Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"MATEUSZ MILCZANOWSKI"

ANALIZA NUMERYCZNA PROCESU WYCISKANIA STOPU MgLi


  Zainteresowanie przemysłu motoryzacyjnego i lotniczego ultralekkimi stopami magnezu podyktowane jest ich dobrymi właściwościami eksploatacyjnymi przy małym ciężarze właściwym. Obliczenia numeryczne procesu wyciskania przez jednootworową matrycę płaską wykonano dla stopu MgLi o zawartości 12 % litu. Symulację procesu wyciskania przeprowadzono za pomocą metody elementów skończonych (MES) wykorzystując program DEFORM 2D. Analizowano wpływ temperatury początkowej wlewka oraz współczynnika wydłużenia na parametry procesu wyciskania. Modelowanie procesu wyciskania współbieżnego na gorąco wyrobów pełnych ze stopu MgLi wykonano dla trzech wariantów temperatur początkowych wlewka 320, 350 i 380 °C i dwóch współczynników wydłużenia λ = 10 i 25. Analizowano rozkłady naprężenia, odkształcenia i prędkości. Słowa kluczowe: stopy magnezu, wyciskanie, obliczenia numeryczne NUMERICAL ANALYSIS OF MgLi ALLOYS EXTRUSION PROCESS Interest of the automotive and aerospace industry in ultra‐light magnesium alloys is dictated by their good properties while maintaining low weight. Numerical calculations of extrusion process of MgLi alloy with 12 % of Lithium, thought single‐ hole flat die were conducted. Extrusion process was analyzed with use of finite element method (FEM) using DEFORM 2D Dr inż. Artur Rękas, prof. dr hab. inż. Wojciech Libura, prof. dr hab. inż. Józef Zasadziński, mgr inż. Mateusz Milczanowski — AGH Akademia Górniczo‐Hutnicza, Wydział Metali Nieżelaznych, al. Mickiewicza 30, 30‐059 Kraków. software. The influence of elongation factor and initial ingot temperature on the parameters of extrusion process was determined. Hot forward extrusion of MgLi alloy rods were performed in three different initial ingots temperatures 320, 350 and 380 °C. As well a[...]

WPŁYW OBRÓBKI CIEPLNEJ NA STRUKTURĘ I WŁAŚCIWOŚCI ULTRALEKKICH STOPÓW MAGNEZOWO-LITOWYCH


  Ultralekkie stopy magnezowo-litowe ze względu na dodatek litu, który jako jedyny obniża masę magnezu, idealnie wpisują się w tendencję obniżania masy wyrobów. W zależności od zawartości dodatku stopowego zmieniają się właściwości wsadu przeznaczonego do kształtowania, a przede wszystkim podatność do odkształcenia plastycznego. Analizowano stop MgLi o zawartości 12 % litu, którego gęstość wynosiła ok. 1,4 g/cm3. Badania ukierunkowane były na dobór parametrów obróbki cieplnej w celu przygotowania wlewka do przeróbki plastycznej. Wyznaczenie optymalnych parametrów procesu homogenizacji prowadzono w trzech temperaturach 540, 560 i 580 °C i dwóch czasach 4 i 6 godz. Obserwowano zmiany strukturalne z wykorzystaniem mikroskopu świetlnego. Przeprowadzono badania twardości sposobem Vickersa. Analizowano przebiegi zależności naprężenia w funkcji odkształcenia rzeczywistego dla badanych wariantów homogenizacji. Słowa kluczowe: stopy magnezu, obróbka cieplna INFLUENCE OF HEAT TREATMENT ON STRUCTURES AND PROPERTIES OF ULTRA-LIGHT Mg-Li ALLOYS Ultra‐light MgLi alloys are great choice if it comes to decreasing product weight. Lithium is the only element with such a splendid ability to decrease magnesium alloys weight. Depending of contend of Lithium in alloy its properties changes, especially its sensitivity to plastic deformation. The subject of analysis is MgLi alloy with 12 % of Lithium addition which density is 1.4 g/cm3. Studies were focused on the selection of heat treatment parameters in order to prepare an ingot ready for further plastic processing. Determination of optimal parameters of homogenization process were carried out at three temperatures 540, 560, 580 °C and two different time periods 4 and 6 hours. Structural changes were observed with the use of light microscope. Vickers Hardness Test Method was used to carry out hardness tests. Stress to logarithmical strain graphs were prepared and analyzed for each option of homogeniz[...]

WPŁYW NANOCZĄSTEK NA WŁAŚCIWOŚCI SMARNE BAZ OLEJOWYCH WYKORZYSTYWANYCH DO PRODUKCJI OLEJÓW DO PROCESU CIĄGNIENIA DOI:10.15199/67.2015.9.6


  W artykule dokonano analizy danych literaturowych, dotyczących charakterystyk tribologicznych różnych nanomateriałów oraz podstawowych mechanizmów zachowania się nanocząstek w procesach smarowania. Przedstawiono również wyniki testów tribologicznych olejów T400, T4000 i 150mPAO zawierających dodatek różnych nanocząstek (Cu, CuO, CuS lub WS2) poprawiających ich właściwości smarne. Na tej podstawie wytypowano rodzaj i stężenie nanocząstek do przygotowania bazy substancji smarującej, którą stanowiła zawiesina koloidalna nanocząstek Cu oraz WS2 w bazie olejowej. Wyniki badań stanowiły wskazówkę dla wytworzenia olejów smarowych przeznaczonych do ciągnienia drutów stalowych. Słowa kluczowe: tarcie, olej smarujący, nanocząstki, baza olejowa, proces ciągnienia INFLUENCE OF NANOPARTICLES ON THE PROPERTIES OF THE OIL MATRIX FOR PRODUCTION OF LUBRICATING OIL USED IN THE DRAWING PROCESS In this work we present the analysis of literature data describing tribological properties of different lubricants containing nanomaterials as well as the basic mechanisms of nanoparticles behavior in the grease processes. Also, the tribological tests for the T400, T4000 and 150mPAO oils containing different nanoparticles (Cu, CuO, CuS or WS2) as additions improving their lubricating properties, were carried out. Using these information the proper nanoparticles and their concentration were chosen for preparation of the greasing medium — a colloidal solution of Cu and WS2 nanoparticles dispersed in oil base. The obtained results were the indicator for the production of lubricants dedicated to the drawing process of steel wires. Keywords: friction, lubricating oil, nanoparticles, oil matrix, drawing process Wstęp Istotnym problemem eksploatacji środków smarnych jest trwałość ich właściwości, m.in. przeciwzużyciowych i przeciwzatarciowych. Trwałość warstwy smarującej określana jest na podstawie badań tribologicznych. W ekstremalnych warunkach pracy (wysokie ciś[...]

WPŁYW NANOCZĄSTEK W BAZIE OLEJOWEJ ŚRODKA SMARUJĄCO-CHŁODZĄCEGO NA PARAMETRY SIŁOWE W PROCESIE CIĄGNIENIA DRUTU STALOWEGO DOI:10.15199/67.2015.10.7


  W artykule zaprezentowano wyniki badań technologicznych baz olejowych T400, T4000 i 150mPAO zawierających dodatek różnych nanocząstek (Cu, CuO, CuS lub WS2) wykorzystywanych do produkcji środków smarująco-chłodzących wykorzystywanych w procesie ciągnienie drutów stalowych. Badaniom poddano również gotowe formulacje środków smarującochłodzących zawierające bazy olejowe z dodatkiem nanocząstek oraz dodatki funkcyjne. Słowa kluczowe: oleje technologiczne, nanocząstki, baza olejowa, proces ciągnienia INFLUENCE OF NANOPARTICLES IN OIL-BASE OF A LUBRICATING AGENT ON FORCE PARAMETERS DURING THE STEEL WIRE DRAWING PROCESS The article presents results of research on T400, T4000 and 150mPAO oil bases which contain additions of various nanoparticles (Cu, CuO, CuS or WS2). The bases are used in production of lubrticating agents designed for drawing steel wires. The study was also carried on market-ready lubrticant compositions which made oil bases with addition of nanoparticles and functional additves. Keywords: lubricating oil, nanoparticles, base oil, drawing process Wstęp Jednym z procesów przeróbki plastycznej jest proces ciągnienia. Zakres wymiarowy wyrobów ciągnionych jest bardzo szeroki, gdyż z jednej strony wytwarza się rury o średnicy zewnętrznej rzędu 100÷150 mm, a z drugiej produkuje bardzo cienkie druty o średnicach rzędu 0,01 mm. Materiałami stosowanymi do ciągnienia są różne gatunki stali węglowych, stopowych, metale nieżelazne w tym metale szlachetne, a także specjalne gatunki stopów do specjalnych zastosowań. Głównym czynnikiem wpływającym na siłę ciągnienie poza oporem plastycznym materiału, jakością narzędzi i temperaturą jest tarcie. Oddziaływanie tarcia w procesie ciągnienia należy zaliczyć do efektów niekorzystnych. W wyniku tarcia występuje zwiększenie oporów płynięcia metalu w strefie kontaktu z narzędziem oraz niejednorodne pole naprężeń i odkształceń w przekroju ciągnionego pręta. Gradient tych zmian jest szczególn[...]

WYCISKANIE RUR ZE STOPU MgLi8 PRZEZ MATRYCE MOSTKOWE DOI:10.15 199/67.2015.12.27


  W artykule przedstawiono wyniki wstępnych prób wyciskania ultralekkiego stopu MgLi8 z wykorzystaniem matryc mostkowych. Eksperymenty przeprowadzone w skali półprzemysłowej wskazały na możliwość wytworzenia wyrobów pustych o stabilnej geometrii z ultralekkich stopów magnezowo-litowych. Wyroby takie mogą znaleźć zastosowanie w konstrukcjach wymagających małej gęstości materiału jednak bez dużych wymagań odnośnie własności mechanicznych. Pozytywnym efektem procesu wyciskania jest drobnoziarnista struktura wytworzonych rur. Istnieje potrzeba dalszych badań nad technologią wytwarzania wyrobów pustych ze stopów Mg-Li tak w zakresie odlewania wlewków, jak i samego procesu wyciskania przy użyciu matryc mostkowo-komorowych. Słowa kluczowe: ultralekkie stopy magnezowo-litowe, wyciskanie, matryce mostkowo-komorowe EXTRUSION OF TUBES FROM MgLi8 ALLOY THROUGH THE PORTHOLE DIE The work presents results of preliminary tests on extrusion of ultra light Mg-Li8 alloy through the porthole dies. The experiments performed in semi industrial conditions confirmed possibility of producing hollow sections characterized by stable geometry. Such products can be applied in structures of low weight, while their high mechanical strength cannot be expected. The obtained tubes demonstrate fine grain microstructure, particularly in the region of welds. There is a need for improvements in production technology, both in casting of billets and in extrusion process as well. Keywords: ultra light Mg-Li alloys, extrusion, porthole die Wstęp Stopy Mg-Li należą do grupy tzw. stopów ultralekkich, gdyż ich ciężar właściwy, przy maksymalnej stosowanej obecnie zawartości litu (14÷16 % mas.), wynosi 1,30÷1,45 g/cm3. Wykazują one szereg korzystnych cech, jak na przykład: dobre właściwości odlewnicze, dobra zgrzewalność i duża łatwość obróbki mechanicznej. W ostatnich latach wzrost zainteresowania stopami magnezu spow[...]

 Strona 1