Wyniki 1-10 spośród 54 dla zapytania: authorDesc:"JÓZEF HOFFMANN"

KONFERENCJE, NARADY, WYSTAWY

Czytaj za darmo! »

XXII Seminarium Naukowo-Techniczne nt. "Chemia dla Rolnictwa" - nauka, ekologia, przemysł, marketing.6 ÷ 8 grudnia 1994 r. w Jarnołtówku odbyło się XXII Seminarium Naukowo-Techniczne nt. "Chemia dla Rolnictwa"- nauka, ekologia, przemysł, marketing. Organizatorami Seminarium - w porozumieniu z Komitetem Badań Naukowych i Ministerstwem Edukacji Narodowej - były: Instytut Technologii Nieorgani[...]

Zastosowanie odpadowego siarczanu amonowego z instalacji kaprolaktamu do procesów rozkładu surowców fosforowych DOI:

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań nad zastosowaniem siarczanu amonowego jako częściowego zamiennika kwasu siarkowego w rozkładzie surowców fosforowych. Stwierdzono, że zastąpienie kwasu siarkowego siarczanem amonowym - w zakresie nie przekraczającym 15% - nie wpływa istotnie na wielkość strat P2Os w procesie oraz na właściwości filtracyjne fosfogipsu. Wyniki badań modelowych potwierdzono w teście przemysłowym przeprowadzonym dla 100 Mg siarczanu amonowego pochodzącego z instalacji kaprolaktamu Zakładów Azotowych "Puławy" . Realizacja takiego wariantu technologicznego umożliwia - poza zagospodarowaniem odpadowego siarczanu amonowego - znaczne oszczędności zużycia kwasu siarkowego i gazowego amoniaku w produkcji nawozów NPK. Wstępna analiza ekonomiczna wykazała, że rozwiązanie jest opłacalne. Dr inż. Józef HOFFMANN w roku 1978 ukończył Wydział Chemiczny Politechniki Wrocławskiej. Jest pracownikiem Instytutu Technologii Nieorganicznej i Nawozów Mineralnych Politechniki Wrocławskiej. Specjalność - technologia chemiczna nieorganiczna. Siarczan amonowy jest produktem ubocznym powstającym podczas otrzymywania kaprolaktamu oraz w przemyśle hutniczym w procesie usuwania amoniaku z gazu koksowniczego. Związek ten oferowany jest rolnictwu jako nawóz azotowy o niewielkim stężeniu składnika nawozowego. W roku 1985 globalna masa odpadowego siarczanu amonowego wynosiła 460,9 tys. t w skali krajowej, a przewiduje się wzrost tej ilości do 574 tys. t w 1990 r .4 Popyt rolnictwa na ten nawóz jest jednak niewielki i dlatego rozpatruje się możliwości wykorzystania tego odpadu do produkcji nawozów wieloskładnikowych. Między innymi rozważa się podjęcie w Zakładach Chemicznych "Police" produkcji nawozów azotowo-fosforowo-potasowych (NPK) z zastosowaniem mieszaniny kwasu siarkowego i siarczanu amonowego do rozkładu surowców fosforowych. W jednym z etapów badań nad bezodpadowym przetwarzaniem surowców fosforowych na wieloskładnikowe nawozy NPK i kredę na[...]

Zrównoważony rozwój w produkcji nawozów

Czytaj za darmo! »

Prawidłowa uprawa roślin wymaga uzupełniania składu gleby związkami wielu pierwiastków chemicznych. Do najważniejszych z nich zaliczamy azot, fosfor i potas. Masowe stosowanie nawozów cechuje również wiele aspektów negatywnych, m.in. akumulacja w glebach substancji niebezpiecznych, eutrofikacja wód powierzchniowych i akumulacja azotanów w wodach gruntowych. Dlatego w Unii Europejskiej prz[...]

XXXII Międzynarodowe Seminarium Naukowo-Techniczne "Chemia dla Rolnictwa"

Czytaj za darmo! »

W dn. 3-6 grudnia 2007 r. w Jeseniku (Republika Czeska) odbyło się XXXII Międzynarodowe Seminarium Naukowo-Techniczne "Chemistry for Agriculture". Seminarium zostało zorganizowane pod auspicjami IUPAC przez Politechnikę Wrocławską przy udziale Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Instytutu Chemii Nieorganicznej w Gliwicach i Instytutu Nawozów Sztucznych w Puławach. W Seminarium wzię[...]

Nawozy zawiesinowe - nowa generacja nawozów rolniczych i ogrodniczych

Czytaj za darmo! »

Nawozy w formie płynnej są coraz powszechniej stosowane w rolnictwie i warzywnictwie. Nowa forma nawozów - trwała i skoncentrowana zawiesina - stwarza możliwość wytwarzania produktów o koncentracji zbliżonej do koncentracji nawozów stałych i o składzie zgodnym z potrzebami uprawowymi. Przedstawiono asortyment wytwarzanych nawozów oraz ich pożądane właściwości fizyczne i użytkowe. Omówiono m[...]

Badanie procesu wytwarzania paszowych fosforanów wapnia z użyciem stężonego kwasu fosforowego

Czytaj za darmo! »

Zbadano wpływ neutralizacji stężonych roztworów kwasu fosforowego (powyżej 50% mas. P2O5) mieszaniną CaO i CaCO3 na skład chemiczny i właściwości produktu. Określono kinetykę suszenia fosforanów w zależności od temperatury. Wykazano możliwość bezpośredniego wytwarzania fosforanów o małej zawartości wilgoci. Badania wykonano w skali laboratoryjnej. Concd. solns. of P2O5 (51-61%) were neutralized with a mixt. of CaO and CaCO3 to CaHPO4. After the product was sepd. by crystn. and dried at 150°C for 30-40 min, the water content decreased down to below 2%. The content of H2O-sol. P2O5 in the product was 42.7-52.8%. The drying kinetics was correlated by a polynomial equation. Fosforany wapniowe zaliczane są do materiałów paszowych i stanowią (poza nawozami fosforowymi i solami fos[...]

Wytwarzanie fosforanów paszowych MCP z wykorzystaniem ciepła reakcji do ograniczenia zawartości wody fizycznej w produkcie


  Przedstawiono wyniki laboratoryjnych badań reakcji kwasu fosforowego lub fosforanu diwapniowego z tlenkiem lub węglanem wapnia prowadzących do monohydratu fosforanu monowapniowego o małej wilgotności. Otrzymany produkt charakteryzował się dużą zawartością bioprzyswajalnego fosforu rozpuszczalnego w kwaśnych roztworach wodnych i może być wykorzystany jako fosforan paszowy. H3PO4 or CaHPO4 solns. were reacted with CaO and CaCO3 to produce wet Ca(H2PO4)2·H2O with min. content of H2O. The moisture content in the product decreased with increasing P2O5 content in the substrate (up to 61%) and increasing CaO/CaCO3 ratio (up to 9). The product contained total P up to 26.3% by mass, HCl acid-sol. P up to 26.4% by mass, citric acid-sol. P up to 24.3% by mass and H2O-sol. P up to 24.1% by mass. The bioavailability of P for animals was high enough for practical use of the product as feed phosphate. Fosforany paszowe należą do grupy materiałów paszowych stosowanych w hodowli zwierząt. Niezbędne są zwłaszcza w intensywnej hodowli zwierząt do wyrównywania niedoborów fosforu i wapnia Politechnika Wrocławska Józef Hoffmann∗, Krystyna Hoffmann Wytwarzanie fosforanów paszowych MCP z wykorzystaniem ciepła reakcji do ograniczenia zawartości wody fizycznej w produkcie Production of feed mono calcium phosphates under utilization of the reaction heat to the limitation of the physical water content in the product Dr hab. inż. Józef HOFFMANN, prof. PWr, w roku 1978 ukończył studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej. Pracuje w Instytucie Technologii Nieorganicznej i Nawozów Mineralnych Politechniki Wrocławskiej. Od roku 2002 pełni funkcję dyrektora instytutu. Specjalność - technologia chemiczna nieorganiczna. Instytut Technologii Nieorganicznej i Nawozów Mineralnych, Politechnika Wrocławska, ul. Smoluchowskiego 25, 50-372 Wrocław, tel.: (71) 320-39-30, fax: (71) 328-04-25, e-mail: jozef.hoffmann@pwr.wroc.pl * Autor d[...]

Stabilność termiczna utwardzonej żywicy alkidowej modyfikowanej związkiem fosforowym

Czytaj za darmo! »

Zbadano wpływ di(monochlorofosforanu) pentaerytrytu (SPDPC) na odporność termiczną utwardzonej żywicy pentaftalowej. Stwierdzono, że dodatek SPDPC wpływa na zmniejszenie zawartości frakcji żelu w utwardzanych powłokach, zwłaszcza do zawartości 15% SPDPC. Ponadto wprowadzenie SPDPC powyżej 5% mas. nie wpływa na zmianę stopnia pęcznienia żywicy pentaftalowej. Na podstawie pomiarów termograwi[...]

Badanie procesu neutralizacji kwasu fosforowego w technologii wytwarzania fosforanów paszowych

Czytaj za darmo! »

Przetestowano sposób otrzymywania paszowego fosforanu wapniowego przy zastosowaniu tlenku i węglanu wapnia oraz kwasu fosforowego o różnych stężeniach. W produktach oznaczono fosfor całkowity, wapń, tzw. rozpuszczalne formy fosforu, to znaczy takie, które są rozpuszczalne w 0,4 % mas. roztworze HCl i w wodzie. Przedstawione wyniki analiz dotyczą wapniowych fosforanów paszowych otrzymanych w warunkach laboratoryjnych. Aq. solns. of H3PO4 were neutralized with CaO optionally in presence of CaCO3 to produce feed phosphates (yield 78- 86%). The products were analyzed for total P, Ca and F, for hydrochloric acid and water-sol. P as well as for H2O contents. They met the std. requirements for the feed phosphates (Ca/P ratio below 2, P2O5/F ratio above 350, available P/total P rat[...]

 Strona 1  Następna strona »