Wyniki 1-7 spośród 7 dla zapytania: authorDesc:"MAREK GALANTY"

ANALIZA PROCESU PRASOWANIA METALICZNYCH MATERIAŁÓW SYPKICH


  Jedną z podstawowych operacji wykorzystywanych w technice metalurgii proszków jest prasowanie na zimno w zamkniętych matrycach. Podczas prasowania możliwe jest ścisłe połączenie się ziaren wskutek ich translacyjnych i rotacyjnych ruchów, powodujących oczyszczenie powierzchni styku oraz podwyższenie lokalnej temperatury. Efekty procesu są zależne od właściwości proszku oraz od sposobu prasowania i kształtu matryc [1, 2]. W artykule podjęto próbę analizy procesu prasowania proszków poprzez doświadczalną ocenę wpływu różnych parametrów: rodzaju materiału, wielkości cząstek proszku, masy i objętości wsadu oraz prędkości ruchu stempla na zjawiska zachodzące podczas formowania proszku. Zjawiska te zostaną ocenione poprzez opis kolejnych faz, tzw. krzywej ściskania (zależność średniego ciśnienia prasowania pśr od drogi stempla dL), opierając się na wykresach i danych uzyskanych podczas prób prasowania oraz pomiarach gęstości wsadu i wyrobów. Przeprowadzono szereg doświadczeń z użyciem różnych metalicznych materiałów proszkowych i dokonano ich analizy opierając się na podziale krzywej ściskania na trzy fazy, odpowiadające fazom procesu prasowania. Słowa kluczowe: badanie fazy krzywej ściskania, prasowanie na zimno, metalurgia proszków ANALYSIS OF COMPACTION OF LOOSE METALLIC MATERIALS The closed‐die compaction is one of the basic operations in powder metallurgy. During compaction a precise bonding of grains is possible as a result of their translational and rotational movement, which generate cleaning of the grain surface and raises local temperature. The final effect depends on the powder properties, compaction mode and shape of the dies [1, 2]. In the work a compaction process is analysed by experimental assessment of the influence of different parameters: kind of material, grain dimension, mass and volume of the sample and the ram speed on the phenomena occurring during forming. These phenomena have been estimated by the description of su[...]

ODKSZTAŁCALNOŚĆ KOMPOZYTÓW ALUMINIOWYCH WZMOCNIONYCH POPIOŁAMI LOTNYMI

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono badania nad odkształcalnością kompozytu otrzymanego metodą prasowania na zimno proszku aluminiowe-go zmieszanego z 30 % objętością popiołów lotnych. Sprasowany kompozyt ma niekorzystną strukturę. Cechuje się znaczną porowatością i niskimi siłami spójności pomiędzy cząstkami aluminium, stykającymi się ze sobą. Z tego względu taki mate-riał kompozytowy jest bardzo kruchy. Uplastycznien[...]

GRANULACJA MoO3 JAKO PÓŁPRODUKTU DO PROCESU STOPOWANIA - ANALIZA PROCESU I WŁAŚCIWOŚCI GRANULATU

Czytaj za darmo! »

W artykule poddano analizie proces granulacji MoO3 z zastosowaniem różnych lepiszczy oraz z dodatkiem fazy metalicznej jako reduktora. Granulacja jest niezbędnym, wstępnym etapem przygotowania związków molibdenu do ich wprowadzenia do ciekłych stopów na osnowie żelaza. Dla wytworzonych w szybkoobrotowym mieszalniku granul wykonano szereg pomiarów, zmierzających do określenia optymalnego rodzaju lepiszcza i jego ilości. Stwierdzono, że z uwagi na przeznaczenie granul MoO3 do procesu stopowania najlepszymi lepiszczami są szkło wodne i nasycony roztwór Na2CO3. Podano wartości podstawowych parametrów granulatu — gęstość pojedynczej granuli, gęstość nasypową, wytrzymałość na ściskanie i inne. Określono optymalne parametry procesu granulacji MoO3 z udziałem reduktorów metalicznych w postaci podziarna żelazokrzemu i wiórów siluminowych. Słowa kluczowe: tlenek molibdenu, granulacja, lepiszcze, właściwości mechaniczne i fizyczne THE ANALYSIS AND PROPERTIES OF MoO3 GRANULATION AS AN INTERMEDIATE PRODUCT OF AN ALLOYING PROCESS In the presented work a process of MoO3 granulation with a different kinds of binders and with an addition of a metallic phase as a reducer, was analysed. The granulation is an essential part of preparing molybdenum compounds before alloysing an iron based materials. Various measurements leading to determine an optimal kind and quantity of binder for granules formed in high‐rotational mixer, were conducted. It was determined that taking into account MoO3 granules’ destination, the best binders for alloying process are liquid glass and saturated solution of Na2CO3. Fundamental parameters of granulate such as density of a single granule, apparent density, compressive strength and others were presented. Optimal parameters of MoO3 granulation process with metallic reducers such as ferrosilicon undergrains and silumin chips were determined. Keywords: molybdenum oxide, granulation, binder, mechanical and physical p[...]

OCENA JAKOŚCI ZGRZEWÓW RUR Z TRUDNOODKSZTAŁCALNYCH STOPÓW ALUMINIOWYCH WYCISKANYCH NA MATRYCACH MOSTKOWO-KOMOROWYCH

Czytaj za darmo! »

W dotychczasowej praktyce nie stosowano technologii wyciskania kształtowników pustych na matrycach mostkowych lub komorowych z powodu głównej przeszkody, jaką jest niska podatność do zgrzewania mającego miejsce podczas tej operacji, zwłaszcza dla stopów aluminium serii 2xxx. Badania autorów pozwoliły określić ogólną procedurę projektowania technologii wyciskania zgrzewającego kształtowników pustych [1, 2], w szczególności pozwoliły zaprojektować odpowiednią matrycę mostkowo‐komorową. Potwierdzenie możliwości uzyskania dobrego wyrobu odbyło się w oparciu o próby wyciskania na prasie 25MN w rzeczywistych warunkach przemysłowych. Uzyskane wyroby (rury ∅ 50 × 4 mm ze stopu 2024) poddano ocenie jakości zgrzewów w próbach rozciągania pierścieni i próbie roztłaczania końców rur oraz poprzez obserwacje makrostruktury wyrobu. Uzyskane rezultaty badań potwierdzają możliwość wyciskania na gorąco kształtowników pustych ze stopów trudnoodkształcalnych aluminiowych. Słowa kluczowe: wyciskanie na matrycach mostkowo‐komorowych, stopy aluminium, jakość zgrzewu, rozciąganie pierścieni z rur EVALUATION OF WELDS QUALITY IN TUBES FROM HARD-DEFORMABLE ALUMINIUM ALLOYS EXTRUDED THROUGH PORTHOLE DIES Demand for long hollow sections, i.e. those that have one or more holes in the cross‐section made of highly durable and simultaneously difficult to form aluminium alloys, is still rising. The existing technology of producing this type of profiles based on hot extrusion with piercing the ingot is inefficient, and significantly limits the range and quality of produced shapes. As far, the newer technology based on extrusion through porthole dies is not applied, mainly due to low weldability of 2xxx series alloys, but also 5xxx and 7xxx series alloys. Undertaken a comprehensive study on this issue helped provide a general procedure for design the technology of welding extrusion based on the experimental determination of the required minimum weld[...]

ANALIZA STANU NAPRĘŻENIA I ODKSZTAŁCENIA W PROCESIE WYCISKANIA RUR O PRZEKROJU KWADRATOWYM ZE STOPÓW ALUMINIUM

Czytaj za darmo! »

Analizę stanu naprężenia, odkształcenia i temperatury przeprowadzono w oparciu o metodę elementów skończonych (MES) wykorzystując program DEFORM 3D. Rozważaniami objęto wyciskanie współbieżne na gorąco wlewka o różnej temperaturze początkowej ze stopu w gatunku 2024 z zastosowaniem matryc mostkowych. Przeprowadzone obliczenia pozwoliły na ustalenie poziomu naprężeń i ich rozkładu w komorze zgrzewania podczas wyciskania stopu w gatunku 2024 przez matryce mostkowe. Słowa kluczowe: stopy aluminium, matryca mostkowa, wyciskanie zgrzewające, komora zgrzewania, obliczenia numeryczne ANALYSIS OF THE STATE OF STRESSES AND STRAINS IN THE EXTRUSION OF TUBES OF SQUARE SECTION OF ALUMINUM ALLOY The analysis was performed by the use of the computer program DEFORM based on a finite element method. The direct hot extrusion of 2024 aluminum alloy was investigated with the use of the porthole dies of different geometry. The calculations allowed determining both pressure and temperature levels and their distributions within the welding chamber leading to the best welding conditions for the alloy tested. Particularly valuable information, that can be used in design of bridge dies for extrusion of such alloys is that the welding stress depends on the height of the welding chamber. Keywords: aluminium alloys, bridge dies, extrusion, welding chamber, numerical calculations Wprowadzenie Zapotrzebowanie na elementy konstrukcyjne ze stopów aluminium skłania do poszukiwań rozwiązań technologicznych umożliwiających ich efektywne wytwarzanie. Kształtowanie profili rurowych ze stopów aluminium oparte jest na technologii wyciskania na gorąco z zastosowaniem matryc mostkowych lub komorowych [1]. W pierwszej fazie procesu wyciskania nagrzany wlewek rozcinany jest [...]

DOBÓR WARUNKÓW ZGRZEWANIA TRUDNOODKSZTAŁCALNYCH STOPÓW ALUMINIUM PRZEZNACZONYCH DO WYCISKANIA KSZTAŁTOWNIKÓW NA MATRYCACH MOSTKOWO-KOMOROWYCH

Czytaj za darmo! »

W artykule zaprezentowano metodę wraz ze specjalnym urządzeniem umożliwiającym wyznaczanie parametrów zgrzewania trudnoodkształcalnych stopów aluminium przeznaczonych do wyciskania kształtowników na matrycach mostkowych. Główną zaletą zaproponowanej metody doboru parametrów zgrzewania jest to, że imituje ona warunki występujące w komorze zgrzewania matrycy mostkowej. Uzyskane z prób eksperymentalnych wartości naprężenia niezbędnego do zgrzewania stanowią podstawę do projektowania matrycy mostkowej. Przedstawiono procedurę projektowania matryc mostkowych, w której konfrontuje się wartości niezbędnego naprężenia zgrzewającego uzyskanego z eksperymentu za pomocą proponowanego urządzenia z wyznaczonymi metodą elementów skończonych wartościami naprężenia w komorze zgrzewania projektowanej[...]

WPŁYW OBRÓBKI CIEPLNEJ NA STRUKTURĘ I WŁAŚCIWOŚCI ULTRALEKKICH STOPÓW MAGNEZOWO-LITOWYCH


  Ultralekkie stopy magnezowo-litowe ze względu na dodatek litu, który jako jedyny obniża masę magnezu, idealnie wpisują się w tendencję obniżania masy wyrobów. W zależności od zawartości dodatku stopowego zmieniają się właściwości wsadu przeznaczonego do kształtowania, a przede wszystkim podatność do odkształcenia plastycznego. Analizowano stop MgLi o zawartości 12 % litu, którego gęstość wynosiła ok. 1,4 g/cm3. Badania ukierunkowane były na dobór parametrów obróbki cieplnej w celu przygotowania wlewka do przeróbki plastycznej. Wyznaczenie optymalnych parametrów procesu homogenizacji prowadzono w trzech temperaturach 540, 560 i 580 °C i dwóch czasach 4 i 6 godz. Obserwowano zmiany strukturalne z wykorzystaniem mikroskopu świetlnego. Przeprowadzono badania twardości sposobem Vickersa. Analizowano przebiegi zależności naprężenia w funkcji odkształcenia rzeczywistego dla badanych wariantów homogenizacji. Słowa kluczowe: stopy magnezu, obróbka cieplna INFLUENCE OF HEAT TREATMENT ON STRUCTURES AND PROPERTIES OF ULTRA-LIGHT Mg-Li ALLOYS Ultra‐light MgLi alloys are great choice if it comes to decreasing product weight. Lithium is the only element with such a splendid ability to decrease magnesium alloys weight. Depending of contend of Lithium in alloy its properties changes, especially its sensitivity to plastic deformation. The subject of analysis is MgLi alloy with 12 % of Lithium addition which density is 1.4 g/cm3. Studies were focused on the selection of heat treatment parameters in order to prepare an ingot ready for further plastic processing. Determination of optimal parameters of homogenization process were carried out at three temperatures 540, 560, 580 °C and two different time periods 4 and 6 hours. Structural changes were observed with the use of light microscope. Vickers Hardness Test Method was used to carry out hardness tests. Stress to logarithmical strain graphs were prepared and analyzed for each option of homogeniz[...]

 Strona 1