Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Damian Kmiecik"

MODELOWANIE ANALITYCZNEWIELOSUŁUGOWYCH, NIEPEŁNODOSTE˛PNYCH SYSTEMÓW KOLEJKOWYCH ANALYTICAL MODELLING OF A MULTI-SERVICE, NON-FULL-AVAILABILITY QUEUEING SYSTEMS DOI:10.15199/59.2016.8-9.30


  W artykule przedstawiony został nowy, przybli ˙zony model wielousługowego, niepełnodost˛enego systemu kolejkowego. Mo˙ze by´c on wykorzystywany do modelowania systemów sieciowych o ograniczonym dost˛epie do zasobów. Ze wzgl˛edu na fakt, ˙ze model ten jest modelem przybli˙zonym, rezultaty uzyskane za jego pomoca˛ zostały porównane z wynikami eksperymentów symulacyjnych. Porównanie to pozwoliło na potwierdzi´c słuszno´s´c przyj˛etych zało˙ze ´n modelu. Abstract: The paper presents a new approximate analytical model of a multi-service, non-full-availability queueing system. The model can be use to model the access nodes of the network. Taking into consideration that the proposed model is approximate, the results of the analytical calculations obtained on the basis of the proposed in the paper model are compared with the simulation data. The simulation study has confirmed that the proposed model is characterised by high accuracy. Słowa kluczowe: EIG, systemy kolejkowe, systemy wielousługowe Keywords: EIG, queueing systems, multi-service systems 1. WSTE˛P Wi˛ekszo´s´c modeli współczesnych systemów telekomunikacyjnych opiera swoje działanie na zawo˙zeniu, ˙ze systemy te sa˛ pełnodoste˛pne (to znaczy, z˙e kaz˙de zgłoszenie moz˙e zaja˛c´ dowolne zasoby systemu jes´li tylko sa˛ one wolne) i mo˙zna je aproksymowa´c odpowiednio zmodyfikowanym modelem wia˛zki pełnodoste˛pnej [1], [2]. Do tego rodzaju modeli nalez˙a˛mie˛dzy innymi modele systemów z przelewami ruchu [3], [4], [5] rezerwacja˛ [6], [7], [8], kompresja˛progowa˛ i bezprogowa˛ [9], [10], [11], [12], [13], [14], [15] oraz priorytetami [16], [17], [18]. Niektóre współczesne systemy telekomunikacyjne wykazuja˛ cechy systemów niepełnodost˛epnych, w których ´zródło ruchu telekomunikacyjnego nie ma dost˛epu do wszystkich zasobów systemu a tylko do pewnej ich cz˛e´sci. Najlepszym tego przykładem jest interfejs radiowy sieci 3G. Ograniczony dost˛ep do zasobów interfejsu radiowego W[...]

ANALIZA MOZ˙ LIWOS´CI ZASTOSOWANIA ALGORYTMÓWSPLOTOWYCH DO MODELOWANIA SYSTEMÓWZ DOWOLNYMI STRUMIENIAMI ZGŁOSZE´N DOI:10.15199/59.2017.8-9.30


  W pracach [18, 24] zaproponowano algorytm splotowy do modelowania wia˛zki pełnodoste˛pnej, która jest systemem z procesem przyjmowania zgłosze´n niezale˙znym od stanu. W pracach [7, 8, 9, 10] przedstawiono modyfikacje ˛ algorytmów splotowych umoz˙liwiaja˛cych modelowanie systemów z procesem przyjmowania zgłoszen ´ zalez˙nym od stanów, takich jak wia˛zka pełnodoste ˛pna z rezerwacja˛ [24], wia˛zka z ograniczona˛ doste˛pno- s´cia˛ [8], systemów progowych [8] oraz systemów z przelewami [10]. We wszystkich wymienionych powy˙zej modelach zastosowanie algorytmu splotowego ograniczono do modelowania systemów ze skon´czona˛ lub nieskon´- czona˛ liczba˛ poissonowskich strumieni zgłoszen´. Do tej pory nie została podj˛eta analiza mo˙zliwo´sci zastosowania algorytmu splotowego dla innych, ni˙z poissonowskie, strumieni zgłosze´n. W pracach [24, 25, 21, 1, 15, 23, 18, 11, 12, 13] zaproponowano algorytmy rekurencyjne do modelowania wielousługowych systemów zale˙znych i niezale˙znych od stanu. Algorytmy te, podobnie jak wcze´sniej przedstawione algorytmy splotowe, wykorzystywane były tylko do modelowania systemów, którym oferowane sa˛ klasy zgłoszen´ z ograniczona˛ lub nieskon´czona˛ liczba˛ poissonowskich ´zródeł. W pracy [17] zaproponowano model systemu kolejkowego z dyscyplina˛ obsługi cFIFO, w którym rozwa ˙zono wykorzystania algorytmu splotowego do modelowania systemów, którym oferowane sa˛ klasy z innymi, niz˙ wykładniczy, rozkładami opisuja˛cymi czas pomie˛dzy zdarzeniami. Poniewa˙z model systemu cFIFO jest przybli ˙zony, wi˛ec na podstawie otrzymanych rezultatów nie mo˙zna jednoznacznie oceni´c wpływu niepoissonowskich strumieni zgłosze´n na dokładno´s´c modelu. Jak dota˛d nie dokonano analizy moz˙liwos´ci modelowania wielousługowej wia˛zki pełnodoste˛pnej (systemu z procesem przyjmowania zgłosze´n niezale˙znym od stanu), której oferowane sa˛ niepoissonowskie strumienie zgłosze ´n. Nie zbadano te˙z jaki wpływ ma typ rozkładu, [...]

SYSTEM Z PRZELEWEM RUCHU ORAZ KOLEJKAMI W ZASOBACH PIERWOTNYCH ORAZ WTÓRNYCH DOI:10.15199/59.2018.8-9.23


  1. WSTĘP Systemy z przelewami są jedną z podstawowych technik optymalizacji wykorzystywania zasobów sieciowych. Pozwalają na zmniejszanie prawdopodobieństw blokad występujących w systemie, spełniając jednocześnie żądane parametry jakościowe niezależnie od technologii sieci. Aspekt ten pozwolił na rozpowszechnienie się tej technologii w wielu zastosowaniach m.in. w sieciach Public Switched Telephone Networks [2, 6, 33, 36, 37, 39, 44], w sieciach komórkowych 2G, 3G, 4G [5, 11, 23, 28, 29, 38, 41, 42] oraz w sieciach pakietowych [7, 10, 12]. Podstawowym założeniem tego mechanizmu jest podział zasobów na dwa typy. Pierwszym z nich są zasoby pierwotne, zwane także bezpośrednimi, ponieważ to na nie trafiają zgłoszenia pojawiające się na wejściu systemu. Zwykle są to zasoby o wysokim wykorzystaniu, którym ruch oferowany jest z natężeniem powodującym przekraczanie założonego współczynnika strat dla systemu. Zgłoszenia, które nie mogą zostać obsłużone w zasobach pierwotnych, ze względu na poziom ich zajętości lub politykę przyjmowania zgłoszeń, przekierowywane są na drugi typ zasobów. Są nimi zasoby o małych stratach, nazywane wtórnymi lub alternatywnymi. Jeżeli stan w jakim się znajdują również nie pozwala na obsługę zgłoszenia, to dopiero wtedy takie zgłoszenie jest tracone [41, 44]. Początkowo modele systemów z ruchem przelewowym projektowane były dla jednousługowych, jednokanałowych hierarchicznych sieci telekomunikacyjnych[ 2, 6, 21, 24, 26, 33, 35, 36, 37, 39, 43, 44, 45]. Badania nad systemami z przelewami ruchu wielousługowego rozpoczęły się wraz z wprowadzeniem sieci z integracją usług, takich jak ISDN (ang. Integrated Services Digital Network) lub bezprzewodowy UMTS (ang. Universal Mobile Telecommunications System0. Wraz z rozwojem tych sieci rosło także zapotrzebowanie na dokładne metody analizy wielousługowych systemów sieciowych z przelewem ruchu [4, 5, 22, 27, 28, 29, 38, 41, 42]. Decyzja dotycząca przyjmowania[...]

MODELOWANIE PRZELEWOWEGO RUCHU PASCALA DOI:10.15199/59.2019.7.37


  1. WSTĘP Mechanizm przelewu ruchu telekomunikacyjnego jest jedną z najstarszych technik optymalizacji obciążenia zasobów sieciowych. Swoją popularność zyskał dzięki utrzymywaniu żądanych parametrów jakościowych przy jednoczesnej minimalizacji wielkości zasobów sieciowych. W przypadku stosowania mechanizmu przelewu ruchu zasoby sieciowe dzielone są na dwa typy. Jednym z nich są zasoby pierwotne, nazywane bezpośrednimi, na które trafiają strumienie zgłoszeń ruchu oferowanego systemowi telekomunikacyjnemu przez użytkowników. Drugim typem są zasoby wtórne, nazywane alternatywnymi, obsługujące ruch zablokowany w zasobach pierwotnych. Pierwszy typ zasobów posiada wysoki stopień wykorzystania, ponieważ obsługuje ruch, którego wielkość natężenia skutkuje przekroczeniem założonego współczynnika strat systemu. Zgłoszenia odrzucone przez zasoby pierwotne ze względu na ich poziom zajętości, lub przyjętą politykę obsługi zgłoszeń, są przekierowywane na drugi typ zasobów. Są to zasoby o małych stratach, ale jeżeli ich aktualny stan także nie pozwala na realizację obsługi przekierowanego zgłoszenia, to jest ono wtedy tracone [23], [47]. Pierwszymi systemami telekomunikacyjnymi wykorzystującymi przelew ruchu były jednousługowe jednokanałowe sieci hierarchiczne [16], [12], [13], [44], [45], [38], [34], [5], [1], [47], [2]. Rozwój badań nad systemami przelewowymi pojawił się wraz z sieciami z integracją usług, m. in. ISDN (ang. Integrated Services Digital Network) lub sieciami bezprzewodowymi UMTS (ang. Universal Mobile Telecommunications System). Obecnie mechanizm ten znalazł wiele zastosowań m.in. w sieciach optycznych (np. w sieci Optical Burst Switching Networks) [19], [37], w sieciach komórkowych 2G, 3G, 4G [49], [27], [8], [17], [24], [18], [23], [48], w sieciach pakietowych [31], [15], [35] oraz w polach komutacyjnych [42], [29], [33]. W sieciach informatycznych mechanizm ten stosowany jest w celu poprawy wydajności chmur oblicz[...]

MODELOWANIE MECHANIZMÓW RÓWNOWAŻENIA OBCIĄŻENIA W SAMOOPTYMALIZUJĄCYCH SIE˛ SIECIACH KOMÓRKOWYCH 4G DOI:10.15199/59.2015.8-9.71


  W artykule przedstawiono przybli˙zony model grupy komórek sieci LTE z zaimplementowanym mechanizmem równowaz ˙enia obcia˛z˙enia. Do modelowania grupy komórek zaproponowano wykorzystanie odpowiednio zmodyfikowanego modelu wia˛zki niepełnodoste˛pnej (Erlang’s Ideal Grading). Opracowane rozwia˛zanie umoz˙liwia wyznaczenie podstawowych charakterystyk ruchowych w rozwa˙zanym systemie, tj. rozkładu zaj˛eto´sci oraz prawdopodobie´nstwa blokady/strat. Ze wzgl˛edu na przybli˙zony charakter proponowanego modelu, rezultaty uzyskane na jego podstawie zostały porównane z wynikami symulacji cyfrowej. 1. WPROWADZENIE Wcelu efektywnego wykorzystania zasobów sieci komórkowych, w tym w szczególno´sci sieci wielousługowych 4G, konieczne stało si˛e opracowanie mechanizmów umoz˙liwiaja˛cych optymalizacje˛ rozpływu ruchu mie˛dzy sa˛siaduja˛cymi ze soba˛ komórkami. W wyniku badan´ prowadzonych m.in. przez organizacje 3rd Generation Parntership Project (3GPP) [1] oraz Next Generation Mobile Networks [2], opracowano koncepcj˛e samoorganizuja ˛cych (samooptymalizuja˛cych, samokonfiguruja˛cych) sie˛ sieci, w których kluczowym elementem jest równowa˙zanie obcia˛z˙enie poszczególnych komórek sieci komórkowych. Opracowana koncepcja równowaz˙enia obcia˛z˙enia umoz˙liwia uwzgle˛dnienie zmieniaja˛cego sie˛ w czasie obcia˛z˙enia poszczególnych komórek - wynikaja˛cego m.in. mobilnos´ci uz˙ytkowników - i polega na przenoszeniu poła˛czen´ (ruchu) z komórek o wysokim obcia˛z˙eniu do sa˛sia˛duja˛cych (choc´ nie zawsze - [3]) komórek o mniejszym obcia˛z˙eniu. Tak optymalizowany rozpływ ruchu w sieciach komórkowych umo˙zliwia zarówno lepsze wykorzystanie zasobów sieci, jak i poprawienie parametrów jako´sci obsługi (qualiy of service, quality of experience) strumieni ruchu wielousługowego, generowanego przez u˙zytkowników ko´ncowych. Efektywne działanie mechanizmu równowaz˙enia obcia˛z˙enia wymaga w pełni zautomatyzowanego procesu dynamicznej zmiany parame[...]

 Strona 1