Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Leon Gradoń"

Koncepcja wytwarzania membran kapilarnych oraz metody oceny ich jakości

Czytaj za darmo! »

Wykonano prototypową instalację do wytwarzania kapilarnych membran polipropylenowych, stosowanych w procesach przemysłowych i ochrony środowiska. Przeprowadzono badania wpływu składu roztworu przędnego na właściwości filtracyjne i mechaniczne produkowanych membran. W pracy przedstawiono koncepcję metody kontroli jakości i powtarzalności produkcji, wytypowano surowce oraz zamieszczono przy[...]

Elektryzacja włókien filtracyjnych syntetycznych

Czytaj za darmo! »

W pracy omówiono technologię produkcji naelektryzowanych włókien syntetycznych. Wysokowydajna elektryzacja jest realizowana metodą wysokonapięciową. Przedstawiono wyniki pomiarów wartości uzyskiwanego poziomu elektryzacji, utrzymywania się ładunków oraz skuteczności filtracji na naelektrzowanych włóknach cząstek o różnej granulacji. Abstract. The paper describes the technology of electrized fibers production. High efficiency electrization is obtained by high voltage method. The results of electrization level and filtration efficiency measurements (on electrized fibers) are also presented. (Electrization of filter synthetic fibers) Słowa kluczowe: elektryzacja, filtracja, włókna syntetyczne, Keywords: electrization, filtration, synthetic fibers Wstęp W celu uzyskania lepszych właściwości filtracyjnych filtrów włókninowych należy nadać włóknom polimerowym własności elektretowe. Najkorzystniej jest to robić podczas procesu wytłaczania włókien, kiedy tworzywo sztuczne jest w stanie płynnym, a jego wysoka temperatura zmienia parametry elektryczne. Stanowisko badawcze Zastosowano układ elektryzacji za pomocą wyładowania ulotowego (koronowego) w powietrzu pomiędzy ulotową elektrodą grzebieniową a uziemioną elektrodą zbiorczą umieszczonymi za wylotem z głowicy wytłaczarki (rys. 1): Rys. 1 Schemat układu elektryzacji włókien polimerowych Źródłem napięcia był generator wysokiego napięcia GWN 50/1 (opracowanie Politechnika Białostocka) pracujący na częstotliwości 50Hz, który pozwalał uzyskiwać napięcie wyjściowe: - prąd stały: 50 kV/1 mA; - prąd zmienny30 kV/ 1 mA; Pomiar wysokiego napięcia była realizowany przy pomocy sondy wysokiego napięcia, a pomiar prądu poprzez rezystor pomiarowy w obwodzie uziemienia. Szczególną uwagę zwrócono na odporność układu zasilania na możliwe wyładowania iskrowe jak i możliwość łatwego kształtowania charakterystyk wyjściowych generatora (nachylenie, prąd wyłączenia). Dodatkowo poprzez dobór kondensatora[...]

Improvement of properties of carbonizate from waste tyre pyrolysis by mechanical methods Waloryzacja metodami mechanicznymi karbonizatu z pirolizy zużytych opon samochodowych DOI:10.15199/62.2017.2.34


  Carbonizate from rubber tyre pyrolysis was characterized by detn. of grain size distribution (sieve anal.), grinded in a lab. ball planetary mill and in jet and impact mills, pelletized optionally in presence of pyrolytic residue, sepd. into fine and coarse fractions and then demineralized with HCl soln. The size classification of raw carbonizate was found as a cheap and efficient method for the redn. of mineral contaminants in the bulk product. Zastosowanie karbonizatu z odpadów gumowych jako substytutu sadzy technicznej do napełniania elastomerów wymaga jego rozdrobnienia do rozmiarów ziaren poniżej 45 μm. We wstępnych badaniach mielenia wykorzystano laboratoryjny młyn kulowy, następnie przemysłowy młyn udarowy z klasyfikatorem pneumatycznym oraz młyn strumieniowy. Stwierdzono, że rozdrabnianie karbonizatu do zastosowania go jako napełniacza elastomerów można z powodzeniem przeprowadzić, wykorzystując młyn udarowy z wbudowanym klasyfikatorem. Jest to rozwiązanie bardziej ekonomiczne niż użycie młyna strumieniowego. Przedstawiono również wyniki brykietowania zmielonej sadzy popirolitycznej z wykorzystaniem jako lepiszcza ciężkich frakcji oleju popirolitycznego. Istotnym problemem w zagospodarowaniu karbonizatu z pirolizy opon jest wysoka zawartość siarki oraz innych zanieczyszczeń mineralnych. W badanej sadzy popirolitycznej stwierdzono nierównomierną dystrybucję tych zanieczyszczeń pomiędzy frakcje drobnoi gruboziarnistą. Klasyfikacja sadzy wg rozmiarów ziaren może tym samym być potencjalnym sposobem usunięcia z niej części domieszek mineralnych. Jednym z produktów powstających w procesie pirolizy odpadów gumowych jest frakcja stała nazywana karbonizatem lub sadzą popirolityczną. Wydajność wytwarzania silnie zależy od składu chemicznego opon poddawanych obróbce, zastosowanych aparatów oraz parame- XXII Ogólnopolska Konferencja Inżynierii Chemicznej i Procesowej Spała, 5-9 września 2016 r. 96/2(2017) 445 Prof[...]

Fractionation of the oil from pyrolysis of waste rubber Frakcjonowanie oleju z pirolizy odpadów gumowych DOI:10.15199/62.2017.3.12


  The pyrolytic oil was fractionated by distn. to recover limonene and arom. hydrocarbons and to decrease the flash point of the oil. The sepn. degree of hydrocarbons was unsatisfactory. The flash point was increased from 26.0°C up to 72.5°C after removal of 6.5% of the oil mass. After removal of 2-3% by mass of the oil, it met the flash point requirements for heavy heating oils (62°C). Podział oleju na frakcje prowadzono metodą destylacji prostej i rektyfikacji, w procesach jedno- i dwustopniowych. Przedstawiono uzyskane krzywe destylacyjne olejów pochodzących z instalacji przemysłowej. Stwierdzono, że olej popirolityczny ma inną charakterystykę destylacyjną niż typowe oleje napędowe i opałowe, co utrudnia jego zastosowanie jako substytutu paliw ropopochodnych. Nie jest możliwe uzyskanie czystych substancji podczas rozdzielania oleju prostymi metodami destylacyjnymi. Możliwe jest jedynie ich zatężenie. Metoda usuwania najlżejszych składników oleju w celu podwyższenia jego temperatury zapłonu okazała się bardzo skuteczna. Oddestylowanie nawet niewielkiej ilości oleju (2-3% mas.). pozwoliło na podwyższenie temperatury zapłonu do wartości zbliżonej do temperatury wymaganej dla ciężkich olejów opałowych (62°C). Wydajność oleju z pirolizy odpadów gumowych, w tym głównie zużytych opon samochodowych, zależy przede wszystkim od temperatury i ciśnienia procesu. Olej pirolityczny stanowi 40-60% pierwotnej masy wsadu, przy czym jego wydajność maleje ze wzrostem temperatury procesu1). O składzie ciekłych produktów pirolizy decyduje rodzaj i konfiguracja reaktora, sposób przygotowania wsadu, sposób ogrzewania, temperatura procesu, stosowany katalizator oraz czas przebywania pierwotnych produktów rozkładu w strefie podwyższonej temperatury. Z analizy elementarnej wynika, że główne składniki to węgiel, wodór, azot, siarka i tlen2). Głównymi komponentami oleju są węglowodory alifatyczne, cykloalifatyczne i aromatyczne (jednoi wielopierśc[...]

 Strona 1