Wyniki 1-10 spośród 10 dla zapytania: authorDesc:"Anna Skurzewska"

WSPOMNIENIE POŚMIERTNE Prof. dr hab. Adam Bielański (1912-2016) DOI:


  W dniu 4 września 2016 r. w Krakowie w wieku 104 lat zmarł prof. dr hab. Adam Bielański, wybitny chemik, nestor polskiej nauki, twórca polskiej szkoły katalizy, nauczyciel akademicki oraz wspaniały człowiek. Prof. Adam Bielański urodził się 14 grudnia 1912 r. w Krakowie. W 1936 r. ukończył studia chemiczne na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, broniąc pracy pt. "Zastosowanie światła spolaryzowanego w badaniach chemicznych". W 1944 r. obronił na tajnych kompletach tego samego wydziału pracę doktorską pt. "Elektrolityczna metoda oznaczania wtrąceń krzemianowych w stali", ale stopień formalnie otrzymał dopiero po zakończeniu działań wojennych. Kilka lat później przyznano mu stypendium w British Council i na rok wyjechał na staż naukowy w Imperial College of Science and Technology w Londyni[...]

LUDZIE POLSKIEJ CHEMII Prof. dr inż. Jan Legocki DOI:


  Jan Legocki urodził się 22 lutego 1931 r. w Potoku Wielkim na południu Lubelszczyzny. W 1950 r. ukończył Gimnazjum i Liceum Technologiczno-Chemiczne w Lublinie, uzyskując świadectwo dojrzałości i dyplom technika-chemika. W 1954 r. ukończył studia pierwszego stopnia na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej. Będąc na trzecim roku studiów, podjął w 1952 r. pracę w Katedrze Materiałów Wybuchowych Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Początkowo zajmował stanowisko technika, ale szybko awansował na stanowisko starszego technika i inżyniera laboratoryjnego, a w 1955 r. został asystentem. Pracował przy realizacji prac badawczych prowadzonych przez pracowników naukowych katedry, a także prowadził ćwiczenia ze studentami z zakresu teorii i preparatyki materiałów wybuchowych. W Katedrze Materiałów Wybuchowych wykonał i w 1956 r. obronił swoją pracę magisterską, pisaną pod okiem prof. Tadeusza Urbańskiego. Tematyką rozprawy była kondensacja 2-pikoliny z formaldehydem do 2-etanolopirydyny oraz poddanie tego alkoholu reakcji z kwasem [...]

OBITUARY WSPOMNIENIE POŚMIERTNE Dr Krzysztof M. Pazdro (1941-2016) DOI:


  Dnia 28 października 2016 r. w Warszawie zmarł w wieku 75 lat dr Krzysztof M. Pazdro, polski chemik, dydaktyk, autor wielu podręczników i zbiorów zadań do nauczania chemii, wydawca, założyciel, właściciel i wieloletni prezes Oficyny Edukacyjnej* Krzysztof Pazdro Sp. z o.o. Krzysztof Pazdro urodził się 24 września 1941 r. w Krakowie. W 1959 r. zdał maturę w Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Reja w Warszawie i w tym samym roku podjął studia na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, na którym studiował także fizykę. Stopień magistra chemii uzyskał w 1964 r. na podstawie rozprawy "Chemia układów indolowych. Redukcja metylojodku N-metyloindoliny sodem w ciekłym amoniaku", którą wykonał pod kierunkiem dr. hab. J.T. Wróbla. Zaraz po ukończeniu studiów rozpoczął pracę na stanowisku asystenta w Katedrze Chemii Organicznej. Przez dwa lata pracy na Wydziale Chemii UW opublikował jako współautor siedem artykułów, w tym trzy na łamach angielskiego Chemistry and Industry. Prace dotyczyły zainicjowanej przez dr. K. Pazdro elektroredukcji soli amoniowych w ciekłym amoniaku. W 1966 r. przeniósł się na Politechnikę Warszawską, gdzie także był asystentem w Katedrze (później w Zakładzie) Chemii Organicznej. Przez s[...]

OBITUARY WSPOMNIENIE POŚMIERTNE Prof. dr Jan Michalski (1920-2016) DOI:

Czytaj za darmo! »

W dniu 14 listopada 2016 r. w Łodzi zmarł w wieku 96 lat prof. dr Jan Michalski, polski chemik, twórca Łódzkiej Szkoły Naukowej Chemii Fosforu, współtwórca Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych, członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk, doktor honoris causa Politechniki Łódzkiej. Jan Michalski urodził się 7 czerwca 1920 r. w Łodzi. W 1938 r. rozpoczął studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej, które kontynuował na tajnych kompletach warszawskich uczelni i ukończył w 1945 r. z dyplomem Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zaraz po tym objął stanowisko asystenta w Katedrze Chemii Organicznej organizującej się Polit[...]

Nauka-Biznes-Rolnictwo DOI:


  Dnia 24 listopada 2016 r. w Puławskim Parku Naukowo-Technologicznym odbyła się VI konferencja "Nauka-Biznes-Rolnictwo". Jej organizatorem było Centrum Kompetencji Puławy. Honorowy Patronat objął Pan Andrzej Duda, Prezydent RP, a patronaty medialne Telewizja Polska, Polska Agencja Prasowa, Polskie Radio Lublin i Kurier Lubelski. W tym roku grono ekspertów dyskutowało o gospodarowaniu zasobami wodnymi, bezpieczeństwie żywnościowym i innowacjach w rolnictwie. Uroczystego otwarcia konferencji dokonał Pan Andrzej Skwarek, koordynator Konsorcjum Centrum Kompetencji Puławy oraz wiceprezes zarządu Grupy Azoty Puławy. Powitał on zgromadzonych gości, organizatorów, sponsorów oraz patronów wydarzenia. Podkreślił, że Polska ma atuty, aby stać się liderem w produkcji i przetwórstwie żywności, ponieważ rolnictwo jest jednym z filarów polskiej gospodarki, a wpływy z eksportu wzrosły w ostatnim czasie z 4 do 20 mld euro. Ludzkość jest w stanie wyżywić się przy rosnącej liczbie ludności, ale potrzeba do tego nawozów sztucznych i opracowania nowych technik uprawy roślin. Należy także dostarczać ludziom wiedzę, jak wykorzystywać dostępne produkty dbając jednocześnie o środowisko naturalne. Na szczególną uwagę zasługuje woda, której zasoby kończą się i może dojść do sytuacji, w której zabraknie jej dla przyszłych pokoleń. Dlatego też Centrum Kompetencji Puławy od początku swojej działalności stawia na współpracę nauki, biznesu i rolnictwa, gdyż […] stanowi to jedno z kluczowych wyzwań nie tylko w rolnictwie, ale też dla całej krajowej gospodarki - mówił Pan A. Skwarek. Następnie odczytano list Pani Małgorzaty Sadurskiej, Szefa Kancelarii Prezydenta RP, w którym pogratulowała Centrum Kompetencji Puławy z okazji 5-lecia istnienia i podziękowała za istotny wkład w rozwój i modernizację wsi polskiej poprzez promocję dialogu i współpracy między środowiskami rolników, badaczy i biznesu. Jako ostatni głos zabrał Pan Mariusz Bober, pre[...]

Jubileusz 100-lecia Miesięcznika "Przemysł Chemiczny" DOI:


  W dniach 18-19 stycznia 2017 r. w Hotelu Król Kazimierz w Kazimierzu Dolnym odbyła się Konferencja Naukowa z okazji 100-lecia istnienia miesięcznika Przemysł Chemiczny. Organizatorami Konferencji były redakcja Miesięcznika i Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMANOT, wydawca czasopisma, a Patronat Honorowy nad wydarzeniem objęły Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT oraz Polska Izba Przemysłu Chemicznego. Uroczystego otwarcia konferencji dokonał dr Andrzej J. Szyprowski, redaktor naczelny Miesięcznika, który powitał wszystkich zgromadzonych gości, wśród których znaleźli się m.in. mgr Ewa Mańkiewicz-Cudny (prezes FSNT NOT), prof. dr hab. inż. Jacek Kijeński (prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, a także przewodniczący Rady Programowej Miesięcznika), dr Andrzej Kusyk (prezes Wydawnictwa SIGMA-NOT), mgr Anna Rybacka-Dybcio (członek zarządu Wydawnictwa SIGMA-NOT), dr inż. Tomasz Zieliński (prezes Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego), Pan Piotr Chełmiński (członek zarządu ds. rozwoju i energetyki PKN Orlen SA), Pan Adam Gąsiorowski (wiceprezes zarządu Grupy Azoty ZAK SA), Pan Zbigniew Warmuz (prezes zarządu Synthos SA) oraz władze największych uczelni i instytutów naukowych. Pan redaktor A. Szyprowski podziękował wszystkim autorom publikującym na łamach Miesięcznika i gorąco zachęcał do prenumerowania czasopisma. Wspominał czasy, kiedy w zakładach przemysłowych na każdej sterowni leżał egzemplarz miesięcznika i wszyscy inżynierowie mogli go przeczytać. Konferencja obejmowała dwie sesje merytoryczne, podczas których zaproszeni prelegenci wygłosili referaty przygotowane specjalnie na tę okazję. Konferencję prowadziła mgr Ewa Skupińska, redaktor naczelna Miesięcznika Gospodarka Wodna, która na początku przywołała kilka kluczowych faktów z 1917 r., w któ- WYDARZENIA Jubileusz 100-lecia Miesięcznika "Przemysł Chemiczny" Fot. 1. Widok hotelu "Król Kazimierz" z reklamowym[...]

Fuels' Zoom 2016. Zrównoważony rozwój a jakość paliw DOI:


  W dniach 16-17 listopada 2016 r. w hotelu Qubus w Krakowie odbyła się VII edycja Konferencji Naukowo-Technicznej poświęconej problematyce paliw silnikowych Fuels’ Zoom 2016 pt. "Zrównoważony rozwój a jakość paliw". Organizatorem Konferencji był Pion Technologii Nafty Instytutu Nafty i Gazu - Państwowego Instytutu Badawczego oraz CEC Polska - Stowarzyszenie Współpracy Przemysłu Naftowego i Samochodowego. Patronat Honorowy nad Konferencją objęło Ministerstwo Energii oraz Krajowa Izba Biopaliw. Tegoroczne spotkanie poświęcone było jakości paliw w aspekcie wymagań zrównoważonego rozwoju. Wypracowane i przyjęte zasady polityki Unii Europejskiej, w tym jej państw członkowskich stanowią, że wprowadzanie paliw na rynki uwzględniać będzie kryteria zrównoważonego rozwoju, obejmujące poszczególne sektory gospodarki. Wdrożenie do polskiego systemu prawnego dyrektywy ILUC oraz dyrektywy AFID będzie wyznaczać kierunki rozwoju polskiego rynku paliwowego i nie pozostanie bez wpływu na jakość paliw. Szczególne miejsce w konferencji poświęcone zostało także certyfikacji KZR i jej wpływom na rynek paliw. Uroczystego otwarcia konferencji dokonała Pani mgr inż. Wiesława Urzędowska, zastępca dyrektora INiG-PIB ds. Technologii Nafty, która przywitała zgromadzonych gości i prelegentów, przypomniała historię poprzednich konferencji oraz przedstawiła zarys tematyczny obrad. Program obejmował pięć sesji. Pierwszą sesję, "Kształtowanie polityki zrównoważonego rozwoju", rozpoczęło wystąpienie Pani Marty Czopek z Departamentu Energii Odnawialnej Ministerstwa Energii. Było ono poświęcone projektowi ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw. Prelegentka opowiedziała o nowych regulacjach z zakresu biokomponentów, biopaliw ciekłych i paliw ciekłych. Ustawa o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw była procedowana bardzo szybko, w trybie odrębnym, ponieważ jest [...]

WSPOMNIENIE POŚMIERTNE Mgr inż. Stanisław Milczanowski (1921-2017) DOI:


  W dniu 4 lutego 2017 r. w wieku 96 lat, zmarł mgr inż. Stanisław Milczanowski, redaktor naczelny miesięcznika "Przemysł Chemiczny" w latach 1969-1981. Stanisław Milczanowski urodził się 4 lutego 1921 r. we Lwowie, gdzie ukończył IX Gimnazjum i VII Liceum. W kwietniu 1940 r. jego matka, Anna Milczanowska, została wywieziona wraz z ośmiorgiem dzieci na Syberię, a jego ojciec, Marian Milczanowski, został osadzony w więzieniu, z którego w 1943 r. trafił do Armii gen. Andersa. Do czasu wkroczenia wojsk niemieckich S. Milczanowski ukrywał się we Lwowie i Jaryczowie Nowym. Był żołnierzem Batalionu Lwów Armii Krajowej (pseudonim "Legionista"), a później członkiem Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej (Korpus "Jodła"). Po II Wojnie Światowej ukończył studia na Politechnice Śląskiej, uzyskując stopień magistra inżyniera chemii i podjął pracę w Zakładach Chemicznych w Fosowskich (woj. opolskie) na stanowisku dyrektora. W 1951 r. został przeniesiony do Ministerstwa Przemysłu Chemicznego, gdzie pracował do 1976 r. pełniąc funkcję naczelnika wydziału oraz doradcy ministra. Z miesięcznikiem Przemysł Chemiczny rozpoczął współp[...]

PERSONALIA DOI:


  Prof. Roald HOFFMANN (właściwie Roald Safran), laureat Nagrody Nobla (chemia 1981 r.), profesor Uniwersytetu Cornella (USA) i członek Polskiej Akademii Nauk (od 1994 r.) obchodził Jubileusz 80-lecia. Prof. R. Hoffmann urodził się 18 lipca 1937 r. w Złoczowie na kresach II Rzeczypospolitej (rejon lwowski). Mieszkał w Polsce do 1949 r., kiedy to wyjechał do USA. Jest współautorem słynnych "reguł Woodwarda i Hoffmanna". Z okazji Jubileuszu w dniach 20-24 sierpnia br. w Waszyngtonie (USA) w ramach 254. Zjazdu i Wystawy American Chemical Society odbyło się poświęcone Roaldowi Hoffmannowi Sympozjum zatytułowane Theoretical models of chemical bonding and reactivity spanning the periodic table. Sympozjum to zorganizowali prof. Ewa Zurek (Uniwersytet w Buffalo, USA) i prof. Wojciech Grochala (Uniwersytet Warszawski), którzy należą do licznej grupy ponad 250 uczniów i naukowych współpracowników prof. R. Hoffmanna. W ramach Sympozjum dyskutowano na temat postępów w ujęciach teoretycznych w chemii organicznej, metaloorganicznej, nieorganicznej, fizycznej i[...]

PERSONALIA DOI:

Czytaj za darmo! »

Mgr Agnieszka ŻYRO dnia 27 marca 2018 r. w wyniku konkursu została wybrana przez Radę Nadzorczą Spółki na stanowisko prezesa Anwil SA. Pełną sylwetkę Pani A. Żyro wydrukowaliśmy w Przem. Chem. 2018, 97, nr 4, 494. www.wnp.pl, 27 marca 2018 r. Mgr Sławomir LIPKOWSKI decyzją Rady Nadzorczej Spółki z dniem 10 kwietnia 2018 r. został powołany na stanowisko prezesa zarządu Grupy Azoty ZAK SA. Pan S. Lipkowski jest absolwentem prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Doświadczenie zawodowe: w latach 1994-2006 pracował w spółce Zachem SA, zajmując m.in. stanowisko zastępcy kierownika ds. handlowych Zakładu Syntezy oraz zastępcy kierownika ds. handlowych Zakładu Epichlorohydryny; pełnił także funkcję zastępcy dyrektora Biura Handlowego Dywizji Organika w spółce Ciech SA w Warszawie, następnie zajmował sta[...]

 Strona 1