Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Stanisław W. Kruczyński"

Fizykochemiczne właściwości mieszanek alkoholi z bioestrami oraz ich wpływ na emisję toksycznych składników spalin z silnika o zapłonie samoczynnym


  Przedstawiono wyniki pomiaru emisji toksycznych składników z silnika rolniczego o zapłonie samoczynnym typu Perkins 1104C-44 z wtryskiem bezpośrednim, zasilanego paliwem roślinnym RME (estry metylowe kwasów oleju rzepakowego) oraz jego mieszankami z trzema rodzajami alkoholi pochodzenia roślinnego. Wykazano, że rodzaj paliwa o różnych właściwościach fizykochemicznych ma istotny wpływ na emisję toksycznych składników spalin. Com. Me ester of rapeseed oil fatty acids and its mixt. with BuOH, EtOH or i-PrOH (10% of each) were used as fuel for an agricultural diesel engine with direct injection in a std. 11-step test to study the content of CO, hydrocarbons, NOx and particulate matter in the off-gas. The addn. of EtOH to the gas oil resulted in the highest decrease in the NOx and particulate matter contents, while the hydrocarbon and CO contents were lowest in an case of alc.-free oil. Problem zmniejszenia zawartości zanieczyszczeń w odlotowych spalinach silników wysokoprężnych stanowi dla nowoczesnego społeczeństwa poważne wyzwanie. W związku z tym stosowanie paliw otrzymywanych z odnawialnych zasobów roślinnych ma bardzo istotne znaczenie. Wzrastająca troska o ochronę środowiska i ostrzejsze normy zawartości szkodliwych składników w spalinach odlotowych zmuszają przemysł do ciągłego opracowywania różnych alternatywnych paliw, które spalają się czyściej. aPolitechnika Warszawska; bPrzemysłowy Instytut Motoryzacji, Warszawa Stanisław W. Kruczyńskia, *, Piotr Orlińskia, Krzysztof Biernatb Fizykochemiczne właściwości mieszanek alkoholi z bioestrami oraz ich wpływ na emisję toksycznych składników spalin z silnika o zapłonie samoczynnym Physicochemical properties of mixtures of alcohols with bioesters and their impact on emissions of toxic components of exhaust from diesel engine Dr inż. Piotr ORLIŃSKI - notkę[...]

Wpływ dodatku bioetanolu do benzyny silnikowej na wybrane parametry eksploatacyjne silnika DOI:10.15199/62.2018.12.35


  Spalanie paliwa w silniku z ZI powoduje emisję szkodliwych zanieczyszczeń spalin z układu wylotowego pomimo zastosowania katalitycznego układu oczyszczania spalin. Zgodnie z rozporządzeniem1) europejskie normy emisji określają maksymalną emisję takich szkodliwych składników spalin, jak NOx, CO, HC, PM i PN. Harmonogram ograniczania emisji CO2 podano w rozporządzeniu2). Jednym ze sposobów na ograniczanie szkodliwego wpływu pojazdów jest zastosowanie paliw alternatywnych. Samochody osobowe FFV (flex fuel vechicle) przystosowane do spalania paliwa etanolowego E85 i mieszanek tego paliwa z benzyną są obecnie powszechnie dostępne w USA i Brazylii. W Unii Europejskiej rynek tych samochodów jest na etapie przyspieszonego rozwoju. W Europie największa liczba pojazdów typu FFV występuje obecnie w Szwecji (ok. 60 tys.), a następnie w Niemczech, Holandii i Francji. Dotychczas w USA wykonano najszersze badania w zakresie pomiarów wpływu paliw etanolowych na wielkość emisji szkodliwych składników spalin samochodów typu FFV3-6). Bioetanol działa degradująco na niektóre elastomery używane w motoryzacji i dlatego urządzenia oraz zbiorniki wykorzystywane do magazynowania oraz dystrybucji paliw etanolowych są wykonywane z materiałów odpornych na jego działanie. Zwiększona zawartość bioetanolu w mieszaninie z benzyną silnikową powoduje nieaddytywną zmianę jej właściwości, takich jak podwyższenie liczby oktanowej, zmiany parametrów składu frakcyjnego i prężności par. Nieaddytywna zmiana wartości prężności par może stanowić poważny problem przy magazynowaniu paliw bioetanolowych7, 8). Badania wpływu spalania paliw etanolowych na zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego prowadzone przez różne ośrodki na flotach różnych modeli samochodów nie zawsze dostarczały zbieżnych i jednoznacznych wyników9-11). Jest to spowodowane dużą liczbą zmiennych, różnymi procedurami prowadzenia badań oraz odmiennymi konstru[...]

Effect of biogas composition on performance of the engine Wpływ składu biogazu na parametry eksploatacyjne silnika DOI:10.15199/62.2016.11.21


  Distillery residue, sludge from wastewater treatment plants, biodegradable fraction of municipal waste and green waste were fermented to biogas (MeH content 52-62% by vol.) used then as a fuel for the dual fuel engine in tractor to study the fuel consumption and emissions of exhaust gases. The replacement of MeH by corresponding amt. of biogas resulted in an increase in fuel consumption and CO emissions. Zbadano wpływ rodzaju substratu na skład chemiczny biogazu, pod względem udziału metanu i ditlenku węgla. Średnia zawartość metanu w otrzymanym biogazie z surowców różnego pochodzenia (wywar gorzelniany, osady z oczyszczalni ścieków, frakcja biodegradowalna odpadów komunalnych, odpady zielone) wynosiła 52-62% obj. W badaniach silnikowych sprawdzono możliwość wykorzystania dwóch rodzajów biogazu do zasilania dwupaliwowego silnika ciągnika rolniczego w aspekcie zużycia paliwa oraz emisji składników spalin. Stwierdzono, że zastąpienie metanu tożsamą dawką biogazu powodowało wzrost zużycia paliwa. Ponadto, wraz ze zwiększaniem zawartości metanu w paliwie gazowym wzrastała emisja węglowodorów i tlenku węgla(II). Nie stwierdzono istotnego wpływu składu paliwa gazowego na wielkość emisji tlenków azotu i cząstek stałych.Wyczerpujące się złoża paliw kopalnych zmuszają do poszukiwania alternatywnych paliw lub źródeł zasilania. Ilość paliw konwencjonalnych wykorzystywanych do zasilania pojazdów można zmniejszyć m.in. poprzez poprawę efektywności ich spalania1), optymalizację sposobu sterowania silnika2), ekologiczną eksploatację pojazdu lub downsizing3). Innym sposobem może być zastosowanie zasilania hybrydowego (tradycyjnego i elektrycznego)4, 5) lub zastąpienie części paliwa konwencjonalnego paliwem alternatywnym (najczęściej etanolem lub estrami kwasów tłuszczowych). Przykłady paliw zawierających biokomponent w postaci estrów kwasów tłuszczowych to paliwa B20 (20% obj. estrów i 80% obj. oleju napędowego) lub B80 (80% obj. estr[...]

 Strona 1