Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"MONIKA PERNACH ROMAN KUZIAK MACIEJ PIETRZYK"

PROBLEM DOBORU NAJLEPSZEGO MODELU DLA SYMULACJI CYKLU WYTWARZANIA BLACHY ZE STALI DP


  W artykule dokonano klasyfikacji modeli przemian fazowych w aspekcie ich możliwości obliczeniowych i czasów obliczeń. Dla potrzeb optymalizacji cyklu produkcji wybrano prosty model opisujący kinetykę przemian fazowych i oceniono możliwości tego modelu w zakresie przewidywania parametrów charakteryzujących własności wyrobów. Wykazano, że model ten w sposób pośredni pozwala przewidywać skład chemiczny i własności martenzytu. Słowa kluczowe: stal DP, numeryczne modelowanie, cykl wytwarzania, optymalizacja PROBLEM OF SELECTION OF THE BEST MODEL FOR SIMULATION OF MANUFACTURING CHAIN FOR DP STEEL STRIPS Classification of phase transformation models with respect to computing times and predictive capabilities is presented. For optimization of manufacturing cycle simple model, which describes kinetics of phase transformations, was selected. Capabilities of this model regarding prediction of properties of products were evaluated. It was shown that this model allows for indirect calculation of chemical composition and properties of martensite. Keywords: DP steel, numerical modelling, manufacturing cycle, optimization Wstęp Materiałom stosowanym na elementy nadwozi samochodów stawiane są bardzo wysokie wymagania, wynikające z ciągłej potrzeby poprawy bezpieczeństwa pasażerów i zmniejszenia zużycia paliwa. Wymagania te, wyrażające się dążeniem do uzyskania wysokiego stosunku wytrzymałości do gęstości materiałów konstrukcyjnych przy utrzymaniu ich dobrej plastyczności, są spełnione przez nowoczesne stale AHSS (ang. Advanced High Strength Steels). Te wysokie własności wytrzymałościowe i plastyczne stali AHSS uzyskuje się poprzez wytworzenie w nich struktury wielofazowej stanowiącej połączenie miękkiego i plastycznego ferrytu z twardymi produktami rozpadu austenitu takimi jak bainit i martenzyt. Naukowcy od ponad 20 lat prowadzą badania, których celem jest poprawa właściwości tych stali poprzez projektowanie specjalnych cykli obróbki cieplnej [[...]

 Strona 1