Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Jarosław Müller"

Wpływ klasy komfortu pomieszczeń na charakterystykę energetyczną budynku DOI:

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono projekt instalacji wentylacji mechanicznej powietrza świeżego oraz klimatyzację budynku mieszkalnego wykonany dla różnych klas, według PN-EN 15251 oraz projekt instalacji budynku biurowego według PNEN 13779, dla różnych kategorii pomieszczeń. Dla każdego przypadku przeprowadzono analizę energetyczną oraz sporządzono świadectwo charakterystyki energetycznej.KOMFORT cieplny jest jednym z głównych kryteriów klasyfikacji pomieszczeń. Dlatego też w normie PN‑EN 15251 w sposób szczegółowy zostały opisane klasy komfortu pomieszczeń. Dokument ten pozwala na przyjęcie szczegółowych założeń technicznych dla różnego rodzaju budynków w zależności od przyjętego poziomu wymagań. W odniesieniu do komfortu cieplnego, w normie określono trzy klasy pomieszczeń (kategorie środowiska wewnętrznego): - klasa I (A) - pomieszczenia o wymaganiach wysokich, - klasa II (B) - pomieszczenia o wymaganiach średnich, - klasa III (C) - pomieszczenia o wymaganiach [...]

Porównanie metod energetycznej oceny systemów chłodzenia budynków DOI:10.15199/9.2916.6.7


  Porównano dwie metody energetycznej oceny systemu chłodzenia budynku: metodę proponowaną w rozporządzeniu w sprawie metodologii obliczeń charakterystyki energetycznej budynków oraz metodę kombinowaną, opartą na obliczeniach w interwale godzinowym. Porównanie wykazało znaczące różnice w prognozowanym zapotrzebowaniu na energię przez system chłodzenia budynku. Obliczenia przeprowadzono na przykładzie projektu dużego budynku biurowego.1. Wstęp Ocena energetyczna budynków jest wynikiem ciągłego dążenia do poprawy efektywności energetycznej, a więc minimalizacji zużycia energii przez budynek. Dyrektywa 2010/31/UE wymaga, aby do końca 2020 r. wszystkie nowo powstające budynki spełniały warunki niemal zerowego zużycia energii. Ze względu na rosnące wymagania, co do współczynnika przenikania ciepła przegród budowlanych oraz dążenia do zmniejszania strat ciepła na wentylację, maleje zapotrzebowanie na energię do ogrzewania. Z tego powodu celowa jest ocena zużycia energii do chłodzenia, która stanowi istotny składnik bilansu energii. Podstawowym problemem w ocenie zużycia energii do chłodzenia jest oszacowanie sezonowego zapotrzebowania na chłód oraz energię zewnętrzną zużywaną przez urządzenie chłodnicze. Trudności w oszacowaniu zużycia energii napędowej spowodowane są zmieniającymi się w czasie obciążeniami chłodniczymi oraz chwilowym wskaźnikiem efektywności energetycznej urządzenia chłodniczego. Jedną z możliwości oszacowania zapotrzebowania na energię końcową do chłodzenia jest metodyka zaprezentowana w Rozporządzeniu w sprawie metodologii obliczeń charakterystyki energetycznej [7]. Sposób obliczeń proponowany w przedstawionym dokumencie opiera się na obliczeniach prowadzonych w interwałach miesięcznych i w znacznej mierze odwołuje się do normy dotyczącej obliczeń energetycznych [3]. Podstawowymi cechami metody miesięcznej są: prostota, przejrzystość, powtarzalność obliczeń oraz dostosowanie sposobu obliczeń do potrzeb osób w[...]

Modelowanie CFD i badania aerodynamiczne żaluzji wywiewnych DOI:10.15199/9.2018.2.6


  1. Wstęp Żaluzje wywiewne są przeznaczone do stosowania w systemach instalacji wentylacyjnych jako zakończenie przewodów wentylacyjnych. Zastosowanie żaluzji jako elementu osłaniającego wylot instalacji chroni przed niepowołanym dostępem opadów atmosferycznych. Tę prostą funkcję może spełnić praktycznie każdy kształt lameli. Właściwe zaprojektowanie kształtu przesłon ma jednak ogromne znaczenie w eksploatacji. Lamele mogą znacząco wpływać na opór, a zatem na koszt eksploatacyjny przetłaczania powietrza. Turbulencje w strudze powietrza, które są odpowiedzialne za opór przepływu, mogą również wytwarzać hałas uciążliwy dla otoczenia. Żaluzje, zanim trafią do seryjnej produkcji, powinny być poddane testom zmierzającym do wyznaczenia charakterystyki przepły72 CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA 49/2 (2018) wowej, czyli straty ciśnienia będącej funkcją strumienia przepływającego powietrza. Testy można wykonać na stanowisku laboratoryjnym albo, unikając kosztów produkcji prototypów oraz czasochłonnego badania laboratoryjnego, posłużyć się modelowaniem numerycznym. Modelowanie numeryczne jest pewnym przybliżeniem rzeczywistości, dlatego niezwykle istotna jest weryfikacja przyjętego modelu numerycznego przez porównanie z wartościami zmierzonymi oraz oszacowanie błędu popełnianego podczas obliczeń numerycznych. Zweryfikowany w ten sposób model numeryczny może posłużyć w dalszej kolejności do profesjonalnej optymalizacji analizowanego obiektu lub jego elementów. Od wielu lat, narzędzia obliczeniowej dynamiki płynów (CFD) znajdują zastosowanie w rozwiązywaniu kompleksowych zagadnień projektowych, miedzy innymi w zakresie analizy zjawisk wentylacji naturalnej czy wymuszonej. Wśród dostępnych artykułów można znaleźć przykłady analizy CFD w odniesieniu do całego systemu wentylacji lub też jego poszczególnych elementów. Niektóre pozycje literaturowe zawierają walidację modelu numerycznego na podstawie badań eksperymentalnych [4], [[...]

 Strona 1