Wyniki 1-10 spośród 11 dla zapytania: authorDesc:"BOŻENA BORYCZKO"

CZYNNIKI KSZTAŁTUJĄCE CENY WYBRANYCH METALI NIEŻELAZNYCH W LATACH 2008÷2012


  W artykule przedstawiono ceny wybranych metali nieżelaznych w latach 2008÷2012. Zaprezentowano czynniki kształtujące owe ceny w danym okresie. Artykuł zawiera przegląd takich metali jak: aluminium, miedź oraz cynk. Uwzględnia również wielkość produkcji, konsumpcji oraz inne dane statystyczne dotyczące metali nieżelaznych w podanym zakresie czasowym. Słowa kluczowe: aluminium, miedź, cynk, wielkość produkcji, konsumpcja, popyt, ceny, czynniki kształtujące, zapasy FACTORS AFFECTING THE PRICES OF SELECTED NON-FERROUS METALS IN 2008÷2012 This article presents prices of selected non-ferrous metals in 2008÷2012. Presented factors shaping these prices in a given period of time. The article contains an overview of metals such as aluminum, copper, zinc. Included the volume of produc-tion, consumption and other statistical data on the non-ferrous metals in the given time range. Keywords: aluminum, copper, zinc, production volume, consumption, demand, prices, factors affecting, stocks Wstęp Cenę metali, w tym także metali nieżelaznych, determi-nuje wiele czynników. Wśród wszystkich, jakie można zna-leźć w źródłach literaturowych istnieje kilka najważniej-szych, które mają zasadniczy wpływ na cenę, zarówno alu-minium i miedzi, jak i pozostałych metali, w tym również omawianego w artykule metalu, jakim jest cynk. Wymienić tutaj należy przede wszystkim podaż i popyt czyli zmiany strukturalne, koszty wydobycia surowców oraz ich ceny, koszty energii i transportu, a także czynniki technologiczno- -marketingowe. Omówienia wymagają również pozostałe czynniki biorące udział w kształtowaniu cen, do których na-leżą: poziom zapasów, wpływ na środowisko czy recykling danego metalu. Ceny, wielkość produkcji oraz konsumpcji wybranych metali nieżelaznych w latach 2008÷2012 Ceny, wielkość produkcji oraz konsumpcji aluminium w latach 2008÷2012 Na rynku światowym przedmiotem obrotu handlowego jest aluminium w postaci wlewek. Rozróżnia się kilka ga-tunków wlewków: stan[...]

DIAGNOZA STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ PRZEDSIĘBIORSTWA Z BRANŻY METALOWEJ JAKO NARZĘDZIE WSPOMAGAJĄCE PROCES ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM I PODEJMOWANIA DECYZJI


  Struktura organizacyjna jako narzędzie zarządzania. W artykule zdefiniowano strukturę, podano najważniejsze jej funkcje. Zaprezentowano podstawowy rodzaj rozwiązania strukturalnego — strukturę liniową, wymieniono jej wady i zalety. Diagnoza struktury organizacyjnej - cel i zakres badania. W artykule zamieszczono ramowy układ procesu oceny struktury organizacyjnej Zakładu oraz szczegółowe opracowanie diagnozy wg uporządkowanej procedury, zawierającej charakterystykę faz wymienionych w ramowym układzie procesu oceny. Słowa kluczowe: struktura organizacyjna, struktura liniowa, cel, zakres, opracowanie diagnozy struktury organizacyjnej DIAGNOSIS OF ORGANIZATIONAL STRUCTURE ENTERPRISES FROM METAL SECTOR AS A INSTRUMENT HELPING PROCESS MANAGEMENT AND TAKING A DECISIONS Organizational structure as instrument of management. It define structure in article, it serve most important functions. Basic kind of structural solution present — structure linear, it mention defect and advantages. Diagnosis of organizational structure — purpose and range of research. Frame match of process of estimate of organizational structure the plant place in article and detailed elaboration of diagnosis according to regularized procedure, included in frame match of process of estimate characteristic of phase mentioned inclusive. Keywords: organizational structure, linear structure, purpose, range, elaboration of diagnosis of organizational structure Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa jest to zbiór podstawowych jego elementów (jednostek, komórek) oraz występujące pomiędzy nimi zależności, funkcjonalne i hierarchiczne. Struktura obejmuje całokształt zagadnień dotyczących organizacji i realizacji procesu zarządzania przedsiębiorstwem, jak również określa podział pracy i powiązania między poszczególnymi funkcjami i czynnościami. Kształtuje podział władzy w firmie, porządkuje hierarchiczne zależności między jej elementami oraz zapewnia ciągł[...]

TECHNOLOGIE IDENTYFIKACJI RADIOWEJ RFID W PRZEMYŚLE WYDOBYWCZYM


  RFID - Radio Frequency IDentification - technologia identyfikacji radiowej jest obecnie coraz częściej stosowana w wielu gałęziach gospodarki jako rozwiązanie wspomagające logistykę, zarządzanie zasobami i produkcją. Technologia wykorzystująca fale radiowe do wymiany danych pomiędzy etykietą (identyfikatorem) a czytnikiem znalazła zastosowanie wszędzie tam, gdzie wymagana jest niezawodna, bezstykowa, zdalna identyfikacja osób, zwierząt, maszyn, przedmiotów niezależnie od warunków otoczenia. RFID jest również powszechnie stosowana w przestrzeni publicznej obejmującej paszporty biometryczne, karty transportu publicznego, systemy płatności zbliżeniowej i inne. Szczególnie interesujące wydaje się zastosowanie tej technologii w trudnych warunkach występujących w przemyśle wydobywczym, gdzie obszar jej zastosowania nie został jeszcze do końca zdefiniowany. Unikatowe cechy identyfikacji radiowej i ich wykorzystanie w systemach zarządzających pozwalają między innymi na poprawę bezpieczeństwa w kopalniach i na efektywne zarządzanie sprzętem, maszynami i dystrybucją paliwa. W artykule przestawione zostały podstawy działania RFID oraz wybrane rozwiązania dla przemysłu wydobywczego. Słowa klucze: identyfikacja, tag, identyfikator, częstotliwość, czytnik, zarządzanie, kopalnia Dr Bożena Boryczko, inż. Sylwia Szarek — AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Metali Nieżelaznych, al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków. Rudy Metale R58 2013 nr 4 187 RFID TECHNOLOGY IN THE MINING INDUSTRY RFID — Radio Frequency IDentification — RFID technology is now increasingly being used in many sectors of the economy as a solution to support logistics and production management. Technology that uses radio waves to exchange data between a label (identifier), and the reader has been used wherever required is a reliable, non-contact, remote identification of persons, animals, machines, objects regardless of ambient conditions. RFID is also wid[...]

OCENA JAKOŚCI INSTALACYJNYCH RUR MIEDZIANYCH

Czytaj za darmo! »

In presented paper a pipes produced by HUTMEN S.A. has been studied as a response for customer and process unit requirements.Metallic charge, semi-manufactured product and final product had been taken into account.Measurements results of diameters and thickness of sleeve and pipes, and pipes, mechanical properties, quality o nd burring were presented. Additionally an analysis of reason and effect[...]

WSPOMAGANIE PROJEKTOWANIA PRODUKCJI I OPTYMALIZACJA PROCESU WYTWARZANIA RUR

Czytaj za darmo! »

W niniejszym artykule przedstawiono system wspomagania projektowania wyboru wariantów technologicznych, racjonalnego wykorzystania urządzeń i realizacji zamówień w procesie wytwarzania rur miedzianych. System ten oparty został na modelu matematycznym planowania produkcji rur, opisującym funkcję celu i ograniczenia. Zadanie optymalizacji jednokryterialnej przyjmujące jako kryterium maksimum zysku pozwala na realizację zamówień przy wyborze racjonalnych wariantów technologicznych i wykorzystaniu urządzeń. Przedstawiono przykładowe rozwiązanie metodą Simplex. Po analizie wyników opisano koncepcję dalszego rozwiązania postawionego problemu metodą optymalizacji wielokryterialnej. Słowa kluczowe: wytwarzanie rur miedzianych, optymalizacja statyczna, model matematyczny, metoda Simplex PRODUCTION PROJECTING SUPPORT AND TUBE MANUFACTURING PROCESS OPTIMALIZATION The paper presents technological variants projecting assistance system, the rational using of the devices and the process of the copper‐tubes production order realization. This system is based on the tube production mathematical model which describes the objective function and limitations. Problem of optimization witch take maximum gain as a criterion, allows completing an order when technological rational variants and devices utilization were taken into account. Example of method Simplex solution was presented. After results analysis, the conception of future solution method — using multicriteria optimization — was presented. Keywords: production of copper‐tubes, static optimization, mathematical model, Simplex method Wprowadzenie Dynamiczne przemiany gospodarcze zachodzące w państwach o gospodarce rynkowej oraz rozwój technologii wytwarzania są bezpośrednią przyczyną ewolucji systemów wytwórczych wspomagających prace nad projektowaniem technicznym, sterowaniem i planowaniem produkcji. Globalizacja gospodarki sprzyjająca równowadze popytu i podaży stwarza coraz[...]

KLASTRY JAKO NARZĘDZIE STYMULUJĄCE ROZWÓJ PRZEMYSŁU METALI NIEŻELAZNYCH


  Klastry są nowoczesną formą wspierającą prowadzenie przedsiębiorstwa, powodującą wzrost jego konkurencyjności, przy zmniejszeniu kosztów prowadzenia działalności firmy. W artykule zdefiniowano i scharakteryzowano klastry. Dokonano analizy klastrów pod względem struktury, powstania oraz działania. Podano przykłady istniejących klastrów w Polsce i Europie, zanalizowano szanse rozwoju inicjatyw klastrowych oraz uwarunkowania niezbędne do ich powstania. Przedstawiono możliwości pozyskania środków finansowych, dokonano analizy SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) powstania klastra branży metali nieżelaznych. Wskazano działania w obszarze powstania klastra jako element rozwoju polskiej innowacyjności i przedsiębiorczości. Słowa kluczowe: klaster, klaster przemysłowy, analiza SWOT, podział, struktura, strategia klastrów CLUSTERS AS A TOOL TO STIMULATE THE DEVELOPMENT OF NON‐FERROUS METALS INDUSTRY Clusters as a modern form of corporate management support, increasing its competitiveness and reducing the costs of doing business. Cluster definition and features. Cluster analysis in terms of structure, formation, action. Examples of clusters existing in Poland and Europe, the chances of development of cluster initiatives, conditions necessary for their creation. Possibilities of obtaining financial resources, the creation of a SWOT analysis of non‐ferrous metals industry cluster. Activities in the area as part of the creation of a cluster development of Polish innovation and entrepreneurship. Keywords: cluster, industrial cluster, analysis SWOT, division, structure, strategy clusters Kryzys ekonomiczny dotykający cały świat sprawił, że firmy działające zarówno w Polsce, jak i na świecie muszą przystosować się do nowej sytuacji gospodarczej. Działanie przedsiębiorstw w tak niepewnej gospodarce sprawia, że firmy stale szukają nowych rozwiązań, możliwości zachowania konkurencyjności, osiągania zysku przy minimalizacji ko[...]

Zastosowanie roztworów KOH do ługowania szlamów i pyłów stalowniczych


  W pracy przedstawiono wyniki badań ługowania szlamów i pyłów stalowniczych o niskiej zawartości cynku. Czynnikiem ługującym był roztwór KOH, próby przeprowadzono dla różnych wariantów zmiennych parametrów (czas, temperatura, stężenie KOH, stosunek faza ciekła/faza stała). Przeprowadzone badania wskazują na możliwość obniżenia zawartości Zn w ługowanym materiale do poziomu około 1% i zastosowania go jako komponentu wsadu do produkcji żelaza i stali. Elektroliza roztworu po ługowaniu prowadzi do odzysku cynku i regeneracji roztworu ługującego. This paper presents the results of leaching steelmaking sludge and dust with a low zinc content. Leachant was KOH solution, tests were performed for various combinations of variables (time, temperature, KOH concentration, the ratio of the liquid phase/solid phase). Research has indicated the possibility of reducing the content of Zn in leaching material to approximately 1% and use it as a feed component for the production of iron and steel. Electrolysis of the leach solution leads to zinc recovery and regeneration of the leaching solution. Słowa kluczowe: szlamy, pyły, ługowanie, odzysk Zn Key words: sludges, dusts, leaching, Zn recovery.1. Wprowadzenie. Światowa produkcja cynku ra- finowanego wyniosła w 2012 roku około 12,6 mln ton, z czego około 30% stanowi metal produkowany z su- rowców wtórnych [1]. Duże ilości odpadów zawiera- jących istotne zawartości cynku generuje branża meta- lurgii żelaza i stali. Najwyższe zawartości Zn notuje się w przypadku pyłów ze stalowni elektrycznej (22÷33%), znacznie niższe w przypadku pyłów i szlamów ze sta- lowni konwertorowych (0,5÷8%) [2÷4]. Odzysk cynku z tego rodzaju materiałów zgodny jest z zasadą zrów- noważonego rozwoju i przyczynia się do zmniejsze- nia obciążenia ekologicznego środowiska naturalnego składowanymi odpadami. Równocześnie, po usunięciu cynku, odpady stają się pełnowartościowymi surowca- mi żelazonośnymi, które mogą być zastosowane jako [...]

ANALIZA KOSZTÓW PRODUKCJI ODKUWEK MATRYCOWYCH


  Koszty produkcji odkuwek matrycowych stanowią istotny element wyceny wytwarzanego wyrobu. Szczegółowa analiza tych kosztów pozwala na określenie czynników pozwalających na ich obniżkę, a co za tym idzie na zwiększenie zysku ze sprzedaży wyrobu lub na obniżenie ceny zbytu wytworzonego wyrobu, przez co oferta przedsiębiorstwa staje się bardziej atrakcyjna dla potencjalnych odbiorców. W artykule przedstawiono istotę przeprowadzenia rachunku kosztów, opis i podział kosztów ze szczególnym uwzględnieniem kosztów produkcji, analizę procesu produkcji odkuwek matrycowych oraz obliczenia ostatecznych kosztów produkcji odkuwek matrycowych dla przykładowego wybranego rodzaju asortymentu. Wnioski zawarte w artykule pokazują w jaki sposób poprawić efektywność działania przedsiębiorstwa na rynku poprzez obniżenie kosztów w dziale produkcji odkuwek matrycowych. Słowa kluczowe: analiza, koszty, koszty produkcji, odkuwki matrycowe. ANALYSIS OF MATRIX FORGINGS PRODUCTION COSTS Forgings production cost is an important part of the valuation of manufactured product. Detailed analysis of these costs allows to determine the factors for their reduction so an increase of profit from the product selling or reduce the manufactured product price is possible, and the company offer becomes more attractive to potential buyers. The paper presents the essence of carrying out cost analysis, description and cost-sharing with particular emphasis on production costs, an analysis of the production process forgings and calculations of the die forgings final production costs for the selected sample product. The conclusions of the article show how to improve the efficiency of the company on the market by reducing costs in forgings manufacturing. Keywords: analysis, costs, production costs, matrix forgings Wstęp Proces produkcji odkuwek matrycowych jest procesem złożonym, którego finalnym wyrobem jest tzw. "odkuwka" będąca półproduktem, czyli materiałem wejściowym do kolejnych [...]

ANALIZA ENERGETYCZNA I EGZERGETYCZNA PROCESÓW METALURGICZNYCH.CZĘŚĆ 1 PODSTAWY TEORETYCZNE.

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono podstawy teoretyczne wykonywania analizy porównawczej różnych technologii otrzymywania tego samego produktu użytecznego. Metodyka ta oparta jest na wskaźnikach skumulowanego zużycia energii i egzergii, co pozwala na wyznaczenie kosztów termoekologicznych wykorzystania nieodnawialnych bogactw naturalnych i prowadzi do minimalizacji ich zużycia. Zaproponowano kryterium wyboru techno[...]

ANALIZA ENERGETYCZNA I EGZERGETYCZNA PROCESÓW METALURGICZNYCH CZĘŚĆ II OBLICZENIA KOSZTU TERMOEKOLOGICZNEGO

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki obliczeń bilansów energii i egzergii dwóch technologii produkcji miedzi - szybowej i zawiesinowej. Obliczono wartości kosztu termoekologicznego analizowanych technologii. Wyznaczono straty egzergii oraz sprawności energetyczne i egzergetyczne. Przeprowadzono walidację obliczeń poprzez porównanie wartości źródła entropii dla proce-su szybowego z danymi literaturowymi. Słowa klu[...]

 Strona 1  Następna strona »