Wyniki 1-10 spośród 10 dla zapytania: authorDesc:"Antoni Szumny"

Wpływ sposobu wytwarzania octanu skrobiowego na jego amylolizę


  Wytworzone poprzez acetylację skrobi retrogradowanej preparaty skrobi opornej RS4 charakteryzowały się znacznie większą opornością na działanie amyloglukozydazy (4-α-Dglukan- glukanohydrolazy) niż analogicznie wytworzone modyfikaty z naturalnej skrobi ziemniaczanej. Rozwinięta poprzez fizyczną modyfikację powierzchnia skrobi retrogradowanej była przyczyną większej podatności tej skrobi na acetylowanie oraz wpłynęła na odmienny w odniesieniu do skrobi naturalnej stosunek podstawienia przy 3. i 6. atomie węgla. Prawdopodobną przyczyną znacznej oporności skrobi retrogradowanej acetylowanej jest połączenie oporności skrobi RS3 (skrobia retrogradowana) i oporności skrobi RS4 (skrobia modyfikowana), która jest spowodowana względnie wysokim stopniem podstawienia resztami kwasu octowego przy 3. atomie węgla, co utrudniało hydrolizę przez amylazę sąsiadującego wiązania 1,4-glikozydowego. Native starch was retrograded and acetylated with Ac2O to prep. products resistant to hydrolysis with amyloglucosidase. The achieved resistance was explained by a high degree of acetylation on the 3rd C atom. Skrobia zawarta w pożywieniu jest głównym źródłem energii dla organizmu człowieka. Uchodzi ona za związek łatwo ulegający hydrolizie do glukozy pod wpływem enzymów trawiennych. W rzeczywistości niektóre formy skrobi nie ulegają całkowitemu scukrzeniu i przechodzą do jelita grubego stając się źródłem węgla dla bytującej tam mikroflory. Odporna na trawienie skrobia nazwana jest skrobią oporną RS (resistant starch)1). W organizmie człowieka pełni ona funkcję prozdrowotną. W procesie fermentacji zachodzącym w jelicie grubym powstają wodór, ditlenek węgla, metan, a także krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe (octowy, propionowy, masłowy). Kwasy te odgrywają istotną rolę w zapobieganiu powstawania raka jelita grubego i odbytu oraz obniżają pH środowiska, co utrudnia bytowanie patogenów w okrężnicy. Skrobia RS wraz z błonnikiem pokarmowym absorb[...]

Identyfikacja związków steroidowych i olejków eterycznych z Lycoperdon perlatum

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono analizę spektroskopową steroidowych związków obecnych w Lycoperdon perlatum. Wykazano obecność (S)-23-hydroksylanostrolu, 􀄮-endonadtlenku ergosterolu i jego 9,11-dehydropochodnej oraz (23E)-lanosta- 8,23-dien-3􀈕,25-diolu. Głównymi składnikami frakcji lotnej były 3-oktanon, 1-okten- 3-ol i (Z)-3-okten-1-ol. (S)-23-Hydroxylanostrol, ergosterol 􀄮-endoperoxide, ergosterol 9,11-dehydroendoperoxide and (23E)-lanosta- 8,23-dien-3􀈕,25-diol were sepd. from Lycoperdon perlatum by steam distn. and identified by mass spectroscopy. 3-Octanone, 1-octen-3-ol and (Z)-3-octen-1-ol were predominated components of volatiles. Lycoperdon perlatum Pers. (purchawka chropowata, Lycoperdaceae, Agaricales, Agaricomycetidae, Agaricomycetes, Basidiomycota, Fungi) wyst􀄊puje powszechnie od czerwca do pa􀄨dziernika w lasach iglastych i li􀄞ciastych, w zaro􀄞lach oraz na wrzosowiskach. Jej owocniki maj􀄅 kszta􀃡t kulistej g􀃡ówki, zw􀄊􀄪aj􀄅cej si􀄊 stopniowo w krótki i gruby trzon o bia􀃡ej barwie, która po osi􀄅gni􀄊ciu pe􀃡nej dojrza􀃡o􀄞ci zmienia si􀄊 na szaroczarn􀄅. Osi􀄅gaj􀄅 wysoko􀄞􀃼 przeci􀄊tnie 5-8 cm, a szeroko􀄞􀃼 w górnej cz􀄊􀄞ci 3-5 cm1). Jadalne s􀄅 tylko m􀃡ode owocniki, gdy ich wn􀄊trze jest jeszcze bia􀃡e i elastyczne. Ze wzgl􀄊du na specyficzny smak i zapach Lycoperdon perlatum mo􀄪e by􀃼 u􀄪ywana jako przyprawa. W tradycyjnej medycynie Indian Cherokee by􀃡a stosowana do zapobiegania krwawieniom i infekcjom p􀄊pka noworodków po odci􀄊ciu p􀄊powiny2). Z jej owocników dotychczas wyizolowano i oznaczono kwas kalwatynowy3), kwas enteridiowy4), 4-hydroksyfenylo-1-azaformamid5) o[...]

Skład chemiczny olejków eterycznych z barszczu Mantegazziego (Heracleum mantegazzianum


  Przedstawiono analizę chromatograficzną olejków eterycznych uzyskanych z wybranych części barszczu Mantegazziego. Zawartość olejków wahała się w przedziale 0,45-9,5%. W olejkach z korzeni, łodyg i szypułek dominującym lotnym składnikiem był p-cymen, zaś w olejku z liści seskwiterpenowe kariofilen i β-gwajen. Nieterpenowy octan n-oktylu występował w przewadze w olejkach z kwiatów i owoców. Zaprezentowano również wygodną i szybką metodę izolowania furanokumaryn: pimpineliny i angelicyny. Roots, stems, pedicels, flower and dry leaves and fruits of giant-hogweed (Heracleum mantegazzianum) were steam-distd. to recover volatile oils. The spent fruits were addnl. hexane-extd. for 3 weeks to isolate angelicine and 5,6-dimethoxyangelicine. The oils were analyzed for chem. comp. by chromatog. and mass spectrometry. p-Cymene was the main component of roots, pedicels and stems-derived oils (42.81%, 58.42% and 49.94%, resp.), β-guaiene of leaves-derived oil (35.43%) and Me(CH2)7OC of the flowers and fruits-derived oils (68.03% and 59.10%, resp.). The lowest yield of the oil was obsd. at processing stems (450 mg/100 g) and the highest for fruits (950 mg/100 g). Barszcz Mantegazziego (barszcz kaukaski lub mantegazyjski, Heracleum mantegazzianum) należy do rodziny selerowatych (Apiaceae Sommier & Levier). Pochodzi z regionu Kaukazu Północnego. Do Europy został sprowadzony na początku XIX w. jako gatunek ozdobny i paszowy, ale szybko rozprzestrzenił się jako gatunek inwazyjny. Ze względu na bardzo duże podobieństwo morfologiczne bywa mylony z barszczem Sosnowskiego (Heracleum sosnowskyi Manden.). Duży Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Antoni Szumny*, Maciej Adamski, Katarzyna Wińska, Wanda Mączka, Piotr Nowa kowski Skład chemiczny olejków eterycznych z barszczu Mantegazziego (Heracleum mantegazzianum) Chemical composition of volatile oils of giant-hogweed Dr hab. inż. Maciej ADAMSKI w roku 1985 ukończył studia na Akademii [...]

Biosynthesis of 6-n-pentylo-6H-piran-2-on by fungi from genus Trichoderma to fungicide-resistant. Biosynteza 6-n-pentylo-6H-piran-2-onu przez grzyby z rodzaju Trichoderma odporne na fungicydy


  Five parent strains of T. viride and T. harzianum and their fungicide resistance mutants were studied for ability to produce of 6-n-pentylo-6H-piran-2-on (6-PAP) isolated by steam distn. and identified by GC-MS anal. The highest ability for biosynthesis of 6-PAP was observed in the parent strain T. viride F74 (82.6 mg/mL) and its resistant iprodione mutant F74-220 (47.6 mg/mL). The T. viride mutants Td50 acquired the ability to constitutional biosynthesis of 6-PAP. Only T. harzianum parent strain F86 and 2 mutants (F86-272, F86-273) were able to biosynthesize 6-PAP. Only T. viride strains Td50-40, Td50-57, Td50-127, Td50-B34, Td50-B35 and T. harzianum strains F86-272, F86-273 may be used in an integrated plant protection in combination with fungicides. Badano zdolność szczepów macierzystych Trichoderma viride i T. harzianum oraz ich mutantów odpornych na fungicydy do biosyntezy 6-n-pentylo-6H-piran-2-onu (6-PAP). Grzyby hodowano na podłożu płynnym, z glukozą jako źródłem węgla, w warunkach intensywnego napowietrzania. Do izolacji produktu zastosowano destylację z parą wodną na aparacie Derynga, identyfikując go za pomocą GC-MS. Produkcja 6-PAP przez badane szczepy była zróżnicowana. Najwyższą zdolność do biosyntezy tego produktu obserwowano w przypadku szcze-pu macierzystego T. viride F74 (82,6 μg/mL) oraz jego mutanta F74-220 (47,6 μg/mL) odpornego na iprodion. Z reguły mutanty T. viride Td50 nabywają zdolności do konstytucyjnej biosyntezy tego antybiotyku. Spośród grzybów T. harzianum, jedynie szczep F86 i jego 2 mutanty (F86-272 i F86-273) cechowała zdolność do biosyntezy 6-PAP. Szczepy T. viride Td50- 40, Td50-57, Td50-127, Td50-B34, Td50-B35 oraz T. harzianum F86-272 i F86-273 mogą być wykorzystane w zintegrowanej ochronie roślin w połączeniu z fungicydami. Szczepy F74, F74-220 i Td50-40 można wykorzystać jako potencjalnych producentów związku o kokosowym zapachu. [...]

Use of waste materials from the food industry to increase the stability of selected oil Zastosowanie surowców odpadowych przemysłu spożywczego do zwiększania stabilności wybranych olejów DOI:10.15199/62.2017.3.28


  Apple pomace was added to linseed and fish oils stored for 12 weeks to study the antioxidant activity of polyphenols contained. The ability to blanking the 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl radicals was found in case of apple pomace regardless of the oil content in the formulation. The highest ability to reduce Fe3+ ions was demonstrated in the samples containing 30% of the fish oil. The addn. of apple pomace resulted in limiting the acid and peroxide values of the samples during storage. Oceniono wpływ polifenoli zawartych w wytłokach jabłkowych na aktywność przeciwutleniającą oraz wybrane cechy jakościowe olejów lnianego i rybnego podczas ich przechowywania przez 12 tygodni. Oznaczono całkowitą zawartość polifenoli, aktywność antyoksydacyjną (DPPH, ABTS-+, FRAP) oraz liczbę kwasową (LK) i liczbę nadtlenkową (LN). Największe zmiany aktywności antyoksydacyjnej DPPH i ABTS-+ stwierdzono po upływie 7 dni, bez względu na rodzaj oleju i jego zawartość w preparatach. Istotną zdolność wygaszania rodnika DPPH stwierdzono w wytłokach z olejem lnianym oraz rybnym, bez względu na ilość oleju w preparacie. Największą zdolność redukowania jonów Fe3+ wykazano dla próbek zawierających 30% oleju rybnego. Zastosowanie wytłoków z jabłek ograniczyło wzrost LK i LN w przechowywanych próbkach. Przeprowadzone badania wskazują na możliwość wykorzystania wytłoków z jabłek w przemyśle paszowym do poprawy stabilności olejów roślinnych i zwierzęcych. W przemyśle spożywczym i paszowym powszechnie stosowane są różnego rodzaju tłuszcze i dodatki tłuszczowe. Skład oleju zależy głównie od jego rodzaju, jakości i odmiany surowca, technologii otrzymywania, a w przypadku olejów roślinnych także od warunków klimatycznych uprawy roślin1). Oleje roślinne są bogatym źródłem jednonienasyconych kwasów tłuszczowych (JNKT) oraz wielonienasyconych kwasów tłuszczowych (WNKT)2, 3). Kwas α-linolenowy występuje w większych ilościach w oleju lnianym (ok. 50%), a w [...]

Chromatograficzna analiza lotnych związków aromatycznych 11 kultywarów pigwowca pośredniego (Chaenomeles superba)

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono analizę chromatograficzną sprzężoną ze spektrometrią mas (GC-MS) olejków eterycznych 11 kultywarów pigwowca pośredniego Chaenomeles superba. Wydajność izolowania olejków wynosiła 0,007-0,014%. Głównymi związkami występującymi w badanych kultywarach były terpenoidy ((E,E)-􀄮-farnezen, 􀄮-terpineol, linalol i jego tlenki). Obecne były również w stosunkowo dużej ilości estry etylowe kwasu heksanowego i oktanowego. Destylat odmiany B-11 może stać się wzorcem chromatograficznym (E,E)- 􀄮-farnezenu. Wyniki porównano z dostępnymi odmianami pigwowca okazałego i katajskiego. Essential oils of 11 Chaenomeles superba cultivars were isolated by steam distn. and analyzed gas chromatog. with mass spectroscopy. The yield of oils was 0.007-0.014% . (E,E) -􀄮-Farnesene, 􀄮-terpineol, linalool and linalool oxide were the main components of the oils. Ethyl hexanoate and octanoate were also present. Pigwowce nale􀄪􀄅 do rodziny ró􀄪owatych Rosaceae, podrodziny jab􀃡kowatych Maloideae, rodzaju Chaenomeles. Za kraje ich pochodzenia uwa􀄪a si􀄊 Chiny, Japoni􀄊 i Kore􀄊. W ostatnich latach obserwuje si􀄊 rosn􀄅c􀄅 popularno􀄞􀃼 tych krzewów w Europie, nie tylko ze wzgl􀄊du na ich atrakcyjny wygl􀄅d, ale tak􀄪e za to, 􀄪e stanowi􀄅 􀄨ród􀃡o jadalnych owoców. Znane s􀄅 trzy gatunki pigwowców: japo􀄔ski (Ch. japonica), okaza􀃡y (wynios􀃡y, Ch. speciosa) i katajski (chi􀄔ski, Ch. cathayensis). Wyró􀄪nia si􀄊 równie􀄪 grup􀄊 miesza􀄔ców b􀄊d􀄅cych krzy􀄪ówk􀄅 pigwowca japo􀄔skiego i chi􀄔skiego, powsta􀃡􀄅 w wyniku prac hodowlanych. Krzy􀄪ówk􀄅 tak􀄅 jest pigwowiec po􀄞re[...]

Microbiological reduction of xanthohumol and 4-methoxychalcone. Mikrobiologiczna redukcja ksantohumolu i 4-metoksychalkonu


  Xanthohumol isolated from the spent hops (after their industrial supercrit. CO2 and extn.) and 4-methoxychalcone were biotransformed by using the Rhodotorula marina AM 77 yeast culture. Xanthohumol was converted to [alfa],[beta]- dihydroxanthohumol (yield 18%). Analogous biotransformation of 4-methoxychalcone gave 4-methoxydihydrochalcone and 3-(4-methoxyphenyl)-1-phenylpropan-1-ol (yields 20% and 65%, resp.). Ksantohumol otrzymano z wychmielin (odpad powstający w wyniku przemysłowej ekstrakcji chmielu za pomocą nadkrytycznego ditlenku węgla). Przeprowadzono biotransformacje ksantohumolu oraz handlowego 4-metoksychalkonu za pomocą szczepu Rhodotorula marina AM 77. Ksantohumol ulegał uwodornieniu do [alfa],[beta]-dihydroksantohumolu. Analogiczna biotransformacja 4-metoksychalkonu prowadziła do 4-metoksydihydrochalkonu oraz 3-(4-metoksyfenylo)- 1-fenylopropan-1-olu. Biokataliza jest jedną z ważniejszych współczesnych metod otrzymywania związków chemicznych. Ze względu na wysoką aktywność, selektywność, ogromny wybór dostępnych biokatalizatorów i biodegradowalność, reakcje katalizowane przez całe komórki mikroorganizmów stają się alternatywą dla klasycznej syntezy chemicznej, także na skalę przemysłową. Reakcje tego typu charakteryzuje niski koszt, np. w porównaniu z reakcjami enzymatycznymi. Związane jest to z pominięciem etapu izolowania, oczyszczania oraz oznaczania aktywności katalitycznej białek enzymatycznych. Ponadto, użycie całych komórek mikroorganizmów sprzyja wykorzystaniu tego typu katalizatorów w bioprocesach prowadzanych na skalę przemysłową m.in. dlatego, żewiąże się najczęściej z zastosowaniem środowiska wodnego, naturalnego dla większości drobnoustrojów. Zamiast wody można stosować układ dwufazowy woda-rozpuszczalnik organiczny. Powoduje to jednak z reguły obniżenie aktywności enzymatycznej, [...]

Antifungal activity of Trichoderma harzianum strains resistance to iprodione Aktywność przeciwgrzybowa szczepów Trichoderma harzianum odpornych na iprodion DOI:10.12916/przemchem.2014.1161


  Wild-type T. harzianum strains F85 and F86 as well as their mutants resistant to iprodione used in biol. and integrated plant protection were studied for prodn. of antifungal metabolites in vitro. The metabolites volatile and extd. to org. solvents inhibited growth of Fusarium culmorum, Rhizoctonia solani and Sclerotinia sclerotiorum. For the extd. metabolites, the strain Rh. solani, and for volatile ones the strain S. sclerotiorum were most sensitive. The wild strains T. harzianum and their mutants F84-247 and F86-263 iprodione resistant showed the highest ability for biosynthesis of volatile and non-volatile metabolites. The presence of procymidone did effect neither antifunagal activity of volatile metabolites produced by mutants T. harzianum nor the ability to biosynthesis to 6-n-pentyl-2H-pyran- 2-one 6PAP by T. harzianum strains F86-263. Badano możliwość wykorzystania szczepów macierzystych T. harzianum (F85, F86) i ich mutantów odpornych na iprodion, w biologicznej i zintegrowanej ochronie roślin, na podstawie oceny do produkcji metabolitów przeciwgrzybowych w warunkach in vitro. Metabolity lotne oraz ekstrahowane do fazy organicznej hamowały wzrost Fusarium culmorum, Rhizoctonia solani oraz Sclerotinia sclerotiorum, ale ich aktywność była zróżnicowana. Najbardziej wrażliwy na metabolity ekstrahowane do fazy organicznej był szczep Rh. solani, a na lotne szczep S. sclerotiorum. Najwięk-szą zdolność do produkcji metabolitów lotnych i ekstrahowanych, aktywnych w stosunku do testowanych fitopatogenów, wykazywały szczepy macierzyste T. harzianum F85 i F86 oraz mutant F84-247 i F86-263. W obecności procymidonu aktywność przeciwgrzybowa metabolitów lotnych produkowanych przez mutanty pozostawała bez zmian, tak jak i zdolność do biosyntezy 6-n- -pentylo-2H-piran-2-onu (6PAP) przez szczep F86-263. Natomiast zdolność do wydzielania metabolitów lotnych przez szczepy macierzyste została ograniczona. Ocena zdolności do produkc[...]

Badania wstępne nad ograniczaniem akumulacji metali ciężkich w organizmach pszczół miodnych poprzez zastosowanie ekstraktów ze szczawiu kędzierzawego w diecie pszczół DOI:10.15199/62.2017.10.12


  Dynamicznie rozwijający się przemysł ma znaczący wpływ na zmiany w środowisku naturalnym. Zapotrzebowanie na różne surowce pochodzące z tej gałęzi produkcji nieustannie rośnie, przyczynia się do tego rozwój współczesnych technologii, rozbudowa infrastruktury oraz chęć nieustannego upraszczania życia codziennego. Na terenie Polski występuje kilka okręgów przemysłowych (m.in. gdański, górnośląski, krakowski, poznański, warszawski i wrocławski). W Polsce przemysł ma charakter mieszany. Trudno jest określić, która gałąź przemysłu wpływa najbardziej degradująco na środowisko. Kontaminacji ulega zarówno woda, powietrze, jak i gleba. Coraz częściej wskazywane są zanieczyszczenia pozostałościami w formie metali ciężkich. Metale te mogą być pochodzenia naturalnego oraz antropogenicznego1). Obecnie coraz 96/10(2017) 2095 szczelniej wypełniają one środowisko naturalne. Stanowią zagrożenie, ponieważ mogą dostać się do łańcucha pokarmowego, w którym uczestniczy człowiek2). Kumulacja różnych pierwiastków może mieć negatywny wpływ na zdrowie ludzi oraz zwierząt3). Zanieczyszczenia tymi metalami wykazano m.in. w rybach i owocach morza4), mięsie i produktach mięsnych5), jajach i produktach jajczarskich6) oraz produktach pszczelich7). Pszczoła miodna, jako z jednej strony organizm dostarczający żywności (miód, pyłek kwiatowy) oraz jeden z najważniejszych zapylaczy, również ulega kontaminacji metalami ciężkimi8). Podczas poszukiwania pokarmu (pyłku oraz nektaru) nieustannie penetruje środowisko, w wyniku czego ma ona kontakt z wieloma substancjami. Pobierając pokarm oraz surowce budulcowe, jej organizm wchłania metale ze środowiska zewnętrznego. Dostają się one do miodu oraz innych produktów pszczelich, a w konsekwencji mogą trafić do organizmu człowieka. Wszystko to wiąże się z koniecznością ograniczenia kontaminacji pszczół metalami toksycznymi, co ma bezpośrednie przełożenie na ich zawartość w produktach pszczelich. Miedź stanowi naturalny [...]

Analiza chromatograficzna lotnych frakcji 14 kultywarów bazylii (Ocimum basilicum L.)


  Zbadano skład chemiczny olejków eterycznych pozyskanych z 14 kultywarów bazylii pospolitej (Ocimum basilicum L.): Dark Opal, Bolloso Napoletano, Largo Dolce per Vasi, Clasic, Thai Siam, Verde a Piccolo Foglie, Greco a Palla, Red Rubin, Alla Canella, Genovese, Al Limone, Clasic (odmiana polska), Palla verde scuro i Foglie di Latuga. Dla świeżego surowca uzyskano wydajności 0,3-0,8%, a po wysuszeniu 0,8-1,6%. Wykazano znaczne zmiany w składzie ilościowym i jakościowym dla poszczególnych kultywarów. Dla przebadanych kultywarów charakterystyczne było zmniejszanie się zawartości eugenolu, estragolu, (Z)-cynamonianu metylu i zwiększanie zawartości linalolu. Plant tissues of sweet basil (Ocimum basilicum) cultivars Dark Opal, Bolloso Napoletano, Largo Dolce per Vasi, Clasic, Thai Siam, Verde a Piccolo Foglie, Greco a Palla, Red Rubin, Alla Canella, Genovese, Al Limone, Clasic (polish variety), Palla verde scuro and Foglie di Latuga were steam distd. to recover volatile essentials oils (yields 0.3-0.8% for fresh plants and 0.8-1.6% for dried ones). The oils were then analyzed for chem. compn. by gas chromatog. with mass spectrometry. Linalool and eucalyptol were the main components of the oils. Bazylia pospolita (Ocimum basilicum L.) jest jednoroczną rośliną zielną, należącą do rodziny jasnowatych (Lamiaceae). Jej światową produkcję szacuje się na ponad 2 tys. t/r. Jest ona głównie stosowana Analiza chromatograficzna lotnych frakcji 14 kultywarów bazylii (Ocimum basilicum L.) Chromatographic analysis of volatile fraction of 14 basil cultivars Dr inż. Maciej ADAMSKI w roku 1985 ukończył studia na Akademii Rolniczej we Wrocławiu. W 1994 r. uzyskał stopień doktora nauk rolniczych. Od 1995 r. jest adiunktem na Wydziale Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Specjalność - hodowla zwierząt. Katedra Chemii, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, ul Norwida 25/27, 51-375 Wrocław, tel.: (71) 320-51-11, [...]

 Strona 1