Wyniki 1-10 spośród 13 dla zapytania: authorDesc:"STEFAN ZIELIŃSKI"

Nowe rozwiązania w wielkotonażowych procesach przemysłu nieorganicznego

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono zmiany, m.in. modernizację, wprowadzone w ostatnich latach w wielkotonażowym przemyśle nieorganicznym. Omówiono nowe rozwiązania stosowane w procesach wytwarzania kwasu siarkowego, amoniaku (wraz z procesem przygotowania gazu syntezowego), kwasu azotowego, kwasu fosforowego, sody kaustycznej i chloru. iele osób sądzi, że przemysł nieorganiczny, uważany głównie za dostawcę wiel[...]

Nowe materiały małotonażowego przemysłu nieorganicznego

Czytaj za darmo! »

Omówiono nowe wyroby drobnotonażowego przemysłu nieorganicznego. Szczególną uwagę zwrócono na szybko rozwijające się nowe działy tego przemysłu, a mianowicie produkcję materiałów o wysokiej czystości oraz materiałów o specjalnym przeznaczeniu, takich jak ceramika specjalna, kompozyty, katalizatory i membrany nieorganiczne. ozwój gospodarczy pociąga za sobą zwiększenie popytu na wyroby d[...]

Okresowa krystalizacja H3P 0 4*0,5H20 z roztworów zatężonego ekstrakcyjnego kwasu fosforowego DOI:

Czytaj za darmo! »

Badano okresową krystalizację H3PO,-0,5H20 z zatężonego kwasu fosforowego wytworzonego z apatytu Kola. Wyznaczono szerokość strefy metastabilnej oraz wydajność krystalizacji w zależności od szybkości chłodzenia, temperatury szczepienia i masy szczepu. Od niedawna jako metodę oczyszczania ekstrakcyjnego kwasu fosforowego proponuje się krystalizację uwodnionego kwasu H3 P 0 4 0,5H2 O i+?). Z układu fazowego HzO—H3 P 0 4 wynika, że w zakresie stężeń 80 -=- 95% H3 P 0 4 możliwe jest krystalizowanie H3 P 0 4 -0,5 H20 bez konieczności chłodzenia. Wbrew pozorom nie jest to jednak zadanie łatwe. Duża lepkość kwasu (ok. 2 P) oraz obecność zanieczyszczeń mają wpływ na zarodkowanie i wzrost kryształów H3 P 0 4 0,5 H2 0 . W rezultacie przebieg procesu krystalizacji jest trudny do przewidzenia i bardzo często jest niezadowalający. Przedstawiona praca jest poświęcona badaniom krystalizacji H3 P 0 4 0,5 H20 z zatężonego ekstrakcyjnego kwasu fosforowego wytworzonego z apatytu Kola. Celem pracy było poznanie właściwości badanego układu oraz określenie wpływu warunków krystalizacji okresowej na stopień wykrystalizowania H3 P 0 4 -0,5 H2 0 . Część doświadczalna Zatężony kwas fosforowy otrzymano przez odparowanie w grafitowej elektrowyparce surowego kwasu produkcji Zakładów Chemicznych w Wizowie. Wydzielone podczas tego procesu osady oddzielano przez dekantację. Jako krystalizator służyło szklane naczynie z mieszadłem umieszczone w termostacie z kąpielą chłodzącą. Kwas chłodzono ze stałą szybkością do zadanej temperatury końcowej. W trakcie chłodzenia wprowadzano kryształy zaszczepiające. Masa tego szczepu i temperatura szczepienia były określone w przyjętym programie badań. Dalszy sposób postępowania był uzależniony od rodzaju wykonywanych pomiarów. Wyznaczenie linii krystalizacji H3P 0 4-0,5H,0 Po osiągnięciu zadanej temperatury (końcowej) roztwór termostatowano przez 0,5 - i -1 h, po czym pobierano jego próbkę za pomocą spec[...]

Analiza rozprzestrzeniania i podziału zanieczyszczeń chemicznych w środowisku

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono wyniki analizy rozprzestrzeniania i podziału w środowisku niektórych związków chemicznych emitowanych do atmosfery na obszarze dawnego województwa wrocławskiego. Do analizy wykorzystano wieloośrodkowy model rozprzestrzeniania i przemian związków chemicznych w środowisku SIMPLEBOX. Obliczono poziomy stężeń związków w głównych ośrodkach środowiska dla średnich warunków [...]

Zmiany składu ekstrakcyjnego kwasu fosforowego podczas zatężania DOI:

Czytaj za darmo! »

Na podstawie danych z literatury i wyników badań własnych przeprowadzono analizę zmian składu ekstrakcyjnego kwasu fosforowego podczas jego zatężania. Stwierdzono, że zmiany zachodzące w składzie kwasu ograniczają się do fluoru i - w mniejszym stopniu - do siarczanów. Przebieg zatężania nie zależy praktycznie od jego szybkości, natomiast zależy od początkowego składu kwasu. Podczas zatężania ekstrakcyjnego kwasu fosforowego zawarte w nim zanieczyszczenia są usuwane z roztworu w drodze wytrącania lub ulatniania. Zasadniczym procesem jest wytrącanie, które biegnie również po zakończeniu zatężania, dając tzw. osady wtórne1 ^5). W wytrąconych osadach zidentyfikowano ponad 70 związków. Stwierdzono, że do ich powstawania przyczynia się tylko dziesięć jonów zawartych w kwasie (obok jonów fosforanowych). Są to: Fe2+, Fe3 + , Al3+, Ca2+, Mg2 + ,Si4+,K +,N a +,F _ i S O Ч Zaobserwowano również, że rodzaj wytrącających się związków zależy od stężenia kwasu 1,3). Wytrącanie osadów świadczy o tym, że skład zatężanego kwasu zmienia się w większym stopniu, niżby to wynikało ze wzrostu koncentracji spowodowanego odparowaniem wody. Charakter tych zmian nie jest dokładnie poznany, gdyż dotychczas uwagę poświęcano głównie wytrącającym się osadom. W niniejszej pracy przedstawiono analizę tego problemu, wykonaną na podstawie dostępnych danych zawartych w literaturze i wyników przeprowadzonych badań. Do analizy wytypowano cztery jony występujące w kwasie ekstrakcyjnym w największych ilościach, niezależnie od użytego surowca fosforowego, a mianowicie: F “, SOl~, Fe3+ i Al3 + . W literaturze są podane informacje o składzie klarownego kwasu fosforowego przed zatężeniem i po jego przeprowadzeniu1,2). Bezwzględne wartości stężenia poszczególnych składników nie obrazują jednak rzeczywistych zmian w składzie kwasu spowodowanych zatężeniem. Do takiej oceny bardziej przydatne jest wyrażenie: OCi = C, C p 2 °5 C o . /~*к i ^ P2?Z0 L &#[...]

Metody odzyskiwania pierwiastków ziem rzadkich z fosfogipsu DOI:

Czytaj za darmo! »

Na podstawie danych zawartych w literaturze zanalizowano technologiczne aspekty odzyskiwania pierwiastków ziem rzadkich z fosfogipsu - uciążliwego odpadu z produkcji kwasu fosforowego. Jako najbardziej odpowiednią metodę zaproponowano ekstrakcję rozpuszczalnikową do wyizolowania pierwiastków ziem rzadkich z roztworów po ługowaniu fosfogipsu kwasami mineralnymi lub z roztworów z uwadniania półwodnego siarczanu wapniowego. W procesach wytwarzania ekstrakcyjnego kwasu fosforowego z koncentratu apatytowego Kola większość pierwiastków ziem rzadkich (p.z.rz.) zawartych w apatycie przechodzi do odpadowego siarczanu wapniowego - fosfogipsu. Mimo małej zawartości tych pierwiastków wspomniany odpad jest - ze względu na dużą skalę procesów - ich potencjalnym liczącym się źródłem. Dlatego też możliwości odzyskiwania p.z.rz. z fosfogipsu budzą znaczne zainteresowanie, czego dowodem jest wiele publikacji i patentów poświęconych temu zagadnieniu. Klasyfikacja metod odzyskiwania p.z.rz.______________________ Mechanizm wytrącania i rodzaj połączeń, pod których postacią p.z.rz. występują w fosfogipsie, nie są znane. Przypuszcza się, że część spośród tych pierwiastków jest w różny sposób wbudowana w wewnętrzną strukturę kryształów siarczanu wapniowego, natomiast część wytrąca się z roztworu pod postacią innych stałych związków1*, za czym przemawia to, że p.z.rz. mogą być częściowo wyługowane z fosfogipsu rozcieńczonymi kwasami mineralnymi. Dotychczas opracowane metody odzyskiwania można podzielić na dwie grupy. Do pierwszej należą metody polegające na ługowaniu p.z.rz. z fosfogipsu, do drugiej oparte na rozpuszczaniu tego odpadu. Jest to podział w zasadzie umowny, umożliwia jednak porównanie metod i ich ocenę z technologicznego punktu widzenia. Ługowanie p.z.rz. Jak już wspomniano, część p.z.rz. można wyługować z fosfogipsu za pomocą roztworów kwasów mineralnych. Do tego celu proponuje się kwasy siarkowy i azotowy. Podczas ługowania pierwszym z[...]

Wykorzystanie plazmy niskotemperaturowej do przerobu surowców fosforowych DOI:

Czytaj za darmo! »

Dokonano przeglądu prac poświęconych przerobowi surowców fosforowych z użyciem plazmy. Na podstawie analizy wyników tych prac stwierdzono, że metody plazmowe mogą być wykorzystane w produkcji fosforu elementarnego ze względu na ich konkurencyjność w stosunku do metody elektrotermicznej. Zastosowanie tych metod do przerabiania surowców fosforowych na odfluorowane fosforany mineralne również może być opłacalne. Surowce fosforowe nie mogą być wykorzystywane w n aturalnej postaci, gdyż zawarty w nich fosfor jest związany w minerale —■ fluoroapatycie, charakteryzującym się dużą trwałością struktury. Wszystkie metody przerobu surowców fosforowych muszą więc polegać na rozbiciu tej struktury w celu wydobycia fosforu bądź w postaci pierwiastkowej, bądź związanej (fosforany). Najbardziej rozpowszechnioną metodą jest rozpuszczanie surowca w kwasie siarkowym i przerabianie otrzymanego w ten sposób kwasu fosforowego na nawozy i inne związki. Jednakże niekorzystne cechy tej metody (duże zużycie siarki, znaczne ilości odpadowego fosfogipsu szkodliwego dla otoczenia) skłaniają do poszukiwania innych sposobów przerobu. Zaliczyć do nich można metody plazmowe. Znaczny postęp w rozwoju techniki plazmowej umożliwia już obecnie wykorzystanie tych metod. Teoretyczna analiza reakcji rozkładu i redukcji surowców fosforowych w plazmie __________ ' ' Reakcje przebiegające podczas ogrzewania surowców fosforowych do temp. powyżej 1500 К są mało zbadane., Pewnych informacji dostarczają jednak rozważania teoretyczne. Analiza reakcji dysocjacji termicznej Ca3(P 0 4)2 wykazuje, że w równowagowej mieszaninie produktów dysocjacji oprócz CaO i P4O10 mogą się również znajdować inne tlenki fosforu (P02, P2O3, PO), gdyż w temperaturze wyższej niż 2000 К P4O10 jest nietrwały. Elementarny fosfor pojawią się w większych ilościach dopiero powyżej 4500 К 2). Z praktycznego punktu widzenia bardzo interesujące są wyniki analizy termody[...]

 Strona 1  Następna strona »