Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"MIECZYSŁAW SEWERYNIAK"

Granice wybuchowości układu H2-NO-N2O pod zwiększonym ciśnieniem

Czytaj za darmo! »

Granicę wybuchowości wyznaczono w zamkniętym poziomym, cylindrycznym reaktorze stalowym. Mieszaninę wodoru i utleniacza o odpowiednim składzie, w określonej temperaturze i pod ustalonym ciśnieniem, inicjowano iskrą elektryczną. Wyznaczono górną granicę wybuchowości układów wodór - mieszanina tlenków azotu o stosunku molowym NO/N2 0 w zakresie 0 ÷ 6,9, w temp. 323 K i pod ciśnieniem początko[...]

Oznaczanie wskaźników wybuchowości gazów w warunkach turbulentnych

Czytaj za darmo! »

Z wyznaczonych doświadczalnie zależności ciśnienia od czasu określano następujące wielkości charakteryzujące wybuch mieszanki palnej w reaktorze o objętości 22 dm3 : ciśnienie wybuchu Pm, szybkość narastania ciśnienia (dP/dt) m, czas wybuchu tw. Obliczano: stałą materiałową KG i wskaźnik turbulencji TV oraz średnią prędkość płomienia S p4. i prędkość spalania w warunkach uspokojonych SL i [...]

Postęp w syntezie cyjanowodoru metodq Andrussowa DOI:

Czytaj za darmo! »

Zbadano aktywność katalizatorów PtRh na nośnikach ceramicznych w procesie syntezy IICN metodą Andrussowa. Katalizatory na nośnikach ceramicznych mogą wchodzić w skład złoża katalitycznego, co umożliwia zmniejszenie liczby siatek PtRh. Tego rodzaju złoże wykazuje dużą aktywność, a zastosowanie go we wspomnianym procesie syntezy HCN przyczynia się do obniżenia zużycia platynowców na jednostkę produkowanego cyjanowodoru. W przemyśle cyjanowodór otrzymuje się metodą Andrussowa z metanu, amoniaku i powietrza w obecności k a ta lizatora, którym są siatki platynowo-rodowe. Zużycie kosztownych metali z grupy platynowców skłania do doskonalenia metody i poszukiwania takich rozwiązań, które umożliwiłyby zmniejszenie strat tych metali z jednoczesnym zachowaniem dużej wydajności i selektywności proce su. - Pewną poprawę wydajności HCN można uzyskać, stosując powietrze wzbogacone w tlen ^ s ) lub niewielki dodatek związków siarki 4> 5>. Inny sposób poprawienia wskaźników procesu polega na użyciu siatek PtRh pokrytych cienką powłoką ceramiczną zawierającą zdyspergowane składniki aktywne. Modyfikowane w ten sposób siatki mają dużą aktywność, ulegają aktywacji w krótszym czasie, wykazują większą wytrzymałość mechaniczną, dzięki czemu wykorzystanie ich w omawianej syntezie cyjanowodoru przyczynia się do zmniejszenia strat platyny i rodu 6« 7>. Celem niniejszej pracy było zbadanie właściwości k a ta lizatora, w którym platynę i rod osadzono na nośniku ceramicznym. Chodziło także o sprawdzenie, czy takim k a ta lizatorem można zastąpić część siatek PtRh. Wiadomo, że katalizatory składające się z platyny osadzonej na nośniku ceramicznym wykazują dużą aktywność w syntezie cyjanowodoru z metami i amoniaku. Reakcja ta jest silnie endotermiczna. Prowadzi się ją w temp. 1150-M200°C, a potrzebne ciepło jest dostarczane przep[...]

 Strona 1