz). Decyzja ta nakazuje państwom członkowskim przeznaczenie pasma 700 MHz na potrzeby systemów komórkowych (4G/5G) co będzie miało istotny wpływ na inne systemy pracujące obecnie w tym paśmie w Polsce tj. naziemną telewizję cyfrową DVBT, mikrofony bezprzewodowe i inne urządzenia wspomagające produkcję programów (PMSE) a także na nowy rynek systemów białych przestrzeni widma pasm TV (TV White Spaces). Abstract: Influence of the European Parliament and of the Council Decision on 700 MHz band (694-790 MHz) allocation change was analyzed. The Decision order EU countries for allocation of this frequency range for mobile cellular systems (4G/5G) which have significant influence on existing wireless systems in Poland: digital broadcasting (DVB-T), radio microphones and other wireless systems: supporting programme making and special events (PMSE) as well as new potential wireless market based on the TV White Space applications. Słowa kluczowe: 700 MHz 4G, 5G, DVB-T, LTE, PMSE, TV WS, zarządzanie widmem radiowym Keywords: 700 MHz, 4G, 5G, DVB-T, LTE, PMSE, TV White Space, frequency management 1. WSTĘP W związku z rosnącym ruchem w sieciach operatorów komórkowych (3G, 4G) występuje bardzo duża presja producentów i operatorów tego sektora na Administracje i instytucje międzynarodowe (tj. KE, CEPT, ITU) w celu przeznaczenia jak największej części widma radiowego na wyłączne potrzeby tego sektora. W efekcie kolejne, dodatkowe zakresy radiowe przeznaczane są na wyłączność do dyspozycji dużych operatorów komórkowych. Stało się tak już w przypadku pasma 800 MHz (790-862 MHz) w wyniku decyzji konferencji WRC07 o dopuszczeniu w tym zakresie systemów mobilnych, oraz późniejszej decyzji harmonizacyjnej Komisji Eur[...]

PLANOWANIE LOKALNEJ SIECI JEDNOCZĘSTOTLIWOŚCIOWEJ RADIOFONII CYFROWEJ DAB+ DOI:10.15199/59.2017.6.83


  W ramach niniejszego referatu przedstawiono wyniki prac związanych z planowaniem sieci radiofonii cyfrowej w systemie DAB+ (Digital Audio Broadcasting+) we Wrocławiu na potrzeby projektu lokalnej sieci jednoczęstotliwościowej (Single Frequency Network - SFN) o nazwie LokalDAB. Zaprezentowane zostały wyniki uzyskane podczas prac przeprowadzonych w Pracowni Gospodarki i Inżynierii Widma Instytutu Łączności PIB w ramach wspólnego projektu realizowanego z pozostałymi partnerami konsorcjum projektu: Politechniką Wrocławską i Radiem Wrocław SA. Referat zawiera praktyczne aspekty zawiązane z uruchomieniem emisji zarówno od strony planistycznej, samego procesu doboru kanału, jak i optymalizacji parametrów sieci a także analizę i ocenę wpływu zjawiska utraty synchronizacji planowanej sieci. 2. LOKALNA SIEĆ DAB+ LOKALDAB Celem projektu LokalDAB jest opracowanie demonstratora sieci jednoczęstotliwościowej SFN pracującej w standardzie DAB+, z wykorzystaniem uniwersalnych układów programowalnych (USRP SDR) oraz bazującej na oprogramowaniu open source. Zaproponowane rozwiązanie jest kierowane do lokalnych nadawców, których możliwości finansowe nie pozwalają na rozpoczęcie emisji w sposób tradycyjny w multipleksie ogólnopolskim. Dzięki relatywnie niedrogiej platformie nadawczej, realizowanej w projekcie, będą oni mieli możliwość uruchomienia lokalnej emisji cyfrowego radia w systemie DAB+, co przyczyni się do wzrostu popularności nowego standardu transmisji, umożliwi odbiór znacznie lepszego dźwięku i nowych programów radiofonicznych, co wpłynie na zwiększenie pluralizmu medialnego i ciekawej oferty programowej w lokalnych społecznościach. 3. PROJEKTOWANIE SIECI Dobór częstotliwości radiowych został wykonany zgodnie z uwarunkowaniami krajowymi i międzynarodowymi. W celu [...]

OGRANICZENIA PLANOWANIA ROZLEGŁYCH SIECI JEDNOCZĘSTOTLIWOŚCIOWYCH DVB-T2 DOI:10.15199/59.2018.6.40


  1. WSTĘP W Polsce aktualnie emisja w naziemnej telewizji cyfrowej realizowana jest w systemie DVB-T [1] w wariancie kodowania wizji H.264/MPEG-4/AVC [2]. W związku z Decyzją Parlamentu i Rady Unii Europejskiej [3, 4] w najbliższych latach nastąpi zmiana przeznaczenia pasma 700 MHz (694-790 MHz) w krajach Unii i odbędzie się przekazanie tego zakresu częstotliwości (tzw. "drugą dywidendę cyfrową") w całości na potrzeby innych systemów, głównie systemów telefonii komórkowej 4G/5G w celu rozbudowy zasięgu (w związku z fizycznymi właściwościami tego pasma - tzw. "pasmo "pokryciowe") oraz częściowo także wzrostu przepływności dostępnej w sieciach operatorów komórkowych. Oznacza to wymóg przeplanowania istniejących sieci DVB-T/T2 wynikający ze zmiany przeznaczenia pasma 700 MHz. W wielu krajach europejskich analizuje i rozważa się możliwość zmiany przeznaczenia pasma 700 MHz połączonego równocześnie ze zmianą techniki nadawczej (z DVBT/ MPEG-2/MPEG-4 na DVB-T2/HEVC [5, 6]), modyfikację infrastruktury oraz zakładanej wymianie odbiorników przez społeczeństwo. Niektóre z nich (np. Niemcy) podjęły już taką decyzję i obecnie są w fazie migracji od emisji w DVB-T/MPEG-2 do DVB-T2/HEVC. Decyzje te wynikają z jednej strony z większej efektywności wykorzystania cennego widma radiowego możliwe do uzyskania w systemie DVB-T2 w stosunku do DVB-T (w sytuacji uszczuplania dostępnych dla telewizji naziemnej zasobów widma UHF), a z drugiej z możliwości uatrakcyjnienia i rozszerzenia oferty telewizji naziemnej. Można np. uruchomić dodatkowe programy telewizyjne, programy wysokiej rozdzielczości (HD) czy nawet w niektórych przypadkach programy ultra wysokiej rozdzielczości (UHD 4k) wymagające zastosowania najnowszych technik kompresji stosowanych obecnie w telewizji (tj. HEVC/H.265 [6]) oraz dużej pojemności multipleksu DVB-T2. Korzystne wartości parametrów symboli OFDM w przypadku DVB-T2 (znacznie większe wartości odstępów ochronnych - "guard[...]

Radiofonia cyfrowa - stan wdrożenia oraz aspekty techniczne (projekt LokalDAB) DOI:10.15199/59.2018.6.5


  RADIOFONIA CYFROWA - WIĘCEJ NIŻ RADIO Korzyści ekonomiczne cyfryzacji radiofonii.Aby odpowiedzieć na pytanie, czy radio cyfrowe jest tańsze od analogowego czy dystrybucji strumieniowej przez Internet, trzeba rzetelnie przyjrzeć się tym trzem drogom docierania z programem do słuchaczy. Warto oprzeć się na dogłębnej analizie poczynionej przez Marcello Lombardo, eksperta Europejskiej Unii Nadawców EBU (szczegółowy opis np. w [1]). Celem opracowania było określenie kosztów transmisji i słuchania radia oraz porównanie ich do trzech sposobów docierania do słuchaczy - za pomocą radia analogowego FM, radia cyfrowego DAB i strumieni internetowych. Do analizy przyjęto jako punkt odniesienia realne dane pochodzące z pięciu krajów (Francji, Niemiec, Włoch, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii). Po stronie transmisji dokonano analizy kosztów nadawcy dystrybucji treści radiowych w FM, DAB i Internecie, a po stronie odbiorczej - analizy cen, jakie słuchacze płacą, aby słuchać radia w ruchu na ich ulubionej platformie. Podstawowe parametry analizy z punktu widzenia nadawcy to koszty dystrybucji sygnału (Opex), natomiast z perspektywy słuchacza to koszty odbioru.Koszty dystrybucji radiowej - definicja scenariuszy Za podstawę przyjęto pięć europejskich rynków zamieszkiwanych przez 321 milionów mieszkańców (60% populacji Unii Europejskiej). Przeanalizowano trzy scenariusze: radio o zasięgu ogólnokrajowym (o populacji liczącej 64,2 mln), radio o zasięgu regionalnym (o populacji: 5,4 mln) i radio lokalne o zasięgu obejmującym stolicę (4 mln). Do oszacowania liczby nadajników w celu zapewnienia zasięgów dla każdego scenariusza oparto się na nadawcach publicznych. Definicję kosztów podano w tabeli 1. Koszty dystrybucji radiowej - model FM Do oszacowania liczby nadajników zapewniających odpowiednie zasięgi dla każdego scenariusza przyjęto liczby i typy obiektów nadawczych nadawców publicznych z pięciu krajów: France Inter, Deutschlandradio, Radio RAI 1, R[...]

 Strona 1