Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Krzysztof Lewandowski"

Physicomechanical and structural properties of plasticized poly(vinyl chloride) Właściwości fizykomechaniczne i strukturalne plastyfikowanego poli(chlorku winylu) DOI:10.15199/62.2017.3.40


  Four ester plasticizers were used for plastification of poly(vinyl chloride). The plastificates were studied for mech., thermal and structural properties. The best results were achieved when dioctyl phthalate was used as plasticizer. Badano plastyfikację emulsyjnego poli(chlorku winylu) za pomocą ftalanu di-2-etyloheksylowego (DOP), estru 1,2-cykloheksanodikarboksylowego diizononylu (DINCH), dibenzoesanu glikolu dipropylowego (S-9100) oraz adypinianu dioktylowego (DOA). Kompozycje badano za pomocą plastografometru Brabendera. Wykonano oznaczenie właściwości mechanicznych przy statycznym rozciąganiu. Badania twardości względnej i temperatury mięknienia pokazały, że najwyższe ich wartości mają próbki zawierające S-9100. Stwierdzono, że najniższy jest stopień krystaliczności i krystaliczność próbek z S-9100, a najwyższy z DOP i DOA. Zastosowanie metody dynamicznej analizy mechanicznej umożliwiło wyznaczenie modułów zachowawczego oraz stratności i określenie współczynnika stratności mechanicznej. Najniższą wartość temperatury zeszklenia mają próbki zawierające DOA oraz DINCH. Badania mikrotwardości umożliwiły wyznaczenie tzw. twardości instrumentalnej oraz instrumentalnego modułu Younga. Potwierdziły one niezbyt dobre właściwości plastyfikujące S-9100.Poli(chlork winylu) (PVC) otrzymany metodą emulsyjną ma postać sferycznych ziaren będących aglomeratami drobniejszych cząstek polimeru. Na właściwości strukturalno-morfologiczne ziaren PVC wpływa ich kształt, rozmiary, rozrzut granulometryczny, wewnętrzna budowa, a także stopień krystaliczności. Cząstki drobne nazywane są pierwotnymi i we wnętrzu ziarna wykazują najbardziej ścisłe upakowanie. Popularnie tego typu ziarna nazywane są "śnieżnymi kulami". W gotowym produkcie tylko w bardzo małym stopniu w poszczególnych cząstkach pierwotnych występują struktury krystaliczne. Tworzą się one na etapie polimeryzacji i suszenia polimeru. Ich obecność znacznie utrudnia plastyfikację p[...]

 Strona 1