Wyniki 1-9 spośród 9 dla zapytania: authorDesc:"STANISŁAW MAŁECKI"

TWORZYWA SZTUCZNE W ZŁOMACH ZSEE SPOJRZENIE METALURGA


  W artykule omówiono zagadnienia związane z problemem tworzyw sztucznych, spotykanych w złomach ZSEE. Wskazano, że materiały te stanowią masowo ok. 30 % całości złomu. Scharakteryzowano najczęściej występujące zastosowania róż-nych rodzajów tworzyw sztucznych. Omówiono zachowanie się niektórych materiałów w wybranych procesach metalur-gicznych. Słowa kluczowe: tworzywa sztuczne, złom ZSEE, reaktor plazmowy The article discusses issues related to the problem of plastic found in WEEE scrap. It was pointed out that these materials are about 30 % of the total waste mass. Most commonly applications of different types of plastics were characterized. Also the behaviour of some materials in metallurgical processes was discussed. Keywords: plastic, scrap WEEE plasma reactor Wprowadzenie Konieczność recyklingu zużytego sprzętu elektroniczne-go i elektrycznego (ZSEE, ang. WEEE) nie podlega obecnie dyskusji. Wynika ona z szeregu czynników, w tym m.in. z następujących faktów: - Zmniejszająca się trwałość urządzeń powoduje koniecz-ność ich częstszej wymiany; Dr inż. Piotr Jarosz, dr inż. Stanisław Małecki — AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Metali Nieżelaznych, Katedra Fizykochemii i Metalurgii Metali Nieżelaznych, al. A. Mickiewicza 30, 30-059, Kraków. e-mail: pijar@agh.edu.pl Rudy Metale R58 2013 nr 9 s. 508÷513 509 - Rozwój techniki i technologii sprawia, że urządzenia szybciej starzeją się i nie odpowiadają bieżącym wymo-gom społecznym; - Omawiane urządzenia zawierają szereg cennych skład-ników, możliwych do ponownego zastosowania; - System prawny, związany m.in. z zasadą zrównoważo-nego rozwoju, wymusza konieczność recyklingu a nie składowania; - Zmniejszanie się zasobów naturalnych większości metali oraz relatywnie niskie zużycie energii przy ich pozyski-waniu ze źródeł wtórnych. Tematyka ta budzi szereg kontrowersji a wokół niej na-rosło s[...]

STOPOWANIE ŻELIWA MOLIBDENEM DODAWANYM W POSTACI MoO3

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wyniki badań nad wprowadzaniem molibdenu do żeliwa w postaci trójtlenku molibdenu. Zbadano wpływ różnych rodzajów lepiszcza stosowanego do sporządzania granul MoO3 oraz różnej jego ilości na końcowy efekt procesu stopowania. Określono stopień przejścia molibdenu z tlenku do żeliwa, a także udział reduktorów zawartych w żeliwie na proces redukcji tlenku molibdenu. Słowa kluczowe: molibden, żeliwo, stopowanie, lepiszcze CAST IRON ALLOYING BY MOLYBDENUM IN MoO3 In the article, the results of alloying MoO3 to the cast iron were presented. The influence of the different kinds of binders and its addition on final effect of alloying were examined. The degree of molybdenum transition and the participation of reducers in cast iron for the process of MoO3 reduction were determined. Keywords: molybdenum, cast iron, alloying, binder Wprowadzenie Żeliwo jest stopem żelaza zawierającym szereg pierwiastków, które mogą być reduktorami dla trójtlenku molibdenu. Należą do nich krzem, mangan, chrom, a także węgiel, zarówno w postaci grafitu, jak i cementytu. Biorąc pod uwagę niewielkie ilości molibdenu wprowadzane do żeliwa może się okazać, że ubytek tych reduktorów jest tak nieznaczny, że nie będzie wpływał na właściwości otrzymywanego stopu, a pozwoli na wprowadzenie do niego molibdenu. Ten składnik stopowy będzie przy tym dodawany w postaci związku, w którym metal ten jest tańszy niż w powszechnie stosowanym żelazomolibdenie. Dodatkowo, oczekuje się, że największy udział w procesie redukcji będą miały krzem i węgiel. Korygowanie zawartości krzemu nie jest ani trudne, ani kosztowne, natomiast ubytek węgla, z punktu widzenia stechiometrii reakcji, powinien być nieznaczny. Wydaje się zatem, że stopowanie żeliwa powinno się odbywać tylko za pomocą dodatku granulowanego MoO3, według sposobu opisanego w zgłoszeniu patentowym [1]. Dr inż. Stanisław Małecki, dr inż. Piotr Jarosz, dr hab. inż. Czesław Malinowski — Akademi[...]

WPŁYW STOSOWANYCH REDUKTORÓW NA PRZEBIEG I KOSZT PROCESU REDUKCJI PODCZAS RAFINACJI OGNIOWEJ MIEDZI


  Oczyszczanie miedzi w anodowych piecach rafinacyjnych ma na celu eliminację bądź zmniejszenie zawartości licznych zanieczyszczeń występujących w miedzi konwertorowej, które obniżają przede wszystkim jej własności plastyczne i elektryczne. Rafinacja ogniowa składa się, w dużym uproszczeniu, z etapu utleniania domieszek, ich usuwania do fazy żużlowej oraz redukcji tlenku miedziawego w celu uzyskania miedzi anodowej o zawartości tlenu nie przekraczającej 0,12 %. W niniejszej pracy skoncentrowano się na ostatnim z etapów rafinacji ogniowej — redukcji. Przeanalizowano ten proces rozpatrując zastosowanie różnych typów reduktorów, określając ich efektywność, badając równocześnie stronę ekonomiczną tego etapu rafinacji. Słowa kluczowe: miedź anodowa, rafinacja ogniowa, redukcja, piece anodowy REDUCING AGENTS IN FIRE REFINING OF COPPER — ANALYSIS OF THE REDUCTION PROCESS AND ITS COSTS Purpose of purification of copper in anode refining furnaces is to eliminate or reduce many impurities, that primarily affect the mechanical and electrical properties of copper. Briefly, fire refining consist of the stage of oxidation of impurities and their removal to the slag phase, followed by the reduction of copper oxide in order to obtain the copper anodes with an oxygen content not exceeding 0.12 %. The present study focuses on the last stage of the fire refining — reduction. In the last few decades the evolution of reducing agents used in copper industry can be observed. Based on data from GŁOGÓW II Smelter, reduction process has been analyzed, considering the use of various types of reducing agents (hardwood, hightemperature tar, natural gas), their effectiveness has been evaluated, also the economic side of this stage of refining has been examined. Keywords: anode copper, fire refining, reduction, anode furnace Rafinacja ogniowa miedzi Zarówno miedź konwertorowa jak i miedź blister zawierają w swoim składzie 1,2÷2,4 % domieszek. Są to p[...]

ROLA MOLIBDENU JAKO DODATKU STOPOWEGO W MATERIAŁACH NA OSNOWIE ŻELAZA

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wybrane aspekty związane z rolą molibdenu jako dodatku stopowego w materiałach na osnowie żelaza. Przedstawiono ogólną charakterystykę molibdenu, ze szczególnym uwzględnieniem jego właściwości oraz zastosowania. Scharakteryzowano wpływ molibdenu jako dodatku stopowego na wzrost właściwości wytrzymałościowych, żaroodporności i żarowytrzymałości, odporności na ścieranie oraz odporności korozyjnej wybranych gatunki żeliw, staliw i stali. Określono również potencjalne przyczyny zmian światowych cen dodatków stopowych dodawanych do stali. Słowa kluczowe: dodatki stopowe, molibden, żeliwo, staliwo, stale stopowe THE ROLE OF MOLYBDENUM AS AN ALLOY ADDITION IN IRON BASED MATERIALS In the article the chosen aspects connected with the role of molybdenum as an alloy addition in iron based materials have been presented. General characteristics of molybdenum have been showed, taking into account in particular its properties and applications. The influence of molybdenum as an alloy addition to the increase of strength properties, heat‐resistance and heat‐endurance, wear resistance and corrosion resistance of the chosen grades of cast iron, cast steel and steel has been characterised. Moreover, potential reasons for changes in the world prices of alloying agents added to steel have been determined. Keywords: alloy additions, molybdenum, cast iron, cast steel, steel Wprowadzenie Wprowadzanie dodatków stopowych do żeliw, staliw i stali ma na celu poprawę właściwości tych materiałów, głównie z punktu widzenia ich wytrzymałości, żarowytrzymałości, żaroodporności, odporności na ścieranie i korozję, itp. Jednym z takich dodatków jest molibden, metal o bardzo wysokiej temperaturze topnienia, wysokich właściwościach wytrzymałościowych, wysokim module sprężystości, dobrej odporności na gwałtowne zmiany temperatury (dzięki małemu współczynnikowi rozszerzalności cieplnej i wysokiej przewodności cieplnej), dobrej przewodn[...]

GRANULACJA MoO3 JAKO PÓŁPRODUKTU DO PROCESU STOPOWANIA - ANALIZA PROCESU I WŁAŚCIWOŚCI GRANULATU

Czytaj za darmo! »

W artykule poddano analizie proces granulacji MoO3 z zastosowaniem różnych lepiszczy oraz z dodatkiem fazy metalicznej jako reduktora. Granulacja jest niezbędnym, wstępnym etapem przygotowania związków molibdenu do ich wprowadzenia do ciekłych stopów na osnowie żelaza. Dla wytworzonych w szybkoobrotowym mieszalniku granul wykonano szereg pomiarów, zmierzających do określenia optymalnego rodzaju lepiszcza i jego ilości. Stwierdzono, że z uwagi na przeznaczenie granul MoO3 do procesu stopowania najlepszymi lepiszczami są szkło wodne i nasycony roztwór Na2CO3. Podano wartości podstawowych parametrów granulatu — gęstość pojedynczej granuli, gęstość nasypową, wytrzymałość na ściskanie i inne. Określono optymalne parametry procesu granulacji MoO3 z udziałem reduktorów metalicznych w postaci podziarna żelazokrzemu i wiórów siluminowych. Słowa kluczowe: tlenek molibdenu, granulacja, lepiszcze, właściwości mechaniczne i fizyczne THE ANALYSIS AND PROPERTIES OF MoO3 GRANULATION AS AN INTERMEDIATE PRODUCT OF AN ALLOYING PROCESS In the presented work a process of MoO3 granulation with a different kinds of binders and with an addition of a metallic phase as a reducer, was analysed. The granulation is an essential part of preparing molybdenum compounds before alloysing an iron based materials. Various measurements leading to determine an optimal kind and quantity of binder for granules formed in high‐rotational mixer, were conducted. It was determined that taking into account MoO3 granules’ destination, the best binders for alloying process are liquid glass and saturated solution of Na2CO3. Fundamental parameters of granulate such as density of a single granule, apparent density, compressive strength and others were presented. Optimal parameters of MoO3 granulation process with metallic reducers such as ferrosilicon undergrains and silumin chips were determined. Keywords: molybdenum oxide, granulation, binder, mechanical and physical p[...]

TERMODYNAMICZNA ANALIZA PROCESÓW ZWIĄZANYCH ZE STOPOWANIEM ŻELIW, STALIW I STALI MOLIBDENEM, WPROWADZANYM W POSTACI MoO3

Czytaj za darmo! »

W artykule przeanalizowano termodynamiczne aspekty stopowania żeliw, staliw i stali molibdenem wprowadzanym w postaci granul MoO3. Z uwagi na silna tendencję trójtlenku molibdenu do sublimacji analizie poddano proces jego odparowania z ciekłej kąpieli metalicznej. Stwierdzono możliwość niewielkich strat molibdenu z uwagi na łatwość redukcji gazowych postaci MoO3 skondensowanymi składnikami kąpieli metalicznej. Spośród reduktorów dodatkowo wprowadzanych z MoO3 termodynamicznie preferowane są żelazokrzem i siluminy. Stwierdzono, że redukcja może zachodzić z udziałem rozpuszczonych w stopach innych składników (Mn, Cr), co jest niekorzystne z uwagi na modyfikacje składu chemicznego materiału stopowanego. Analiza reakcji syntezy molibdenianów wskazuje na niewielką rolę tych procesów w warunkach stopowania, spotykanych w przemyśle. Słowa kluczowe: analiza termodynamiczna, redukcja MoO3, równowagowa prężność MoO3, tworzenie molibdenianów THERMODYNAMIC ANALYSIS OF ALLOYING PROCESS OF CAST IRONS, CAST STEELS AND STEELS BY MOLYBDENUM ENTERED AS MoO3 Thermodynamic analysis of iron base alloy with molybdenum oxide alloying was made. According to the strong sublimation tendency of MoO3, the process of evaporating from the liquid metallic bath was analysed. Because of easiness of reduction of gaseous forms of MoO3 by condensed components of metallic bath, the possibility of minor loss were detected. Among all reducers, ferrosilicon and silumins are preferred. It was found, that the reduction may be conducted with other diluted compounds (Mn, Cr), although it is not efficient due to chemical modification of alloyed materials. An insignificant role in the industrial alloying processes thermodynamics analysis of molibdenite synthesis reactions is indicated. Keywords: thermodynamics analysis, MoO3 reduction, equilibrium pressure of MoO3, molybdenite synthesis Wstęp Procesy stopowania żeliw, staliw i stali molibdenem według sposobu opisanego w zgłoszeniu [...]

STOPOWANIE ŻELIWA, STALIWA I STALI MOLIBDENEM DODAWANYM W POSTACI GRANUL MoO3 Z DODATKIEM REDUKTORA

Czytaj za darmo! »

W artykule zaprezentowano wyniki badań nad wprowadzaniem molibdenu do stopów na osnowie żelaza. Molibden wprowadzano w postaci granul zawierających tlenek molibdenu i reduktor. W charakterze reduktorów stosowano żelazokrzem FeSi75 oraz silumin AlSi11. Uzyskano wysokie stopnie przechodzenia molibdenu do stopów bez istotnych zmian zawartości pozostałych składników. Skuteczność metody potwierdzono na próbkach o masie do 10 kg w warunkach laboratoryjnych. Słowa kluczowe: molibden, trójtlenek molibdenu, żeliwo, staliwo, stal, stopowanie, lepiszcze CAST IRON, CAST STEEL AND STEEL ALLOYING WITH MoO3 GRANULES WITH REDUCERS In this work, the results of alloying molybdenum to iron based alloys were presented. Molybdenum was alloyed as MoO3 granules with reducer. As reducers, ferrosilicon FeSi75 and silumin AlSi11 were used. High transition degrees of molybdenum without considerable changes of chemical composition of iron based alloys were obtained. The efficiency of the presented method was confirmed on a 10 kg samples in the laboratory. Keywords: molybdenum, molybdenum trioxide, cast iron, cast steel, steel, alloying, binder Wprowadzenie Stopowanie żeliw, staliw i stali molibdenem najczęściej realizowane jest poprzez jego wprowadzanie do stopu w postaci żelazomolibdenu. Celem niniejszej pracy jest określenie możliwości wprowadzania molibdenu w postaci granul zawierających tlenek molibdenu i reduktor. Taki sposób ma na celu uzyskanie odpowiednio wysokiego stopnia przejścia molibdenu do stopu. W przypadku żeliwa i staliwa reduktory występują już w stopie, ale są zużywane w procesie, co może niekiedy istotnie wpływać na zmianę jego składu chemicznego, a tym samym właściwości, głównie mechanicznych. Natomiast w przypadku stali wprowadzanie reduktorów jest już konieczne. Z opisu patentowego [1] znany jest sposób wytwarzania stali stopowej zawierającej molibden, polegający na[...]

ANALIZA STABILNOŚCI SKŁADU CHEMICZNEGO ŻELIWA PO STOPOWANIU MOLIBDENEM WPROWADZANYM W POSTACI TRÓJTLENKU

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wyniki analizy zmienności zawartości molibdenu, krzemu, węgla i aluminium w wybranych wyrobach z żeliwa po wprowadzeniu molibdenu w postaci trójtlenku. Analiza dotyczy prób przemysłowych. Wybór pierwiastków i analiza są ukierunkowane na opracowanie wytycznych do sterowania procesem oraz na oszacowanie ryzyka niezgodności Słowa kluczowe: trójtlenek molibdenu, żeliwo, analiza statystyczna THE ANALYSIS OF THE CHEMICAL COMPOSITION STABILITY OF CAST IRON PRODUCTS AFTER ALLOYING MOLYBDENUM IN THE FORM OF TRIOXIDE In the article there have been presented the results of analysis of changeability in the content of molybdenum, silicon, carbon and aluminum in the chosen cast iron products after alloying molybdenum in the form of trioxide. This analysis was made for industrial process. The choice of elements and analysis have been directed towards drawing up the guidelines for controlling the process and estimating the risk of incompatibility. Keywords: molybdenum trioxide, cast iron, statistical analysis Dr inż. Piotr Jarosz, dr inż. Stanisław Małecki, dr inż. Stanisław Nowak, dr inż. Krzysztof Żaba — Akademia Górniczo‐Hutnicza, Wydział Metali Nieżelaznych, Kraków. Rudy Metale R55 2010 nr 10 UKD 669.15’28-196:546.77:661.877: :669.132:669.14.018.9-047.44:66.014:519.2 690 Postawienie problemu Cel i zakres analizy; metodyka W artykule zamieszczono wyniki doświadczalnych badań efektywności niestandardowej metody wprowadzania molibdenu do żeliwa. Polega ona na dodawaniu do kąpieli granul z trójtlenku molibdenu lub granul z [...]

MODELOWANIE PROCESU PRODUKCJI MIEDZI BLISTER Z WYKORZYSTANIEM SZTUCZNYCH SIECI NEURONOWYCH DOI:10.15199/67.2016.1.3


  Celem artykułu jest analiza możliwości wykorzystania sztucznych sieci neuronowych do modelowania procesu produkcji miedzi blister w piecu zawiesinowym. W szczególności, przedstawiono możliwości modelowania procesu, przy założeniu, że jego parametry nie mogą być zmierzone z wymaganą dokładnością, z czym można się często spotkać w przypadku rzeczywistych procesów przemysłowych. Do budowy modelu wybrano najważniejsze, z technologicznego punktu widzenia, parametry i sporządzono dla nich bilans masy oraz energii. Na jego podstawie stworzono zbiór danych wykorzystany do budowy modelu opartego o sztuczne sieci neuronowe. Opracowany model może być wykorzystany w przyszłości do dalszych badań dotyczących optymalizacji. Słowa kluczowe: miedź blister, piec zawiesinowy, ciąg produkcyjny, sztuczne sieci neuronowe, modelowanie procesów Inż. Marcin Gulik — Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej, dr inż. Piotr Jarosz — Wydział Metali Nieżelaznych, prof. dr hab. inż. Jan Kusiak — Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej, dr inż. Stanisław Małecki — Wydział Metali Nieżelaznych, dr hab. inż. Piotr Oprocha, prof. nzw., — Wydział Matematyki Stosowanej, dr inż. Łukasz Sztangret — Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej, AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków. e-mail: stanmal@agh.edu.pl Rudy Metale R61 2016 nr 1 s. 21÷25 22 MODELLING OF THE COPPER FLASH SMELTING PROCESS USING THE ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS The paper presents the analysis of possibilities of application of artificial neural networks to modelling the copper flash smelting process. The Authors focused on ability of the process modelling, assuming that the parameters can’t be measured with a required accuracy. This problem is often found in the case of real industrial processes. The technologically most important parameters were selected. The mass and [...]

 Strona 1