Wyniki 1-10 spośród 18 dla zapytania: authorDesc:"DARIUSZ LEŚNIAK"

ANALIZA NUMERYCZNA SKUTKÓW TEMPERATUROWYCH W PROCESIE WYCISKANIA STOPÓW AlCuMg W STANIE T5

Czytaj za darmo! »

Parametry technologiczne procesu wyciskania, zwłaszcza temperaturowo‐prędkościowe znacząco wpływają na jakość struktury oraz poziom własności mechanicznych wyrobów wyciskanych. Mają one szczególne znaczenie w przypadku stopów AlCuMg przesycanych na wybiegu prasy, które charakteryzują się stosunkowo wąskim zakresem bezpiecznych temperatur przesycania. W artykule poddano analizie proces osiowo‐symetrycznego wyciskania współbieżnego stopów 2014 i 2024 przesycanych na wybiegu prasy w warunkach laboratoryjnych. Przeprowadzono szereg obliczeń numerycznych MES procesu wyciskania prętów "do wody", dla różnych warunków temperaturowych nagrzewania wsadu i narzędzi oraz różnych czasów stygnięcia przed rozpoczęciem wyciskania. Celem artykułu było oszacowanie temperatury metalu opuszczającego otwór matrycy, w kontekście możliwości uzyskania wysokiego stopnia przesycenia stopu na wybiegu prasy i jednocześnie wysokiej jakości struktury wyrobu pozbawionej nadtopień. W konsekwencji odpowiedniego doboru warunków cieplnych procesu wyciskania i uzyskania wysokiego stopnia przesycenia stopu na wybiegu prasy, można oczekiwać wysokich własności wytrzymałościowych wyrobów wyciskanych z ww. stopów w stanie T5. Wyniki pracy wymagają weryfikacji doświadczalnej. Słowa kluczowe: Wyciskanie, stopy AlCuMg, przesycanie na wybiegu prasy, analiza MES NUMERICAL ANALYSIS OF TEMPERATURE EFFECTS IN THE PROCESS OF EXTRUDING AlCuMg ALLOYS IN THE T5 STATE Extrusion technological parameters, especially temperature‐speed conditions have a significant influence on the structure quality and level of mechanical properties of extrudates. This is of great importance in the case of AlCuMg alloys, which are solution heat treated on the press and have narrow range between solvus‐solidus temperatures. In the work, axissymmetrical direct extrusion process of 2014 and 2024 alloys with a solution heat treatment on the press was analyzed. FEM numerical calculations of e[...]

TEKSTURA I ANIZOTROPIA WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNYCH KSZTAŁTOWNIKÓW WYCISKANYCH NA GORĄCO ZE STOPU EN AW-5019 DOI:10.15199/67.2018.2.3


  Końcowe właściwości mechaniczne wyrobów wyciskanych ze stopów AlMg zależą od zawartości Mg w stopie [2, 5, 6], warunków homogenizacji i prędkościowo-temperaturowych warunków procesu wyciskania. W pracy Leśniaka i współautorów [3] opracowano warunki homogenizacji wlewków, które umożliwiły ujednorodnienie składu chemicznego badanych stopów w gatunku EN AW-5754, EN AW-5083, EN AW-5019. Morfologia rozwidlonych eutektycznych wydzieleń o składzie zbliżonym do Mg5Al8 obserwowanych w materiale w stanie surowym uległa zmianie, wydzielenia te uległy rozdrobnieniu i przyjęły bardziej zaokrąglony kształt, zbliżony nawet do globularnego. Dodatkowo po homogenizacji obserwowano drobne wydzielenia wewnątrz ziaren. W innej pracy tego samego autora [4] opisano strukturę stopów AlMg po wyciskaniu; stwierdzono niemal równoosiowe zrekrystalizowane ziarna oraz wysoki poziom właściwości wytrzymałościowych przy dużej plastyczności. Wielkość ziaren po procesie wyciskania zależała od gatunku stopu i malała ze wzrostem zawartości magnezu w stopie. METODYKA BADAŃ Do badań użyto profili ze stopu aluminium w gatunku EN AW-5019 otrzymanych na drodze wyciskania współbieżnego na gorąco w temperaturze początkowej 530°C i przy prędkości wypływu metalu z otworu matrycy w zakresie 3,1-4,5m/min. Tablica 1 przedstawia schematycznie przekrój poprzeczny badanych próbek, który determinował wielkość współczynnika wydłużenia λ. Badania podzielono na dwie części: badania teksturowe oraz analizę anizotropii własności mechanicznych mierzonych w próbie rozciągania.Teksturę mierzono przy użyciu dyfraktometru rentgenowskiego Brucker Discower D8. Pomiar wykonano na przekroju wzdłużnym z krokiem 5 x 5 stopni. Analizowano cztery płaszczyzny krystalograficzne typu (1[...]

OBRÓBKA CIEPLNA WYCISKANYCH STOPÓW AlMg DOI:10.15 199/67.2015.12.25


  W artykule zaprezentowano badania stopów serii 5XXX o różnych zawartościach magnezu uzyskanych w procesie wyciskania na gorąco. Materiały te są szeroko stosowane do budowy okrętów oraz w przemyśle motoryzacyjnym. Podjęto próbę poprawy własności wytrzymałościowych badanych stopów na drodze obróbki cieplnej oraz odkształcania na zimno. Uzyskane wyniki pokazują, że odpowiednio przeprowadzona obróbka cieplna oraz odkształcanie na zimno może powodować wzrost własności wytrzymałościowych min. 10 % w stosunku do własności materiału po wyciskaniu. Słowa kluczowe: wyciskanie, obróbka cieplna, stopy aluminium serii 5XXX THERMAL TREATMENT OF Al-Mg EXTRUDED ALLOYS Because of excellent corrosion resistance and good weldability the Al - Mg alloys extruded profiles are widely used in marine and automotive applications. The present work reports the possibility of improvement the mechanical properties of Al-Mg alloys by thermo-mechanical treatment. Experiments were performed on extruded rods with Mg addition in the range of 3.5÷5,5 wt.%. It was found that cold deformation combined with heat treatment results in increase of mechanical properties of alloys by minimum 10 % with comparison to non-treated materials. Keywords: extrusion, heat treatment, 5XXX aluminum alloys Wprowadzenie Stopy aluminium-magnez serii 5XXX ze względu na znakomitą odporność na korozję szczególnie w środowisku morskim, dobre własności mechaniczne, przewodność cieplną oraz spawalność znalazły zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Najpowszechniej stopy te wykorzystywane są w przemyśle motoryzacyjnym (elementy nadwozi pojazdów, przewody hydrauliczne ciężarówek, karoserie autobusów oraz samochodów ciężarowych); przemyśle lotniczym (przewody lotnicze, elementy konstrukcji lotniczych) oraz na konstrukcję elementów okrętów (części konstrukcji okrętowych, elementy nadbudówek okrętowych, wyposażenie okrętowe). Ponadto dwuskładnikowe stopy Al-Mg cechuje duża podatność do przeróbki[...]

CHARAKTERYSTYKA MIKROSTRUKTURY KSZTAŁTOWNIKÓW PŁASKICH WYCISKANYCH Z WYSOKOSKŁADNIKOWYCH STOPÓW AlMg DOI:10.15 199/67.2015.12.26


  Materiałem do badań były kształtowniki płaskie wyciskane z wysokoskładnikowych stopów AlMg w gatunkach 5754 (3,5 % Mg), 5083 (4,5 % Mg) i 5019 (5,5 % Mg) na półprzemysłowej prasie hydraulicznej o nacisku 500 T, przy użyciu matryc 2-otworowych. Analizowano mikrostrukturę i twardość stopów w stanie odlewanym, po homogenizacji oraz po wyciskaniu. W materiale odlewanym na granicach ziaren zidentyfikowano rozwidlone wydzielenia będące prawdopodobnie eutektyką, średnia średnica ziaren dla wszystkich analizowanych stopów była porównywalna i wynosiła około 120 μm. Homogenizacja skutkowała rozdrobnieniem ziaren analizowanych stopów do poziomu ok. 100 μm oraz rozpadem dużych lokujących się na granicach wydzieleń. Dodatkowo wewnątrz ziaren obserwowano drobne wydzielenia, których ilość wzrastała ze zwiększeniem zawartości magnezu w stopie. Po wyciskaniu w mikrostrukturze stopów obserwowano niemal równoosiowe ziarna oraz pasmowo ułożone wydzielenia. Nie stwierdzono zmian poziomu twardości po homogenizacji w stosunku do materiału odlewanego. Twardość wzrasta wraz ze wzrostem zawartości magnezu w stopach. Za wyjątkiem kształtowników wyciskanych ze stopu 5083, twardość jest porównywalna do materiału odlewanego i po homogenizacji. Stwierdzono znaczne rozdrobnienie mikrostruktury po procesie wyciskania, średnia średnica ziarna analizowanych kształtowników wynosi 24÷55 μm. Słowa kluczowe: stopy AlMg, mikrostruktura, twardość, wyciskanie MICROSTRUCTURE CHARACTERIZATION OF EXTRUDED FLAT SECTIONS FROM HIGH-COMPONENT AlMg ALLOYS The material for research were flat sections extruded from high-component AlMg alloys 5754 (3.5 % Mg), 5083 (4.5 % Mg) and 5019 (5.5 % Mg) on the semi-industrial 500 T hydraulic press by using 2-holes dies. Microstructure and hardness of the alloys were analyzed — in the state as cast, after homogenization and after extrusion. In the as cast material at the grain boundaries, probably the eutectic phases are formed, [...]

ANALIZA STANU NAPRĘŻENIA I ODKSZTAŁCENIA W KOMORZE ZGRZEWANIA PODCZAS WYCISKANIA NA GORĄCO STOPÓW ALUMINIUM

Czytaj za darmo! »

W pracy określono rozkład naprężeń i odkształceń w komorze zgrzewania matrycy mostkowej dla zmiennej wysokości komory zgrzewania. Analizę stanu naprężenia i odkształcenia przeprowadzono opierając się na metodzie elementów skończonych (MES), wykorzystując program DEFORM 3D. Rozważaniami objęto wyciskanie współbieżne na gorąco wlewka ze stopu gatunku 2024 z zastosowaniem matryc mostkowych o różnej wysokości komory zgrzewania. Szczególnie cenną informacją, która może być wykorzystana przy projektowaniu matryc mostkowych dla tego typu stopów jest wiedza, że naprężenie zgrzewania zależy od wysokości komory zgrzewania. Obliczenia wykazały, że najlepsze warunki sprzyjające zgrzewaniu strug metalu w komorze zgrzewania występują w przypadku optymalnej wysokości komory zgrzewania, którą oszaco[...]

ANALIZA PŁYNIĘCIA MES WYCISKANIA NA GORĄCO STOPÓW ALUMINIUM PRZEZ MATRYCE CZTEROOTWOROWE

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wyniki analizy numerycznej procesu wyciskania na gorąco wyrobów pełnych ze stopu aluminium 6061 na matrycach czterootworowych. Analizowano wpływ rozmieszczenia otworów na płynięcie materiału i uzyskanie dobrego wyrobu. Modelowanie procesu wyciskania przeciwbieżnego stopu gatunku 6061 przeprowadzono opierając się na metodzie elementów skończonych (MES) z zastosowaniem programu DEFORM 3D. Wyznaczono zależność opisującą rozmieszczenie otworów matrycy, które zapewniło wyrównanie płynięcia metalu w obszarze prześwitu matrycowego. Słowa kluczowe: wyciskanie, płynięcie metalu, matryca czterootworowa, stopy aluminium, obliczenia numeryczne, metoda elementów skończonych FEM ANALYSIS OF THE METAL FLOW DURING FOUR-HOLE HOT EXTRUSION OF ALUMINUM ALLOYS In the work a n[...]

ANALIZA NUMERYCZNA PROCESU WIELOOTWOROWEGO WYCISKANIA KSZTAŁTOWNIKÓW ZE STOPU AlMg

Czytaj za darmo! »

Celem pracy było określenie wpływu geometrii matrycy na zachowanie się materiału podczas wielootworowego wyciskania trudno odkształcalnych stopów AlMg. Wykonano szereg obliczeń numerycznych MES procesu wyciskania kształtowników ze stopu aluminium gatunku 5083 przez matryce 1‐ i 2‐otworowe, z uwzględnieniem różnego rozmieszczenia otworów w matrycy i zmiennej geometrii prześwitu matrycowego. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że stosowanie odpowiednio zaprojektowanych matryc 2‐otworowych przyczynia się do korzystnych termo‐mechanicznych zmian w wyciskanym materiale, co w konsekwencji prowadzi do poprawy stabilności geometrycznej wyrobu. W praktyce może to oznaczać poprawę wydajności procesu oraz uzysku materiału w procesie technologicznym. Wyniki ninie[...]

OCENA JAKOŚCI ZGRZEWÓW RUR Z TRUDNOODKSZTAŁCALNYCH STOPÓW ALUMINIOWYCH WYCISKANYCH NA MATRYCACH MOSTKOWO-KOMOROWYCH

Czytaj za darmo! »

W dotychczasowej praktyce nie stosowano technologii wyciskania kształtowników pustych na matrycach mostkowych lub komorowych z powodu głównej przeszkody, jaką jest niska podatność do zgrzewania mającego miejsce podczas tej operacji, zwłaszcza dla stopów aluminium serii 2xxx. Badania autorów pozwoliły określić ogólną procedurę projektowania technologii wyciskania zgrzewającego kształtowników pustych [1, 2], w szczególności pozwoliły zaprojektować odpowiednią matrycę mostkowo‐komorową. Potwierdzenie możliwości uzyskania dobrego wyrobu odbyło się w oparciu o próby wyciskania na prasie 25MN w rzeczywistych warunkach przemysłowych. Uzyskane wyroby (rury ∅ 50 × 4 mm ze stopu 2024) poddano ocenie jakości zgrzewów w próbach rozciągania pierścieni i próbie roztłaczania końców rur oraz poprzez obserwacje makrostruktury wyrobu. Uzyskane rezultaty badań potwierdzają możliwość wyciskania na gorąco kształtowników pustych ze stopów trudnoodkształcalnych aluminiowych. Słowa kluczowe: wyciskanie na matrycach mostkowo‐komorowych, stopy aluminium, jakość zgrzewu, rozciąganie pierścieni z rur EVALUATION OF WELDS QUALITY IN TUBES FROM HARD-DEFORMABLE ALUMINIUM ALLOYS EXTRUDED THROUGH PORTHOLE DIES Demand for long hollow sections, i.e. those that have one or more holes in the cross‐section made of highly durable and simultaneously difficult to form aluminium alloys, is still rising. The existing technology of producing this type of profiles based on hot extrusion with piercing the ingot is inefficient, and significantly limits the range and quality of produced shapes. As far, the newer technology based on extrusion through porthole dies is not applied, mainly due to low weldability of 2xxx series alloys, but also 5xxx and 7xxx series alloys. Undertaken a comprehensive study on this issue helped provide a general procedure for design the technology of welding extrusion based on the experimental determination of the required minimum weld[...]

WPŁYW TEMPERATURY KSZTAŁTOWANIA PLASTYCZNEGO I SPOSOBU CHŁODZENIA PODCZAS PRZESYCANIA NA TWARDOŚĆ STOPU 6082 DOI:10.15199/67.2016.4.2


  W pracy poddano ocenie przygotowanie wlewka ze stopu aluminium w gatunku 6082, do przesycania bezpośrednio z temperatury kształtowania, na drodze homogenizacji przemysłowej. Określono również wpływ temperatury odkształcenia i sposobu studzenia podczas przesycania na twardość stopu po starzeniu sztucznym. W pierwszym etapie badań wlewek w stanie po odlaniu i po homogenizacji poddano badaniom mikrostruktury oraz testom kalorymetrycznym. Stwierdzono, że nierównowagowe składniki struktury zostały całkowicie rozpuszczone podczas wyżarzania ujednorodniającego. W czasie chłodzenia z temperatury homogenizacji główne składniki umacniające Mg i Si zostały wydzielone głównie w postaci bardzo drobnych cząstek o wielkości do 0,5 μm. W drugim etapie, materiał poddano ściskaniu w temperaturze 500 i 540oC i przesycano bezpośrednio z temperatury kształtowania w wodzie i w powietrzu. Po ściskaniu w temperaturze 540oC, przesyceniu w wodzie i starzeniu uzyskano wysoką twardość stopu, wynoszącą 119 HV2. Po odkształceniu w temperaturze 500oC, uzyskano twardość 108 HV2, typową dla wyrobów wyciskanych w stanie T6. W przypadku chłodzenia stopu z temperatury kształtowania w powietrzu po starzeniu zanotowano wartości twardości niższe o ok. 15% w stosunku do materiału chłodzonego w wodzie. Słowa kluczowe: stop 6082, homogenizacja wlewków, przesycanie z temperatury kształtowania plastycznego Eff ect of hot working temperature and cool ing MANNER during quenching on hardness of 6082 allo y In the paper, the preparation of 6082 alloy billet, to solution heat treatment directly from the hot working temperature, by industrial homogenization, was evaluated. The effect of hot working temperature and quenching manner on hardness after ageing was also analysed. In the first stage, the billet in as-cast state and after homogenization in industrial conditions was subjected to microstructure investigations and DSC tests. It was found that during homogenization, unequilibrium[...]

WPŁYW ZAWARTOŚCI Mg NA WŁASNOŚCI MECHANICZNE KSZTAŁTOWNIKÓW ZE STOPÓW ALUMINIUM SERII 5xxx WYTWARZANYCH NA DRODZE WYCISKANIA ZGRZEWAJĄCEGO DOI:10.15199/67.2016.6.3


  Materiałem do badań były kształtowniki ze zgrzewem wyciskane z wysokoskładnikowych stopów serii 5xxx w gatunkach 5754 (3,5% Mg), 5083 (4,5% Mg) i 5019 (5,5% Mg) na półprzemysłowej prasie hydraulicznej o nacisku 5 MN, przy użyciu 2-otworowej matrycy mostkowo-komorowej specjalnej konstrukcji. Proces wyciskania prowadzono przy zmiennych parametrach prędkościowo-temperaturowych. Analizowano własności mechaniczne i mikrostrukturę kształtowników oraz jakość otrzymanych połączeń. Wyniki prób rozciągania badanych kształtowników wykazały obniżenie jakości powstałych zgrzewów przy wzroście zawartości Mg w stopie. Obserwacje mikrostruktury ujawniły zróżnicowanie wielkości ziaren pomiędzy obszarem zgrzewu i poza nim w przypadku kształtownika ze stopu 5083. Słowa kluczowe: kształtowniki, stopy 5xxx, wyciskanie, mikrostruktura, własności mechaniczne, zgrzewalność INFLUENCE OF Mg CONTENT ON MECHANICAL PROPERTIES OF PRODUCTS FROM 5xxx SERIES ALUMINIUM ALLOYS PRODUCED BY EXTRUSION WELDING The flat bars with longitudinal welds were extruded from high-alloyed 5xxx series alloys, 5754 (3.5% Mg), 5083 (4.5% Mg) and 5019 (5.5% Mg) on the semi-industrial 5 MN hydraulic press, using special construction of 2-holes bridge die. The extrusion process was carried out at variable temperature- velocity parameters. The mechanical properties as well as microstructure of obtained bars were investigated and the quality of welds was analyzed. The results of tensile test showed a decrease in the quality of the welds with an increase of Mg content in the alloy. The microstructure observations on 5083 alloy revealed differences in grain size between weld area and regions outside of it. Keywords: profiles, 5xxx alloys, extrusion, microstructure, mechanical properties, weldability.Wprowadzenie Wyroby wyciskane ze stopów serii 5xxx mogą osiągać wytrzymałość na rozciąganie wynoszącą nawet 300 MPa [1, 7]. Wraz ze wzrostem zawartości magnezu w stopie, własności wytrzymałościowe ro[...]

 Strona 1  Następna strona »