Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"Tomasz KACPRZAK"

RADIOWA LOKALIZACJA TERMINALA RUCHOMEGO W ŚRODOWISKU Z PRZYPADKOWO ROZMIESZCZONYMI PRZESZKODAMI DOI:10.15199/59.2015.4.47


  W komunikacie przedstawiono wyniki wyznaczania nieznanej lokalizacji odbiornika na podstawie wartości mocy odebranej przez trzy rozmieszczone w środowisku propagacji stacje bazowe. Propagacja fali radiowej w rozpatrywanym środowisku miejskim została zamodelowana metodą sieci perkolacyjnej. Przypadkowość środowiska propagacyjnego została określona za pomocą współczynnika wypełnienia badanego obszaru budynkami o regularnej strukturze. 1. WSTĘP Bardzo ważnym segmentem rozwoju komunikacji bezprzewodowej jest lokalizacja geograficzna terminali ruchomych. Jej zastosowania wydają się być nieograniczone i obejmują bardzo szeroki zakres, począwszy od efektywnego zarządzania sieciami a skończywszy na dedykowanych usługach użytkownika końcowego. W tym obszarze zastosowań są również usługi lokalizacyjne dla potrzeb ratownictwa, ujęte w zalecenia i normy obowiązujące operatorów. Obszary geograficzne obejmujące zastosowania radiowej lokalizacji są praktycznie nieograniczone, tak, co do wielkości jak i różnorodności. Stanowi to istotną przeszkodę w prostym i szybkim wdrażaniu systemów lokalizacyjnych, albowiem zgromadzenie i przechowanie, a także szybka i skuteczna eksploracja danych o ukształtowaniu i morfologii otoczenia jest trudna i kosztowna. Wszystko to sprawia, że wykorzystanie zjawiska propagacji fal radiowych do lokalizacji obiektu zainteresowania jest problemem otwartym i dalekim od satysfakcjonującego rozwiązania. Głównym problemem jest znalezienie odpowiednio prostego, ale i dostatecznie dokładnego modelu propagacji fali radiowej w założonym zakresie częstotliwości, dającego się wykorzystać w różnorodnym środowisku, scharakteryzowanym możliwie najmniejszą liczbą parametrów. W niniejszym komunikacie przedstawia się próbę analizy dokładności lokalizacji w przestrzeni dwuwymiarowej, z przypadkowo rozmieszczonymi przeszkodami W celu określenia położenia terminala konieczna jest znajomość odległości dzielącej nadajnik od odbi[...]

Antena mikrofalowa dla systemów tekstronicznych

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono tekstylną antenę mikrofalową przystosowaną do integracji w systemach tekstronicznych. Omówiono konstrukcję anteny oraz jej model komputerowy. Przedstawiono sposób przeprowadzenia pomiarów prototypowej anteny oraz przedstawiono przykładowe wyniki. Abstract. The paper presents textile microwave antenna that was designed for textronic systems. The design and the computer model of the antenna were presented as well as the measurement methodology. The measured and simulated characteristics of the antenna are given. (Microwave antenna for textronic systems). Słowa kluczowe: anteny, technika mikrofalowa, tekstronika, anteny tekstylne. Keywords: antennas, microwave technique, textronic, textile antennas. Wstęp Tekstronika to stosunkowo nowa interdyscyplinarna dzi[...]

Systemy łączności bezprzewodowej do ochrony pracujących w warunkach niebezpiecznych


  Ludzie pracujący w warunkach niebezpiecznych (strażacy, górnicy, żołnierze, ratownicy, monterzy itp.) niemal w każdej chwili mogą być narażeni na dynamiczne i trudne do przewidzenia czynniki, zagrażające ich zdrowiu lub życiu. W celu zapewnienia im bezpieczeństwa, standardowo są wykorzystywane środki techniczne, ograniczające skutki niebezpiecznego oddziaływania środowiska na organizm człowieka. Typowymi rozwiązaniami są np. ubrania ochronne i specjalne, ochrony osobiste (hełmy, osłony twarzy, okulary, maski) oraz środki łączności osobistej. Rozwój elektroniki i technik telekomunikacyjnych umożliwia wprowadzanie zupełnie nowych rozwiązań, zwiększających bezpieczeństwo pracy w wyżej wymienionych warunkach. W artykule dokonano przeglądu możliwości wykorzystania w tym celu niektórych klas systemów i technik łączności bezprzewodowej. Ze względu na obszerność tematyki, skoncentrowano się na wybranych aspektach wynikających z doświadczeń autorów. W szczególności omówiono wykorzystanie sieci sensorycznych do monitorowania parametrów fizjologicznych zagrożonych osób, możliwości zastosowania anten tekstylnych oraz skrótowo technikę radia kognitywnego (rys. 1). Jednocześnie pominięto wiele aspektów, np. związanych z technikami lokalizacji osób na temat stanu osób poszkodowanych, możliwe jest bowiem lepsze zaplanowanie akcji ratowniczej, a tym samym skrócenie czasu oczekiwania na pomoc. Przykładem systemów monitorujących, które wykorzystują stosunkowo proste urządzenia, są osobiste detektory upadku, wyposażone w akcelerometry i nadajnik radiowy. Mogą one wykryć i przesłać do innych osób informację o zdarzeniu, co jest bardzo istotne, gdy nie ma świadków wypadku lub gdy widoczność (np. spowodowana zadymieniem lub kurzem) jest znaczne ograniczona [1]. Bezprzewodowe sieci sen sor ów w inteligentnych ubraniach Pierwsze zastosowania sieci sensorów do monitorowania ludzi wykorzystywały technikę czujników przewodowych. Jednym z pierwszych ubra[...]

ZWIĘKSZENIE DOKŁADNOŚCI LOKALIZACJI TERMINALI RADIOWYCH POPRZEZ POPRAWĘROZMIESZCZENIA REFERENCYJNYCH STACJI RADIOWYCH DOI:10.15199/59.2015.4.89


  W artykule skupiono się na problemach związanych z prawidłowym rozmieszczeniem referencyjnych stacji radiowych w środowisku wewnątrz budynkowym, w celu poprawy dokładności lokalizacji terminali radiowych. Opisano czynniki wpływające na dokładność lokalizacji systemów wykorzystujących poziom mocy sygnału odebranego od referencyjnych nadajników radiowych. Przedstawiono sposoby oceny jakości rozmieszczenia stacji referencyjnych. Zaproponowano algorytm wykorzystujący zjawisko sprężystości oraz ruchów Browna do rozmieszczania stacji referencyjnych. Przeprowadzono symulację z wykorzystaniem opisanego oprogramowania komputerowego oraz zweryfikowano otrzymane wyniki w pomieszczeniach budynku uniwersyteckiego. 1. WSTĘP Jedną z najczęściej wykorzystywanych usług przez użytkowników terminal radiowych wykorzystującą informację o położeniu terminala jest możliwość orientacji w terenie oraz wyznaczania drogi do miejsca docelowego podróży. Coraz częściej użytkownicy terminali korzystają z pochodnych tej usługi tj. wspomagania poruszania osób z niepełnosprawnościami, możliwość szybkiego wezwania pomocy służb ratunkowych lub otrzymywaniu promocji od sklepów które chcą przyciągnąć klienta nowymi ofertami. Operatorzy systemów telekomunikacyjny oraz producenci terminali radiowych chcąc sprostać ciągle rosnącemu zapotrzebowaniu starają się oferować swoim klientom bardziej zaawansowane usługi. Jedną z takich z takich usług jest możliwość lokalizacji użytkowników terminali wewnątrz budynków. Jednak ze względu na duże tłumienie sygnałów satelitarnych GPS oraz telekomunikacyjnych stacji bazowych (GSM,UMTS) przez ściany, precyzyjne lokalizowanie terminali staje się niemożliwe. Aby temu sprostać, konieczne jest wykorzystanie już istniejącej infrastruktury wewnątrz budynkowej (np. istniejących punktów dostępowych Wi-Fi) lub zastosowanie dedykowanych sieci Bluetooth, ZigBee, RFID, UWB jako referencyjnych punktów radiowych. Większość wymienionych s[...]

 Strona 1