Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"Aneta Pytka"

Problemy funkcjonowania i efekty usuwania zanieczyszczeń w oczyszczalniach ścieków typu BIOVAC


  Intensywna rozbudowa sieci wodociągowej, związana ze wzrostem liczby mieszkańców wsi oraz wyższym standardem wyposażenia gospodarstw domowych w urządzenia sanitarne, powoduje wzrost ilości wytwarzanych ścieków. Częściowo problem ten rozwiązywany jest przez budowę indywidualnych oczyszczalni, przede wszystkim na terenach o dużym rozproszeniu zabudowy. Natomiast na obszarach o bardziej zwartej zabudowie, zaleca się budowę kanalizacji oraz oczyszczalni zbiorczych obsługujących np. całą gminę. Ścieki odprowadzane z terenów wiejskich charakteryzują się dużą zmiennością ładunków zanieczyszczeń, stąd pojawiają się trudności w utrzymaniu właściwego stopnia ich oczyszczania. Dlatego na obszarach tych wybiera się urządzenia, które są odporne na wahania przepływu i ładunku zanieczyszczeń w odprowadzanych ściekach, charakteryzują się dużą skutecznością działania, a dodatkowo są niedrogie i proste w instalacji oraz obsłudze [1]. Dla zminimalizowania negatywnych skutków nierównomiernego dopływu ścieków do oczyszczalni w ostatnich latach coraz częściej stosuje się modyfikację klasycznego układu oczyszczania ścieków z osadem czynnym, jaką jest technologia SBR (ang. Sequencing Batch Reactor). Przedmiotem niniejszego artykułu jest analiza problemów związanych z funkcjonowaniem oraz ocena skuteczności usuwania zanieczyszczeń w trzech gminnych oczyszczalniach ścieków typu BIOVAC zlokalizowanych na terenie województwa lubelskiego w miejscowościach: Adamów, Baranów i Urzędów. Materiał i metody badań Oczyszczalnia w Adamowie (obiekt nr 1) funkcjonuje od 2000 roku. Przyjmuje ścieki komunalne z terenu gminy Adamów i okolic, doprowadzane za pomocą kanalizacji oraz dowożone wozami asenizacyjnymi (w około 10%). Obecnie z kanalizacji korzysta 20%, a z oczyszczalni 22% mieszkańców gminy. Aktualnie maksymalna przepustowość obiektu wynosi 300 m3∙d-1, a ścieki oczyszczone odprowadzane są do rzeki Grabówki [2]. Oczyszczalnia w Baranowie (obiekt nr 2)[...]

Wstępne badania nad skutecznością usuwania zanieczyszczeń w 4-stopniowej hybrydowej oczyszczalni gruntowo-roślinnej


  W pracy przedstawiono wstępne wyniki badań dotyczące skuteczności usuwania zanieczyszczeń w przydomowej 4-stopniowej, hybrydowej, gruntowo-roślinnej oczyszczalni ścieków typu VF-HF-HF-VF. Badania wykonane w 2011 r. wykazały, że skuteczność usuwania zanieczyszczeń w układzie 4-stopniowym jest znacznie wyższa od uzyskiwanej w układach dwustopniowych typu HF-VF i VF-HF w latach 2007-2010. Uzyskane wyniki badań wskazują, że hybrydowe oczyszczalnie gruntowo-roślinne umożliwiają skuteczną ochronę środowiska przyrodniczego na nieskanalizowanych terenach wiejskich.Oczyszczalnie przydomowe są przedmiotem coraz większego zainteresowania mieszkańców terenów wiejskich i małych miast, gdzie rozwój sieci kanalizacyjnej, ze względu na rozproszony charakter zabudowy jest ekonomicznie nieuzasadniony. Samorządy gmin coraz częściej inwestują w tego typu obiekty, rozwiązując lokalne problemy w zakresie unieszkodliwiania małych ilości ścieków bytowych. Wśród rozwiązań technologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków coraz szersze zastosowanie znajdują systemy hydrofitowe, głównie gruntowo-roślinne. W latach 90-tych XX wieku zazwyczaj stosowano systemy jednostopniowe z poziomym (HF-CW "horizontal flow constructed wetland") lub z pionowym (VF-CW "vertical flow constructed wetland") przepływem ścieków [1, 2]. Dotychczas stwierdzono, że obiekty te cechuje ponad 80% skuteczność usuwania zawiesin ogólnych oraz obniża48 GAZ, WODA I TECHNIKA SANITARNA ■ Lut y 2013 nia BZT5 i ChZT, a także niewielka skuteczność usuwania związków biogennych [1, 2, 3]. W ostatnich latach, w celu podniesienia efektywności usuwania azotu i fosforu ze ścieków zaleca, się stosowanie hybrydowych systemów gruntowo-roślinnych, składających się z kilku złóż, które zapewniają lepsze warunki do biologicznego oczyszczania ścieków [2, 4, 5]. Celem artykułu jest przedstawienie wstępnych wyników badań nad skutecznością usuwania zanieczyszczeń w 4-stopniowej, hybrydowej oczyszczalni grunt[...]

Ocena oddziaływania odpływu z małej oczyszczalni ścieków na jakość wód gruntowych i powierzchniowych


  Nadrzędnym celem funkcjonowania każdej oczyszczalni ścieków jest neutralizacja zanieczyszczeń i związków szkodliwych w ściekach oraz odprowadzenie ich do środowiska w formie nie zagrażającej funkcjonowaniu ekosystemów. Nie rzadko jednak, m.in. wskutek złego doboru technologii, wadliwego wykonania, czy niewłaściwej eksploatacji oczyszczalnie ścieków nie spełniają swoich funkcji i stają się źródłem zanieczyszczenia środowiska [1, 2]. Nieoczyszczone ścieki odpływające z oczyszczalni mogą być przyczyną degradacji środowiska glebowego i wodnego w różnej skali, w zależności od składu i ilości tych ścieków oraz od uwarunkowań topograficznych, hydrogeologicznych, czy klimatycznych terenu. Celem pracy jest ocena oddziaływania ścieków odpływających z małej hybrydowej oczyszczalni gruntowo-roślinnej w Dąbrowicy (woj. lubelskie) na jakość wód gruntowych i powierzchniowych w dolinie rzeki Łazęgi. Materiał i metodyka badań Oczyszczalnia ścieków zlokalizowana jest na stromym zboczu, w odległości około 200 m od rzeki Łazęgi. Tworzą ją dwa równoległe układy, składające się z podwójnych złóż gruntowo-roślinnych z trzciną i wierzbą. Ścieki oczyszczone przepływają przez filtr wypełniony skałą wapienną - opoką, a następnie są odprowadzane do gleby przy pomocy drenażu rozsączającego (rys. 1) [3]. Dobowa ilość ścieków dopływających na oczyszczalnię wynosi około 0,6 m3·d-1, a odpływ ścieków oczyszczonych kształtuje się na dużo niższym poziomie z uwagi na silną transpirację w obrębie złóż gruntowo-roślinnych. Dla realizacji celu badawczego w poprzek doliny rzeki Łazęgi wyznaczono dwa przekroje - powyżej i poniżej oczyszczalni. Na każdym z nich wybrano po dwa stanowiska poboru wód gruntowych: na zboczu w odległości około 100 m od rzeki (stanowiska nr 1 i 3) oraz w dnie doliny Łazęgi, około 50 m od cieku (stanowiska nr 2 i 4). Na każdym stanowisku umieszczono piezometry i wykonano odwierty do głębokości 350 cm oraz założono rury z perforacją, um[...]

Produktywność biomasy i właściwości energetyczne roślin z hybrydowej gruntowo-roślinnej oczyszczalni ścieków w pierwszym roku eksploatacji


  W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczące produktywności biomasy i właściwości energetycznych roślin z hybrydowej oczyszczalni ścieków. Badania wykonywano w 4-stopniowym systemie gruntowo-roślinnym typu VF-HF-HF-VF zlokalizowanym w miejscowości Dąbrowica koło Lublina. Wycinkę roślin i próby do badań pobierano pod koniec marca 2012 roku, po rocznej eksploatacji analizowanego obiektu. Uzyskane wyniki badań wskazują, że ciepło spalania badanych roślin wahało się od 18,0 do 19,7 MJ∙kg-1, natomiast wartość opałowa od 16,8 do 18,4 MJ∙kg-1 i była niewiele niższa od wartości opałowej typowej dla różnych rodzajów biomasy pochodzenia roślinnego.Szybki rozwój gospodarczy staje się przyczyną coraz większego zapotrzebowania na energię. Zwiększony popyt na paliwa kopalne, przy ich ograniczonej podaży, stwarza konieczność poszukiwania nowych rozwiązań, które pozwolą oszczędniej gospodarować zasobami naturalnymi. Jest to niezwykle istotne w obliczu prognoz wskazujących, że szczyt wydobycia ropy naftowej zostanie osiągnięty w latach 2015-2020 [1]. Światowe zasoby ropy naftowej, przy zachowaniu obecnych trendów eksploatacyjnych, powinny wystarczyć na około 40 lat, gazu na 60 lat, zaś węgla na 200 lat [2]. Głównym elementem polityki oszczędzania zasobów kopalnych surowców energetycznych jest uzyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych: wiatru, wody, słońca i biomasy. Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej zobowiązało nasz kraj do wdrażania i rozwoju sektora odnawialnych źródeł energii. Zgodnie z Dyrektywą Unii Europejskiej 2009/28/WE [3], do roku 2020 udział odnawialnych źródeł energii w całkowitym zużyciu energii w naszym kraju powinien wynieść 15%, natomiast udział biopaliw w transporcie powiGAZ, WODA I TECHNIKA SANITARNA ■ LIPIEC 2013 281 nien osiągnąć poziom 10% [4, 5]. Alternatywnym źródłem pozyskiwania energii w Polsce jest biomasa, która w naszych warunkach geograficznych jest najważniejszym źródłem energii odnawial[...]

Preliminary evaluation of selected mineral adsorbents used to remove phosphorus from domestic wastewater Wstępna ocena przydatności wybranych adsorbentów mineralnych do usuwania fosforu ze ścieków bytowych DOI:10.15199/62.2015.10.22


  Four grinded mineral materials were studied for their ability of P sorption from the aq. phosphate solns. in 24-h tests by using equations of Langmuir and Freundlich isotherms. The particular sorbents contained mainly CaO 21.6% and Al2O3 5.6%, CaO 29.6% and Fe2O3 12.3%, CaO 69.4%, Al2O3 14.0% and CaO 8.4%, and showed the sorption capacities 56, 159, 285 or 2.4 mg/g, resp. Przydatność wybranych materiałów do usuwania fosforu ze ścieków bytowych można wstępnie ocenić, badając efektywność jego sorpcji z roztworów kontrolnych. Testowano cztery wybrane materiały mineralne, a ich efektywność w zakresie usuwania fosforu porównywano, wykorzystując do tego równania izoterm adsorpcji Langmuira i Freundlicha. Wyniki testów potwierdziły doniesienia literaturowe, że właściwości sorpcyjne badanych materiałów zależą w sposób istotny od zawartości w nich reaktywnych związków wapnia. Największą maksymalną pojemnością sorpcyjną charakteryzował się materiał nr 3 (285 mg P/g), a znacznie mniejszą materiały nr 2 (159 mg P/g), nr 1 (56 mg P/g) i nr 4 (2,4 mg P/g). Zaprezentowana metoda może być użytecznym narzędziem do szybkiej ilościowej kwalifikacji mineralnych adsorbentów fosforu w roztworze. Rozporządzenie Ministra Środowiska1) nie wymaga usuwania fosforu w oczyszczalniach ścieków obsługujących poniżej 2000 RLM (w tym przedziale klasyfikowane są oczyszczalnie przydomowe POŚ), pod warunkiem, że oczyszczone ścieki nie są odprowadzane do jezior lub ich dopływów oraz do sztucznych zbiorników wodnych. Z drugiej jednak strony, sygnowane przez Polskę postanowienia Konwencji Helsińskiej zalecają 70-proc. usuwanie fosforu ogólnego ze ścieków już w małych oczyszczalniach (do 300 RLM)2). Można spodziewać się więc, że zalecenia te mogą wkrótce zyskać rangę obowiązujących rozporządzeń krajowych. Wynika to z postanowień zaktualizowanego Bałtyckiego Planu Działania HELCOM, który nakłada na Polskę obowiązek ograniczenia do 2021 r. emisji fosforu o 40,8% ([...]

Impact of number of chambers in a primary settling tank on the chemical and microbiological pollution removal from household sewage Wpływ liczby komór osadnika wstępnego na efekty usuwania zanieczyszczeń chemicznych i mikrobiologicznych ze ścieków bytowych DOI:10.15199/62.2015.11.11


  Two multi-chamber settling tanks were analyzed to det. the effect of the no. of chambers for contaminant removal from domestic sewage. An increase in the chamber no. from 2 to 4 did not result in any improvement of the removal efficiency. The biol. O2 demand, COD, no. of coliforms (including fecal coliform) as well as total suspended solids, N and total P were even markedly higher after pretreatment in the 4-chamber settling tank than after pretreatment in the 2-chamber one. Analizowano funkcjonowanie dwóch wielokomorowych osadników wstępnych w celu określenia wpływu liczby komór na stopień usuwania zanieczyszczeń ze ścieków bytowych. Badania wykonane w osadnikach 2- i 4-komorowym wykazały, że większa liczba komór osadnika wstępnego nie wpływa na uzyskanie wyższych efektów usuwania zanieczyszczeń chemicznych i mikrobiologicznych. W osadniku 2-komorowym stopień zmniejszenia BZT5, ChZT i liczebności bakterii coli (w tym typu kałowego) oraz usunięcia zawiesin ogólnych, azotu i fosforu ogólnego był wyraźnie wyższy niż w osadniku 4-komorowym. Osadnik wstępny jest jednym z najważniejszych urządzeń stosowanych do mechanicznego oczyszczania ścieków przemysłowych i bytowych. W osadniku wstępnym usuwane są zawiesiny łatwo opadające dzięki powolnemu laminarnemu przepływowi ścieków, który pozwala opaść zawiesinom mającym gęstość niewiele większą od wody1, 2). Niekiedy rezygnuje się z budowy osadnika wstępnego3) kosztem większego obciążenia etapu biologicznego, co pozwala zaoszczędzić część kosztów, jednak eksploatacja oczyszczalni wyposażonej w osadnik wstępny jest z reguły łatwiejsza. Współczesne oczyszczalnie zwykle wyposażone są w osadniki wstępne, w których usuwa się do 60-70% całkowitej ilości zawiesin organicznych, 25-40% BZT5, a także produkuje się osad wstępny. W trakcie jego fermentacji tworzą się lotne kwasy tłuszczowe, wspomagające procesy biologicznego usuwania azotu i fosforu ze ścieków, usuwane są oleje i tłuszcze, a [...]

 Strona 1