Wyniki 1-10 spośród 20 dla zapytania: authorDesc:"MARIA RICHERT"

NOWOCZESNE METODY OCHRONY POWIERZCHNI W TECHNICE

Czytaj za darmo! »

WYKŁAD INAUGURACYJNY WYGŁOSZONY NA WYDZIALE METALI NIEŻELAZNYCH AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ W DNIU 08-10-2008 R.Szanowny Panie Dziekanie Wysoka Rado Wydziału Szanowni Państwo Inżynieria powierzchni jest dziedziną nauki, w której w ostatnich latach nastąpił gwałtowny postęp i rozwój nowoczesnych technologii. Powstały nowe metody ochrony powierzchni ciągle udoskonalane, umożliwiające wytwarzanie warstw o zróżnicowanych właściwościach, grubości i parametrach strukturalno-fizycznych. Wśród nowoczesnych sposobów wytwarzania powłok można wyróżnić: fizyczne i chemiczne nanoszenie w próżni (PVD i CVD) (rys. 1a) oraz natrysk termiczny (rys. 1b). Tymi metodami są wytwarzane warstwy o dużej twardości, zabezpieczające narzędzia przed zużyciem oraz warstwy stanowiące bariery termiczne,[...]

Aluminium alloy matrix - Al3Ti particles reinforced composite extruded in semi-solid state

Czytaj za darmo! »

The study describes the investigations concerning an improvement in the cohesion of aluminium- and aluminium alloybased composites reinforced with Al3Ti particles, fabricated by the “in situ process. The improvement in cohesion between the composite matrix and the reinforcing particles was obtained by extrusion of samples in the semi-solid state. Structure examinations carried out by o[...]

Ewolucja struktury w wyciskanych hydrostatycznie stopach aluminium (AlCu4Zr0,5, AlZn6Mg3CuZr)

Czytaj za darmo! »

Wymagania stawiane materiałom inżynierskim zmuszają do poszukiwania nowych materiałów o specjalnych własnościach. Jedną z takich grup materiałów stanowią nanomateriały. Nanomateriałem zwykło się określać polikrystaliczne ciała stałe, w których jeden z charakterystycznych wymiarów, przynajmniej w jednym kierunku nie przekracza 100 nanometrów. Istnieje wiele metod wytwarzania materiałów nanokr[...]

ZMIANY WŁASNOŚCI I STRUKTURY WYCISKANYCH HYDROSTATYCZNIE STOPÓW ALUMINIUM (AlCu4Zr0,5, AlZn6Mg3CuZr)

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wyniki badań dwóch stopów aluminium wyciskanych hydrostatycznie: AlCu4Zr0,5 oraz AlZn6Mg3CuZr. Próbki odkształcano w zakresie odkształceń rzeczywistych φ = 1,39÷2,4 z prędkością ε = 7,41 ×101÷3,84 ×102 s-1. Na tak odkształconych materiałach przeprowadzono badania mikrostruktury i własności oraz wykonano pomiary średniej szerokości powstałych w mikrostrukturze mikropasm. Stwierdzono dwuetapowy wzrost umocnienia w stopie AlCu4Zr0,5. W pierwszym etapie (do φ = 1,39) nastąpił bardzo szybki wzrost własności, natomiast w drugim tylko niewielkie zmiany, co świadczy o osiągnięciu przez materiał stanu równowagi pomiędzy procesami umocnienienia a odnowy struktury. Stop AlZn6Mg3CuZr umacniał się monotonicznie w całym zakresie odkształcenia. Badania za pom[...]

The role of hydrostatic pressure in intense plastic deformation of materials by the innovative new CEC hydro-press

Czytaj za darmo! »

The great advantage of the Cyclic Extrusion Compression (CEC) method is prevention of the initial shape of sample after each deformation cycle [1, 2]. The deformation in CEC is exerted cyclically by exertion of sample from one chamber of the die to the other. At the same time, as the sample is exerted from one chamber, in the inverse chamber it is compressed to its initial shape. By such way the deformation can be proceeds unlimitedly, if the level of the hydrostatic pressure during the deformation is high enough that prevents the sample cracking. The hydrostatic pressure should increase with the increase of cumulated deformation and level of sample hardening [3]. The new CEC press ensure proper control and regulation of the value of hydrostatic pressure. It considerably improve[...]

THE PREPARATION OF SUBSTRATES FOR VULCANIZATION COATINGS

Czytaj za darmo! »

The work concerns structural investigations of multilayer polymer coats preparing of steel substrates for vulcanization process. The coating of successive layers as: primer, cover and at the end rubber leads to the formation of elastic coats at the automotive elements, which are used at shock absorber. The very important is proper connection between the multilayer coats and between the coats and substrate. The completely covering of the substrate by layers is essential stage in proper vulcanization process. The estimation of the layers joint and its continuous is the main aim of the work. Keywords: polymer coats, layers, vulcanization, structure, 3D observations PRZYGOTOWANIE PODŁOŻY POD PROCES WULKANIZACJI Praca dotyczy badań strukturalnych wielowarstwowego układu przygotowującego [...]

SYSTEM JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE METALI NIEŻELAZNYCH AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ IM. S. STASZICA W KRAKOWIE DOI:10.15199/67.2015.10.5


  Jakość kształcenia na wyższej uczelni to ciągłe doskonalenie systemu jakości, które ma na celu spełnienie wymagań studenta, które powinno przekładać się na jego sukces zawodowy w postaci zdobycia kompetencji niezbędnych na rynku pracy. Niniejszy artykuł przedstawia system jakości kształcenia na przykładzie Wydziału Metali Nieżelaznych (WMN) Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie (AGH). WMN kształci na kilku kierunkach i poziomach studiów. Organem odpowiedzialnym za monitorowanie tych działań jest Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia kierowany przez Pełnomocnika Dziekana ds. Jakości Kształcenia. WMN ma strategię rozwoju systemu kształcenia, która jest dobrze oceniana przez studentów, absolwentów oraz pracodawców. Słowa kluczowe: jakość kształcenia, zarządzanie jakością, Wydział Metali Nieżelaznych AGH THE SYSTEM OF THE QUALITY OF EDUCATION ON THE FACULTY OF NON-FERROUS METALS OF THE AGH UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY IN CRACOW The quality of education in higher education is a continuous improvement of the quality system, which should meet the requirements of the student, what should translate into his professional success as skills during working. This article presents a quality system of education at the example of the Faculty of Non-Ferrous Metals (WMN), AGH University of Science and Technology in Cracow. WMN educates in several branches and levels of study. The cell responsible for monitoring these activities is the special team, led by Dean responsible for quality of education. Development strategy of the education system in WMN is well evaluated by students, graduates and employers. Keywords: quality of education, quality management, Faculty of Non-Ferrous Metals of the AGH UST Wstęp Jakość to jeden z najbardziej znanych przez społeczeństwo terminów specjalistycznych, który ma w teorii i praktyce wiele znaczeń szczególnych, w tym także w kształceniu na uczelniach wyższych. Norma ISO 9000:2006 definiuje: [...]

Profile and professional career of graduates in Materials Engineering, AGH Faculty of Non-Ferrous Metals DOI:10.15199/28.2016.3.8


  The Faculty of Non-Ferrous Metals at the AGH University of Science and Technology in Krakow offers, among others, studies of materials engineering focused on non-ferrous metals. The Faculty has already educated 4717 specialists, including 4280 graduates educated in full-time programmes, mainly with the degree of master of science, engineer. Throughout the whole time of its activity, the Faculty has promoted 264 doctors of technical sciences and 55 associate professors. Education in Materials Engineering at the Faculty of Non-Ferrous Metals is carried out at three levels of learning and includes knowledge, skills and social competence, all of them being a response to the needs of modern industry. Classes are run by the renowned teaching staff and researchers. Students can develop their interests and learn new skills by participation in the activities of Student Science Circles. Graduates in Materials Engineering are specialists deeply involved in the problems of the design, manufacture, application, bonding and testing of materials (mainly metallic) to support the need for knowledge development in the field of technology and processing of steel, special alloys, metallic sinters and composites, as well as surface engineering, welding and quality. It seems that, considering the present economic climate, these are aptly chosen fields of study providing work in the non-ferrous metals industry and related industries, and educating creative individuals, successfully coping with the difficult job market. Graduates in Materials Engineering are well prepared to work as experts in shaping the structure and technological properties of metallic materials by methods of thermomechanical and physicochemical treatment. They are qualified to conduct research on the modelling of new materials and advanced technologies. The graduates have no major problems with finding jobs and are employed mainly in all those areas where in-depth knowledge of the structure and de[...]

PROPERTIES AND STRUCTURE OF WIRES EXTRUDED BY CYCLIC EXTRUSION COMPRESSION METHOD

Czytaj za darmo! »

The Cyclic Extrusion Compression method belongs to the group of severe plastic deformation processes (SPD) leading to the intense diminishing of microstructure to ultra-grained and nanograined sizes. Nowadays more frequent after the SPD processes, the additional deformation is exerted which purpose the continuation of the grain size is diminishing. The structural effect of the additional deformation process depends on the numerous parameters and its prediction not always is possible. The main purpose of the work was the analysis of the influence of additional deformation on the microstructure diminishing of AlMgSi alloy and pure copper deformed earlier by the CEC method. AlMgSi alloy was deformed in the range of true strains ϕ = 1.3÷16 (10/8.5 mm) by using the CEC method. The sa[...]

 Strona 1  Następna strona »