Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Maciej Karłowicz"

Effect of modification of the adhesive layer on the oxygen permeability through polyethylene film laminates Wpływ modyfikacji warstwy adhezyjnej na przenikalność tlenu przez laminaty z folii polietylenowej DOI:10.15199/62.2015.11.30


  Surface of polyethylene (PE) film was modified by covering with an adhesive consisting of biopolymers (Et cellulose, zein) and mineral fillers (bentonites) to improve its barrier properties. The 10% addn. of the barrier material to the adhesive system resulted in an increase in the O2 barrier properties of laminates by 34-42% compared to the initial PE film. The O2 content in the packagings prepd. by using the modified adhesive layer decreased by 6-27% as compared to the unmodified adhesive control. The addn. of Et cellulose and bentonite to the adhesive layer resulted also in improving the mech. properties of the PE film by 10-29%, while the addn. of zein resulted in the film delamination. Przedstawiono wyniki badań modyfikacji warstwy adhezyjnej/klejowej biopolimerami (etyloceluloza, zeina) oraz napełniaczami mineralnymi (bentonity) dokonanej w celu poprawy właściwości barierowych laminatów zawierających folię polietylenową. Stwierdzono, że 10-proc. dodatek substancji barierowej do układu adhezyjnego pozwala na zmianę przenikalności tlenu przez laminaty o 34-42% w porównaniu z wyjściową folią polietylenową. Zawartość tlenu w opakowaniach przygotowanych na bazie zmodyfikowanej warstwy adhezyjno-barierowej uległa zmianie, co pozwoliło na zmianę barierowości o 6-27% w odniesieniu do opakowania kontrolnego (bez modyfikacji kleju). Dodatek etylocelulozy oraz bentonitów do warstwy adhezyjnej spowodował poprawę wytrzymałości folii na delaminację o 10-29%, podczas gdy dodatek zeiny przyczynił się do całkowitego rozwarstwienia otrzymanych laminatów. Zapewnienie odpowiedniej barierowości względem gazów, głównie tlenu, stanowi jeden z ważnych aspektów w rozwoju i produkcji opakowań do żywności, której jakość zależy od jej wartości odżywczych, często traconych wskutek utleniania cennych i wrażliwych substancji. Barierowość tradycyjnych materiałów poliolefinowych i poliestrowych zwiększa się np. poprzez metalizację lub wytwarzanie[...]

Oxygen permeability through the PE/PE laminates with modified adhesive layer Przenikalność tlenu przez laminaty PE/PE ze zmodyfikowaną warstwą klejową DOI:10.15199/62.2015.12.31


  Surface of polyethylene film was modified by covering with an adhesive consisting of poly(vinylidene chloride) (PVDC) to improve its barrier properties. The 53% and 89% addn. of PVDC to the adhesive system resulted in increase in the O2 barrier properties of laminates by 42-85% compared to the unmodified adhesive. An increase in thickness of adhesive layer resulted in a decrease in O2 permeability of the laminates, regardless of the PVDC content. Przedstawiono wyniki badań modyfikacji warstwy adhezyjnej poli(chlorkiem winylidenu) (PVDC), dokonanej w celu poprawy właściwości barierowych laminatów zawierających folię polietylenową. Stwierdzono, że 53- i 89-proc. dodatek substancji barierowej do układu adhezyjnego pozwala na zmianę przenikalności tlenu przez laminaty z folii PE o 42-85% w porównaniu z laminatem kontrolnym (bez modyfikacji kleju). Niezależnie od stężenia stosowanego dodatku PVDC zmniejszenie przenikalności tlenu przez laminaty z folii PE następowało wraz ze wzrostem grubości warstwy klejowej/adhezyjnej. Opakowanie barierowe dla gazów, głównie tlenu, gwarantujące trwałość pakowanego produktu to nieodzowny element jakości, przede wszystkim produktów spożywczych szczególnie narażonych na procesy oksydacyjne. Ograniczenie przenikania tlenu przez opakowanie wiąże się z ochroną przed utratą wartości odżywczych i wydłużeniem okresu przydatności do spożycia, możliwością ograniczenia ilości stosowanych konserwantów, zachowaniem barwy, co korzystnie wpływa na walory wizualne produktu, a przede wszystkim z obniżeniem ryzyka psucia się żywności poprzez zapobieganie rozwojowi pleśni oraz patogenów bakteryjnych. Obecnie oferta rynku opakowań barierowych jest bardzo szeroka i dotyczy przede wszystkim folii wielowarstwowych, w których przynajmniej jedną warstwę otrzymaną poprzez współwytłaczanie lub laminowanie stanowi materiał polimerowy o małej przenikalności tlenu, taki jak poliamid (PA), poli(alkohol winylowy) (PVOH), k[...]

Badania innowacyjnej kompozycji proadhezyjnej stosowanej w opakowaniach w przemyśle spożywczym DOI:10.15199/42.2016.1.2


  Wstęp Obecnie do produkcji opakowań typu "reclose" [1] tzw. zamknij- otwórz stosowane są zazwyczaj kleje typu hot-melt [2] bądź też są to tradycyjne opakowania z tzw. zamknięciem strunowym. Kleje termotopliwe są wykorzystywane w szerokiej gamie zastosowań, m.in. są używane do klejenia kartonów, montażu elementów wykonanych z tworzyw sztucznych, wiązania kartek książki oraz modyfikacji powierzchni np. folii w celu nadania im właściwości adhezyjnych. Niektóre kleje wykazują właściwości adhezyjne już w temperaturze pokojowej; są to tzw. kleje samoprzylepne (ang. PSA - pressure sensitive adhesive) [3]. Kleje typu hot-melt stosuje się zazwyczaj w zakresie temperatur 100- -200°C [4].Większość klejów termotopliwych dostępnych na rynku nie topi się w temperaturze 130-180°C. Z tego powodu dostępne na rynku hot-melty nie nadają się do zastosowania w produkcji opakowań żywności ze względu na zakres stosowania tych substancji (nośnik warstwy adhezyjnej - folia ulegnie deformacji lub zniszczeniu w temperaturze potrzebnej do powlekania tego typu klejami). Kleje termotopliwe typu hot-melt zazwyczaj składają się z trzech grup składników: polimeru, plastyfikatora i lepiszcza. Polimer ma za zadanie zapewnienie wytrzymałości mechanicznej, plastyfikator natomiast zmniejsza lepkość i nadaje plastyczność całej kompozycji, a lepiszcze składające się z niskocząsteczkowych żywic nadaje dobrą adhezję do pokrywanegomateriału. Kleje tzw. hot-melty są to najczęściej kopolimery izoprenu bądź też styrenu [5]. Celem pracy badawczej było otrzymywanie i określenie właściwości nowego innowacyjnego układu proadhezyjnego, mającego zastosowanie w opakowaniach w przemyśle spożywczym, aby m.in. wyznaczyć czynniki wpływające na wartość siły wiązania układu klejowego oraz sprawdzić szczelność opakowań opartych na badanym materiale. Nowy innowacyjny heterogeniczny układ adhezyjny wytwarza specjalną mikrowarstwę, której docisk powoduje powstanie trwałej warstwy adhe[...]

 Strona 1