Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"URSZULA PROKOP"

Dezaktywacja katalizatorów parowego reformingu w warunkach przemysłowych

Czytaj za darmo! »

Na podstawie badań próbek zużytych katalizatorów parowego reformingu ustalono, że zmiany ich właściwości wytrzymałościowych, powodujące wzrost oporów, są niewielkie. Spadek aktywności jest zróżnicowany wzdłuż długości rury, największy w górnej części i spowodowany zatruciem siarką. Natomiast zróżnicowanie dyspersji niklu jest małe i związane z temperaturą pracy. Przedstawiono konsekwencje technologiczne dezaktywacji katalizatorów w wyniku długoletniej pracy. Com. catalysts of the steam reforming (products of the Fertilizers Research Institute, PL) were analyzed for mech. strength, activity, Ni dispersion, and Ni active surface after long-term operation (up to 8 years) under industrial conditions in 5 plants. The loss of the catalyst activity was high on the inlet to the cat[...]

Katalizatory parowego reformingu metanu do reaktorów typu GHR

Czytaj za darmo! »

Opracowano 3 różniące się wielkością i kształtem ziarna katalizatory niklowe typu impregnowanego, osadzone na porowatych nośnikach glinowych wypalanych w wysokich temperaturach, przeznaczone do reaktorów typu GHR. Formuła katalizatorów jest zbliżona do katalizatora stosowanego w klasycznych reformerach, mniejsza jest natomiast wielkość ziarna, odpowiednia do dużo mniejszych średnic rur. Nowe katalizatory mają bardzo dobre właściwości teksturalno-wytrzymałościowe oraz katalityczne, a ich zastosowanie w wytwórniach gazów syntezowych stworzy możliwości intensyfikacji procesu i obniżenia jego energochłonności. Three catalysts for steam reforming of MeH were prepd. by impregnating high porosity Al2O3 Raschig rings and rosettes (diam. 5.7 to 11 mm) and tested for their activity i[...]

Granulowanie mocznika metodą talerzową DOI:

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań półtechnicznych nad procesem talerzowej granulacji mocznika. Metodą tą uzyskuje się produkt o ziarnie większym i bardziej wytrzymałym od otrzymywanego metodą wieżową. Najbardziej dogodną postacią nawozu mineralnego, spełniającą wszystkie wymagnia nowoczesnego zmechanizowanego rolnictwa, jest granulat. Jednym z nawozów produkowanych w formie granul jest mocznik. Proces granulacji prowadzi się metodą wieżową polegającą na formowaniu kropel stopionego mocznika i ich zastyganiu podczas swobodnego opadania w wieży granulacyjnej, w której przeciwprądowo przepływające powietrze odbiera od opadających granul zarówno ciepło krystalizacji, jak i ciepło skrystalizowanego już produktu. Proces odbioru ciepła musi być intensywny, gdyż czas opadania kropel jest ograniczony ze względu na możliwą wysokość czynną wieży granulacyjnej. Dlatego też istnieją tendencje do zwiększania wysokości wieży oraz do wstępnego schładzania powietrza. Metoda wieżowa ma oczywiście ograniczenia. Dotyczą one zarówno czynnej wysokości wieży granulacyjnej, jak i schłodzenia powietrza, a w szczególności wielkości granul. Zbyt duża wielkość kropli może być przyczyną słabego wystudzenia wnętrza granulki i konieczności dodatkowego odbioru ciepła poza wieżą granulacyjną. Niecałkowite wystudzenie granul może powodować też ich pękanie i deformację na dnie wieży granulacyjnej. Te ograniczenia techniczne powodują, że metodą wieżową ni[...]

Rozwój technologii wytwarzania katalizatorów przemysłowych w Instytucie Nawozów Sztucznych w Puławach – 50 lat doświadczeń

Czytaj za darmo! »

W 2008 r. minęło 50 lat działalności Instytutu Nawozów Sztucznych (40 lat w Puławach). Rocznica ta jest okazją do zaprezentowania dorobku Instytutu w bardzo ważnym obszarze działalności, jaką jest kataliza stosowana i dziedziny pokrewne. Przedstawiono dorobek INS Puławy w badaniach i pracach nad doskonaleniem technologii wytwarzania katalizatorów, sorbentów i nośników, głównie na potrzeby przemysłu nawozów azotowych. A review, with 43 refs., of the catalysts developed by the Fertilizers Research Institute and implemented for hydrodesulfurization of hydrocarbon streams, steam reforming of methane, CO shift reaction, methanization of C oxides, synthesis of NH3, hydrogenation of PhH, hardening of fats and decompn. of N2O. Prace nad katalizatorami przemysłowymi prowadzono w nie[...]

 Strona 1