Wyniki 1-9 spośród 9 dla zapytania: authorDesc:"Maria Jasieńko-Hałat"

Otrzymywanie węgli aktywnych z wierzby energetycznej. Część 1. Aktywacja fizyczna

Czytaj za darmo! »

Przeprowadzono badania nad możliwością wykorzystania wierzby energetycznej, surowca ekologicznego i odtwarzalnego, do otrzymywania węgli aktywnych przez karbonizację wierzby w różnych warunkach temperaturowych i następującą po niej aktywację ditlenkiem węgla. Proces aktywacji prowadzono izotermicznie, w zakresie temp. 700-900°C w przedziałach wynoszących 50°C, do 50-proc. ubytku masy substancji organicznej karbonizatów. Scharakteryzowano układ porowaty otrzymanych węgli aktywnych i określono możliwość jego modyfikacji poprzez zmianę warunków temperaturowych procesów karbonizacji i aktywacji. Zdolności sorpcyjne otrzymanych materiałów wobec lotnych związków organicznych (CH3OH, CH2Cl2, C6H6, C6H12, CCl4) i gazów (SO2, NO, CH4, H2) oceniono na podstawie przebiegu izoterm adsorpcji badanych substancji w temp. 25°C. The willow (Salix spp.) wood was carbonized, activated isothermally with CO2 at 700-900°C up to burn-off level 50% and studied for porous structure (pore vol., sp. surface area) and sorption ability towards MeOH, CH2Cl2, PhH, C6H12, CCl4, SO2, NO, MeH and H2 at 25°C. The narrow pores (below 0.8 nm) dominated in the structure. The total pore vol. was about 0.35 cm3/g and sp. surface about 700 m2/g. The sorption ability was obsd. for CH2Cl2, MeOH, PhH, SO2 and NO. Materiały roślinne (lignino-celulozowe) stanowią, oprócz węgli kopalnych, drugą podstawową grupę surowców wykorzystywanych do produkcji adsorbentów węglowych1, 2) . Wiele prac poświęcono zagadnieniu otrzymywania węgli aktywnych z rolniczych materiałów odpadowych, takich jak skorupy orzecha kokosowego2-6), laskowego7, 8) i migdałów2, 5, 9, 10) , pestki wiśni, czereśni, moreli, brzoskwiń, śliwek, winogron, oliwek2, 5,10-18), łuski ryżu i kawy19, 20), słomy zbóż i kolby kukurydzy21, 22), włókna lnu23), łupiny palm6), liście eukaliptusa14, 15), różne gatunki drewna24, 25). W publikacjach tych dyskutowano zarówno wpływ rodzaju surowca, jak i metod aktywacji[...]

Otrzymywanie węgli aktywnych z wierzby energetycznej. Część 2. Aktywacja chemiczna

Czytaj za darmo! »

Przeprowadzono badania nad otrzymywaniem węgli aktywnych z wierzby energetycznej przez aktywację chemiczną za pomocą ZnCl2 i H3PO4. Karbonizację prowadzono w przepływie N2 (30 dm3/h) do temp. 500°C, czas przetrzymywania próbek w tej temperaturze wynosił 1 h. Strukturę porowatą otrzymanych materiałów scharakteryzowano na podstawie izoterm sorpcji C6H6 i CO2 w temp. 25°C. Określono wpływ rodzaju i ilości wprowadzonego związku na strukturę porowatą węgla aktywnego, w zakresie stopni impregnacji 0,5-2 g związku/g prekursora. Węgle aktywne wytworzone z wierzby energetycznej odznaczają się dużą objętością porów adsorpcyjnych i powierzchnią SBET. Adsorbenty otrzymane przy małym stopniu impregnacji są mikroporowate, a wytworzone przy większym stopniu impregnacji odznaczają się strukturą heterogeniczną. ZnCl2 rozwija szerokie mikro- i wąskie mezopory, a H3PO4 głównie poszerza mezopory. Activated C was prepd. by pyrolysis of willow (Salix spp.) wood after chem. activation with ZnCl2 or H3PO4 (0.5-2 g/g). The carbonization was carried out under N2 (30 dm3/h) at 500°C for 1 h. The activated C showed high pore vol. (0.7-1.4 cm3/g) and sp. surface area (1400-2640 m2/g) as detd. by sorption of PhH and CO2 at 25°C. At the low impregnation ratio, the activated C had a microporous structure. At high impregnation rate, the heterogeneous pore size distribution was obsd. The use of ZnCl2 resulted in widening the micropores and developing the small mesopores, while the use of H3PO4 resulted mainly in developing and widening the mesopores. Aktywacja chemiczna jest jednostopniową metodą otrzymywania węgli aktywnych, polegającą na karbonizacji surowca zaimpregnowanego substancją chemiczną. W procesie tym wykorzystuje się wiele rozmaitych związków (m.in. chlorki cynku, glinu i magnezu, kwasy fosforowy i siarkowy, wodorotlenki i węglany potasu i sodu), spośród których najbardziej powszechnie stosuje się ZnCl2, H3PO4, KOH i NaOH1, 2). Wyniki prze[...]

Otrzymywanie węgli aktywnych z wierzby energetycznej. Cz. 3. Aktywacja związkami sodu i potasu


  Przeprowadzono badania nad otrzymywaniem węgli aktywnych ze wstępnie karbonizowanej (500°C) wierzby energetycznej przez aktywację chemiczną związkami Na i K (temp. aktywacji 800°C, stopień impregnacji 2 g związku/g prekursora). Strukturę porowatą otrzymanych materiałów scharakteryzowano na podstawie izoterm sorpcji C6H6 i CO2 w temp. 25°C. Określono wpływ rodzaju czynnika aktywującego, a w przypadku stosowania NaOH, także stopnia impregnacji (1-3 g/g) i obniżenia temp. aktywacji do 700°C na strukturę porowatą otrzymanych adsorbentów. Zdolność stosowanych związków do rozwijania objętości i powierzchni porów adsorpcyjnych w badanym surowcu jest zróżnicowana i maleje w kolejności: NaOH, KOH, K2CO3 i Na2CO3. Wszystkie otrzymane adsorbenty charakteryzują się strukturą mikroporowatą. Przy aktywacji surowca NaOH wzrost stopnia impregnacji powoduje wyraźne rozwinięcie układu porowatego, natomiast obniżenie temperatury aktywacji nie wpływa znacząco na parametry struktury porowatej otrzymanych adsorbentów. Politechnika Wrocławska Maria Jasieńko-hałat*, Dariusz Majewski Otrzymywanie węgli aktywnych z wierzby energetycznej. Cz. 3. Aktywacja związkami sodu i potasu** Preparation of activated carbons from willow (Salix spp.). Part 3. Activation with sodium and potassium compounds Dr inż. Maria JASIEŃKO-HAŁAT w roku 1982 ukończyła studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej. Jest adiunktem w Zakładzie Chemii i Technologii Paliw Politechniki Wrocławskiej. Specjalność - chemia i technologia węgla. Zakład Chemii i Technologii Paliw, Wydział Chemiczny, Politechnika Wrocławska, ul. Gdańska 7/9, 50-344 Wrocław, tel.: (71) 320-65-02, fax: (71) 322-15-80, e-mail: maria.jasienko-halat@pwr.wroc.pl * Autor do korespondencji: Inż. Dariusz MAJEWSKI w roku 2010 ukończył studia I stopnia na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej, na kierunku Technologia Chemiczna. Specjalność - proekologiczne technologie chemiczne. ** Cz. [...]

Preparation of adsorbents by chemical activation of sugar beet pulp with phosphoric acid Otrzymywanie adsorbentów poprzez aktywację chemiczną wysłodek z buraka cukrowego kwasem fosforowym DOI:10.15199/62.2016.1.7


  Sugar beet pulp was used as precursor to produce the activated C by chem. activation with H3PO4 under N2 (30 L/h). An increase in impregnation ratio (1-2.5 g/g) and activation temp. (400-700°C) resulted in much better development of mesopores. The activation time (10-60 min) did not play any significant role. The effect of exptl. variables on the microporous structure was not obsd. The prepd. activated C showed the total pore volume of 0.4-1.1 cm3/g (mesopore fraction between 45-85%), and sp. surface 400-900 m2/g as detd. by sorption of PhH and CO2 at 25°C. Otrzymywano węgle aktywne z wysłodek z buraka cukrowego przez aktywację chemiczną H3PO4 i scharakteryzowano ich strukturę porowatą przez wyznaczenie izoterm sorpcji C6H6 i CO2 w temp. 25°C. Określono wpływ stopnia impregnacji (w zakresie 1-2,5 g/g), temp. aktywacji (400-700°C) oraz czasu aktywacji (10-60 min) na układ porów otrzymanych adsorbentów. Stwierdzono, że sterując parametrami procesu, można otrzymać mezoporowate węgle aktywne o dużej objętości porów adsorpcyjnych (1,1 cm3/g) i powierzchni SBET ok. 850 m2/g. Duży wpływ na kształtowanie się struktury porowatej surowca w badanym procesie miał stopień impregnacji i temperatura aktywacji, a zdecydowanie mniejszy był wpływ czasu aktywacji. Rosnące zapotrzebowanie na węgle aktywne, wynikające z zaostrzenia przepisów odnoszących się do ochrony środowiska i dynamicznego rozwoju przemysłu, powoduje, że poszukuje się nowych surowców do produkcji tych adsorbentów. Zmniejszanie się nieodnawialnych zasobów węgli kopalnych, podstawowych prekursorów węgli aktywnych, a także względy ekonomiczne i ekologiczne są głównymi przyczynami badań nad wykorzystaniem taniej, odpadowej biomasy (np. kolb kukurydzy1, 2), łupin orzechów3), pestek owoców4-6), łusek ziaren kawy7), wytłoków z trzciny cukrowej8) lub łodyg bawełny9)) jako surowca do otrzymywania węgli aktywnych. Wysłodki z buraka cukrowego są produktem ubocznym powstającym w p[...]

Effect of preparation condition on the porous structure of activated carbons from beechwood shavings Wpływ warunków preparatyki na strukturę porowatą węgli aktywnych z wiórków bukowych aktywowanych NaOH DOI:10.15199/62.2017.3.15


  Beechwood shavings were activated with NaOH under N2 to produce adsorbents with a microporous structure. An increase in impregnation ratio (0.5-3 g/g) resulted in much better development of pore vol. and surface area in adsorbents. The activation temp. (600-1000°C) had a small influence. The soaking time (0.5-2 h) and heating rate (5-15°C/min) did not play any significant role. The total pore vol. of the prepd. activated C achieved 1-1.2 cm3/g and spec. surface 2000-2700 m2/g as detd. by sorption of C6H6 and CO2 at 25°C. The biomass used was a good raw material for prepn. of microporous activated C. Przeprowadzono chemiczną aktywację biomasy z wiórków bukowych wodnym roztworem NaOH. Strukturę porowatą otrzymanych węgli aktywnych scharakteryzowano, wyznaczając izotermy sorpcji CO2 i C6H6 w temp. 25°C. Określono wpływ stopnia impregnacji (w zakresie 0,5-3 g/g), końcowej temperatury aktywacji (600-1000°C), czasu aktywacji (0,5-2 h) i szybkości ogrzewania (5-15°C/min) na strukturę porowatą otrzymanych adsorbentów. Stwierdzono, że wytworzone węgle aktywne, niezależnie od warunków preparatyki, charakteryzują się strukturą mikroporowatą, jednak rozwinięcie ich układu porowatego i powierzchni właściwej zależy głównie od stopnia impregnacji, mniej od temperatury procesu i w niewielkim stopniu od czasu aktywacji i szybkości ogrzewania. Sterując parametrami procesu aktywacji, można z badanego surowca otrzymać mikroporowate węgle aktywne o bardzo dobrych parametrach: objętości porów adsorpcyjnych 1-1,2 cm3/g i powierzchni właściwej SBET 2000-2700 m2/g. Wodorotlenki sodu i potasu są wykorzystywane do otrzymywania węgli aktywnych o bardzo dużej powierzchni wewnętrznej. Oprócz tradycyjnych zastosowań w procesach oczyszczania i separacji gazów lub jako nośniki katalizatorów, materiały te są wykorzystywane w nowoczesnych metodach magazynowania energii, takich jak procesy adsorpcyjnego magazynowania metanu i wodoru lub gromadzenie ładunk[...]

 Strona 1