Wyniki 1-10 spośród 20 dla zapytania: authorDesc:"GRZEGORZ SAMOŁYK"

Analiza numeryczna kształtowania stopu AZ31 sposobem prasowania obwiedniowego na ciepło

Czytaj za darmo! »

Niniejszy artykuł przedstawia wyniki numerycznej analizy prasowania obwiedniowego stopu AZ31 na ciepło. Skupiono się na przewidywaniu pęknięć w kształtowanym materiale (określanego na podstawie kryterium Cockrofta-Lathama) oraz określeniu zakresu temperatury prasowania. W rozważaniach również zwrócono uwagę na zjawisko generowania ciepła w wyniku odkształceń plastycznych. This paper presents the results of numerical analysis of AZ31 alloy rotary forging. The simulation was curried out on the Deform- 3D application (FEM). There was considered, that the Cockroft&Latham’s criterion describes material fractures. There obtains the relationship between a workpice temperature and warm rotary forging of AZ31 alloy. Słowa kluczowe: MES, stop AZ31, pękanie, prasowanie obwiedniowe Key wo[...]

PRĘDKOŚĆ POSUWU W PRASOWANIU OBWIEDNIOWYM WYPRASEK PIERŚCIENIOWYCH

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wyniki termomechanicznej analizy numerycznej MES procesu prasowania obwiedniowo wypraski pierścieniowej, która została wykonana ze stopu tytanu Ti-6Al-4V. Uwagę skupiono na wpływie zmiany prędkości dosuwu matrycy na paramenty siłowe procesu kształtowania oraz ogólny kształt uzyskanej wypraski. Słowa kluczowe: MES, stop Ti6Al4V, prasowanie obwiedniowe, prędkość posuwu A FEED IN THE ROTARY FORGING OF A RING-SHAPED WORKPIECE The article presents selected results of the rotary forging FEM thermo-mechanical analysis. In the article it is assumed that a ring-shaped workpice is made of Ti6Al4V alloy. The author focuses on a bottom-die feed influence on selected forming parameters. Relationship between load, work, time of process and feed was determined. Simulation [...]

MODEL PŁYNIĘCIA STOPU Al Z SERII 6000 ODKSZTAŁCANEGO NA ZIMNO

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono i omówiono wybrane wyniki badań plastometrycznych wykonanych dla stopu aluminium z serii 6000 (AlMgSi/AlMg0,7Si). Badania dotyczą warunków kształtowania na zimno ze względnie małymi prędkościami odkształceń. Efektem pracy jest wyznaczenie równań konstytutywnych opisujących zachowanie się tego stopu w określonych warunkach. Równania te uzyskano stosując autorski program komputerowo wspomagający analizę wyników badań doświadczalnych. Postać krzywej umocnienia odkształceniowego dodatkowo zweryfikowano opierając się na próbie spęczania próbki pierścieniowej. Słowa kluczowe: krzywa umocnienia, równanie konstytutywne, optymalizacja, stop Al‐Mg‐Si A FLOW STRESS MODEL OF FORMED 6000 SERIES ALUMINUM ALLOY IN COLD CONDITIONS The paper presents and discusses selected results of plastometric test of 6000 series aluminum alloy (AlMgSi/AlMg0.7Si). The tests were worked out in cold forming conditions, where a strain rate was relatively small. The constitutive equations describing the behaviour (flow stress) of this alloy under certain conditions were defined. These equations were obtained with the author’s program to computer aided of the experimental data analysis. Further, the obtained stress flow curve was verified in experiment and numeric modelling based on a ring upsetting test. Keyword: flow stress, constitutive equation, optimization, Al‐Mg‐Si alloy Wprowadzenie Stopy aluminium (Al) z serii 6000 mają szeroki zakres zastosowania w mechanice i budowie maszyn. Są one wykorzystywane między innymi do wytwarzania części konstrukcyjnych pojazdów szynowych, statków powietrznych, statków morskich, a nawet do produkcji części maszyn dla sprzętu pożarniczego i sportowego. Stopy te są stosowane również w mechanice precyzyjnej, elektrotechnice i we wzornictwie [1÷4]. Głównymi składnikami stopowymi omawianej grupy stopów są magnez (Mg) oraz krzem (Si). Dodanie tych pierwiastków powoduje przede wszystkim wzros[...]

POWIERZCHNIA KONTAKTU WYPRASKA-STEMPEL PODCZAS PRASOWANIA OBWIEDNIOWEGO STOPU AlMgSi

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wybrane wyniki analizy numerycznej prasowania obwiedniowego wypraski wykonanej ze stopu nieżelaznego. Uwagę skupiono na wyznaczeniu rozkładu nacisków powierzchniowych na powierzchni kontaktu wypraski ze stemplem wahającym oraz kształtu i wielkości wspomnianej powierzchni. Identyfikacja zmiany tych parametrów uzależniona jest głównie od zmiany posuwu matrycy dolnej. Analizę termomechaniczną procesu prasowania wykonano metodą elementów skończonych (MES) zakładając, że wypraska, wykonana ze stopu AlMgSi, jest kształtowana na zimno na prasie przemysłowej PXW‐100A. Słowa kluczowe: prasowanie obwiedniowe, naciski jednostkowe, MES, stop AlMgSi Dr inż. Grzegorz Samołyk — Politechnika Lubelska, Katedra Komputerowego Modelowania i Technologii Obróbki Plastycznej, Lublin. Rudy Metale R55 2010 nr 6 UKD 78.067:519.6:669.715’721’782: :539.383:669-135 373 A WORKPIECE-PUNCH CONTACT SURFACE IN THE ORBITAL FORGING OF AlMgSi ALLOY The selected results were obtained from the numerical analysis of a rotary forging process, are presented in the paper. The scope of research was focused on the determination of a pressure on the contact surface workpiece‐rotated tool and a size and shape of the mentioned surface. The identification of these parameters was made. Besides, a consideration that the parameters depend on the velocity of a bottom die was assumed. In a thermomechanical analysis by FEM assumed that the forged workpiece was made of the AlMgSi alloy and was formed on the PXW‐100 press. Keywords: orbital forging, unit pressures, constitutive equation, FEM, AlMgSi alloy Wprowadzenie Prasowanie obwiedniowe jest metodą kształtowania, opartą na koncepcji urządzenia opatentowanego przez H. F. Massey’a w roku 1922 w USA. Jednakże, pierwsze urządzenie umożliwiające realizację tego sposobu kształtowania zostało wytworzone dopiero w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku. W tym samym czasie w[...]

Analiza płynięcia metalu podczas prasowania obwiedniowego wyrobu typu tarcza


  W artykule przedstawiono wybrane wyniki badań dotyczących technologii prasowania obwiedniowego wyrobu typu tarcza, wykonanego ze stopu AlMgSi/AlMg0,7Si sposobem "prasowania kołnierza‖. Rozważania dotyczą procesu realizowanego na prasie PXW-100 przy założeniu wahania stempla wg schematu "po okręgu‖ oraz stałej prędkości matrycy dolnej. Na podstawie badań przedstawiono wpływ względnej prędkości matrycy na sposób płynięcia odkształcanego metalu oraz na zmianę kształtu wyrobu. The selected results of research of orbital forging technology have been presented in there. The mentioned process was realized by method of “upset flange", and the workpiece was made from AlMgSi/AlMg0.7Si alloy. Article presents results of FEM simulation, where a few consideration was assumed, e.g. the process curries out on PXW-100 press, the upper die moves by rocking schema and the velocity of bottom die is not change during process. The obtained results show the influence of a bottom die velocity on a schema of metal plastic flow and change of product shape. Słowa kluczowe: prasowanie obwiedniowe, sposób płynięcia metalu, MES, stop AlMgSi Key words: orbital forging, plastic flow of metal, FEM, AlMgSi alloy S. 110 HUTNIK - WIADOMOŚCI HUTNICZE Nr 1 Wprowadzenie. Prasowanie obwiedniowe jest technologią kształtowania wyrobów płaskich, która bazuje na metodzie opracowanej i opatentowanej w 1922 roku przez H.F. Messey‘a. Jednak pierwsza maszyna, za pomocą której można było zrealizować proces prasowania obw[...]

WPŁYW RUCHU I PRĘDKOŚCI NARZĘDZI NA PŁYNIĘCIE METALU W PRASOWANIU OBWIEDNIOWYM


  W artykule przedstawiono wybrane wyniki modelowania procesu prasowania obwiedniowego, w szczególności realizowanego na prasie specjalnej PXW‐100AAb. Dotyczą one wpływu zmiany schematu ruchu obwiedniowego matrycy górnej oraz zmiany prędkości matrycy dolnej na sposób płynięcia metalu. Analizę termo‐mechaniczną procesu prasowania wykonano metodą elementów skończonych (MES) zakładając, że wypraska jest wykonana ze stopu AlMgSi/AlMg0,7Si. Dodatkowo zwrócono uwagę na zjawisko utraty stateczności kształtu wypraski, które jest zdeterminowane przez sposób płynięcia materiału. Weryfikacja doświadczalna potwierdziła poprawność zamodelowanego procesu prasowania obwiedniowego. Słowa kluczowe: prasowanie obwiedniowe, utrata stateczności kształtu wypraski, MES, stop AlMgSi INFLUENCE OF MOVEMENT AND TOOLS VELOCITY ON METAL FLOWING DURING ORBITAL FORMING This paper presents chosen results of orbital forming process modelling, especially realized on a special press PXW‐ ‐100AAb. The results concern the influence of change of schema of orbital movement of the upper die and change of the lower die velocity on the metal flow. In a thermo‐mechanical analysis by FEM assumed that the forged workpiece was made of the AlMgSi/AlMg0.7Si alloy. The phenomenon of loss of die stamping shape stability, which is determined by the material flow, was considered as well. Experimental verification confirmed the correctness of modelling of the orbital forming process. Keywords: orbital forging, loss of forging shaper stability, FEM, AlMgSi alloy Dr inż. Grzegorz Samołyk — Politechnika Lubelska, Katedra Komputerowego Modelowania i Technologii Obróbki Plastycznej, Lublin. Rudy Metale R56 2011 nr 11 UKD 621.762:621.979-047.58: :669-135:539.374:519.61/.64 715 Wprowadzenie Prasowanie obwiedniowe jest metodą kształtowania wyprasek na zimno lub ciepło, która bazuje na sposobie opatentowanym w roku 1922 przez H.F. Massay’a. Pierwsze ur[...]

ANALIZA WYKONANIA ODKUWKI TARCZY ZE SWORZNIEM SZEŚCIOKĄTNYM POD KĄTEM OPTYMALIZACJI WARUNKÓW PRASOWANIA OBWIEDNIOWEGO


  W artykule omówiono sposób i warunki wykonania odkuwki tarczy ze sworzniem sześciokątnym ze stopu EN AW-6060/63. Przedstawiono wyniki analizy numerycznej, które pozytywnie zostały zweryfikowane doświadczalnie. Przyjęto, że odkuwka jest wykonywana za pomocą technologii prasowania obwiedniowego na zimno. W porównaniu z alternatywnymi metodami, np. kuciem dokładnym lub wyciskaniem, prasowanie obwiedniowe pozwala uzyskać znacznie mniejsze siły kształtowania. Celem wykonanych badań jest określenie optymalnych warunków wykonania wyrobu. Biorąc pod uwagę warunki realizacji procesu, takie jak rodzaj ruchu wahającego matrycy oraz początkowe wymiary wsadu, określono energochłonność procesu, przebieg siły kształtowania oraz efektywność kształtowania odkuwki poprzez pomiar długości ukształtowanego sworznia. Omówiono również sposób płynięcia materiału oraz wyznaczono funkcje zniszczenia Cockrofta-Lathama. Wykonana weryfikacja doświadczalna wykazała, że w trakcie kształtowania na powierzchni odkuwki nie powstają pęknięcia. Słowa kluczowe: obróbka plastyczna na zimno, prasowanie obwiedniowe, stop aluminium, MES ANALYSIS OF FORMING PROCESS A DISC WITH HEXAGONAL BOLT FROM THE VIEWPOINT OF OPTIMIZATION OF THE ORBITAL FORMING CONDITIONS At the article a method and condition of forming a forging are discussed. The forging of disc with hexagonal bolt is preformed by aluminum alloy in EN AW-6060/63 grade. In there the results of the numerical analysis which positively were verified experimentally are presented, too. In analysis was assumed that the forging is formed by technology of the cold orbital forming. In comparing with alternative methods of metal forming, e.g. the die forging, the precision forging or the extrusion, the orbital forming process allows to get much lower shaping forces. Moreover, cold forming enables to get the better accuracy and the quality of the product. Unfortunately, too fast strain hardening of material and possible fracturing Dr i[...]

PRASOWANIE OBWIEDNIOWE ODKUWKI PIASTY SPRZĘGŁA KŁOWEGO WYKONANEJ ZE STOPU MAGNEZU Mg4AlZn0,5Mn


  Tematem artykułu jest zagadnienie kształtowania na gorąco odkuwki drążonej wykonanej ze stopu magnezu. Odkuwka została zaprojektowana na podstawie części finalnej w postaci piasty sprzęgła kłowego, która jest stosowana np. w układzie napędowym maszyny rolniczej. Dobierając kształt i wymiary odkuwki zaproponowano m.in.: zastosowanie podwójnej wypływki (wewnętrznej i zewnętrznej), pominięcie niektórych pochyleń kuźniczych i promieni zaokrąglenia. Wynika to z konstrukcji oprzyrządowania. Zaproponowano również optymalny kształt przedkuwki wydrążonej, którą proponuje się wykonać na kuźniarce. Przyjęto, że proces prasowania obwiedniowego realizuje się na prasie obwiedniowej PXW-200, stosując specjalnie zaprojektowane oprzyrządowanie. Wyniki obliczeń uzyskano w modelowaniu numerycznym MES. W pracy przedstawiono m.in.: rozkład odkształcenia, sposób płynięcia materiału, rozkład temperatury, rozkład funkcji zniszczenia oraz omówiono ważniejsze parametry siłowe. Słowa kluczowe: piasta sprzęgła kłowego, prasowanie obwiedniowe, stop magnezu, MES ORBITAL FORGING OF THE JAW COUPLING HUB MADE OF MAGNESIUM ALLOY IN Mg4AlZn0.5Mn GRADE The issue about hot forming a hollowed forging is a subject of the paper. The hollowed forging was carried out of a magnesium alloy (in Mg4AlZn0.5Mn grade) and was designed basing on the final part, which is in the form of a jaw coupling hub. This kind of parts are applied universally in power transmission system e.g. in the agricultural machines. These are the parts from which are required to the increased mechanical properties. In there the shape of the forging was developed, where with allowances are suggested, first of all the double flash (internal and outside). In addition was proposed to omit some of drafts and fillet radius, particularly in the zone of jaws. These assumptions are mainly related to the construction of the new tools-set. It is also proposed the optimal shape of hollowed preform, which is suggested to ma[...]

PRASOWANIE OBWIEDNIOWE ODKUWKI SPRZĘGŁA KŁOWEGO Z UŻYCIEM WKŁADKI DOCISKOWEJ


  Tematem artykułu jest proces prasowania obwiedniowego na gorąco odkuwki sprzęgła kłowego, która wykonana jest ze stopu magnezu w gatunku Mg4AlZn0,5Mn. Zaproponowano nową konstrukcję oprzyrządowania, w którym zastosowano specjalną wkładkę dociskową. W wyniku wykonania symulacji numerycznej MES oraz porównania nowego sposobu praso-wania obwiedniowego z metodą tradycyjną (tj. bez użycia wkładki dociskowej), określono wpływ modyfikacji oprzyrządo-wania na wybrane parametry siłowe i naprężeniowe. Ustalono, że użycie wkładki dociskowej zmienia korzystnie stan na-prężenia w materiale oraz obniża wartość funkcji zniszczenia liczonej wg kryterium Cockrofta-Lathama. Wykazano również, że nowy sposób prasowania obwiedniowego nie powoduje istotnych zmian charakteru i wartości siły kształtowania. Słowa kluczowe: piasta sprzęgła kłowego, prasowanie obwiedniowe, wkładka dociskowa, stop magnezu, MES.The process of hot orbital forging a jaw coupling hub is a subject of the paper. The hub forging is made from a magnesium alloy in Mg4AlZn0.5Mn grade. The process is carried out with using a new design of tool-set, where a special pressure die insert has been used. The investigation has been described at this work, and it is based on a FEM modeling. A new manner of orbital forging process is compared with the known traditional method, i.e. without using any other pressure die inserts. Based on obtained results, the influence of the tool-set modification on chosen load and stress parameters has been de-fined in there. It is established that using the pressure die insert changes the condition of the stress in material favorably. More over, the damage value according to Cockroft-Latham’s criterion is considerably lowered. It is also showed, that the new manner of orbital forging process did not cause substantial changes in the course and value of major forming force. Observed slight changes relate to only a few components of this forming force. Keywords: jaw coupling hub, [...]

ANALIZA NUMERYCZNA PRASOWANIA OBWIEDNIOWEGO ODKUWKI DRĄŻONEJ TYPU TARCZA Z WYSTĘPAMI


  W artykule przedstawiono wyniki analizy numerycznej procesu prasowania obwiedniowego odkuwki drążonej, która ma kształt tarczy oraz osiowe występy kłowe. Analizę wykonano opierając się na metodzie elementów skończonych (Deform-3D), przyjmując założenia, że odkuwka jest: wykonana ze stopu AlMgSi; kształtowana na zimno w warunkach, jakie zapewnia prasa PXW-200; uzyskana z przedkuwki mającej kształt pierścienia. Tematem badań jest określenie wpływu wymiarów przedkuwki na trzy parametry: czas prasowania obwiedniowego, ilość wypływki osiowej, ilość wypływki promieniowej (wewnętrznej). Ustalono, że istnieją optymalne wymiary przedkuwki, które pozwalają uzyskać oczekiwane efekty procesu prasowania obwiedniowego. Wskazano również typowe wady odkuwki, jakie mogą pojawić się podczas prasowania obwiedniowego przy źle dobranych wymiarach przedkuwki. Słowa kluczowe: prasowanie obwiedniowe, odkuwka drążona, stop aluminium, MES NUMERICAL ANALYSIS OF THE ORBITAL FORGING A HOLLOW PART A TYPE OF DISC WITH JAWS The article presents the results of numerical analysis the process of orbital forging a hollow part. Obtained forging has the shape of a disc and has an axial jaws. The analysis was performed on the basis of the finite element method (Deform-3D) by taking the assumption that forging is: made of an AlMgSi alloy; formed in the cold conditions achieving with the PWX-200 press; obtained from the preform having the shape of a ring. The subject of the research is to determine the influence of preform dimensions on three orbital forging process parameters: the total time of the process, size of the axial flash, and size of the radial (internal) flash. It was established that there is an optimal size preform, which allow to obtain the expected effects of the orbital forging process. It also identifies typical forging defects that may occur during the process, when was used a preform having mismatched dimensions. Keywords: orbital forging, hollowed part, alu[...]

 Strona 1  Następna strona »