Wyniki 1-10 spośród 24 dla zapytania: authorDesc:"ARTUR RĘKAS"

BADANIA JEDNOOPERACYJNEGO TŁOCZENIA BLACHY BIMETALOWEJ Cu-Al

Czytaj za darmo! »

Wyznaczono graniczne możliwości tłoczenia (ciągnienia i dwuosiowego rozciągania) blachy bimetalowej Cu/Al. Próby przeprowadzono w dwóch wariantach kontaktu bimetalu z narzędziami (w układzie matryca-aluminium i matryca-miedź). Wyznaczona wartość granicznego współczynnika wytłaczania blachy Cu/Al wynosi mgr ? 0,5. Wartość wskaźnika tłoczności Erichsena dla układu Cu-Al jest większa o 0,5 mm w po[...]

ANALIZA SIŁY CIĄGNIENIA I ODKSZTAŁCEŃ MATERIAŁU W PROCESIE WIELOOPERACYJNEGO TŁOCZENIA BLACHY BIMETALOWEJ Cu/Al

Czytaj za darmo! »

W pracy analizowano wyniki badań wielooperacyjnego tłoczenia blachy bimetalowej Cu/Al. Przeprowadzono próbę wytłaczania ze współczynnikiem m1 = 0,54 i dwie operacje przetłaczania, odpowiednio ze współczynnikami m2 = 0,7 i m3 = 0,78. Tłoczenie realizowano w dwóch wariantach kontaktu bimetalu z narzędziami: w układzie matryca-aluminium (Al-Cu) i matryca- miedź (Cu-Al). Porównano wartości siły dla[...]

ANALIZA NUMERYCZNA WPŁYWU GEOMETRII NARZĘDZI NA ROZKŁAD NAPRĘŻEŃ W WYROBIE PODCZAS WYCISKANIA PRZECIWBIEŻNEGO CIENKOŚCIENNYCH WYPRASEK

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wyniki obliczeń numerycznych metodą elementów skończonych (MES) procesu wyciskania przeciwbieżnego cienkościennych wyprasek. Badano wpływ geometrii narzędzi na rozkład naprężeń w końcowej fazie wyciskania. Analizowano możliwości jednostronnego i obustronnego kształtowania części dennej wypraski. Obliczenia MES wykonano dla aluminium w stanie miękkim przy użyciu programu[...]

ANALIZA WPŁYWU GRUBOŚCI TAŚMY WSADOWEJ NA ROZKŁAD GRUBOŚCI ŚCIANKI WYTŁOCZKI DOI:


  W artykule przedstawiono wyniki obliczeń numerycznych metodą elementów skończonych procesu wytłaczania wyrobów cylindrycznych z krążka z cienkiej blachy ze stopu aluminium. Wszystkie analizy zostały przeprowadzone na modelu tłoczenia z dociskaczem. Badano wpływ grubości blachy wsadowej na intensywność pocienienia na promieniu zaokrąglenia przy dnie wytłoczki oraz pogrubienie w górnych częściach ścianki. Analizowano możliwości zastosowania jak najcieńszej blachy w celu uzyskania optymalnych zakresów grubości finalnej wytłoczki. Obliczenia MES wykonano dla taśmy ze stopu aluminium serii 3XXX w stanie umocnionym zgniotem. Programem użytym do analiz był Dynaform 5.9 z Solverem LS-Dyna. Do analizy przyjęto stałą geometrię stempla i dociskacza oraz zmienne wymiary matrycy w zależności od grubości początkowej wsadu przy zachowaniu stałego luzu procesowego. W badaniach użyto sześć grubości blachy wsadowej: 0,175, 0,200, 0,225, 0,250, 0,275 oraz 0,300 mm. Do obliczeń opracowano model materiałowy wyznaczając krzywą umocnienia i krzywą odkształceń granicznych. Ponadto, zdefiniowano wartości współczynników anizotropii płaskiej na trzech kierunkach głównych względem kierunku walcowania. Słowa kluczowe: wytłaczanie, stopy aluminium, obliczenia numeryczne, metoda elementów skończonych (MES) Dr inż. Artur Rękas, mgr inż. Tomasz Latos — AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Metali Nieżelaznych, Al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków. e-mail: arekas@agh.edu.pl Rudy Metale R59 2014 nr 12 s. 593÷599 594 NUMERICAL ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF ALUMINIUM SHEET THICKNESS ON DISTRIBUTION OF THE WALL THICKNESS DURING DEEP-DRAWING PROCESS The article presents the results of numerical simulations of deep-drawing process in which a cup has been formed from a thin aluminium sheet. The analysis has been performed on a model of drawing with a binder. The influence of sheet thickness on the intensity of thinning feed on the radius of the bottom and thickening i[...]

BADANIA WPŁYWU DODATKÓW MIKROWOSKU NA KRZYWĄ SPĘCZANIA MATERIAŁÓW MODELOWYCH UTWORZONYCH NA BAZIE PLASTELINY

Czytaj za darmo! »

Artykuł zawiera wyniki badań krzywych umocnienia niemetalicznych materiałów modelowych utworzonych na bazie plaste-liny. Dodatkami do białej plasteliny produkcji krajowej były: kreda malarska oraz mikrowosk. Próbki do prób spęczania uzyskane zostały metodą odlewania. W procesie spęczania próbek walcowych o zróżnicowanym składzie uzyskano zależno-ści siła-odkształcenie, które następnie przetworzono[...]

WYCISKANIE PROFILI PEŁNYCH Z ALUMINIUM W ZAKRESIE MAŁYCH WSPÓŁCZYNIKÓW WYDŁUŻENIA

Czytaj za darmo! »

Przeprowadzono obliczenia numeryczne metodą elementów skończonych (MES) oraz badania eksperymentalne procesu wyciskania współbieżnego prętów okrągłych o różnym przekroju poprzecznym. Materiałem przyjętym do badań było aluminium gatunku 1050A, które poddano wyciskaniu w zakresie małych współczynników wydłużenia. Celem pracy była analiza sposobu płynięcia materiału w przekroju poprzecznym wyrobów wyciskanych z małym stopniem odkształcenia. Przeprowadzone wcześniej badania dla aluminium gatunku 1050A dotyczyły w głównej mierze obserwacji strukturalnych. W celu poszerzenia spektrum wyników dotyczących oddziaływania charakteru płynięcia metalu na budowę strukturalną dokonano analizy numerycznej wyciskania prętów w szerokim zakresie współczynników wydłużenia. Skorelowanie obrazu płynięcia [...]

ANALIZA NUMERYCZNA I BADANIA STRUKTURY PRĘTÓW AlCu4Mg WYCISKANYCH Z MAŁYM WSPÓŁCZYNNIKIEM WYDŁUŻENIA

Czytaj za darmo! »

Przeprowadzono obliczenia numeryczne metodą elementów skończonych (MES) procesu wyciskania prętów o przekroju kwadratowym dla trudno odkształcalnego stopu aluminium AlCu4Mg (2017A) w zakresie małych współczynników wydłu-żenia. Dokonano analizy makrostrukturalnej prętów wyciskanych w warunkach przemysłowych. Celem artykułu była anali-za sposobu płynięcia materiału w przekroju poprzecznym wyrobu. Uz[...]

ANALIZA STANU NAPRĘŻENIA I ODKSZTAŁCENIA W KOMORZE ZGRZEWANIA PODCZAS WYCISKANIA NA GORĄCO STOPÓW ALUMINIUM

Czytaj za darmo! »

W pracy określono rozkład naprężeń i odkształceń w komorze zgrzewania matrycy mostkowej dla zmiennej wysokości komory zgrzewania. Analizę stanu naprężenia i odkształcenia przeprowadzono opierając się na metodzie elementów skończonych (MES), wykorzystując program DEFORM 3D. Rozważaniami objęto wyciskanie współbieżne na gorąco wlewka ze stopu gatunku 2024 z zastosowaniem matryc mostkowych o różnej wysokości komory zgrzewania. Szczególnie cenną informacją, która może być wykorzystana przy projektowaniu matryc mostkowych dla tego typu stopów jest wiedza, że naprężenie zgrzewania zależy od wysokości komory zgrzewania. Obliczenia wykazały, że najlepsze warunki sprzyjające zgrzewaniu strug metalu w komorze zgrzewania występują w przypadku optymalnej wysokości komory zgrzewania, którą oszaco[...]

ANALIZA PŁYNIĘCIA MES WYCISKANIA NA GORĄCO STOPÓW ALUMINIUM PRZEZ MATRYCE CZTEROOTWOROWE

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wyniki analizy numerycznej procesu wyciskania na gorąco wyrobów pełnych ze stopu aluminium 6061 na matrycach czterootworowych. Analizowano wpływ rozmieszczenia otworów na płynięcie materiału i uzyskanie dobrego wyrobu. Modelowanie procesu wyciskania przeciwbieżnego stopu gatunku 6061 przeprowadzono opierając się na metodzie elementów skończonych (MES) z zastosowaniem programu DEFORM 3D. Wyznaczono zależność opisującą rozmieszczenie otworów matrycy, które zapewniło wyrównanie płynięcia metalu w obszarze prześwitu matrycowego. Słowa kluczowe: wyciskanie, płynięcie metalu, matryca czterootworowa, stopy aluminium, obliczenia numeryczne, metoda elementów skończonych FEM ANALYSIS OF THE METAL FLOW DURING FOUR-HOLE HOT EXTRUSION OF ALUMINUM ALLOYS In the work a n[...]

ANALIZA NUMERYCZNA PROCESU WIELOOTWOROWEGO WYCISKANIA KSZTAŁTOWNIKÓW ZE STOPU AlMg

Czytaj za darmo! »

Celem pracy było określenie wpływu geometrii matrycy na zachowanie się materiału podczas wielootworowego wyciskania trudno odkształcalnych stopów AlMg. Wykonano szereg obliczeń numerycznych MES procesu wyciskania kształtowników ze stopu aluminium gatunku 5083 przez matryce 1‐ i 2‐otworowe, z uwzględnieniem różnego rozmieszczenia otworów w matrycy i zmiennej geometrii prześwitu matrycowego. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że stosowanie odpowiednio zaprojektowanych matryc 2‐otworowych przyczynia się do korzystnych termo‐mechanicznych zmian w wyciskanym materiale, co w konsekwencji prowadzi do poprawy stabilności geometrycznej wyrobu. W praktyce może to oznaczać poprawę wydajności procesu oraz uzysku materiału w procesie technologicznym. Wyniki ninie[...]

 Strona 1  Następna strona »