Wyniki 1-10 spośród 24 dla zapytania: authorDesc:"BEATA LESZCZYŃSKA-MADEJ"

ZMIANY WŁASNOŚCI I STRUKTURY WYCISKANYCH HYDROSTATYCZNIE STOPÓW ALUMINIUM (AlCu4Zr0,5, AlZn6Mg3CuZr)

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wyniki badań dwóch stopów aluminium wyciskanych hydrostatycznie: AlCu4Zr0,5 oraz AlZn6Mg3CuZr. Próbki odkształcano w zakresie odkształceń rzeczywistych φ = 1,39÷2,4 z prędkością ε = 7,41 ×101÷3,84 ×102 s-1. Na tak odkształconych materiałach przeprowadzono badania mikrostruktury i własności oraz wykonano pomiary średniej szerokości powstałych w mikrostrukturze mikropasm. Stwierdzono dwuetapowy wzrost umocnienia w stopie AlCu4Zr0,5. W pierwszym etapie (do φ = 1,39) nastąpił bardzo szybki wzrost własności, natomiast w drugim tylko niewielkie zmiany, co świadczy o osiągnięciu przez materiał stanu równowagi pomiędzy procesami umocnienienia a odnowy struktury. Stop AlZn6Mg3CuZr umacniał się monotonicznie w całym zakresie odkształcenia. Badania za pom[...]

WŁASNOŚCI STOPU ŁOŻYSKOWEGO PO OBRÓBCE CIEPLNEJ


  W niniejszym artykule przedstawiono porównawcze badania własności oraz mikrostruktury stopu łożyskowego Ł83 pobranego z gąski oraz tegoż stopu po obróbce cieplnej w temperaturze 100 i 200 °C. Przeprowadzone w pracy badania objęły: obserwacje mikrostruktury przy użyciu mikroskopu świetlnego, badania twardości metodą Brinella, wytrzymałości na zginanie oraz badania własności tribologicznych. Dodatkowo przeprowadzono obserwacje przełomów po zginaniu przy użyciu mikroskopu skaningowego Tesla BS 301. Słowa kluczowe: babbit, stopy łożyskowe, obróbka cieplna własności, mikrostruktura, tribologia THE INFLUENCE OF THE HEAT TREATMENT ON THE PROPERTIES OF THE TIN BABBIT The most popular bearing alloys are based on tin and lead. They are widely used in friction assemblies. These alloys are made of plastic matrix and load bearing particles dispersed in the matrix, which guarantee great abrasion resistance. Data available in the literature on the Babbit with high amount of tin show that they contain three phases: α, β, η or α, β, ε [1÷4, 7, 8]. The main object of this study is to determine the influence of the heat treatment on the microstructure and properties of the bearing babbit SnSb12Cu6Pb. The specimens were annealed at the conditions: 100 °C and 200 °C during 2 hours and subsequently tested for Brinell hardness, bending strength and wear resistance. The wear tests were carried out using the block — on ring tester. The samples were also investigated by means of both light microscopy (LM) and scanning electron microscopy (SEM). Keywords: Babbit, babbit bearing, microstructure, properties, wear resistance Wprowadzenie Do najpowszechniej stosowanych stopów łożyskowych należą stopy cyny i ołowiu, używane do wylewania panwi łożysk ślizgowych w samochodach, wagonach, sprężarkach, turbinach, walcarkach i innych maszynach. Stopy te mają miękką i plastyczną osnowę z cząstkami nośnymi twardych faz zapewniających duż[...]

ANALIZA PARAMETRÓW PROCESU WYTWARZANIA KOMPOZYTÓW Al-SiC


  W artykule przedstawiono wyniki badań kompozytów aluminiowych umacnianych cząstkami węglika krzemu SiC. Wytworzono spiekane kompozyty o zawartości 5 i 10 % obj. SiC. Jako materiał referencyjny stosowano Al99,7 wytworzone w takich samych warunkach, jak kompozyty Al-SiC. Materiały wytworzono na drodze jednostronnego prasowania przy zastosowaniu różnych ciśnień: 100, 200, 300 oraz 400 MPa. Kolejno poddano je spiekaniu w atmosferze azotu w temperaturze 620 °C. Na tak wytworzonych spiekach przeprowadzono obserwacje mikrostruktury oraz pomiar twardości metodą Brinella. Słowa kluczowe: kompozyty, Al-SiC, spiekanie, jednostronne prasowanie ENGINEERING OF Al-SiC COMPOSITES The results of the Al-SiC composites with 5 and 10 vol. % of SiC are presented. Composites were fabricated through pressing and subsequent sintering at the nitrogen atmosphere at temp. 620 °C. Pressure used was: 100, 200, 300 and 400 MPa. The reference material was aluminium fabricated in the same conditions as composites. The green and as — sintered density was measured, also Brinell hardness was measured and microstructure of as - sintered materials was observed. The Dr inż. Beata Leszczyńska-Madej — AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Metali Nieżelaznych, al. Mickiewicza 30, Kraków, dr inż. Marcin Madej — AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej, al. Mickiewicza 30, Kraków. Rudy Metale R58 2013 nr 5 260 results show, that optimal pressing pressure is 300 MPa. Increasing of the pressure hasn’t a substantial effect on the density enlarge. From the economical point of view is unnecessary. Keywords: composites, Al-SiC, sintering, pressing Wprowadzenie Jednym z podstawowych czynników ograniczających zastosowanie aluminium i jego stopów do produkcji części maszyn jest ich niska sztywność oraz stosunkowo niewielka odporność na zużycie cierne. Właściwości te bardzo łatwo mogą zostać zwiększone przez wprowadz[...]

KSZTAŁTOWANIE MIKROSTRUKTURY I WŁAŚCIWOŚCI KOMPOZYTÓW Z MIESZANEK PROSZKÓW WOLFRAMU ZE SREBREM I TLENKIEM TYTANU


  Przedstawiono wyniki badań w zakresie badania mikrostruktury spiekanych kompozytów srebro-wolfram-TiO2. Materiał badawczy stanowiły kształtki ze srebra z dodatkiem 10, 20 i 30 % wolframu oraz 1 % TiO2. Porowate kształtki dwukrotnie prasowano pod ciśnieniem 600 MPa oraz dwukrotnie spiekano w atmosferze wodoru w temperaturze 900 °C przez 60 min. Kompozyty poddano badaniom gęstości względnej, twardości, wytrzymałości na zginanie, własności tribologicznych oraz przewodności elektrycznej w odniesieniu do czystego srebra. W artykule przedstawiono także mikrostruktury kompozytów otrzymanych w wyniku prasowania, spiekania, doprasowania i ponownego siekania. Słowa kluczowe: kompozyty, wolfram, molibden, srebro, prasowanie, spiekanie ENGINEERING THE MICROSTRUCTURE AND PROPERTIES OF COMPOSITES W-Ag-TiO2 The W-Ag and W-Ag-TiO2 electrical contact materials are produced exclusively by means of powder metallurgy (PM). Tungsten is used for contacts utilised in heavy-duty applications. Composites containing 30÷80 wt-% silver resist arc erosion and possess good anti-welding characteristics and acceptable interface resistance. The properties of PM electrical contacts depend on both their composition and manufacturing process. This means that the particle size, and distribution of the refractory phase, the homogeneity of the microstructure, and amount of porosity affect the electrical, mechanical, and thermo-physical properties of the composite material. In principle, the W-Ag and W-Ag-TiO2 composite materials can be produced by two techniques Attempts have been made to describe the influence of production process parameters on the microstructure and properties of W-Ag-TiO2 composites. The compositions of powder mixtures are W + 10, 20 and 30 % Ag, and 1 % TiO2 in all cases. They were subsequently double cold pressed in a rigid die on a single action press. The pressure Dr inż. Marcin Madej — AGH, Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Inżynierii Metali i[...]

KSZTAŁTOWANIE MIKROSTRUKTURY I WŁAŚCIWOŚCI KOMPOZYTÓW Z MIESZANEK PROSZKÓW WĘGLIKA WOLFRAMU ZE SREBREM DOI:10.15199/67.2017.11.2


  WPROWADZENIE Praca wszelkiego rodzaju odbiorników energii elektrycznej wymaga stosowania łączników. Najważniejszymi, ze względów funkcjonalnych, elementami łączników są styki elektryczne. Styki elektryczne są to materiały, których główne działanie polega na zamknięciu obwodu prądu elektrycznego, przewodzenia prądu i w końcu na otwarciu zamkniętego obwodu, czyli jego przerwaniu [1, 8]. Wymagania stawiane materiałom stosowanym na styki elektryczne to: wysoka przewodność elektryczna, wysoka gęstość zbliżona do teoretycznej, odporność na elektroerozję i na korozję, wysoka wytrzymałość mechaniczna, odporność na zgrzewanie i mały opór przejścia, brak skłonności do tworzenia mostków oraz dobra lutowalność umożliwiająca łączenie z podkładką. Czyste metale szlachetne (Au, Ag, Pd, Pt) tylko w ograniczonym stopniu mogą sprostać tym zadaniom. Znacznie lepszymi od nich są materiały kompozytowe, których właściwości są wynikiem skojarzenia pożądanych cech tworzących je składników. Znaczenie metalurgii proszków w dziedzinie styków elektrycznych polega na możliwości wytworzenia materiałów o założonym składzie chemicznym i założonej mikrostrukturze, zapewniającej optymalne zestawienie wymienionych właściwości. Ze względu na warunki pracy wyróżnia się: ?? styki rzadko zwierane i rozwierane, wykonane głównie z metali szlachetnych, ?? styki niskoprądowe o dużej odporności na przemieszczanie się materiału, ich osnowę stanowią również metale szlachetne, ?? styki średnioprądowe, których głównymi składnikami są srebro, miedź, wolfram, molibden oraz węglik wolframu, MARCIN MADEJ BEATA LESZCZYŃSKA-MADEJ KSZTAŁTOWANIE MIKROSTRUKTURY I WŁAŚCIWOŚCI KOMPOZYTÓW Z MIESZANEK PROSZKÓW WĘGLIKA WOLFRAMU ZE SREBREM DOI 10.15199/67.2017.11.2 Rudy Metale 2017, R. 62, nr 11 s. 5-9 Przedstawiono wyniki badań właściwości i mikrostruktury spiekanych kompozytów srebro-węglik wolframu. Materiał badawczy stanowiły kształtki ze srebra z dodatkiem 20 i 40% węglika w[...]

KSZTAŁTOWANIE MIKROSTRUKTURY I WŁASNOŚCI KOMPOZYTÓW Z MIESZANEK PROSZKÓW ALUMINIUM Z GRAFENEM DOI:10.15199/67.2018.12.1


  WPROWADZENIE Grafen jest jedną z alotropowych odmian węgla, która może występować w postaci pojedynczej warstwy. Znany jest teoretycznie od dziesięcioleci, natomiast został on pierwszy raz uzyskany fizycznie w 2004 r., za co, w roku 2010 przyznano nagrodę Nobla. Grafen ma postać płaskiej pojedynczej warstwy atomów węgla, ciasno upakowanych w dwuwymiarowej strukturze, zbliżonej do plastra miodu [6]. Długość wiązania węgiel-węgiel w grafenie wynosi d ≈ 0,142 nm. Plastry grafenu układają się w stosy, w odstępach ok. 0,335 nm, tworząc grafit. Grafen charakteryzuje się unikalnymi parametrami fizycznymi: moduł Younga wynosi ok. 1 tPa, przewodność cieplna 5000 W/mK. Materiał ten jest również dobrym przewodnikiem prądu: ruchliwość elektronów μ ≈ 200000 cm2/Vs w temperaturze pokojowej - przy założeniu rozpraszania jedynie na fononach, rezystywność rzędu 10-6Ω-cm. Metody wytwarzania grafenu można podzielić na dwie grupy [5, 6]: 1. metody polegające na syntezie w wyniku m.in.: osadzania warstw węglowych z fazy gazowej (CVD) - epitaksji warstw węglowych na podłożu krystalicznym, 2. metody wykorzystujące następujące techniki: redukcja tlenku grafitu (utlenionego grafitu) - eksfoliacja grafitu. Jako materiał wyjściowy do wytwarzania grafenu stosuje się najczęściej grafit oraz wysoce zorientowany grafit pirolityczny, ale też węglowodory nasycone i nienasycone o stosunkowo małej masie cząsteczkowej oraz jedno- lub kilkupierścieniowe węglowodory aromatyczne zawierające heteroatomy, a także związki tlenowe lub związki nieorganiczne. Grafen może być łączony z innymi materiałami, np. z niklem, żelazem, dzięki czemu można modyfikować jego właściwości, m.in. taki materiał może być superparamagnetykiem [4]. Grafen otrzymywany jest w postaci monowarstw na krzemie lub innych powierzchniach, jak również w postaci płatków w zawiesinach (tzw. grafen chemiczny). Płatki grafenu mogą być łączone ze sobą w taki sposób, że ich płaszcz[...]

WŁASNOŚCI STOPU ŁOŻYSKOWEGO STOSOWANEGO NA PANWIE ŁOŻYSKA ŚLIZGOWEGO W TURBINIE GAZOWEJ


  W turbinach parowych bardzo ważną rolę pełnią łożyska ślizgowe. Ustalają one położenie ruchomego wału względem pozostałych elementów turbiny. W łożysku czop wału, który zazwyczaj jest wykonany ze stali, współpracuje z panwią wylaną kilkumilimetrową warstwą stopu łożyskowego. Od powierzchni tych dwóch elementów zależy niezawodna praca nie tylko samego łożyska, ale i całej turbiny parowej. Stop łożyskowy ma na celu niedopuszczenie do przytarć na kontakcie czop‐panew. Najkorzystniejsze własności wśród stopów łożyskowych stosowanych na panwie w łożyskach ślizgowych wykazują stopy na osnowie cyny (tzw. babbity cynowe), należą one również do najdroższych. Spośród nich najczęściej stosowanym stopem w łożyskach ślizgowych jest stop SnSb12Cu6Pb (cecha stopu: Ł83). W niniejszym artykule przedstawiono porównawcze badania własności oraz mikrostruktury stopu łożyskowego Ł83 pobranego z gąski oraz z panwi łożyska ślizgowego po awarii turbiny parowej TK‐120 turbozespołu TG‐8 w Elektrowni Stalowa Wola S.A. Łożysko do momentu awarii w 2009 r. przepracowało ponad 50 tys. godzin. Przeprowadzone w pracy badania objęły: obserwacje mikrostruktury przy użyciu mikroskopu świetlnego, badania twardości metodą Brinella, badania mikrotwardości sposobem Vickersa, wytrzymałości na zginanie oraz badania własności tribologicznych. Dodatkowo przeprowadzono obserwacje przełomów po zginaniu przy użyciu mikroskopu skaningowego Tesla BS 301. Słowa kluczowe: babbit, stopy łożyskowe, własności, mikrostruktura, tribologia THE PROPERTIES OF BABBITT BUSHES IN STEAM TURBINE SLIDING BEARINGS Bearing alloys (in particular Babbitt of grade B83) are widely used in friction assemblies. These alloys are built from soft and plastic matrix with load‐bearing particles, which guarantee the great abrasion resistance. Babbitt with a high amount of tin consist of three phases: α, β, η or α, β, ε. The α‐phase is in the form of soli[...]

MIKROSTRUKTURA I WŁAŚCIWOŚCI KOMPOZYTÓW NA OSNOWIE STOPU ALUMINIUM UMACNIANYCH WĘGLIKIEM KRZEMU DOI:10.15199/67.2015.5.3


  W artykule przedstawiono wyniki badań, których celem było określenie wpływu zawartości fazy umacniającej SiC oraz parametrów wytwarzania na mikrostrukturę i właściwości kompozytów na osnowie stopu aluminium. Materiał badawczy stanowiły kompozyty Al4Cu z dodatkiem 5 oraz 10 % SiC oraz kształtki Al4Cu bez dodatku węglika krzemu. Kompozyty zostały otrzymane metodą metalurgii proszków. Proces wytwarzania kompozytów obejmował prasowanie jednostronne pod ciśnieniem 300 MPa oraz spiekanie w atmosferze ochronnej azotu w temperaturze 580 oraz 620 °C przez 60 min. Uzyskane spieki poddano badaniom gęstości, twardości, wytrzymałości na zginanie, właściwości tribologicznych. Przeprowadzono także obserwacje mikrostruktury. W celu lepszego zagęszczenia otrzymanych spieków dokonano operacji doprasowania i ponownego spiekania. Na podstawie otrzymanych danych stwierdzono, że wzrost zawartości węglika krzemu powoduje zwiększenie twardości badanych kompozytów. Operacje doprasowania i ponownego spiekania pozwalają na uzyskanie wzrostu właściwości wytrzymałościowych kompozytów AlCu-SiC. Słowa kluczowe: kompozyty, aluminium, węglik krzemu, metalurgia proszków, mikrostruktura MICROSTRUCTURE AND PROPERTIES OF ALUMINIUM ALLOY MATRIX COMPOSITES REINFORCED BY SILICON CARBIDE The main purpose of the work was to determine the quantitatively the reinforcement of aluminium matrix composites by silicon carbide particles and the influence of manufacturing parameters on the microstructure and the properties of the composites. The research materials were AlCu-SiC composites with 5 and 10 wg. % of SiC carbide and the AlCu as a reference material. The composites were fabricated by using Powder Metallurgy methods (PM) through pressing (under the 300 MPa pressure) and subsequent sintering at the protective nitrogen atmosphere at temp. 580 °C and 620 °C for one hour. The obtained sinters were subjected to hardness, bending strength and wear resistant measurement. The density was[...]

WPŁYW PROCESU WYTWARZANIA NA MIKROSTRUKTURĘ STYKÓW AgSn7,5Bi0,4 DOI:10.15 199/67.2015.12.16


  Do konsolidacji proszku AgSnBi wykorzystano metodę Cyklicznego Wyciskania Ściskającego (CWS), co umożliwiło uzyskanie litego materiału. Tak wytworzony materiał odkształcono w procesie wyciskania hydrostatycznego (HE), a następnie w procesie kucia wytworzono styki elektryczne. Przeprowadzono badania mikrostruktury i mikrotwardości próbek na każdym etapie odkształcenia. Słowa kluczowe: cykliczne wyciskanie ściskające, metody intensywnych odkształceń plastycznych, mikrostruktura, proszki srebra, styki elektryczne THE INFLUENCE OF THE MANUFACTURING PROCESS ON THE MICROSTRUCTURE OF ELECTRICAL CONTACTS AgSnBi The Reciprocating Extrusion (Cyclic Extrusion Compression — CEC) process was applied to the consolidation of silver powder AgSnBi leading to the bulk material formation. Continue process of deformation of consolidated powder by Hydrostatic Extrusion (HE) and then by forging the electrical contacts were produced. Microstructure and microhardness were investigated on the every stage of deformation showing development of process consolidation. Keywords: cyclic extrusion compression, severe plastic deformation processes, microstructure, silver powders, electrical contacts Wstęp W artykule przedstawiono innowacyjną metodę wytwarzania styków elektrycznych ze stopowego proszku AgSn7,5Bi0,4. W pierwszym etapie dokonano mechanicznej konsolidacji proszku przy wykorzystaniu metody Cyklicznego Wyciskania Ściskającego (CWS) [1, 2], kolejno przeprowadzono spiekanie, a następnie wyciskanie hydrostatyczne [3]. Finalny styk wytworzony został z otrzymanego drutu w operacji kucia. Styki elektryczne powszechnie wytwarzane są poprzez metalurgię proszków [4÷8]. Zadaniem styków elektrycznych jest: zamykanie obwodu prądu, przejmowanie przez pewien czas funkcji przewodnika oraz otwieranie obwodów. Wymagania stawiane materiałom stosowanym na styki elektryczne to: wysoka przewodność elektryczna, wysoka gęstość zbliżona do teoretycznej, odporność na [...]

CHARAKTERYSTYKA MIKROSTRUKTURY KSZTAŁTOWNIKÓW PŁASKICH WYCISKANYCH Z WYSOKOSKŁADNIKOWYCH STOPÓW AlMg DOI:10.15 199/67.2015.12.26


  Materiałem do badań były kształtowniki płaskie wyciskane z wysokoskładnikowych stopów AlMg w gatunkach 5754 (3,5 % Mg), 5083 (4,5 % Mg) i 5019 (5,5 % Mg) na półprzemysłowej prasie hydraulicznej o nacisku 500 T, przy użyciu matryc 2-otworowych. Analizowano mikrostrukturę i twardość stopów w stanie odlewanym, po homogenizacji oraz po wyciskaniu. W materiale odlewanym na granicach ziaren zidentyfikowano rozwidlone wydzielenia będące prawdopodobnie eutektyką, średnia średnica ziaren dla wszystkich analizowanych stopów była porównywalna i wynosiła około 120 μm. Homogenizacja skutkowała rozdrobnieniem ziaren analizowanych stopów do poziomu ok. 100 μm oraz rozpadem dużych lokujących się na granicach wydzieleń. Dodatkowo wewnątrz ziaren obserwowano drobne wydzielenia, których ilość wzrastała ze zwiększeniem zawartości magnezu w stopie. Po wyciskaniu w mikrostrukturze stopów obserwowano niemal równoosiowe ziarna oraz pasmowo ułożone wydzielenia. Nie stwierdzono zmian poziomu twardości po homogenizacji w stosunku do materiału odlewanego. Twardość wzrasta wraz ze wzrostem zawartości magnezu w stopach. Za wyjątkiem kształtowników wyciskanych ze stopu 5083, twardość jest porównywalna do materiału odlewanego i po homogenizacji. Stwierdzono znaczne rozdrobnienie mikrostruktury po procesie wyciskania, średnia średnica ziarna analizowanych kształtowników wynosi 24÷55 μm. Słowa kluczowe: stopy AlMg, mikrostruktura, twardość, wyciskanie MICROSTRUCTURE CHARACTERIZATION OF EXTRUDED FLAT SECTIONS FROM HIGH-COMPONENT AlMg ALLOYS The material for research were flat sections extruded from high-component AlMg alloys 5754 (3.5 % Mg), 5083 (4.5 % Mg) and 5019 (5.5 % Mg) on the semi-industrial 500 T hydraulic press by using 2-holes dies. Microstructure and hardness of the alloys were analyzed — in the state as cast, after homogenization and after extrusion. In the as cast material at the grain boundaries, probably the eutectic phases are formed, [...]

 Strona 1  Następna strona »