Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Agnieszka BENDUCH"

Opis konstrukcji i sposobu działania modułów termicznych programów do zintegrowanego modelowania obróbki cieplnej


  W artykule omówiono przykładową strukturę i zasadę działania modułu termicznego, jaki może być wykorzystany w programach do zinte- growanego modelowania procesów obróbki cieplnej wsadów stalowych o strukturze porowatej. Przedstawiono metodykę tworzenia sche- matu różnicowego dla dwu- wymiarowego elementu walcowego, jakim zastępuje się wsad w postaci wiązki prętów. Przedstawiono również metodykę określania efektywnej przewodności cieplnej wsadów porowatych bazującą na wykorzystaniu analogii cieplno-elektrycznej. Exemplary structure and work principle of the thermal module was discussed in the peper. This module can be used in programmes used for integrated modeling of heat treatment processes of the porous structure of the steel charges. The methodology of creating differencing scheme of two - dimensional cylindrical element, which is used to represent the charge in the form of a bundle of rods, was shown. The methodology of determining the effective thermal conductivity of porous charges based on the use of thermo-electric analogy also was presented. Słowa kluczowe: wsad porowaty, obróbka cieplna, modelowanie zintegrowane, efektywna przewodność cieplna Key words: porous charge, heat treatment, integrated modelling, the effective thermal conductivity.1. Wprowadzenie. Operacje technologiczne zwią- zane z obróbką cieplną wyrobów stalowych mogą istotnie wpływać na wydajność i energochłonność pro- dukcji, emisję zanieczyszczeń oraz jakość gotowych produktów [1, 2]. Z tego względu dąży się do uzyska- nia precyzyjnej, a zarazem ciągłej kontroli parametrów technologicznych związanych z przebiegiem tych pro- cesów. Podstawową trudnością przy realizacji takiej kontroli jest brak możliwości bezpośredniego monito- rowania zmian mikrostruktury obrabianego materiału. Zmiany te można określić jedynie pośrednio, opiera- jąc się na danych z czujników mierzących temperaturę w wybranych punktach pieca. Podejście to jest mało dogodne, ponieważ mierzona w[...]

Analiza przewodzenia ciepła w wiązce prętów stalowych z uwzględnieniem powstawania zgorzeliny


  Pręty stalowe wytwarzane są w procesie walcowania, przez co charakteryzują się umocnieniem i niskimi własnościami plastycznymi. Dla wielu zastosowań własności takie są nieodpowiednie, co wymusza realizację obróbki cieplnej prętów. W artykule zilustrowano ten proces dla nagrzewania prętów w formie cylindrycznych wiązek. Przeanalizowano problem transportu ciepła w obszarze wiązki prętów, z uwzględ- nieniem problemu powstawania na ich powierzchni warstwy zgorzeliny. Dokonano również analizy wyników badań wstępnych dotyczących tego problemu. Steel bars are manufactured in the rolling process, whereby they are characterized by strain hardening and poor plastic properties. In many application instances such properties and inadequate, which necessitates heat treatment. The article illustrates the way in which this process is carried out. Moreover, it examines the heat transfer process in a bundle of steel bars, while allowing for the problem of formation of a scale layer on the bar surface. An analysis of the results of preliminary research into this problem has also been made. Słowa kluczowe: obróbka cieplna prętów, nagrzewanie wiązek prętów, efektywna przewodność cieplna, wsad porowaty, utlenianie stali Key words: heat treatment, effective thermal conductivity, heat transfer, charge on porous structure, oxidizing steel.1. Wprowadzenie. Pręty stalowe znajdują szerokie zastosowanie jako półprodukt do dalszej przeróbki. Z uwagi na fakt, iż wytwarzane są one w procesie walcowania, w stanie surowym charakteryzują się umocnieniem i niskimi własnościami plastycznymi. W wielu przypadkach zastosowań, własności takie są nieodpowiednie, co wymusza konieczność obróbki cieplnej. Przy realizacji takiej obróbki pręty można nagrzewać w postaci gęsto upakowanych wiązek o kształcie cylindrycznym [1, 2]. Tego typu wsad charakteryzuje się występowaniem w swej objętości dwóch faz, stałej i gazowej. Fazę stałą stanowią poszczególne pręty, a fazę gazową, ośrodek który [...]

Zastosowanie aparatu Poensgena do wyznaczania oporu cieplnego złącz w złożach stalowych prętów kwadratowych


  Artykuł przedstawia badania eksperymentalne związane z wyznaczaniem oporu cieplnego złącz Rzl występujących w wiązkach stalowych prętów kwadratowych. Wiązki takie są jednym z przykładów stalowego wsadu porowatego, jaki spotykamy w procesach obróbki cieplnej wyrobów stalowych. Opór cieplny złącz wyraża ilościowo intensywność przepływu ciepła w miejscach styku prętów formujących wiązkę. Wielkość ta jest jednym z parametrów modelu efektywnej przewodności cieplnej wiązek opartego na analizie oporów cieplnych. Rozpatry- wany parametr wyznaczono opierając się na wynikach pomiarów efektywnej przewodności cieplnej próbek analizowanego wsadu. Próbki te miały postać płaskich upakowanych złóż prętów kwadratowych. Do ich wykonania zastosowano pręty 10 i 20 mm. Pomiary wykonano na stanowisku laboratoryjnym działającym na zasadzie aparatu Poensgena, dla zakresu temperatury 50÷650°C. Ustalono, iż opór cieplny złącz w badanych próbkach wynosi od 0,82 do 0,95 oporu całkowitego analizowanych wsadów. W wartościach bezwzględnych parametr Rzl przyjmuje wartości od 0,0023 do 0,004 (m2×K)/W. The article presents experimental research associated to the determination of the thermal resistance joints Rzl occurring in bundles of steel square bars. Such bundles are one of the examples of a porous steel charge that are met in the processes of heat treatment of steel products. The thermal resistance of joints expresses quantitatively the intensity of the heat flow at the contact points of bars forming a bundle. This value is one of the parameters of the effective thermal conductivity model of bundles based on the analysis of thermal resistance. The investigated parameter was determined based on the results of measurements of the effective thermal conductivity of the charge samples analyzed. The samples were in the form of flat packed square bars bed. To performance the samples used of bars 10 and 20 mm. The measurements were performed on a laboratory stand that operate o[...]

 Strona 1