Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"MAREK DMOCH"

Postęp w technologii amoniaku na przykładach projektów modernizacyjnych INS zrealizowanych w zakładach "Anwil" Włocławek

Czytaj za darmo! »

W latach 1998-2002 zrealizowano obszerny program modernizacji Wytwórni Amoniaku 750 t/d. Skutkiem modernizacji systemów pary nisko- i średniociśnieniowej zwiększono odzysk ciepła spalin i obniżono temperaturę gazów kominowych do 170°C. Ciśnieniowe odgazowanie i pełna recyrkulacja kondensatu wykorzystywanego do produkcji pary pozwoliły wyeliminować emisję jonu amonowego do środowiska oraz [...]

Czas indukcji mieszaniny metanu z tlenem o składzie typowym dla procesu półspalania

Czytaj za darmo! »

Oszacowano czas indukcji dla mieszaniny gazów CH4:O2:H2O = 1:1:0,6 w temp. 650°C i pod ciśnieniem 30 atm. Literaturowe dane doświadczalne porównano z wynikami obliczeń kinetycznych wykonanych z użyciem kryterium maksymalnego wzrostu temperatury. Induction period of the oxidn. in a mixt. CH4:O2:H2O (mole ratio 1:1:0.6) at 650°C and 30 atm was est. as 44 ms. Literature- based expt. data were[...]

Modernizacja wytwórni amoniaku w Zakładach Azotowych "Kędzierzyn" DOI:

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono w skrócie zmiany modernizacyjne przeprowadzone w wytwórni amoniaku w ZA"Kędzierzyn" w okresie od jej uruchomienia w latach pięćdziesiątych do początku lat siedemdziesiątych. Omówiono obecne zamierzenia, których celem jest zwiększenie zdolności produkcyjnej wytwórni do 1500 Mg na dobę i jednoczesne zmniejszenie zużycia energii w przeliczeniu na jednostkę produktu. Przedstawiono przyjęte koncepcje i szczegółowe rozwiązania w poszczególnych węzłach technologicznych wytwórni (tzn. w wytwórni gazu syntezowego, w układzie jego oczyszczania oraz w węźle syntezy amoniaku). Wytwórnia amoniaku w Zakładach Azotowych "Kędzierzyn" została uruchomiona w 1954 r. Wprowadzona technologia nie odbiegała pod względem nowoczesności od stosowanych wówczas w Europie (zgazowanie koksu z użyciem powietrza i pary w generatorach bezciśnieniowych, odmywanie C 0 2 wodą i CO ługiem miedziowym, synteza w reaktorach typu NEC itp.). Do 1979 r. wprowadzono wiele zmian modernizacyjnych, w których wyniku zastąpiono koks gazem ziemnym i częściowo koksowniczym i osiągnięto produkcję na poziomie 1350 Mg na dobę (według pierwotnego projektu ok. 600 Mg na dobę). Zmiany w całym ciągu wytwarzania i oczyszczania gazu polegały głównie na zbudowaniu dwóch instalacji do katalitycznego półspalania metanu (większej do gazu ziemnego, mniejszej do frakcji metanowych i metanowo- wodorowych oraz do gazu koksowniczego), zastąpieniu jednego z myć wodnych - myciem potasowym itp. Usprawnienia te opisano w dwóch publikacjach U2). W innych pracach3^ 6) i w patentach7^ 10) przedstawiono zmiany wprowadzone w syntezie amoniaku. Te ostatnie polegały na doskonaleniu reaktorów typu NEC i wprowadzaniu rozwiązań oryginalnych (w obu wypadkach bez wymiany istniejących naczyń ciśnieniowych). W rezultacie średnia (wielomiesięczna) wydajność uzyskiwana w każdym z siedemnastu reaktorów wzrosła z 40 do 79 Mg na dobę. Unowocześniono też i odnowiono zespół kompresorów tłokowych gazu syn[...]

Liquefied natural gas (LNG). Properties and use by fertilizer industry Skroplony gaz ziemny (LNG). Właściwości i zastosowanie w przemyśle azotowym


  A review, with 51 refs., of properties and resources as well as processes for recovery, liquefaction, transportation and regasification of natural gas. Its use for production of synthesis gas in fertilizer industry was also outlined. Przedstawiono przegląd informacji dotyczących obecnej sytuacji w pozyskiwaniu i handlu skroplonym gazem ziemnym (LNG) na świecie w nawiązaniu do budowy terminalu LNG w Świnoujściu, którego uruchomienie przyczyni się do wzrostu bezpieczeństwa energetycznego Polski. Zaprezentowano realizowany obecnie program badań stosowanych NCBiR pt. "Wykorzystanie LNG jako surowca do produkcji nawozów azotowych - nowe rozwiązania technologiczne", który ma wskazać ewentualne skutki zastosowania LNG w przemyśle azotowym i zaproponować sposoby przeciwdziałania. Międzynarodowa Agencja Energii IEA (International Energy Agency) w prognozie energetycznej przewiduje, że także w 2035 r. energia z surowców kopalnych stanowić będzie podstawowe źródło zaopatrzenia świata w energię pierwotną1). Wśród paliw kopalnych rosnące znaczenie będzie miał gaz ziemny, w tym także dzięki wzrostowi wydobycia gazów niekonwencjonalnych (głównie gazu z łupków). W swoim raporcie IEA1, 2) przewiduje wzrost wydobycia gazu z 3,2 bln m3 w 2010 r. do 5,1 bln m3 w 2035 r. Współczynnik wystarczalności zasobów gazu ziemnego określony dla 2010 r. wynosi ok. 60 lat, a wydaje się pewne, że światowe zasoby gazu będą wzrastać (gaz z łupków, hydraty metanu, eksploatacja zasobów Arktyki). Obok energetyki ważnym kierunkiem wykorzystania gazu ziemnego jest też produkcja różnorodnych związków chemicznych3-5). W ostatnich latach w związku z rosnącym zapotrzebowaniem na energię, ale także ze względu na ogromną dysproporcję pomiędzy zasobami i zużyciem tradycyjnych źródeł energii przez kraje rozwinięte oraz niestabilną sytuację polityczną w rejonach świata dysponujących największymi zasobami surowców energetycznych (ropa naftowa, gaz ziemny) coraz większą wag[...]

Rozwój technologii wytwarzania katalizatorów przemysłowych w Instytucie Nawozów Sztucznych w Puławach – 50 lat doświadczeń

Czytaj za darmo! »

W 2008 r. minęło 50 lat działalności Instytutu Nawozów Sztucznych (40 lat w Puławach). Rocznica ta jest okazją do zaprezentowania dorobku Instytutu w bardzo ważnym obszarze działalności, jaką jest kataliza stosowana i dziedziny pokrewne. Przedstawiono dorobek INS Puławy w badaniach i pracach nad doskonaleniem technologii wytwarzania katalizatorów, sorbentów i nośników, głównie na potrzeby przemysłu nawozów azotowych. A review, with 43 refs., of the catalysts developed by the Fertilizers Research Institute and implemented for hydrodesulfurization of hydrocarbon streams, steam reforming of methane, CO shift reaction, methanization of C oxides, synthesis of NH3, hydrogenation of PhH, hardening of fats and decompn. of N2O. Prace nad katalizatorami przemysłowymi prowadzono w nie[...]

 Strona 1